Výtvarná výchova – charakteristika předmětu

 

A. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

 

A. 1 Hlavní cíle předmětu v pojetí ŠVP  3in

 

- napomáhat k autentickému formulování a obhajování vlastních názorů a citlivému vnímání názorů druhých.

- přispívat k výchově sebevědomé i sebekritické osobnosti, k výchově tolerance, sounáležitosti, k přijímání i rozvíjení lidské

  duchovní kultury

- rozvíjet specifickou i obecnou představivost, fantazii a kreativitu odkrýváním skrytých podob skutečnosti a jejich výtvarně

  tvořivým vyjadřováním

- propojovat smyslové, citové a myšlenkové složky psychiky žáka se schopností hlubokého prožívání a osobitého

  vyjadřování jevů a vztahů mnohotvárného světa

 

A. 2 Vzdělávací obsahy předmětu (témata, tématické celky z jiných oborů, případně průřezová témata)

 

Do předmětu Výtvarná výchova jsou zařazeny tématické okruhy těchto průřezových témat:

            

A. Osobnostní a sociální výchova

(1) Tématický celek Rozvoj schopností poznávání obsažen v učivu Vv

(2) Tématický celek Sebepoznání a sebepojetí obsažen v učivu Vv

(5) Tématický celek Kreativita - obsažen v učivu Vv PROJEKT Tvořivý deník – 1. – 5. roč.

 

B. Výchova demokratického občana 

             Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

C. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

(1)  Evropa a svět nás zajímá (4. a 5. roč.)

Ve 4. a 5. roč. téma realizováno v návaznosti na tématické celky předmětu (Ve světě umění, vědy a techniky, Člověk a umění, Člověk v krajině)

 
(3) Jsme Evropané

(4. – 5. roč.) – PROJEKT 4. roč.

Ve 4. a 5. roč. téma realizováno v návaznosti na tématické celky předmětu (Ve světě umění, vědy a techniky, Člověk a umění, Člověk v krajině)

 

D. Multikulturní výchova

                               (1) Kulturní diference (9. roč.)
V 9. roč. téma  realizováno v návaznosti na látku předmětu Lidské skupiny a společenství.

 

E. Environmentální výchova

            (4) Tématický celek Vztah člověka k prostředí obsažen v učivu Vv.

 

F. Mediální výchova

                         Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

A. 3 Preferované formy realizace předmětu

 

- preferujeme vyváženost v uplatnění různorodých forem výuky - výtvarné činnosti ve třídě (kresba, malba, experimentace  

  s materiály, haptická cvičení, pohybová relaxace, besedy, společná práce s  publikacemi o výtvarném umění, katalogy a  

  výtvarnými  časopisy),  využití dostupných multimediálních programů, internetu, grafických editorů, exkurze, návštěvy  

  muzeí, výstav

 

A. 4 Časová dotace předmětu v jednotlivých ročnících

 

Předmět Výtvarná výchova je vyučován v týdenní časové dotaci:

1. ročník – 1 hodina

2. ročník – 2 hodiny

3. ročník – 1 hodina

4. ročník – 2 hodiny

5. ročník – 1 hodina

6. ročník – 2 hodiny

7. – 9. ročník  - 1 hodina

 

 

A. 5 Místo realizace předmětu

 

Předmět realizujeme v kmenových třídách, ve výtvarném ateliéru, keramické dílně, počítačové pracovně, popř. mimo budovu školy (muzea, výstavy, Stromovka atd.)

 

 

A. 6 Organizace výuky předmětu (dělení žáků na skupiny, spojování žáků z různých ročníků atd.) - zdůvodnění

 

Žáci se nedělí na skupiny, žáci absolvují výuku předmětu po třídách.

