Základní škola Praha 7, Korunovační 8

 

 

VÝCHOVNÝ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název školy:                                    Základní škola Korunovační 8, Praha 7

Adresa školy:                                  Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7 – Bubeneč

Ředitel školy:                                   Mgr. Tomáš Komrska

Zástupkyně ředitele:                      Mgr. Radomíra Václavíková

Vedoucí vychovatelka:                   Dagmar Mikešová

 

Telefon:                                             737 973 286

E-mail:                               druzinakorunovacni@seznam.cz

Platnost dokumentu:                      2. 9. 2013     

 

 

 

CHARAKTERISIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. I pro školní družinu platí obecný cíl – výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka a to pomocí složek výchovy, označovaných jako rozumová, mravní, tělesná, estetická a pracovní. Chceme u dětí rozvíjet dovednosti potřebné pro život ve společnosti a prostřednictvím aktivit mimo vyučování ho vybavit žádoucími dovednostmi, vědomostmi a postoji. Chceme posilovat osobnost každého jedince, pomoci mu najít se, profilovat a dosáhnou úspěchu.

Školní družina motivuje, podporuje a vede děti k všestrannému rozvoji osobnosti zejména smysluplným využitím volného času, a to širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí a s profesionálním týmem.

Důležitou úlohu má ŠD také v prevenci sociálně patologických jevů.

Nezapomínáme ani na to, že každé dítě, které právě absolvovalo školní vyučování, netouží potichu sedět a „být hodné“.

 

 

K základním principům při výchově patří:

-        rozvíjet klima dobrého vztahu mezi žáky, mezi žákem a učitelem (vychovatelem)

-        respektovat schopnosti žáků, zadávat účelné individuální úkoly, a tím pěstovat jejich
smysl pro povinnost

-        utvářet u žáků schopnost naslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí

-        učit žáky spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých, projevovat pozitivní city v chování a jednání

-        vytvářet prostředí, ve kterém se žáci cítí dobře a chtějí se učit, které dává prostor pro žákovu sebedůvěru a seberealizaci

-        rozvíjet schopnost žáků spolupracovat a pracovat v týmu

-        hodnotit znalosti žáků, nikoliv jejich slabiny (největším trestem pro děti je nebýt oceněn a pochválen, pochvala a odměna jsou naopak největší motivací)

 

 

CÍLE VÝCHOVY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

-        výchova ke zdravému životnímu stylu

-        posilování komunikačních dovedností, zvyšování sociálních kompetencí

-        schopnost najít své místo ve skupině a společnosti

-        formování životních postojů

-        odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování

 

 

 

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

 

ŠD se řídí ve své činnosti prováděcím předpisem k zákonu 561/2004 Sb., o předškolním,  základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a to především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Činnost školní družiny lze dělit na:

-        pravidelná činnost - je dána týdenní skladbou – oběd, odpočinkové, rekreační, zájmové činnosti

-        příležitostné činnosti – nad rámec oddělení, celodružinové akce, projekty (výstavy, výlety, kulturní akce, divadelní představení, autorská čtení)

-        spontánní aktivity – jsou nedílnou součástí pobytu dětí v ŠD, patří sem každodenní individuální odpočinkové a rekreační činnosti po obědě, při pobytu venku, v ranní ŠD, v koncové ŠD. Vychovatelky při těchto činnostech zajišťují bezpečnost dětí, ale zároveň děti motivují k vlastním aktivitám.

 

 

 

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

 

1. Odpočinkové činnosti

- mají odstranit únavu. Do denního režimu se zařazují nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Tuto funkci mohou také plnit klidové hry, či jiné klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod. Důležité je zařazení odpočinkových činností do denního režimu ŠD, jejich organizace a náplň plní psychohygienické poslání.

 

2. Rekreační činnosti

- slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější, což nelze vždy považovat za nekázeň, ale za součást možné relaxace žáků po soustředění ve vyučování.

