Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 pro 9., 7. a 5. ročník

Přihlášky

První kolo přijímacího řízení - 1 až 2 přihlášky - do 1. 3. 2017
(do oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2016).

Druhé a další kola přijímacího řízení - neomezený počet přihlášek - vyhlašuje škola podle toho, jak se jí podaří naplnit kapacitu. 

Přihlášku je možno odeslat doporučeně poštou nebo doručit přímo na střední školu do sekretariátu nebo podatelny.

Základní škola na přihláškách potvrzuje celkový prospěch žáka/ žákyně. (Žáci vyplní předměty a známky, škola po kontrole zapíše celkový prospěch. Prosíme o dodržení tohoto postupu). Lékařské potvrzení (pokud je potřeba) následuje až po potvrzení přihlášky školou.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení a zápisový lístek

Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů škola odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. (Do doby lhůty se nezapočítává den vyhlášení výsledků). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Změnit rozhodnutí a vzít zápisový lístek zpět je možné pouze v případě, že chcete uplatnit zápisový lístek na škole, která vás přijala na odvolání.

Zápisový lístek lze získat na základní škole nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Každý uchazeč může obdržet pouze jeden zápisový lístek.

Odvolání

 Odvolat se můžete do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 5 pracovních dnů, je považováno za doručené.

 

 

 

Užitečné webové stránky:

www.atlasskolstvi.cz

http://portal.mpsv.cz

www.msmt.cz

www.gwo.cz

www.istp.cz

www.scio.cz

www.nuv.cz

www.infoabsolvent.cz

www.novamaturita.cz

www.budoucnostprofesi.cz 

Organizační pokyny – přijímací řízení 2016/2017 - Vyplnění přihlášky na SŠ

1. Formuláře přihlášek ke studiu na střední škole jsou ke stažení na www.atlasskolstvi.cz nebo na stránkách MŠMT www.msmt.cz. Některé střední školy je mají i s pokyny o vyplnění na svých webových stránkách.

2. Pokyny k vyplnění přihlášky ke vzdělávání - studiu ve střední škole:

·        Přihlášku vyplňujte na počítači nebo hůlkovým písmem.

·        Žák nebo zákonný zástupce vyplňuje přihlášku, pouze na zadní straně nevyplňuje průměry známek u jednotlivých ročníků.

·        Státní občanství: ČR

·        Zkratka ZPS znamená: změněná pracovní schopnost. Pokud není, škrtáme ANO

·        Adresa trvalého bydliště žáka, jeho telefon, popř. e-mail

·        Adresa pro doručování se vyplňuje pouze tehdy, jestliže je jiná než adresa trvalého bydliště.

·        Název a adresa střední školy se uvádí přesně podle internetových stránek SŠ.

·        Pokud se koná přijímací zkouška, uvede se vybraný termín.

·        K oboru vzdělání se zapisuje název i kód.

·        Nezapomeňte se podepsat – žák (uchazeč) i zákonný zástupce (rodič).

·        Na 2. straně vyplňte IZO školy: 061389820

·        Dále známky z chování a jednotlivých předmětů.

·        Tuto stránku podepisuje pouze ředitel školy.

·        Přihlášku na střední školu i se všemi přílohami doručí žák nebo jeho zákonný zástupce řediteli střední školy. 

Žák nebo zákonný zástupce je povinen odevzdat vyplněnou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději do 1. března 2017 řediteli SŠ. Pokud uchazeč podává přihlášku do oborů s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2016.

·    Žák obdrží od ZŠ jeden zápisový lístek. A to nejpozději do 15. března 2017 nebo do 30. listopadu 2016 v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

·    Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností kontaktujte poradkyni pro volbu střední školy ing. Ivanu Sujovou. E-mail: sujova@korunka.org.