Jak se daří třídám Montessori?
13.1.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V září 2018 se na naší základní škole otevře už potřetí první třída, kde se děti učí podle pedagogických metod Marie Montessori. Dopoledne v Montessori třídách není rozdělené na předměty a vyučovací hodiny, ale na delší bloky oddělené přestávkou. Děti nepostupují stejným tempem. Samy si vybírají, čemu se budou zrovna věnovat. Učí se také skrze příběhy, kdy jim jejich učitelky a učitelé vyprávějí o vesmíru, rostlinách, živočiších, vývoji člověka, lidském těle, vývoji čísel nebo matematiky. S anglickým jazykem se začíná ve druhé třídě.

Děti své učitele pozorují, ale také pracují s názornými pomůckami, které zapojují jejich smysly a ulehčují jim látku pochopit. Nesedí se v tradičních lavicích, ale okolo stolu nebo na koberci. Žáci se často učí v terénu, ať už v parku, muzeu nebo galerii. Pedagogové hodnotí své svěřence slovně a třídní schůzky probíhají v sestavě učitel-žák-rodič.

Na první pohled se může zdát, že si děti celý den jen hrají. Není tomu tak. Samostatnost a odpovědnost si procvičují při plnění týdenního úkolu a ve výsledku musí na prvním stupni zvládnout stejné učivo jako jejich vrstevníci v tradičních třídách. Mohou se zabývat učivem, se kterým by se běžně na 1. stupni nesetkaly.

Montessori výuku na naší škole zavedla zkušená učitelka prvního stupně Iva Schmittová ve spolupráci s rodiči, kteří o alternativní pedagogickou metodu projevili zájem. Rodiče přispívají na provoz třídy a do jejího dění se po celý školní rok také zapojují. Pomáhají například s výrobou pomůcek nebo organizací školních akcí.

Montessori třídy se těší podpoře školy, Městské části Praha 7, spolků rodičů (spolek Montessori Korunka, spolek rodičů Korunka) , ti všichni přispěli v letošním školním roce na nákup pomůcek a vzdělávání pedagogů. Přijďte se na nás podívat (po předchozí domluvě)! Rádi se o svou zkušenost podělíme.

Kateřina Šantúrová (1.C)


KORUNOVINKY č. 1 na korunka.org
16.12.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY


S radostí přinášíme všem zájemcům o dění ve škole prosincové KORUNOVINKY a přejeme příjemné počtení. Radakci v čele s p. učitelou Terezou Staňkovou děkujeme za poskytnutí PDF verze.


KORUNOVINKY číslo 1


Praha jako inspirace (4.D)
25.11.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Pražské paláce, domy a ulice se staly inspirací pro výtvarnou tvorbu dětí ze třídy 4.D. Výtvarku mají s p. učitelkou Eliškou Surmovou. Malebné kresby určitě zaslouží zveřejnění na korunka.org. Prohlédněte si fotogalerii.

Připravil Tomáš Komrska

Fotogalerie


Příběhy našich sousedů (8.A)
19.5.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Dne 18.5. se žáci z 8.třídy zúčastnili závěrečné prezentace projektu "Příběhy našich sousedů" ve Veletržním paláci. V tomto projektu si žáci vybrali pamětníka Zdeňka Holého, který jim ochotně vyprávěl svůj životní příběh. V rámci projektu se vybraní žáci podívali i do Českého rozhlasu, kde o pamětníkovi zpracovávali rozhlasovou reportáž.

Odkaz na projekt


Bára Horáková

Botanická zahrada - přípravná třída
17.5.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Naším dalším tématem, jak jsme se už zmiňovali, byly "rostliny". Děti poznávaly (po tématech zvířata a lidé) i tuto část přírody. Chodili jsme do Stromovky, abychom pozorovali změny v jarní přírodě. Zjistili jsme, z čeho se rostlina skládá a snažili jsme se pronikat do tajů rostlin. Zasadili jsme fazole a sledovali jejich růst, lisovali rostliny, vyráběli jsme herbáře, kreslili a malovali. Z montessori třídy jsme si zapůjčili krásné pomůcky, za což děkujeme. 3.5. jsme se vypravili do Botanické zahrady Na Slupi. Prošli jsme celou zahradu, prohlédli jsme skleníky.

Irena Taterová

Fotogalerie


Národní divadlo a Petřín / přípravná třífda
17.5.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY

O týden později jsme vyjeli brzy ráno navštívit Národní divadlo, kde jsme měli domluvenou prohlídku. Děti se dozvěděly mnoho informací i zajímavostí a byly panem průvodcem chváleny za všeobecné znalosti. Za odměnu se mohly podívat na nejvyšší terasu s překrásným výhledem. Pak jsme přešli most Legií a lanovkou vyjeli na Petřín, pobavili jsme se v zrcadlovém bludišti a vylezli na rozhlednu. Chvilku jsme potom relaxovali na hřišti, než jsme se vydali dále. Podél Hladové zdi jsme prošli na Pohořelec a pak zpět do Korunovační. Byli jsme příjemně unaveni, ale spokojeni.

Irena Taterová

Fotogalerie


PŘEDŠKOLÁCI NA KORUNCE
16.5.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY

V měsíci květnu proběhlo předposlední setkání budoucích prvňáčků a předškoláků. Čekalo na ně další dobrodružství, které si pro ně přichystaly speciální pedagožky - grafomotorika a vychovatelé ze ŠD je zabavili sportovním odpolednem. Přes štafetu, opičí dráhu, chození po slacklinu si mohli vše vyzkoušet. Byli moc šikovní a stateční. Na Korunku a na nový školní rok se moc těší. Další setkání se uskuteční 14. června 2017.

Bc. Dáša Mikešová

Informace o projektu ZŠ Korunovační šablony I
14.5.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ Korunovační šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003495. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 na platy pro školního asistenta a školního speciálního pedagoga, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematická gramotnost a cizí jazyky a na aktivity nové metody ve výuce a vzájemná spolupráce pedagogů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.


