Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola Praha 7, Korunovační 8

pro roky 2012 - 2018

 

Vypracoval Mgr. Tomáš Komrska

 

 

 

A. Škola v kontextech

 

Úvodní informace popisuje školu na základě Zprávy o vlastním hodnocení školy za šk. roky 2007/8 - 2009/10 a na základě následných evaluačních aktivit realizovaných v letech 2011 a 2012.

 

 

A.1 Základní informace o škole

 

A. 1 1 Název a velikost sídla školy:

 

            Základní škola Praha 7, Korunovační 8 sídlí ve školské budově postavené v. r. 1889 pro vzdělávání dětí z oblasti horní Letné  - toto poslání přetrvává dodnes (samostatná škola od r. 1902 Druhá obecná škola na Letné).

Budova je o rozloze zastavěné plochy 2619 m2, zahrada, ostatní plochy v dvorním traktu mají rozlohu celkem 1498 m2.

Velkorysá budova se situována do dvou křídel, má 1 PP, 1,2,3 NP (22 učeben, 2 herny ŠD, 1 tělocvična,  1 ateliér, 1 aula, 1 taneční sál, 1 keramická dílna, 1 cvičná kuchyňka).

Dále v 1PP kuchyně a zázemí, skladové prostory, výměník. stanice, školní sauna,

v 1NP jídelna, školnický byt, 2x centrální šatny, sociální zařízení a kabinety)

v 1 NP ředitelna, kabinety, pracovna kabinetu rozšířené péče, sociální zařízení.

v 2 NP kabinety a sociální zařízení.

v 3NP zázemí k ateliéru.

 

Přidružená školská zařízení:

Školní družina, Školní jídelna

 

A. 1 2 Budova školy:

 

            Budova je Základní školu Korunovační 8, Praha 7, využívána z větší části, menší část je dlouhodobě pronajímána v rámci doplňkové činnosti školy a to především organizacím a institucím, jejichž oborem činnosti je též vzdělávání, zájmové aktivity pro děti a dospělé, popř. návazné aktivity. Pronajímány jsou dočasně nevyužité prostory (učebny, sklady, kanceláře) i učebny a tělocvična, aula, taneční sál v době, kdy nejsou využity školou. Příjmy z doplňkové činnosti v současné době převyšují příspěvek zřizovatele na provoz školy.

 

A. 1 3 Modernizace / rekonstrukce:

           

            V posledních pěti letech proběhla výměna všech okenních prvků budovy, rozsáhlá modernizace stravovacího zařízení školy, kompletní rekonstrukce výměníkové stanice, rekonstrukce části školního hřiště ve vnitrobloku, rekonstrukce tělocvičny a malé cvičebny (investor MČ P-7 s využitím zdrojů HLMP a  fondů EU). Škola z vlastních prostředků (prostředky na opravy, fondy, finanční dary atd.) provedla řadu oprav menšího rozsahu (oprava šaten pro 1. stupeň, rekonstrukce tanečního sálu, částečná rekonstrukce WC v 1. patře, rekonstrukce keramické dílny) atd.

 

 

A.2 Velikost školy a charakteristika spádové oblasti

 

A.  2 1  Velikost školy

           

            Škola se po roce 2000 potýkala nestabilním vývojem počtu žáků, resp. jejich pozvolným úbytkem. Ještě v roce 2008 byl meziroční úbytek žáků 33 žáků oproti r. 2007. Od r. 2008 se počet žáků stabilizoval a je na mírném vzestupu.

Výčet pozitivních a negativních vlivů na vývoj počtu žáků z hlediska demografického uvádím níže.

 

Počet žáků podle Výkazu o ZŠ k 30.9.2007: 242 / 13 tříd

Počet žáků podle Výkazu o ZŠ k 30.9.2008: 209 / 12 tříd

Počet žáků podle Výkazu o ZŠ k 30.9.2009: 215 / 12 tříd

Počet žáků podle Výkazu o ZŠ k 30.9.2010: 214/ 12 tříd

Počet žáků podle Výkazu o ZŠ k 30.9.2011: 225/ 12 tříd

 

 

 

A. 2 2  Charakteristika spádové oblasti školy (sociální a ekonomické poměry, dopravní infrastrukturu apod.):

 

            Ve spádové oblast tzv. horní Letné v období posledních pěti let konstatuji následující pro rozvoj školy negativní tendence:

 

-               v souvislosti s privatizací bytů a se stoupajícími životními náklady dochází k častějšímu stěhování rodin, často mimo HLMP, registrujeme zvýšený počet žáků odcházejících na konci i v průběhu šk. roku do jiné školy z důvodu stěhování

 

-               některé ZŠ Prahy 7 mají přidruženy MŠ, ve spádové oblasti naší školy naopak byla  MŠ Čechova ul. zrušena, resp. přestěhována do spádové oblasti jiné školy, došlo tak k úbytku potencionálních zájemců o naši školu, resp. část rodičů ze spádové oblasti volí MŠ mimo naši spádovou oblast, vstupují pak většinou do školy, jejíž je MŠ součástí

 

-               ve šk. roce 2007/08 jsme ukončili projekt tzv. sportovních tříd (třídy v 6. – 9. roč.) s podporou vrcholových sportovních aktivit – házená, žáci těchto tříd s bydlištěm na celém území HLMP byli silnou skupinou žáků, kteří posilovali třídy II st. o jednu kmenovou třídu v ročníku

 

-               okolí školy i samotná škola dlouhodobě trpí extrémní dopravní zátěží, mimo jiné např. z projektu Bezpečné cesty do školy vyplývá zjištění, že rodiče volí školu s přihlédnutím k dopravní situaci v okolí školy,  okolí Letenského nám. a ul. Korunovační je dlouhodobě velmi komplikovaná dopravní situace, v souvislosti se stavbou tunelu Blanka, která aktuálně probíhá, též zvýšení prašnosti, hluku a uzavírek komunikací v bezprostřední blízkosti školy

 

-               v oblasti Letné a Bubenče je dlouhodobě relativně velká koncentrace ZŠ (5) s tím, že tyto školy nabízejí kvalitní výuku a panuje „tvrdé“ konkurenční prostředí, v roce 2009  došlo k transformaci sousední ZŠ s rozšířenou výukou jazyků (původně od 3. roč.), ta se transformovala na školu plnotřídní a přijímá žáky již do 1. roč. – to znamenalo úbytek potencionálních zájemců o naši školu, řada rodičů volí tzv. výběrovou ZŠ i z důvodu obav z ohrožení rizikovými jevy na běžné ZŠ, z obav malé motivace části žáků, z obav z nestejnorodého sociálního složení tříd

 

            Ve spádové oblast tzv. horní Letné v období pěti let konstatuji následující pro rozvoj školy pozitivní  tendence:

 

-               škola se nachází na hranici Prahy 7 a Prahy 6, což znamená doposud mírný a dobře zvládnutelný nárůst počtu žáků cizinců, velká většina žáků cizinců se nepotýká s většími výchovnými a studijními problémy, někteří jsou vynikajícími žáky, dle výzkumu diplomantky ve škol. roce 2009/10 mají žáci cizinci ve škole pocit bezpečí a dostatečnou podporu – ve škole je v současnosti cca 15 žáků cizinců – tento počet je též stabilní

 

-               škola se nachází na příjezdové komunikaci do Prahy ze směru Kralupy, Roztoky, Odolena Voda, Suchdol atd. – někteří rodiče volí školu z důvodu pro ně atraktivního programu školy – ze Středočeského kraje dojíždí v posledních cca 15 žáků

 

-               škola má dlouhodobě budovaný systém rozšířené péče o žáky s poruchami učení (spec. pedagog, kabinet a pracovna, počítačová podpora reedukace, zázemí pomůcek, zkušenosti s asistenty, příznivý počet žáků v běžných třídách z hlediska integrace) – integrujeme stabilně okolo 30 - 40 žáků, z nich má část bydliště mimo Prahu 7 a volí školu z důvodu kvalitní rozšířené péče, meziroční přírůst žáků přecházejících z jiné školy např. v posledních pěti letech 10 - 15 žáků, péči o žáky doplňují 3 asistenti pedagoga

 

-               počet žáků s bydlištěm ve spádové oblasti školy a  navštěvujících / nenavštěvujících školu je pro školu příznivý (poslední demografické zjišťování provedeno v r. 2006)

 

