Podklady pro integraci

 

1) Integrace: Integrovaní žáci jsou děti diagnostikované školským odborným pracovištěm – Pedagogicko-psychologickou poradnou či Speciálně pedagogickým centrem s diagnózou dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, LMD/ADHD nebo děti s jiným zdravotním postižením či děti sociálně znevýhodněné.

 

2) Pedagogicko-psychologická poradna: Spádová pedagogicko-psychologická poradna pro naší školu je PPP pro Prahu 7 a 8, U Smaltovny 22, 170 00 Praha 7, tel.: 220 805 247 a 220 805 297. PhDr. Antonín Mezera je v poradně každý úterý a čtvrtek.

Rodiče mají možnost volby poradenského zařízení v celé republice.

Před novým vyšetřením a každým následujícím vyšetřením rodiče požádají třídního učitele, aby vyplnil školní dotazník poradny pro I. resp. II. st.

 

3) Odborný posudek: PPP předá odborný posudek rodičům. Rodiče na základě odborného posudku žádají vedení školy o integraci. Po schválení, je vypracováván individuálně vzdělávací plán.  Rodiče si sami kontrolují platnost odborného posudku (většinou bývá jeho platnost 2 roky). Škola může integrovat žáka pouze na základě platného posudku.

 

4) Individuální vzdělávací program: Rodiče podávají žádost o integraci vedení školy. Na základě žádosti se vypracovává Individuální vzdělávací program (IVP) ve všech předmětech, do kterých se promítá diagnostikovaná porucha.  IVP vypracovává učitel daného předmětu ve spolupráci se speciálním pedagogem, na II. stupni koordinuje třídní učitel. IVP dále podepisuje ředitel školy, žák a jeho rodiče, kteří vyplní ještě podíl na plnění, tzn. domácí přípravu.

Tvorbu IVP, jeho průběh, plnění, hodnocení a chování integrovaného žáka konzultuje třídní učitel resp. vyučující se  speciálním pedagogem. Průběžná kontrola IVP s rodiči probíhá na vypsaných konzultacích a individuálně dle potřeb a bude vždy zaprotokolována s datem a podpisem rodičů.

 

5) Kabinet rozšířené péče: Integrovaní žáci jsou 1x týdně uvolňováni z vyučování - z hodiny ČJ na speciálně pedagogickou péči v kabinetu rozšířené péče. Dvakrát ročně jsou děti uvolňováni na celé dopoledně, na začátku školního roku motivační program, na závěr Bambiriáda za odměnu za celoroční práci pro žáky.

Jako součástí rozšířené péče nabízíme programy KUPOZ, KUMOT, DOV, MAXÍK, nácvik grafomotoriky, možnost práce s celým třídním kolektivem na posílení pozitivních vztahů ve třídě a zapojení integrovaných dětí do kolektivu, prevence šikany.

 

Konzultační hodiny jsou každé pondělí odpoledne po telefonické dohodě. Je možnost i telefonické konzultace vč. dotazů na tel.: 223 018 916.

E-mailové spojení: budíkovax@volny.cz  nebo valerovax@volny.cz