Okno do Afriky - první dílna u nás
2.4.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Okno do Afriky je projekt na podporu multikulturní výchovy a organizuje ho Humanitas Afrika, africko - česká humanitírní iniciativa. Jako reakci na nedůvěru vůči přistěhovalcům z chudých zemí Afriky, která se v současné době zvyšuje v české společnosti a pramení zejména ze zažitých předsudků a neznalosti odlišného kulturního prostředí, nabízí Humanitas Afrika, o.p.s. ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 žákům základních škol 10 vzdělávacích workshopů. Interaktivní dílny seznamují děti s životem v rozvojových zemích, přibližují africkou kulturu a zprostředkují setkání s Afričany žijícími v Praze. Jejich cílem je vzájemné poznávání a rozvoj porozumění. Program poskytuje žákům nové informace o Africe s cílem vzbudit další zájem o tento kontinent. Cílem projektu je poskytnout více informací o africkém regionu, odstranit zažité předsudky, napomoci ke zlepšení vnímání Afričanů, zkvalitnit vzájemné soužití a obohatit dialog kultur.

Humanitas Afrika vycházela při tvorbě učebního modulu ze své dlouholeté pedagogické zkušenosti, kterou získala díky svému působení na mnoha českých školách. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V první dílně s námi bubnoval pan Maxime KACOU, původem z Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny), Maxime bydlí v Praze již několik let, kde působí jako lektor jazyků i matematiky. Vedle toho se Maxime věnuje bubnování a za poslední léta uskutečnil na školách mnoho dílen pro dětí.

Pořad zprostředkovala k nám školy p. učitelka Ivana Šmídová.

Fotogalerie 1

Fotogalerie 2


POLYTECHNIKA - nový obor ve škole
29.1.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY

"Polytechnika" - dříve jsme tento pojem vnímali jako označení pro vysokou školu poskytující technické vzdělávání (technická univerzita a pod.). Dnes i jako obor vzdělávání. Obor, kde žáci získávají dovednosti a vědomosti ve více technických disciplínách. Naplňuje se tak řecké sousloví "polý technikós" - česky "mnoho schopností".

V letošním školním roce jsme zařadili "polytechniku" do programu předmětu Pracovní činnosti v 8. a 9. roč. Společně s žáky jsme provedli výběr a nákup moderních polytechnických stavebnic různýh zaměření od programovatelného pojízdného pásového dopravníku po stavebnici mechanické ruky a stavebnici, která umožňuje skládat jednoduché elektrické obvody. K dispozici také máme např. luxmetr (pro orientační měření intenzity světla) a měřič koncentrace CO2 v ovzduší. Tyto dva měřící přístroje chceme použít především na měřní ve třídách a přispět tak ke zlepšení prostředí, ve kterém se učíme.

V prvních lekcích "polytechniky" jsme se museli vypořádat s řadou problémů, vybavili jsme se potřebným nářadím, hledali na internetu návody v češtině a zkušenosti vrstevníků. Zatím se zdá, že se zapojením invence a vynalézavosti všechna úskalí zvládneme (skvěle se osvědčila např. aplikace pro mobilní telefon, která vyfotí a přeloží technický text např. z angličtiny).

Osmáci i devéťáci pracují s mimořádným zájmem skvěle se nám daří propojovat výuku s jejich koníčky a dovednostmi.

Tomáš Komrska, vyučující předmětu Pracovní činnosti

Fotogalerie


Voda, základ života (projekt 3.B)
28.1.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Ve třídě 3.B proběhl v průběhu ledna projekt s názvem "Voda, základ života". Žáci 3.B vytvářeli myšlenkovou mapu a prezentovali ji před třídou, experimentovali s vodou a poznávali vlastnosti vody všemi smysly. Na závěr žáci společně vytvořili velkoformátový obraz z názvem "Život řeky". Všichni jsme si projekt užili.

Eva Klúčovská

Fotogalerie


Seznam se bezpečně (s Benem Christovao)
11.6.2016 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V pondělí 6. června jsme společně s žáky 6. - 9. ročníků věnovai tři vyučovací hodiny tématu bezpečnosti na internetu, především však nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami. Ve třídách jsme shlédli sice velmi smutné, ale zajímavé filmy inernetových hrozbách, reálnách možnostech kyberšikany, loupeže identity, vydírání a podobně. Potom následovala beseda s Benem Christovaem, který byl velmi přímý a doporučoval konkrétní chování na internetu s tím, že je v dnešní době potřeba maximální osobní ochrany a ostražitosti. Postupně jsme společně formulovali základní pravidla bezpečnosti v kyberprostoru. Ben byl skvělý, vystupoval skromně a přátelsky. Brzy jistil, že u nás ve škole má obdivovatelů skutečně hodně. Bavil se s každým, každému podal ruku, podepsal se, věnoval nám tolik času, kolik bylo třeba.

Velmi zajímavá diskuze, vlastně výměna zkušeností, byla s manažerem pro internetovou bezpečnost ve firmě Seznam.cz, pan Martin Kožíšek je špičkový odborník v oboru a bylo to znát.

Určitě se koukněte na stránky projektu na adrese seznamsebezpecne.cz.

MARTIN KOŽÍŠEK, manažer pro internetovou bezpečnost, Seznam.cz:

Tato netradiční kampaň vznikla, aby upozornila na velký fenomén úniku citlivých dat na internet. Každý den řešíme alespoň jeden případ vydírání spojený s únikem citlivých materiálů. Než pošlete podobné fotografie nebo videa na internet, zamyslete se, zda opravdu chcete, aby je viděl každý. A i když už je pozdě a je na vás vyvíjen nátlak, vždycky se dá situace citlivě řešit.

BEN CRISTOVAO, zpěvák:

Na internetu se v současné době děje bohužel tolik špatných věcí, že je potřeba chránit jeho uživatele. Uvědomuju si svoji pozici vůči fanouškům a beru ji jako závazek. Chci upozorňovat na rizika této formy komunikace, která se kolikrát nezdá být tak nebezpečná. Chovejte se na internetu, jako by to bylo v reálném životě. Tak abyste se vy nebo vaše okolí nedostalo do úzkých. Seznam se bezpečně, je jedna z aktivit, která pro mne a hlavně pro vás má smysl!

Fotogalerie

Připravil Tomáš Komrska

Velká hra pro budoucí prvňáčky
12.5.2016 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Každou první středu v měsíci je pro naše budoucí prvňáčky připraven program. Dnes přišla řada na školní družinu. Pro děti si připravily vychovatelky různé činnosti, při kterých si děti mohly vyzkoušet své dovednosti, přesnost, hrubou a jemnou motoriku, a také pohybové hry. Největší radost děti měly z opičí dráhy a napodobování pohybové říkanky. Všichni byli šikovní a plní elánu. Měli čas na oddych, volnou zábavu. Závěrem jsme nakreslili obrázky sluníček, která se na nás z obrázků jen usmívala. Další volné pokračování se uskuteční 1. června, my se těšíme a společně si to užijeme.