 

3. Zájmové činnosti

- rozvíjejí osobnost žáka. Umožňují žákům seberealizaci (popř. i kompenzaci možných školních neúspěchů), i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Mohou být zařazeny jako součást činnosti oddělení ŠD jako řízená kolektivní nebo individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita. Zájmová činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič. Zájmové činnosti: výtvarná, rukodělná, hudební, dramatická (literární), pohybová, přírodovědná, vlastivědná.

 

4. Příprava na vyučování

- zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není však legislativně stanovena jako povinná činnost ŠD. Může mít některou z následujících forem: vypracovávání domácích úkolů pouze se souhlasem rodičů (tato činnost by měla být zařazována do denního režimu v souladu s křivkou výkonnosti žáka, tedy po odpočinkových činnostech - nikoliv tedy před 15. hodinou). Při vypracovávání písemných domácích úkolů vychovatelka žákům úkoly neopravuje, pouze vyzve k vyhledání chyby, opravení a zdůvodnění; zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech;

 

5. Získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD

- vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy, atd.

 

 

 

 

ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 

Pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině, kde jsou zastoupeni jedinci s různými vlohami a vlastnostmi. Patří sem také děti se sociálním zvýhodněním, děti s jiným mateřským jazykem a děti se zdravotním postižením nebo znevýhodněním.

Naší snahou je tyto děti nevydělovat do samostatných skupin a snažíme se jim vytvořit a zajistit vhodné podmínky pro jejich úspěšné zájmové vzdělávání.

Přizpůsobujeme a upravujeme jim obsah vzdělávání i odlišnou délku jednotlivých forem vzdělávání. Přihlížíme k jejich možnostem a schopnostem, respektujeme jejich individualitu a věnujeme jim specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Při hodnocení výsledků zájmového vzdělávání zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění.

Spolupracujeme s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte, s učiteli a školskými poradenskými zařízeními.

Školní družina se snaží vytvářet podmínky i pro rozvoj mimořádně nadaných dětí. Talentované děti zařazujeme do aktivit primárně určených vyšším věkovým skupinám a nabízíme jim vhodné činnosti, které rozvíjí jejich tvořivost, rozumové schopnosti nebo pohybové a umělecké dovednosti.

  

 

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

 

Pro svou činnost využíváme jak vlastní prostory zařízené jako herny - 3 místnosti, které svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku a 4 školní třídy. Dále využíváme „míčovnu“, školní tělocvičnu, zrcadlový sál, školní aulu, počítačovou učebnu, školní dvůr s hřištěm. Pro rozvoj čtenářských dovedností má družina i vlastní knihy. Jsme kvalitně

vybaveni i pro výtvarné a pracovní činnosti.

 

EKONOMICKÉ PODMÍNKY

 

Poplatek za ŠD je 200,- Kč měsíčně, platba je uskutečňována pololetně či celoročně.

 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

 

Školní družina v době pobytu dětí na sebe bere odpovědnost za jejich bezpečnost a ochranu zdraví a plní povinnosti dohledu nad nezletilými (§ 422 občanského zákoníku).

Pracovní řád pro zaměstnance školy a školských zařízení ukládá pedagogickým pracovníkům

vykonávat nad žáky dozor.

Vychovatelky jsou proškoleny o předpisech PO a BOZP. Dodržují bezpečnostní předpisy v práci. Snaží se učinit všechna opatření, aby nebezpečí úrazu bylo minimalizováno. Dojde-li k úrazu, zajistí první pomoc, informuje rodiče a vyplní patřičnou dokumentaci.

 

 

DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ

 

ŠVP na naší ŠD je stanoven na dobu tří let.

Výhodou vytvoření programu pro celý vzdělávací cyklus je jeho operativnost, možnost reagovat na měnící se podmínky, propojování a přesouvání témat a realizace projektů během dlouhodobé docházky účastníků do školského zařízení.

 

Kromě celoročního tématu „Praha a její legendy“, provozuje ŠD pravidelnou činnost, která vychází z ročního období.