-               počet žáků odcházejících / přicházejících v průběhu škol. docházky je dlouhodobě vyrovnaný a činí ročně cca 15 - 20 žáků (stěhování, změna školy, přechod na osmiletá gymnázia), v tomto počtu jsou zahrnuti žáci, jejich rodiče volí změnu školy v průběhu škol. docházky z důvodu nespokojenosti s klimatem, výchovnými. a výukovými přístupy ve stávající škole, od naší školy pak rodiče přestupujících žáků očekávají dobré klima, přiměřené a reálné nároky na žáky, efektivní výukové metody a širokou nabídku mimoškolních aktivit

 

 

Školu řídím od roku 1992, bylo proto možno první cíle zaměřené na hledání profilace školy, budování kvalitního pedagogického sboru, uplatňování efektivních forem a metod výuky, vytváření pozitivního klimatu,  zlepšování prostředí - vybavení a zvyšování celkové kulturnosti žáků naplňovat kontinuálně po dobu dvaceti let. Poslední významnou revizi dlouhodobých cílů školy jsme provedli v souvislosti se zaváděním školního vzdělávacího programu školy ŠVP 3in v roce 2005, kdy vznikla i nová Koncepce rozvoje školy pro r. 2005 – 2011. Tato koncepce stanovila:

 

-       zásady pro uplatňování metod a obsahů výuky a využití výukových technologií a pomůcek

-       zásady péče o žáky v oblasti specifických poruch učení a chování, prevence zneužívání návykových látek a výchovného poradenství

-       plán aktivit školy v oblasti volného času dětí, ozdravný program, plán kulturních aktivit školy

-       zásady spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi

-       zásady informovanosti rodičů

-       zaměření kontrolní činnosti

-       zásady a cíle rozvoje doplňkové činnosti školy

-       zásady a cíle rozvoje materiálního zázemí

 

Pro období let 2012 - 2018 navrhuji, aby škola setrvala na dosavadní cestě a prohlubovala svou profilaci. ZÁROVEŇ BUDE NUTNÉ REVIDOVAT NĚKTRÉ CÍLE, ZÁMĚRY A AKTIVITY TAK, ABY ŠKOLA LÉPE OBSTÁLA V TVRDÉM KONKURENČNÍM PROSTŘEDÍ A OBECNÉM NEDOSTATKU PROSTŘEDKŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ.

 


K následujícímu výčtu dosavadních cílů a aktivit školy doplňuji vždy vizi a koncepční záměry do budoucna:

 

B 1  Rozvoj a podpora činnostního učení jako cesta ke kvalitě

 

B 1 1 Dosavadní cíle a aktivity

 

            Naše škola je zakládající školou sítě tzv. Tvořivých škol. Vzdělávací program Tvořivá škola nabízí konkrétní postupy, jak vytvářet a v praxi realizovat smysluplný a kvalitní školní vzdělávací program. Náš školní vzdělávací program 3in je přímo inspirován a odvozen od ŠVP Tvořivá škola.

 

            Základem metodiky Tvořivé školy je soubor konkrétních činnostních postupů, které podporují zapojení všech žáků do výuky, dávají jim prostor k samostatným úvahám, tvorbě vlastních otázek a objevování poznatků. Za velmi důležité pokládáme, že činnostní učení vede nejen pochopení a trvalému osvojení učiva, ale zároveň k rozvoji logického myšlení, komunikace a všech dalších klíčových kompetencí.

 

            Škola je vzdělávacím střediskem Tvořivé školy, jejíž vzdělávací akce byly podpořeny HLMP, ČR a  EU.

 

 

B 1 2  Cíle do budoucího období:

 

            Zapojení dalších učitelů do vzdělávacího systému Tvořivé školy, příprava a organizace vzdělávání učitelů nejen v oblasti metodiky výuky, ale i osobního rozvoje, získávání kompetencí např. k řešení problémů, efektivní komunikaci, ve spolupráci s TŠ hledání efektivních metod evaluace, vytvoření nových nástrojů pro autoevaluaci dovedností a znalostí žáků a jejich obecných kompetencí, zavést systémovou profesionální vnější evaluaci, která doposud nebyla zavedena, hledání financí pro tento typ evaluace (zatím byla vnější evaluace prováděna nárazově a šlo většinou o pilotní ověřování nových evaluačních metod ve spolupráci s několika VŠ).