Dáša Mikešová - školní družina

Hlasujte pro nejlepší plastiku z víček
25.4.2016 korunka.org NAŠE PROJEKTY
HLASUJTE PRO TŘÍDU, KTERÁ VYTVOŘILA NEJLEPŠÍ PLASTIKU Z VÍČEK NA TÉMA PŘÍRODA.

Hlasovat můžete jen jednou a to pomocí hlasovacího lístku, na který napíšete své jméno a příjmení a třídu, pro kterou hlasujete.

Hlasování probíhá od úterý 26.4. od rána do čtvrtka 28.4. do 20 hodin. Podporte třídu svým hlasem, která podle Vás splnila zadání nejlépe. Do celkového hodnocení se započítá pouze ten lístek, který bude správně vyplněn a bude na něm uvedená existující osoba.

Děkujeme za pochopení. Děkujeme za Váš hlas.

Organizátoři Olympiády pro 2. ročníky

Fotogalerie


Myšlenkové mapy pro život (soutěž pro sedmáky)
17.4.2016 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Myšlenkové mapy, to je skvělý nástroj pro vlastní studium, ale také nástroj pro plánování, přemýšlení o nejrůznějších problémech a tématech. Ve spolupráci s panem Miroslavem Holubem, který používá myšlenkové mapy pro plánování a řízení velkých projektů ve stavebnictví, jsme připravili zajímavou soutěž pro sedmáky. Máme za sebou úvodní přednášku a čekají nás vyučovací hodiny, ve kterých budeme společně mapy vytvářet.

Tomáš Komrska

Andersenovská noc pod vodou
1.4.2016 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Letošní ANDERSENOVSKÁ NOC byla inspirována mořským světem. Slyšeli jste někdy zpěv velryb? Víte, že velryby žijí ve stádech a mláďátka se rodí ocasem napřed? Předškoláci a děti z 1.B toho vědí o velrybách mnohem více. Celý měsíc žily s knížkou Marky Míkové "Varvara, kniha o velrybím putování". Nejen velryby, ale moře, mořští živočichové a námořníci je provázeli v mnoha hodinách. Snažení dětí vyvrcholilo Nocí s panem Andersenem, kde s autorem obrázků ke knížce Varvara, s panem Miro Pogranem, malovaly velryby. Celý večer, noc i ráno byly velmi poetické.

Děti ve druhé skupině absolvovaly tajemnou a náročnou hru, procházely strašidelným podzemím školy, plnily různé literární úkoly a zastavovaly se u mořských víl, které jim dávaly záludné úkoly. Třída 3.B s p. učitelkou Ivou Schmittovou navštívila ještě tajemnější podzemí bývalé čističky odpadních vod v Papírenské ulici, které dnes slouží jako kuturní enkláva.

Děkuji všem p. učitelkám a dalším zaměstancům školy za skvělou přípravu "andersenovské noci", dětem za skvělý přístup, všichni si noc plně užili.

FotogalerieT. Komrska

Studentky PedF UK píší o práci s dětmi ve výtvarném klubu
29.12.2015 korunka.org NAŠE PROJEKTY

V 1. pololetí školního roku vedly čtvrteční výtvarný klub pro 1. ročník studentky PedF UK. Ty se každou hodinu střídaly a připravovaly pro děti zajímavý program. Návaznost lekcí, využití pomůcek, vhodné výtvarné techniky, hodnocení lekce a výtvarných prací studentky konzultovaly každý týden s vedoucí této pedagogické praxe p. Magdalenou Novotnou z Katedry výtvarné výchovy PedF UK. Studentkám děkujeme za skvěle odvedenou práci a těšíme se na další souvisou praxi. Popis jednotlivých hodin s fotografiemi najdete v přiložením dokumentu.

Karolína Obrová a Tomáš Komrska - vedoucí výtvarných klubů

Výtvarný kroužek se studentkami PedF UK


Od Mondriana k digitální grafice a k architektuře (výtvarný projekt)
28.12.2015 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Inspirací pro náš výtvarný projekt byly abstraktní malby nizozemského malíře Pieta Mondiana (1872-1944) a op-artové obrazy maďarsko-francouzského malíře a grafika Victora Vasarelyho (1906 - 1997). Oba patří k předním osobnostem moderního umění a vytvořili řadu krásných abstraktních kompozic. Nejdříve jsme si tedy pozorně prohlédli ukázky jejich díla. Zároveň jsme si vysvětlili pojmy abstraktní - konkrétní a začali jsme experimentovat. Jako nástroj pro tvorbu jsme si vybrali tabulkový kalkulátor MS Excel, který běžně slouží k práci s čísly. Základní kompoziční rozvržení plochy jsme tvořili posunem výšky a šířky jednotlivých buněk. Potom jsme postupovali každý po svém, tzn. volili jsme postupné "obarvování" buněk tak, a bychom vytvořili zajímavou kompozici. Někdo pracoval s osovou souměrností, někdo vyplňovat buňky např. zleva doprava, další žáci pracovali s náhodou. Vytištěné abstraktní digitální grafiky jsme po dokončení použili pro tvorbu malých modelů domů (8.A). Některé domy jsme vytvořili s pomocí černobílých ornamentů stažených z internetu. V galeriích najdete práce žáků z 6.a, 6.B, 7.A, 8.A a výtvarného klubu č. 3. Aktivita byla realizována v předmětu Informatika, výtvarná výchova a ve výtvarném klubu č. 3 (4. - 5. roč.).
Připravil Tomáš Komrska