 

PODZIM

 

1. Rekreační a odpočinková činnost – stolní hry, hračky, stavebnice, četba dětských knih a časopisů,  zábavné kreslení, rekreační činnost dle vlastního přání, regenerace sil v přírodě, poslech hudby a písniček, zábavná povídání, besedy na aktuální měsíční témata …

 

2. Zájmová činnost

Společenskovědní zájmová činnost – režim školy a školní družiny, besedy – seznamování se, vztahy mezi dětmi, správný kamarád, kázeň a bezpečnost, zdravení, poděkování, chování v jídelně, ve třídě, na veřejnosti; dramatizace různých námětů a situací …

Přírodovědná z.č. - rozhovory o přírodě, proměny přírody – pozorování, ochrana přírody, neničíme přírodu, čistota kolem nás – sídliště, les, park, chodník hřiště; podzim v přírodě, poznávání stromů, sběr listů, odkvétajících rostlin, soutěž ve znalostech ovoce a zeleniny, příprava přírody k zimnímu spánku, práce s knihami o přírodě, péče o květiny v ŠD…

Sportovní z.č. – bezpečnost, tělovýchovné činnosti a soutěže v herně a tělocvičně, pohybové hry v přírodě, míčové hry, hry na obratnost, rychlost, cvičení a hry se švihadly, stolní tenis…

Výtvarná z.č. - tematické kreslení- prázdniny, naše rodina- malba figury, suchý pastel, hříbky- studie podle předlohy, zátiší – mísa s ovocem, akvarel, výtvarné zpracování podzimních radovánek – pouštění draků v přírodě, barevná duha – zapouštění akvarelu, otisky listů – pastel, Halloween - strašidla

Dramatická z.č. - Dobrý den, pane Nováku, Elektřina, Pistolky, Domeček, Kuba řekl, Honzo vstávej, Pexeso, Městečko Palermo, Slovní fotbal, Hádání osoby nebo zvířete pomocí otázek a odpovědí, Všechno lítá, co peří má, Drak a princezna, Hra na sochy, Tichá pošta, Hra na řemesla, Rádio + nácvik jazykolamů, cvičení pozornosti, Ludvík, dramatizace – příjezd sv. Martina, Halloween...

Rukodělná z.č. - konstruktivní hry, stavebnice, skládanky a mozaiky, výroba papírových draků, koláže ze sušených listů a plodů, suchá vazba, sběr a navlékání plodů, korálků, ovoce z papíru- hruška a jablko s červíkem, výrobky podle šablon, listy podle vlastní fantazie – obrázek v rámečku, skládanky z papíru, …

Hudební z.č. – opakování písní –  Orffovy nástroje, hra na tělo, nácvik nových písní, písně na přání dětí, hudební soutěže, tanečky, kolové a taneční hry, procvičování rytmu, zábavné hry s písněmi, …

 

3. Příprava na vyučování – návyk udržovat si pořádek ve vlastních věcech – pouzdro, aktovka, sešity, práce s dětskou knihou a časopisem, hlasité čtení, četba na pokračování, pamětné a zábavné počítání, vymýšlení slovních úloh, obrázková matematika, opakování a procvičování poznatků formou pohádek – loutkové divadlo, maňásky, jazykolamy, kvízy, hádanky, křížovky, doplňovačky, soutěže, tématické vycházky do přírody …

 

významné dny Den české státnosti + legendy o sv. Václavu, Halloween, Dušičky, Sv. Martin

 

 

ZIMA

 

1. Rekreační a odpočinková činnost - stejná celoročně – viz oddíl Podzim

 

2. Zájmová činnost

 

Společenskovědní zájmová činnost – besedy, příběhy a povídání na dané téma, správné chování k rodičům, dospělým a kamarádům, pomoc v domácnosti, povídání o zimě a Vánocích, obdarovávání, udělat někomu radost, vánoční zvyky a tradice, zimní příroda, neplýtváme potravinami, bezpečnost při zimních sportech, oblékání podle počasí, krmení ptáčků, zvířátka v zimě, …

Přírodovědná z.č. – stopy ve sněhu, pozorování ptáků, krmení zvěře, krásy zimní krajiny, sněhová peřina, rostliny pod sněhem, čistota sněhu – pokus, nebezpečí tajícího sněhu a padajících rampouchů, proměny počasí, zimní spáči,…