 

            Zefektivnění a rozšíření spolupráce s MŠ, otevření přípravné třídy ve škol. roce 2012/13, pokračování projektu setkávání s předškoláky po dobu celého školního roku, využití setkávání k prevenci, rozvoje grafomotoriky a dalších kompetencí.

 

            Další rozvoj spolupráce s Tvořivou školu o.s. – doplnění a modernizace pomůcek pro výuku Matematiky a Fyziky, ale i dalších oborů (spolupořádání vzdělávacích akcí, výměna zkušeností s učiteli partnerských škol).

 

            Pokračování a další rozvoj edukativních aktivit školní družiny (naučné procházky, poznávání regionu, rozvíjející a naukové hry).

 

            Ve výuce rozšiřovat uplatnění základních principů činnostního učení. Např.:

 

- vyučovat prostřednictvím vlastní činnosti žáků,

- využívat smyslové poznání a zkušenosti žáků, využívat objevování, vlastní tvořivosti a vynalézavosti žáků, vycházet ze   

   životních situací, podporovat u žáků poznávání a aplikaci poznatků v praxi,
 - dát žákům přiměřený čas k učení a vést je k dokonalému zvládnutí učiva (trvalému osvojení vědomostí)
 - vytvářet projekty pro jednotlivé ročníky s využitím mezipředmětových vztahů
 - učit žáky pracovat s informacemi, nahlížet souvislosti, propojovat poznatky různého druhu, rozumět grafům, diagramům,  

   tabulkám,
 - volit učivo ve shodě s individuálními možnostmi a zájmy žáků, klást důraz na smysluplné učení (dialog, kooperace)
 - vést žáky k vlastní organizaci učení
- využívat sebekontrolu a sebehodnocení žáků
- organizovat práci žáků ve skupinách
- poznávat (diagnostikovat) žáky, jejich potřeby a schopnosti a na tomto základě volit nejvhodnější přístupy
- organizovat vnitřní diferenciaci ve třídě
- využívat vhodných metodických materiálů a současných výukových technologií (učebnic, metodik, pracovních sešitů a

  didaktických pomůcek, interaktivních tabulí atd.)

 

 

 

B 2  Práce s kolektivem a výchova žáků

 

 

B 2 1 Dosavadní cíle a aktivity:

 

            Jako hlavní cíl v oblasti výchovy žáků jsme si v souladu s filozofií Tvořivé školy stanovili především formování žákovských kolektivů (tříd) s tím, že formování žáka jako jedince by mělo být především doménou rodičů.  Od tohoto postoje byly odvozeny cíle školy v oblasti výchovy:

 

- rozvíjet klima dobrého vztahu mezi žáky, mezi žákem a učitelem
- respektovat schopnosti žáků, zadávat účelné individuální úkoly, a tím pěstovat jejich smysl pro povinnost
- utvářet u žáků schopnost naslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí
- učit žáky spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých, projevovat pozitivní city v chování a jednání
- vytvářet prostředí, ve kterém se žáci cítí dobře a chtějí se učit, které dává prostor pro žákovu sebedůvěru a seberealizaci
- rozvíjet schopnost žáků spolupracovat a pracovat v týmu
- hodnotit znalosti žáků, nikoliv jejich slabiny (největším trestem pro děti je nebýt oceněn a pochválen, pochvala a odměna jsou naopak největší motivací)

            Tyto cíle byly naplňovány řadou aktivit: individuální doučování žáků s prospěchovými problémy, skupinové reedukace žáků s dílčím výukovým oslabením v kabinetu rozšířené péče, společné akce tříd - výjezdy na ozdravené pobyty, celoškolní akce - výstavy, akademie, trhy, soutěže atd. V oblasti osobnostní výchovy se škola jako pilotní zúčastnila dvouletého projektu Odysea o.s. zaměřeného na zavádění tzv. osobnostní a sociální výchovy.

 

B 2 2 Cíle do budoucího období:

            Vzdělávání učitelů v oblasti hodnocení žáků, podpora individuálních přístupů k žákům, podpora rozšířené péče a podpůrných aktivit v oblasti rozvoje sebevědomí, sebereflexe, seberegulace žáků, hledání nových partnerů v oblasti rozvoje kompetencí pedagogů, pokračování preventivních aktivit, monitoringu a vyhodnocování negativních sociálních jevů, cílené zlepšování prostředí školy (pořádání výstav, podpora prezentace žákovských prací, trhů, akademií), pořádání školních soutěží atd.