Fotogalerie 6.A - grafiky

Fotogalerie 6.B - grafiky

Fotogalerie 7.A - grafiky

Fotogalerie 8.A - grafiky

Fotogalerie Výtvarný kub č.3 - domy

Fotogalerie 8.A - domy


Výtvarné kluby vystavují na korunka.org
5.12.2015 korunka.org NAŠE PROJEKTY

V následujících fotogaleriích si můžete prohlédnout dvě témata, která graficky zpracovaly děti z výtvarného klubu č. 3. (4. - 6. roč.).Tím prvním je téma "SATYR" inspirované portrétní výzdobou na starých pražských domech. Satyr (latinsky Satyri) je v řecké mytologii syn boha Herma nebo Siléna. Satyrové jsou zařazováni mezi polobohy, spíše však mezi horské a lesní démony. Šlo o průvodce boha vína Dionýsa, také bývali v družinách boha Pana. Zobrazováni jsou většinou jako napůl člověk a napůl kozel, s kučeravými vlasy, špičatýma ušima, tupým nosem, s růžky, oháňkou a kozlíma nohama. Byla to nezvedená veselá cháska, pohybovali se ve skupinách, milovali všelijaké požitky, pronásledovali Nymfy, tančili a provozovali hudbu, zejména na flétnu, sýrinx, dokonce i dudy. Uvádí se, že byli v podstatě zbabělí. Bývali viděni i jako pastýři stád. K lidem nebyli právě vstřícní, přepadali pastýře a strašili poutníky. Proto je také najdeme na portálech stafrých domů, kde mají funkci strašit kolemjdoucí, ale také poukázat na vkus, bohatství a zvyky majitele domu.
Druhým tématem jsou fantastické zahrady a krajiny zpracované podle představ dětí, některé jsou více pohádkové, jiné tajuplné a trochu smutné.

Fotogalerie SATYR


Fotogalerie Fantastické krajinyDěti vedl Tomáš Komrska

Výstava mezinárodního projektu DiyLab slavnostně zahájena
23.11.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY


V pátek 20.11. dopoledne jsme slavnostně zahájili výstavu, která dokumentuje aktivity tříd v projektu Diyab. Tento tříletý mezinárodní projekt právě teď přechází do závěrečné fáze. Prezentovali jsme tedy výstupy ze sedmnácti aktivit, které v min. škol. roce realizovali učitelé se svými třídami. Ke každé aktivitě najdete anotaci a fotodokumentaci. Projekty všech zúčastněných partnerů najdete na diylab.eu, kde jsou již postupně výstupy prezentovány v elektronické podobě.

Výstavu společně s vedením školy a prvňáčky zahájili zástupci výzkumných týmu z Universistat de Barcelona (Španělsko, Universita OULU (Finsko), PedF UK Praha a učitelé ze základních škol v Oulu a Barceloně. S velkým zájmem si prohlédla výstavu i pozorovatelka Evropské komise, která zodpovídá za supervizi projektu. Po vernisáži výstavy si asi dvacetičlenný tým prohlédl celou školu a nahlédl do výuky v některých třídách. Vysoce oceněna byla atmosféra školy, programy a projekty, které realizujeme, i celková koncepce vzdělávání a organizace volného času ve škole. Návštěva se uskutečnila v rámci třídenního setkání partnerů projektu. Ve čtvrtek 20.11. se na půdě PedF UK Praha uskutečnila konference, kde byly prezentovány výstupy všech účastníků projektu.

Info připravil Tomáš Komrska

Jak posílit dobré vztahy a přátelství??? (aktivita 5.B)
21.11.2015 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V jednom z pátých ročníků v naší škole pracujeme dlouhodobě na zlepšení vztahů mezi dětmi ve třídě. Podle metodiky projektu Odyssea, na jejíž tvorbě se někteří učitelé naší školy podíleli, třídní učitelka vybírá a zařazuje do výuky prvky osobnostní a sociální výchovy. V prvním čtvrtletí letošního roku to jsou čtyři vstupy vhodně začleněné např. do hodin literární nebo výtvarné výchovy. Aktivity probíhají v návaznosti na provedenou odbornou sociometrii, tzn. vztahovou mapu třídy, kterou se děti zabývaly vloni na jaře. Zábavnou a nenásilnou formou se snažíme ve třídě posilovat kladné a přátelské vztahy mezi dětmi, toleranci např. k pomalejšímu tempu práce některých spolužáků, ke zdravotním problémům, k horšímu rodinnému zázemí.

Poslední absolvovaná aktivita byla založena na ujasnění a pojmenování chování, kterým může člověk "zlobit" své přátele nebo narušit přátelství. Každé dítě si vytvořilo svou myšlenkovou mapu. Vzájemně jsme si ji porovnali. A při společném povídání v kroužku jsme hovořili o důvěře, společném trávení volného času nebo o důležitosti společných zážitků. Smyslem těchto aktivit je pomáhat každému dítěti hledat si vlastní cestu k životní spokojenosti založenou na dobrých vztazích ke spolužákům, učitelům, rodičům i sami k sobě a postupně i k dalšímu světu, posouvat své možnosti a vážit si sám sebe.

B. Dvořáková, třídní učitelka 5.B

SEBEREVOLTA - pořad o silné vůli a odvaze se změnit
21.11.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Nový preventista sociálně patologických jevů pan učitel Vališ zprostředkoval hodinové vystoupení skupiny Seberevolta. To se uskutečnílo ve středu 18. listopadu pro třídy 2. stupně. Pojetí prevence lenosti, zhýralosti, naštvanosti, negativismu a pasivního způsobu života prezentované touto skupinou je více než sympatické. Její filozofií je:

Tvrdá práce na sebepoznání a osobnostním růstu, který spočívá ve vytrvalé snaze POCTIVOU cestou dosáhnout sebou-zvoleného cíle a NIKDY se nevzdávat, dokud nebude tohoto cíle dosaženo.

Skrze vlastní sebepoznání a osobnostní růst inspirovat a pomáhat druhým ve svém okolí k tomu, aby i oni sami našli svůj hodnotný cíl.

Hodnotným cílem je myšlena jakákoliv tvořivá činnost nebo pracovní zaměření, které je společensky prospěšné a které člověka baví, naplňuje a dělá ho šťastným. Protože takový člověk vytváří společensky hodnotný produkt a sdílí své nadšení, štěstí a radost z tvořivého bytí s ostatními a tím pozitivně ovlivňuje a motivuje své okolí a stává se tak společensky přínosným.

Cesta k cíli neznamená život bez přešlapů a chyb jedince, to by byl pasivní přístup k životu. Ale vyžaduje odvahu nebát se vykročit a být připravený přijmout zodpovědnost za případné chyby tím, že na nich bezodkladně a poctivě zapracuje a napraví je. Ne bezchybnost a dokonalost, ale schopnost postavit se čelem svým selháním ukazuje na lidskost, odvahu a pravdivost jedince.