Sportovní z.č. – otužování dětí při pohybu v zimní krajině, sáňkování, bobování, jízdy na lopatách, hry na sněhu, sněhové cesty, vyšlapávání obrazu ve sněhu, hod sněhovou koulí na cíl, využití tělocvičny školy ke sportování, míčové hry, hod do koše, překážková dráha s využitím nářadí v tělocvičně, cvičení při hudbě, posilovací cviky, …

Výtvarná z.č. – besedy o ilustracích – námět zima, tematické kreslení – Vánoce u nás doma, oblíbený dárek, zimní krajina, zimní sporty; Čert, Mikuláš, Anděl, sněhuláci – různé techniky, zimní výzdoba chodeb a místností ŠD, malujeme ryby, vánoční přáníčka, oblíbené výtvarné techniky dětí..

Dramatická z.č. - Dobrý den, pane Nováku, Elektřina, Pistolky, Domeček, Kuba řekl, Honzo vstávej, Pexeso, Městečko Palermo, Slovní fotbal, Hádání osoby nebo zvířete pomocí otázek a odpovědí, Všechno lítá, co peří má, Drak a princezna, Hra na sochy, Tichá pošta, Hra na řemesla, Rádio + nácvik jazykolamů, cvičení pozornosti, Ludvík, dramatizace Vánoce u nás doma...

Rukodělná z.č. – vyrábění vánočních ozdob, zhotovování drobných dárků, vystřihování sněhových vloček, papírové postavičky na postavení, andělíčci, vytrhávání z bílého papíru- zimní krajina, betlémy, prostřihované obrázky na okno, origami, výroba výrobků na vánoční trhy, výroba masopustních masek …

Hudební z.č. – opakování známých písniček, zpíváme s Orffovými nástroji, vánoční koledy a písně se zimní tematikou, nácvik programu na vánoční besídku, tanec podle hudby – změny rytmu, poslech dětských písní a koled, dramatizace písní…

 

3. Příprava na vyučování – stejná celoročně – viz Podzim.

 

Významné dny - Štědrý den, Tři králové, Masopustní průvod

 

 

JARO

 

1. Rekreační a odpočinková činnost – stejná celoročně – viz oddíl Podzim.

 

2. Zájmová činnost

 

Společenskovědní zájmová činnost – Velikonoce – svátky jara, velikonoční zvyky a tradice, maminka má svátek, vztah k rodičům, práce lidí, hodnota peněz, zacházení s věcmi, staří lidé, první pomoc, lékař, preventivní prohlídky, policie, požární služba, důležitá telefonní čísla …

Přírodovědná z.č. – ochrana všech živočichů, vítr a déšť, koloběh vody v přírodě, přírodní katastrofy, domácí zvířata, domácí mazlíčci, pozdravy jarní přírody, jarní úklid, barvy jara, jarní květiny, život v trávě, ochrana přírody, pomáháme přírodě …

Sportovní z.č. – přirozený pohyb na čerstvém vzduchu, míčové hry, hry se švihadly a lanem,  honičky, hod na cíl, soutěže družstev, posilování, pohybové hry, beseda o pravidlech ve sportu a hře fair play,…

Výtvarná z.č. – malované písničky, tematické kreslení – jaro, Velikonoce, mláďata, velikonoční motivy, jarní květiny, sluníčka, ptáci, kvetoucí stromy, využívání různých výtvarných technik, kolektivní práce – domeček, jarní příroda, …

Dramatická z.č. - Dobrý den, pane Nováku, Elektřina, Pistolky, Domeček, Kuba řekl, Honzo vstávej, Pexeso, Městečko Palermo, Slovní fotbal, Hádání osoby nebo zvířete pomocí otázek a odpovědí, Všechno lítá, co peří má, Drak a princezna, Hra na sochy, Tichá pošta, Hra na řemesla, Rádio + nácvik jazykolamů, cvičení pozornosti, Ludvík, dramatizace příchod jara ...

