Informace ředitele školy pro rodiče žáků – zpracování a ochrana osobních údajů od 25.5.2018

Vážení rodiče, osobní údaje bude škola zpracovávat od 25.5. 2018 na základě nové legislativy. Základní informace pro rodiče a žáky najdete na korunka.org (pravý sloupec), rubrika Informace ředitele.

Prosíme Vás o podpis informovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů v co nejbližší době a o vrácení pí. uč. třídní. Formulář níže obsahuje nejčastější a nejběžnější situace, kdy zpracováváme osob. údaje na základě Vašeho souhlasu. Ve všech dalších případech (např. výzkumy studentů fakultní školy) Vás budeme žádat o souhlas na konkrétní akci, dotazování, výzkum.

 Dotazy, připomínky a náměty směřujte na ředitele školy, nejlépe na e-mail: komrska@korunka.org.

 

------------------------------------ zde odstřihněte, prosíme spodní část vraťte třídním učitelům -----------------------------

 

Základní škola Praha 7, Korunovační 8

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Já pan (paní) ………………………………………..……………………………….,

 

zákonný zástupce dítěte/žáka …………………………………….……………………… třída…………...…,

 

dávám souhlas ke zpracování těchto osobních údajů mých a o mém dítěti, a to pro účel:

 

1. Organizování mimoškolních akcí, ozdravných pobytů a zahraničních zájezdů, slevenky na hromadnou jízdenku, slevenky na vstup do galerií a muzeí - seznamy žáků s datem narození, předávání dalším osobám.

2. Organizování soutěží a olympiád - seznamy žáků s datem narození, předávání dalším osobám.

3. Jména osob, které budou odvádět dítě ze základní školy, školní družiny - jméno a příjmení osoby, telefon.číslo.

4. Kontakt na zákonné zástupce pro účely organizace výchovy a vzdělávání ve škole - jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

5. Kontakt na zákonné zástupce – není-li  shodný s adresou dítěte - jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo.

6. Fotografie a video záznamy pořízené během akcí školy a zveřejněné jako vizuální informace nekomerčního  

    charakteru  na webových stránkách školy, pokud nebude podobizna dítěte spojena s jeho jménem.

8. Písemnosti a jiné projevy osobní povahy žáka za účelem prezentace a propagace školy a informování o aktivitách školy - slohové práce, výtvarné práce, diplom, hudební vystoupení s vysvětlujícím komentářem, žákovské práce digitálního charakteru, příspěvky žáků do školních novin.

 

Tento souhlas platí po dobu školní docházky žáka do Základní školy, Praha 7, Korunovační 8.

 

Dne ……………….… podpis …………………..…………………………

 

Poučení:

 

  1. Souhlas fyzické osoby, jejíž osobní údaje správce (škola) zpracovává, je určen pouze pro ty případy, kdy se nejedná o zákonné zpracování.
  2. Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů může zákonný zástupce odvolat.