FotogalerieInfo připravil T. Komrska

První setkání předškoláků bylo v kuchyňce
14.10.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Ve středu 7.10. se uskutečnila první schůzka budoucích prvňáčků. Ve sluníčkovém odpoledni plnily děti podzimní úkoly na interaktivní tabuli, vyrobily si veselé sluníčko do květináče a ve druhé hodině navštívily školní kuchyňku. Pochutnaly si na vlastnoručně vyrobeném ovocném salátu a pochlubily se rodičům "sendvičem s myškou". Těšíme se na další setkání ve středu 4.11.

Připravila Alena Mazáčová

Přípravná třída snila o moři
26.9.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Stačí jedno kouzelné zaříkadlo z knihy R. Malého "Moře slané vody" a ze všech dětí (včetně paní učitelky) se stanou námořníci. Nastoupí do nádherných lodí, všude okolo moře slané vody...

Povídáme si, proč lodě vznikly, ukazujeme si obrázky různých lodí v krásných knihách i na interaktivní tabuli. Putujeme s námořníkem Pepíkem a velrybou okolo světa. Rozdělíme se na jednotlivé posádky a plníme nejrůznější úkoly. Zahrajeme si na potápěče a sledujeme mořské živočichy a hrajeme si s matematickým divadélkem. Sedneme si na palubu a zpíváme s kytarou. Děláme koláž - ryby, malujeme temperami námořníky a tuší nakreslíme svoji loď. Doplujeme na pustý ostrov, kde najdeme kouzelný kamínek a ten si ozdobíme barvami. Podnikáme velkou výpravu a zachraňujeme pštrosíka Arnoštka ze spárů zlého piráta. Malí námořníci si Arnoštka tak oblíbili, že se rozhohl u nás zůstat navždy. Je nás tedy o jednoho více. Plavba škoním rokem 2015 - 2016 začala dobře, těšíme se na další pokračování.

Irena Taterová (kapitán) a děti z přípravné třídy (posádka)

Fotogalerie


Literární a výtvarná soutěž Můj hrdina, moje hrdinka má vítěze
19.6.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Naše tradiční literární a výtvarná soutěž byla vypsána v letošním školním roce s tématem Můj hrdina, moje hrdinka. Bylo odevzdáno přes 140 výtvaných prací a 47 literárních. V pondělní 8. června jsme v aule slavnostně vyhlásili vítěze literární i výtvarné části, zveřejnili jsme vítězné práce a rozdali symbolické ceny. Asi největším zážitkem dopoledne bylo čtení literární práce Štěpána Vykysalého. Pro Štěpána je hrdinkou planeta ZEMĚ, dnes těžce zkoušená drancováním, ničením životního prostředí a naprsto nezodpovědným chováním lidí. Štěpán nás vyzývá k tomu, abychom přemýšleli a chovali se jiank. Vítězné práce výtvarné soutěže jsou vystaveny na chodbě v přízemí (všechny ostatní v 1. patře u ředitelny), literární práce budou v nejbližších dnech svázány do elektronické knihy a zveřejněny na korunka.org.

Všem dětem děkujeme za účast, překvapivé bylo nejen rostoucí množství prací, ale i nesporná kvalita.

Soutěž připravili Iva Schmittová, Zdenka Špidlová, Iva Podoláková, Tomáš Komrska a Pavla Peroutková

Fotogalerie

Přehled vítězů v jednotlivých kategoriích


POST BELLUM - Příběhy našich sousedů
12.6.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY

Tento rok jsme se zúčastnili půlročního projektu Post Bellum Příběhy našich sousedů. Jako čtyřčlenný tým jsme zpracovali životní příběh pana doktora Cyrila Rutha. Navštívili jsme ho v jeho bytě a vyslechli si jeho příběh, který jsme nahráli a začali zpracovávat. Nejdříve jsme si ho museli znovu naposlouchat a vypsat si ty nejzajímavější události jeho života. Potom jsme si přečetli vzpomínkovou knihu Léta padesátá, kde o sobě pan Ruth mluví.

Když jsme už nasbírali dostatek informací, začali jsme tvořit scénář do Českého rozhlasu, kam jsme se později vydali sestřihat nahrávku. Zpracovali jsme fotky a některé umístili na stánky Příběhy našich sousedů. A už nám zbývala jen konečná prezentace. Tu jsme pojali obrázky a mluveným textem. Odprezentovali jsme ji v přednáškovém sálu Zemědělského muzea. Po konečném výstupu jsme se sice neumístili na předních příčkách, ale myslím, že to byla zajímavá zkušenost a jsem ráda, že jsem se tohoto projektu mohla zúčastnit.

Bára Kosová, Bára Luňáčková, Markéta Trakslová, Kryštof Tulis

Naše skupina se setkala s paní Štolbovou a vyposlechly jsme někdy i hodně dramatický příběh. Měly jsme také připravené otázky, které doplnily vyprávění. Vše jsme si nahrály, abychom měly materiál pro audioreportáž. Při její přípravě nám dalo nejvíce práce vybrat správné části textu, aby nebyly moc dlouhé. Ne vždy se nám to povedlo, ale nahrávání v rozhlase se nám líbilo. Závěrečná prezentace v Zemědělském muzeu se povedla, ale na první místa nestačila.

I tak budeme vzpomínat na naše přípravy otázek, bloudění po Holešovicích, pejska paní Štolbové, přípravu materiálů, zpracovávání scénáře a prezentace (někdy i vzájemné dohadování se a hledání shody), trému před prezentací a mnoho dalších momentů.

Ála Červenková, Terka Šindelářová, Linda Víšková a Jana Vykysalá

Žáky 8. a 9. ročníku vedla a projekt koordinovala PhDr. Iva Červenková

Fotogalerie


Londýn: toulání, památky a angličtina v praxi
28.5.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY

Letos v květnu skupina osmnácti našich žáků (6. - 8. roč.) v doprovodu odvážných učitelů navštívila další evropskou metropoli. Tentokrát to byl Londýn, slavné centrum obchodu, umění a především město plné překvapení. Nejdříve k těm překvapením: Těmi byly určitě nové odvážné stavby v centru města, jejich názvy Střep, Oplatka, Okurka nebo třeba Roztřesený most... Dalšm překvapením bylo to, že z města se pomalu stává obrovský "dysneyland" plný proudících davů turistů, automobilů a neustálého stavebního ruchu. Klidná a krásná místa se však dají najít, patří k nim velkorysé zahrady, třeba ta u Buckinghamského paláce. Dalším překvapením bylo to, že Londýňané jsou milí, usměvaví a pozorní lidé, kteří vždy poradí v nesnázích, i když jsou celý den velmi uspěchaní. S obyvateli krásné a relativně klidné čtvrti Westminster Abbey jsme se za čtyři dny stačili docela dobře poznat. Nakupovali jsme v místích obchodech, přespával jsme ve čtyřech malých apartmánech, což byly malé uliční domky s ložnicemi, sociálním zařízením a kuchyní (soukromí dokonalé...).