Nově:

            Hledat zajímavé partnerské školy v zahraničí, realizovat jazykové kurzy pro žáky v zahraničí, efektivněji využít navázané kontakty, např. s  Bishop´s School v Indii.

            Udržet a rozšířit nabídku školy v oblasti volnočasových aktivit (kroužky, kluby, výuka na hud. nástroje, sport) a hledat zdroje pro financování.

            Hledat nové kvalitní partnery pro zájmové aktivity v budově školy (jazyková výuka, sport…) tak, aby byla dobrá návaznost na aktivity školy a došlo k žádanému obohacení dosavadní bohaté nabídky.

 

 

B 3  Budování zázemí pro efektivní práci učitelů

 

B 3 1 Dosavadní cíle a aktivity:

            Budova naší školy je rozsáhlý komplex s vynikajícím prostorovým zázemím. V uplynulých letech došlo postupně k výraznému zlepšení zázemí pro výuku (kompletní výměna oken přinesla zásadní zlepšení výtápění a zvukových poměrů ve třídách - zamezení vlivu okolního hluku dopravy, rekonstrukce strav. zařízení přinesla výrazné zlepšení stravovacích služeb, po roce 2000 byla vybudována moderní počítačová pracovna, moderní cvičná kuchyňka, zrekonstruována tělocvična a další zázemí pro fyzický rozvoj žáků, postupně byly zrekonstruovány a vybaveny některé kabinety, sociální zařízení, školní dvůr byl vybaven moderním povrchem a vybaven pro sport a relaxaci.

            V rámci doplňkové činnosti jsou pronajímány dočasně nevyužité prostory s tím, že v minulých letech převýšily příjmy z DČ příspěvek zřizovatele na provoz školy. Snahou ředitele školy je vyladění všech aktivit v budově tak, aby nedocházelo k omezování, narušování činnosti škol a aby aktivity DČ byla přínosem pro žáky, rodiče a učitele školy.

 

B 3 2 Cíle do budoucího období:

            Budova školy je užívána pro účely vzdělávání přes sto let. I přes kontinuální investice je nutné nadále investovat do zlepšení prostředí v následujících oblastech: Pro blízkou budoucnost následujících šesti let jsou to tyto priority:

            Kompletní oprava střešního pláště, dokončení rekonstrukce školního hřiště, rekonstrukce centrálních šaten, obnova zastaralého vybavení učeben (nábytek, plochy pro prezentaci, podlahy, technické vybavení - rozvod Internetu, interaktivní tabule atd.), obnovení malby společných prostor budov, kompletní rekonstrukce šesti sociálních zařízení, některá jsou v neúnosném technickém stavu, oprava části fasády školy.

 


B 4  Rozvoj školy jako regionálního kulturního a vzdělávacího centra

 

B 4 1 Dosavadní cíle a aktivity:

            Naše škola se dlouhodobě profiluje jako komunitní, kulturní a vzdělávací centrum horní Letné, poskytuje zázemí významným vzdělávacím institucím a organizacím, které poskytují kvalitní služby v oblasti péče o děti s hendikepem, volného času dětí i vzdělávání dospělých. Zároveň sama škola poskytuje bohatou nabídku mimoškolních zájmových aktivit pro děti (výtvarné kluby pro cca 40 dětí, výuka hry na hudební nástroje pro cca 35 dětí, pravidelné sportovní aktivity školní družiny pro cca 20 dětí). Bohatý různorodý život školy přispívá ke zlepšení klimatu. Nabídek aktivit využívají žáci, rodiče, učitelé, ale i široké spektrum dalších osob (žáků a studentů pražských škol, dospělých frekventantů kurzů institucí s celorepublikovým dosahem).

            Uveďme některé organizace a instituce, které působí aktuálně v budově školy: Vzdělávací středisko Tvořivá škola (školení učitelů, celostátní konference TŠ), Česká grafologická společnost (specializované vzdělávání dospělých), taneční studio D4U (taneční kurzy pro děti a mládež s celopražským dosahem), DYS-centrum Praha (vzdělávání učitelů, speciální péče o děti s různými hendykepy, prodejna pomůcek a učebnic pro nápravu poruch a reedukaci, pořádání výstav a seminářů.