Rukodělná z.č. – skládanky a origami – lodičky, parníky, čepice, květinky, ptáci,…drobné ozdobné předměty z perliček, velikonoční dekorativní výzdoba – zajíc, slepice, vejce, kraslice, velikonoční přáníčka, květiny z ubrousků, jarní výzdoba školní družiny, drobné opravy her a hraček…

Hudební z.č. – vzbuzovat cit pro prostor, rytmus a dynamiku, aerobní cvičení, druhy chůze, tanečky a taneční hry, písně s jarní tematikou a písně o mláďatech, dorozumíváme se písní, hudební hádanky, rozvíjení hudebně-pohybové výchovy…taneční kroužek.

 

3. Příprava na vyučování – stejná celoročně – viz oddíl Podzim.

 

LÉTO

 

1. Rekreační a odpočinková činnost – stejná celoročně – viz oddíl Podzim.

 

2. Zájmová činnost

 

Společenskovědní zájmová činnost – mám sourozence, plánujeme prázdninovou činnost, život na letních táborech, zmije, oheň, výbušniny, bouřky, nezralé ovoce, nebezpečí při hrách a letních sportech, bezpečnost v silničním provozu, první pomoc, neničíme přírodu, vysvědčení – co mohu zlepšit…

Přírodovědná z.č. – ochrana životního prostředí, poznávání živé a neživé přírody, hádanky, kvízy, soutěže o přírodě, orientace v přírodě, přírodní bohatství, zdravá výživa a životní styl…

Sportovní z.č. – turistické vycházky do přírody, soutěže rychlosti, mrštnosti a obratnosti, míčové hry, lano, švihadla, soutěže družstev, pohybové hry, cvičení ve dvojicích, žonglování, cvičení s netradičními pomůckami – papír, krabice, kelímek, PET láhev, dětská jóga, …

Výtvarná z.č. – zkoušíme nové výtvarné techniky, tematické kreslení – léto, letní sporty, dětské zábavy+ ilustrace k pohádce a veršům, koláže, míchání barev, kreslení prsty, výtvarná soutěž, zábavné kreslení …

Dramatická z.č. - Dobrý den, pane Nováku, Elektřina, Pistolky, Domeček, Kuba řekl, Honzo vstávej, Pexeso, Městečko Palermo, Slovní fotbal, Hádání osoby nebo zvířete pomocí otázek a odpovědí, Všechno lítá, co peří má, Drak a princezna, Hra na sochy, Tichá pošta, Hra na řemesla, Rádio + nácvik jazykolamů, cvičení pozornosti, Ludvík, dramatizace - prázdniny...

Rukodělná z.č. – výrobky z odpad. materiálu, konstruktivní hry a stavebnice – město, pohádková země; práce s textilem – stříhání a šití, výrobky z přírodnin, obrázky v rámečku, výroba pohlednice z výletu,…

Hudební z.č. – cvičení a tanec při hudbě - držení rytmu, tanec se šátky, písničky na prázdniny, netradiční doprovody – hrkačky, kelímky, papír, na tělo, lžičky; žertovné písně, poslech dětských písní, dramatizace oblíbených písniček, hudební soutěže…

 

3. Příprava na vyučování – stejná celoročně – viz oddíl Podzim

 

kulturní akce - úzká spolupráce s Galerií Města Prahy, Národní zemědělské muzeum, Národní technické muzeum, aktuality během školního roku

 

 

 

 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE K NAPLNĚNÍ VOLNÉHO ČASU

 

Pro rozvoj řady kompetencí je zapotřebí pravidelný a dlouhodobý styk s vrstevníky.

 

Kompetence k učení

 

-        započatou práci dokončí

-        umí zhodnotit své výkony

-        klade si otázky a hledá na ně odpovědi

-        všímá si souvislostí mezi jevy

-        získané vědomosti dává do souvislostí

-        zná jednoduché textové zdroje pro učení (učebnice, dětské encyklopedie, další knihy a

            časopisy)

 

Kompetence k řešení problémů

 

-        všímá si dění i problémů a tyto jsou dítěti motivací k řešení dalších problémů a situací

-        chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli

-        rozlišuje správná a chybná řešení

-        spontánně vymýšlí nová řešení

 

Komunikativní kompetence

 

-        ovládá řeč

-        vyjadřuje vhodně formulovanými větami myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi

-        komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými

-        dokáže vyjadřovat své pocity řečí, gestem i dalšími prostředky

-        komunikace je kultivovaná

-        využívá ke komunikaci telefon

-        zapojí se aktivně do společenského dění školní družiny

 

Sociální a interpersonální kompetence

 

-        samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky

-        projevuje citlivost a ohleduplnost

-        rozpozná vhodné a nevhodné chování

-        vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit

-        je schopen odolat nátlaku vrstevníků chovat se nevhodným způsobem

-        je schopen požádat o pomoc při řešení určitého problému

-        ve skupině spolupracuje, dělí se o pomůcky, materiál

-        dokáže se prosadit i podřídit - přijmout kompromis

-        je tolerantní k odlišnostem mezi dětmi

-        chápe pravidla společenského chování a běžně se jimi řídí

-        je schopen respektovat jiné (spojení dětí různých věkových skupin se osvědčuje jako výhoda

-        starší předávají své zkušenosti a dovednosti mladším, všechny vedeme k tomu, aby respektovali jeden druhého)

 

Kompetence činnostní a občanské

 

-        učí se plánovat

-        odhaduje rizika svých nápadů

-        k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně

-        uvědomuje si svá práva i práva druhých

-        dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých (pěstovat zdravý životní styl)

-        vnímá krásy přírody a cíleně o ni pečuje

-        chová se zodpovědně při krizových situacích (první pomoc, solidarita)

-        zapojuje se aktivně do sportovních aktivit

-        aktivně se zapojuje do zlepšování školního prostředí (péče o pokojové květiny, realizace vlastních nápadů, výzdoba ŠD, vedení k pořádku a čistotě, boj proti vandalismu)

-        respektuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při různých činnostech

 

Kompetence k trávení volného času

 

-        orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času

-        umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic

-        rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinových i individuálních činnostech

 

 

 

EVALUACE A HODNOCENÍ

 

Hodnocení probíhá na úrovni družiny a oddělení. Analyzujeme a vyhodnocujeme podmínky i výsledky výchovně vzdělávacího procesu. Sledujeme individuální rozvoj žáků, jejich pokroky ve výchovně vzdělávacím procesu. S dětmi o pokrocích, kterých dosahují, vhodným způsobem hovoříme.

 

Vnitřní evaluace:

 

-        průběžné sebehodnocení práce vychovatelek

-        hodnocení výchovné práce ŠD vedením školy

-        hodnocení výchovné práce ŠD třídními učitelkami

-        vzájemná spolupráce, přehled o rozvoji dětí

-        hodnocení klimatu ŠD

-        hodnocení realizace ŠVP

 

Vnější evaluace:

 

-        zpětná vazba ze získaných informací od rodičů a dětí

-        hodnocení zřizovatele a České školní inspekce

-        hodnocení veřejnosti podle prezentace výsledků ŠD

 

Evaluace práce školní družiny a jejího ŠVP se zabývá:

 

-        činností družiny jako specifického školského zařízení

-        prací jednotlivých oddělení družiny – kvalita a efektivita

-        působením činností a vychovatelek na jednotlivé děti

-        personálním stavem školní družiny a úrovní dalšího vzdělávání vychovatelek (kurzy, samostudium)

-        stavem materiálních podmínek (kvalita pracovního prostředí, vybavení nábytkem, pomůckami atd.)

-        zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví

 

Techniky evaluace a hodnocení:

 

-        průběžné denní hodnocení toho, co se povedlo, co ne a hledání příčin

-        kolegiální rozhovor na pedagogických či provozních poradách

-        neformální povídání o činnostech v ŠD, o svěřených dětech

-        zpětná vazba bezprostředních reakcí dětí

-        zpětná vazba – zájem rodičů o činnost ve školní družině

-        veřejná prezentace výsledků činnosti družiny (veřejná vystoupení dětí, výstavky prací dětí)

-        pozorování dětí, rozhovory s dětmi i rodiči

-        testování, jak si děti poradí se zadanými úkoly

-        prezentace ŠD prostřednictvím fotodokumentace