Počasí bylo také překvapením, protože jsme první den nastartovali v klasickém londýnském dešti. Než jsme se dostali "domů" z Trafalgarského náměstí, byli jsme řádně promoklí. Další dny byly ale slunečné a příjemné přesně na toulky městem.

Nelze nezmínit, že naši žáci skvěle reprezentovali naši školu, zvládali perfektně zátěžové situace, které přináší cestování bez cestovky, byli dochvilní a velmi ukáznění, zároveň si celou cestu dokonale užívali (stejně jako my dospělí). Děti doprovodili pan ředitel se synem Kryštofem, paní zástupkyně s manželem a p. učitelka výtvarné výchovy Zdenka Špidlová s kamarádkou Janou. Pojedete příště s námi???

Připravil Tomáš Komrska


Moje školní knihovna po třech měsících
27.5.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY

Brzy to budou 3 měsíce, kdy jsme spustili projekt Moje školní knihovna. Knihovnička je umístěna v přízemí u třídy 1.C. Děti i rodiče si knížky mohou volně půjčovat během čekání na sourozence, svoje děti, vnuky,… nebo si i knihy půjčit k přečtení domů. Za tuto dobu už mohu říci, že knihovnička slaví úspěch a knížky se opravdu "točí" - děti i rodiče si knihy půjčují a nové knihy stále přibývají. Do dnešního dne jsem zaevidovala přes 600 darovaných knížek. Pokud máte doma ještě nějaké knihy, které byste do školní knihovny mohli a chtěli věnovat, noste je, prosím, p.uč.Vašákové do třídy 1.C k evidenci. Děkujeme všem dárcům, kteří naši knihovničku podporují a pomáhají nám rozvíjet zájem dětí o četbu a v neposlední řadě zútulňovat školní chodbu.

Zora Vašáková 1.C


První pomoc II - pokračování přednášek
28.4.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY


V měsících březnu a dubnu probíhalo na Korunce další pokračování PRVNÍ POMOCI II, jak u 1., tak u 2. stupně. Přednášela nám Klára Polívkova společně s Ondrou Hnátkem. Žáci si zopakovali předešlá témata a svoje vědomosti obohatili o nové poznatky např. z legislativy, dále o infekcích, tonutí, utonutí, úpalu, úžehu, a jiných druhů zranění. Hlavním tématem prevence byla však zdravotní technika + historie ZZS + ukázky z jednotlivých cvičení. Cílem této přednášky bylo osvojení určitých návyků u dětí, automatizace poskytnutí a přivolání první pomoci a vštípení informací potřebných k ochraně sebe sama i okolí.

Dáša Mikešová

Fotogalerie


Jak dál s jazykovou výukou u nás ve škole? (anketa a kulatý stůl)
24.4.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Milí rodiče a žáci, jistě jste zaznamenali, že v průběhu uplynulých dvou měsíců proběhla na naší škole anketa k výuce jazyků, která byla určena žákům prvního i druhého stupně (2. - 9. roč.) a jejich rodičům. Tato anketa je součástí rozsáhlejšího projektu, který chce zmapovat nározy rodičů a žáků na jazykovou výuku u nás ve škole (myšleno v širších souvislostech od povinné výuky jazků po působení agentur, anglické družiny atd.). Chceme, aby vyhodnocení Vašich názorů společně s orientačním vyhodnocením jazykových dovedností žáků, které prběhne ještě v tomto škol. roce, vedlo k dalšímu zkvalitňování jazykového vzdělávání na naší škole. Výsledky ankety, kterou právě zpracováváme a vyhodnocujeme, budou sloužit jako jeden z podkladů pro další úvahy a případné koncepční změny. U kulatěho stolu chceme do konce školního roku diskutovat např. hodinový rozsah výuky v jednotivých ročnících, stávajícíc učebnice a pracovní materiály včtetně financování případné změny, testování a měření kvality výuky, další spolupráci s externími subjekty atd.

Všem, kteří vyplnění ankety věnovali svůj čas, děkujeme za spolupráci a zároveň prosíme ty z Vás, kteří ještě anketu nevyplnili a rádi by tak učinili, aby se obrátili na ředitele školy (komrska@korunka.org).

Za iniciativu rodičů a ZŠ

Tomáš Komrska a Hanka Šišková (2.B)

Literární a výtvarná soutěž začíná
14.4.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Základní škola Praha 7, Korunovační 8 pořádá 3. ročník celoškolní literárně - výtvarné soutěže s tématem:

MŮJ HRDINA, MOJE HRDINKA

Soutěž je určená všem, kteří rádi tvoří. Není omezena věkem.
Vítězná díla budou slavnostně vyhlášena v Aule naší školy během měsíce června a budou odměněna hodnotnými cenami.

Soutěže se můžeš zúčastnit ve 3 kategoriích:
1. Poezie (básnická tvorba)
2. Próza (psaný text nepsaný ve verších)
3. Kresba (výtvarné zpracování)

Uzávěrka soutěže je v pondělí 11. 5. 2015.

Svoji práci mohou žáci 1. stupně odevzdávat napsané rukou (čitelně). Žáci 2. stupně ji musí odevzdat v elektronické podobě zasláním na adresu schmittova@korunka.org.

Kresby i ručně psané texty odevzdávejte paní učitelce Schmittové (třída 2.B, hned vedle počítačů).

Na co nesmíš při odevzdávání své práce zapomenout?
1. Čitelně napsaný text (týká se 1. stupně).
2. Tvé celé jméno, věk a třídu (popřípadě datum vytvoření tvého díla).
3. Kategorii, za kterou budeš soutěžit.

POZOR - V LETOŠNÍM ROCE MŮŽETE LITEÁRNÍÁ PŘÍSPĚVKY ODEVZDAT I V AUDIO NEBO VIDEO PODOBĚ, TO ZNAMENÁ: NAHRAJ SVOJE LITERÁRNÍ DÍLO JAKO ZVUJKOVÝ NEBO OBRAZOVÝ SOUBOR SE ZVUKEM A ODEVZDEJ!!!