 

B 4 2  Cíle do budoucího období:

            V souvislosti s aktuálními potřebami nyní připravujeme na základě podnětu zřizovatele přípravnou třídu, zřizovatel školy připravuje zázemí a vybavení třídy tak, aby mohla být otevřena v září 2012. Dále připravujeme prostory dvou tříd pro soukromou MŠ, která bude poskytovat velmi žádané služby pro maminky s předškolními dětmi v teritoriu Prahy 7 včetně zajištění žádaného prázdninového provozu.

            Hlavním cílem školy v této oblasti bude "vyladění" soužití a spolupráce jednotlivých institucí a organizací tak, aby bylo udrženo pozitivní a kreativní klima školy. Podstatný bude v nejbližších letech reálný ekonomický efekt doplňkové činnosti školy tak, aby byla nadále udržitelná její další existence v rozsáhlé a provozně velmi náročné budově.

 

 

B 5 Rozvoj kontaktů a spolupráce s akademickou a výzkumnou sférou jako budování prestiže školy

 

B 5 1 Dosavadní cíle a aktivity:

            Škola od poloviny 90. let aktivně spolupracuje s několika vysokými školami a výzkumnými pracovišti. Spolupráce přinesla pedagogům i žákům školy možnost účasti v několika prestižních mezinárodních projektech, možnost prezentovat žákovské projekty na mezinárodních konferencích v Barceloně, Londýně a Oslu, možnost vystavovat výtvarné práce a počítačové projekty na prestižních mezinárodních konferencích na půdě PedF UK v Praze.  Učitelé školy přednášeli opakovaně na mezinárodní konferenci věnované rozvoji telematického vzdělávání POŠKOLE, učitelé školy ověřovali některé pilotní projekty VÚP Praha, NTM Praha, MF UK Praha a dalších institucí.

            Škola je od poloviny devadesátých let fakultní školou PedF UK Praha, ale má aktivní spolupráci s dalšími pražskými VŠ (UMPRUM, AVU, FTVS) především v oblasti pedagogických praxí studentů a výzkumu. Několik učitelů školy je autory učebnic Tvořivé školy a odbornými lektory TŠ. Dlouhodobě škola spolupracuje se Státním zdravotním ústavem (dlouhodobé sledování zdravotního stavu učitelů a jiných profesí v rámci Evropy - projekt od roku 2005,  v současnosti jsme účastníky evropského projektu SIMFONIA (SZU) zaměřeného na zdravotní stav dětí a rizikové faktory prostředí školy - přítomnost škodlivých látek a prachu, znečištění vzduchu v okolí školy).

 

Přehled mezinárodních a národních projektů realizovaných v uplynulých deseti letech přikládám jako přílohu CV, protože byly vázány na mou osobu a byl jsem většinou přímým realizátorem a koordinátorem projektů v rámci naší školy.

 

B 5 2 Cíle do budoucího období:

            Udržení a rozvoj přínosné spolupráce především s PedF UK a FTVS, účast v dalších projektech zaměřených na využití efektivních výukových metod. Budování prostředí otevřeného pro vstup zajímavých aktivit (praxe studentů kombinované s prevencí, výstavy a prezentace žákovských produktů na půdě pražských VŠ, participace studentů na zájmovém vzdělávání atd.) Hledání zdrojů a partnerů pro realizaci dalších projektů.

 

C Závěr

            Základní škola Praha 7, Korunovační 8 je v současnosti běžnou nevýběrovou spádovou školou. Patří mezi menší pražské školy, což nám umožňuje vytvářet bezpečné a pozitivní klima. Dvacet let cíleně rozvíjíme kulturnost a tvořivost žáků při vědomí toho, že právě toto jsou nedílné složky vzdělávání. Snažíme se pochopit a v praxi uplatňovat Komenského celistvý pohled na člověka, který má své přirozené potřeby a zájmy a který je v příznivém prostředí schopný mohutného seberozvoje v souladu s přírodou.

            Budujeme svou prestiž každodenní poctivou prací, budováním dobrých vztahů s rodičovskou veřejností, přiměřených nárocích na děti současně s cíleným rozvojem tvořivosti a kulturnosti, pečlivým vyvažováním aktivit výukových, osobnostně rozvíjejících, relaxačních.

 

 

 

 

V Praze dne 30.4.2012

 

 

 

 

Tomáš Komrska