ARCHITEKTURA - výtvarné kluby vystavují
12.3.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY

Výtvarné kluby v letošní školním roce navštěvuje přes sto dětí. Lektoři klubů Zdeňka Špidlová, Pavla Peroutková a Tomáš Komrska se rozhodli uspořádat společnou výstavu výtvarních prací, které vznikly v rámci klubů. Tématem je archtektura. Na výstavě najdete prostorové modely, projekty domů budoucnosti, ukázky témat, které přibližují dětem současnou architekturu. Zajímavé jsou i návrhy vstupů do domů, které jsou inspirovány historickými portály, ale mají současnou figurální výzdobu inspirovanou hrdiny počítačových her. Výstavu najdete na chodbě v traktu Korunovační a bude otevřena do konce března.

PRVNÍ POMOC PRO OSMOU TŘÍDU
26.1.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Dne 27.1.2015 byla pro osmé třídy připravena tříhodinová řízená beseda PP pod vedením diplomované záchranářky Kláry Polívkové a lektora prevence MěP Praha 7 Miroslava Šprícla. V úvodu jsme zopakovali důležitá telefonní čísla a spolupráci s jinými složkami (hasiči, policie ČR, městská policie, aj.). Rozdělili jsme profesní a laickou PP. Každé probrané téma bylo obohaceno fotografiemi ze zásahů a ukázkou, jak poskytnout první pomoc. Žáci se zapojili jak do obvazovací techniky, tak i do diskuze, která byla velmi zajímavá. Nejvíce ze všeho je zaujal batoh záchranné služby, který je vybaven jako malý operační sál.

Dáša Mikešová

Fotogalerie


PRVNÍ POMOC PRO SEDMOU TŘÍDU
25.1.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Dne 22. 1. 2015 se sedmá třída zúčastnila tříhodinové besedy první pomoci, kterou vedla diplomovaná záchranářka a lektorka první pomoci Klára Polívková společně s lektorem prevence MěP Praha 7 Ondřejem Hnátkem. Beseda probíhala dle témat a osnov pro ZŠ druhého stupně. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací např. jak ošetřit úrazy hlavy, krvácení z nosu, zlomeniny a otevřené zlomeniny, uštknutí hmyzem, hadem, infekce, uvedení člověka do stabilizované polohy (europolohy), naučit se důležitá telefonní čísla a prohlédnout si záchranářský batoh, který je vybaven jako malý operační sál. Všichni si také mohli vyzkoušet užití obvazové techniky a poskytnutí první pomoci. Cílem této besedy bylo žákům objasnit hlavní znaky první pomoci, ale především vysvětlit pravidla opatrného chování, aby neohrožovali sebe ani své okolí.

Dáša Mikešová

Fotogalerie


Creative Connections, mimořádný projekt, který nekončí, ale začíná - přidejte se.
3.1.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY

V prosinci 2014 byla v budově PedF UK v ulici M.D.Rettigové slavnostně zahájena výstava shrnující výsledky dvouletého mezinárodního projektu s názvem CREATIVE CONNECTIONS. Naše škola je zastoupena dokumentací výtvarných objektů, které vytvořili deváťáci pod vedením studenta Davida Madara, který byl u nás na pedagogické praxi a vyučujícího Výtvarné výchovy Tomáše Komrsky (viz. článek na korunka.org "Pozor, pozor, knihy ožívají" z 29.3.2013 v rubrice Naše projekty).

V rámci realizace projektu Creative Connections se spojilo šest výzkumných týmů z šesti evropských univerzit - byl to komplexní projekt, který zlepšil naši schopnost spolupracovat, přemýšlet o pedagogické praxi a vidět, jak můžeme vzájemně komunikovat. Cílem bylo zlepšit praxi vzdělávání v oblasti umění a občanství.

Kromě naší školy, kterou přizvala k účasti Katedra výtvarné výchovy PedF UK, byly v tematické sekci "Literatura v životním prostředí" zapojeny školy Don National School (Irsko), Colégio do Minho (Portugalsko), Escola Serralavella (Španělsko).

Projekt Creative Connections má specifické cíle:

- Aktivní podporu "hlasu žáků" v bezpečném a podporujícím prostředí, podporu žáků při zkoumání vlastní identity, ale také identity dětí v dalších pěti zemích Evropy.

- Podněcování k co nejlepšímu využití výsledků, inovace pedagogické praxe s cílem rozvíjet kvalitu výchovy k demokratickému občanství (EDC).

- Zkoumání kulturních rozdílů a podobností ve vnímání žáků a rozdílů mezi venkovskými a městskými školami.

- Zvýšení využívání a zavádění digitálních technologií ve třídách.

- Předávání znalosti "tvůrců" prostřednictvím konverzace (blogy), které využívají on-line překlady umožňující žákům komunikovat v jejich vlastním jazyce.

Projektu se zúčastnily výzkumné týmy vysokoškolských pracovníků s odbornými znalostmi v umění a výchovy k občanství, učitelé z praxe a žáci v šesti zemích EU. Celkem 1080 studentů ve věku od 8 -18 let s 45 učiteli v 25 školách. Záměrem je, že v budoucnu bude mnohem více škol využívat naše webové stránky a zdroje pro spojení s ostatními školami z celé Evropy.

Na stránkách creativeconnections.eu najdete příklady osvědčených postupů ve formě učebních plánů, seznamy zdrojů a dialog. Účastníci projektu budou pokračovat ve vývoji otevřených internetových stránek a podporovat inovativní myšlenky ve vzdělávání týkající se identity, práva, občanství a evropských témat od roku 2014.

Projekt nekončí publikováním katalogu na internetových stránkách - to je jen začátek. Uvítáme nápady ze strany učitelů a škol, kontaktujte nás, pokud se chcete zapojit.

Stránky projektu

Naše škola na stránkách o projektu (anglicky)

Info připravil Tomáš Komrska

„Vezmi učení do svých rukou“ – projekt EU, který nás posune novým směrem
6.12.2014 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Protože právě končí první „přípravný“ rok významného mezinárodního projektu „DIYLab“, do kterého je naše škola zapojena, přinášíme Vám ve strukturované formě několik základních informací:

Název projektu: Do It Yourself ve vzdělávání: Expanding Digital Competence To Foster Student Agency And Collaborative Learning (akronym DIYLab). U nás projekt uvádíme pod mottem: “Vezmi učení do svých rukou”.

Číslo projektu: 543177-LLP-1-2013-1-ES-KA3-KA3MP

Financování projektu: Projekt je financovaný Evropskou komisí v rámci programu LIFELONG LEARNING PROGRAMME.

Základní informace o tříletém projektu, jeho východiscích, cílech a partnerech: www.diylab.eu (informační web je v pěti jazykových mutacích včetně češtiny).

Stručně k aktivitám v přípravném roce (2004):

V přípravném roce (2014) probíhala administrativní příprava projektu (plán aktivit a rozdělení zodpovědností, tvorba a parafování smluv, určení zodpovědných koordinátorů, vytvoření plánu aktivit na 3 roky). Uskutečnila se řada aktivit zaměřených na koncepční přípravu a navázání profesních kontaktů: pracovní jednání všech pěti partnerů na Univerzitě v Barceloně, několik videokonferenčních jednání s partnery, tvorba koncepčních dokumentů, monitorovací setkání se zástupci rodičů, se skupinami žáků a s jejich učiteli, analýzy školních vzdělávacích programů zúčastněných škol z hlediska současných potřeb žáků a zapojení efektivních forem výuky, workshop pro učitele zaměřený na digitální kompetence a využití nových technologií ve škole.

V projektu naše škola úzce spolupracuje s řešitelským týmem Pedagogické fakulty v Praze.

Poslední letošní aktivitou bude pracovní jednání zástupců všech pěti partnerů (koordinátorů škol a univerzit) v prosinci na finské Univerzitě v Oulu. Zde společně dohodneme organizační rámec aktivit se žáky, vyučovací metody a formy práce včetně počtu dětí a zúčastněných tříd, typy výstupů, časový harmonogram a počet konkrétních aktivit. Velká pozornost bude věnována také metodám hodnocení výstupů žáků a jejich učení. Aktivity budou navrženy tak, aby se v nich podpořily zájmy žáků, dovednosti vzájemně spolupracovat, používat počítačové technologie a formulovat problémy a klást otázky a navrhovat postupy, jak je řešit. Aktivitami v projektu DIYLab by měli naši žáci objevovat řadu souvislostí ze života lidí, přírody a světa věcí kolem nás.

Co od projektu očekáváme?

Nové inspirace pro práci s dětmi, podněty ke změně a modernizaci vzdělávacího programu, realizaci aktivit, které povedou k hlubší motivaci žáků (badatelské principy, využití nových technologií, posílení kompetencí k učení – např. osvojení nových učebních metod, posílení spolupráce mezi učiteli a posílení mezipředmětových vztahů).

Informaci připravil Tomáš Komrska

Procházka školou 4.12.2014
4.12.2014 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Dnes Vám přinášíme fotodokumentaci z další procházky školou, tentokrát se procházela po II. patře paní učitelka Zdenka Špidlová (vyučuje Vv na II. st.)

Fotogalerie


Náš výtvarný ateliér na youtube.com
29.11.2014 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Pavla Peroutková, lektorka výtvarných klubů, začala pro Vás umísťovat krátké filmové dokumenty (etudy) na youtube.com. Sledujte s námi:

ETUDY na youtube.com


Projekt "Ne, mami ne!"
29.11.2014 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Finanční podpora tohoto projektu je poskytována Operačním programem Praha - Adaptabilita (OPPA) "Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti". Finanční prostředky na projekty OPPA jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy. Od června 2014 je naše škola zapojena do projektu financovaného EU pod názvem "Ne, mami ne!" (reg. číslo CZ.2.17/3.1.00/36232).

Projekt je zaměřen na žáky s poruchami chování a sociálně znevýhodněné žáky základních škol Prahy 7 za využití atraktivnějších forem vzdělávání (např. interaktivní hra zaměřená na sociálně patologické jevy, které se mezi žáky vyskytují nejčastěji). Jedním z cílů projektu je i snížení výskytu rizikového chování u vytipovaných třídních kolektivů a zlepšení sociálního klimatu ve škole.

Cíl projektu
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálně znevýhodněné žáky) s cílem snížit výskyt rizikového chování.
Cílové skupiny
1. Vybrané kolektivy tříd, které vykazují známky rizikového chování žáků
2. ŠMP a třídní učitelé vybraných tříd

Doba realizace projektu 06/2014 - 06/2015, projektu se za naši školu zúčastní 2 vybrané třídní kolektivy.

Témata výukového programu
1. Záškoláctví, školní neúspěch, problematické chování
2. Šikana, kyberšikana a agresivita
3. Delikvence a kriminalita
4. Týrání, zneužívání a zanedbávání
5. Zneužívání návykových látek
6. Zneužívání alkoholu
7. Sekty, hnutí, extremistické skupiny
8. Rasismus, xenofobie
9. Závislost na počítači, počítačových hrách a automatech

Více informací na www.watchthis.cz nebo www.bezpecidomova.cz .

Jak na INFORMATIKU na II. stupni? (I. díl - 6. ročník)
22.11.2014 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Informatiku vyučuji na naší škole od roku 1996, tehdy nám firma HP v rámci evropskému projektu PHARE "Počítač ve škole" darovala šest počítačů a jako první základka v ČR jsme získali připojení k Internetu. Naše ZŠ spolu s dalšími 5 školami díky tomto projektu patřila k prvním šesti základním školám, které měly webové stránky! Od té doby se mnohé změnilo. Dnes disponujeme velmi rychlým připojením a každý žák pracuje na svém počítači, v pracovně máme velkoplošnou digitální projekci a hi-fi ozvučení. Informatika na II. stupni má v souladu Rámcovým vzděl. programem MŠMT dotaci 1 hod. týdně. Tzn. např. v 1. pololetí žáci absolvují cca 17 hodin, je to velmi malý prostor, ale se snažíme využít plně každou hodinu.

V 6. ročníku s žáky rychle zopakuji to, co znají a umějí z 4. a 5. roč., podle školního vzdělávacího programu by měli mít základní dovednosti a znalosti (v kostce: obsluha počítače, orientace na klávesnici, práce s textovým a grafickým editorem - základní funkce, práce internetovým prohlížečem, orientace ve zdrojích informací - především vzdělávací a naučné portály pro danou věkovou skupinu, ale také teoretické minimum).


více informací ...


Starší články