 

 

B. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Výtvarná výchova

 

B. 1 Preferované výchovné a vzdělávací strategie (postupy, metody, formy práce), které vedou k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků a které vycházejí ze společně sdílených a uplatňovaných postupů v rámci školy

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k učení jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- zapojit a využívat vlastní zkušenost a invenci v procesu tvorby

- hodnotit proces a výsledek své práce, analyzovat ho a prezentovat

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k řešení problémů jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- uplatnění tvořivých přístupů a to bez ohledu na prvotní představou učitele o řešení výtvarného problému

- laborování, experimentaci, hru s materiály, nástroji, postupy

- hledat osobitá, originální, nová řešení

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence komunikativní jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

 - ptát se, naslouchat

 - pracovat ve vstřícné a tvořivé atmosféře, podporující osobitá řešení i respekt k odlišným řešením

 - učit se reflektovat svou činnost i činnost ostatních

- utvářet si vlastní pohled a názor na svět umění, na rozličné výtvarné a umělecké projevy

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence sociální a personální jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- pracovat v přirozeném prostředí, pocitem bezpečí a bez strachu z neúspěchu

- zažívat přímé, nezprostředkované i zprostředkované zážitky při seznamování se světem umění

- prostřednictvím relaxace obnovovat tvořivé síly, upevňovat pozitivní vztah ke světu, k ostatním lidem i k sobě samotnému

- dosažení úspěchu při procesu tvorby

- obohacování osobnosti o nové dojmy, prožitky, poznatky a hodnoty v oblasti umění a kultury

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence občanské jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

 

- projevovat postoje, názory na různorodé umělecké projevy

- ztvárňovat a prezentovat své i vize a představy různorodými postupy

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence pracovní jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- kooperovat s ostatními žáky, pracovat ve skupině

- spolupodílet se na řešení složitých problémů,

- navrhovat nová řešení, koncipovat postupy v procesu výtvarné tvorby

- vést diskusi, vyjádřit názor při reflexi výtvarné činnosti

- plánovat samostatně svou práci, svébytně a svobodně se vyjádřit výtvarnými prostředky

- dotvářet představy jiných, domýšlet výtvarná řešení

- zacházet správně bezpečně v nástroji pro výtvarnou tvorbu

- poznat různorodé materiály a postupy pro výtvarnou tvorbu

 

 

 

Výtvarná výchova – oborové cílové kompetence žáka 1. období (1. - 3. roč.)

 

Žáci

 

- poznávají různorodé přírodní a umělé materiály, seznamují se  s rozličnými postupy a technikami

 

- přecházejí od hry k experimentu, postupně  si osvojují základní dovednosti práce s různými nástroji

 

- rozvíjejí schopnosti  orientace, představivosti a imaginace v reálném a duchovním prostor

 

- rozpoznávají základní geometrické plošné tvary a prostorové útvary, odlišují je od tvarů přírodních (organických)

 

- poznávají možnosti  volného lineárního a plošného vyjádření ve dvojrozměrném prostoru, volně experimentují s linkou, tvarem, obrysem

 

- tvůrčím způsobem experimentují s barvami, dovedou je míchat  a překrývat, rozeznají barvy teplé a studené, světlé a tmavé, základní a podvojné

 

- při práci s uměleckým dílem hledají, uvědomují si a pojmenovávají základní formotvorné prvky (hledají velké - malé, tmavé - světlé, měkké - tvrdé  tvary a předměty, vyprávějí o svých pocitech z konkrétního uměleckého díla, učí se aktivně pracovat s reprodukcemi uměleckých děl

 

- poznávají prostředí školy a její nejbližší okolí - sledují detaily stavby, předměty, zařízení, jejich barvy, tvary, hledají příjemná zákoutí, vymýšlejí nová řešení,  porovnávají a hodnotí vzhled  jednotlivých prostor

 

- osvojují si schopnost výtvarné výpovědi - schopnost zdůvodnit, hodnotit a obhájit výtvarné pojetí, vést dialog, vyjadřovat se k tvorbě své a druhých – tolerovat jejich způsoby vidění a výtvarného vyjádření

 

- zasazují předměty do neobvyklých souvislostí, vytvářejí předměty a souvislosti nové a neobvyklé

 

- ověřují si vliv svých činností na okolí - vystavují své práce, s pomocí učitele realizují drobné výtvarné projekty, připravují výtvarnou výzdobu školní slavnosti a začínají se podílet na zlepšení prostředí školy.

 

 

Výtvarná výchova – učivo (tématické okruhy, témata) 1. období (1. - 3. roč.)

 

Já a moje bytosti  - moje ruka, chutě a přání a sny, moje výlety, rodina, kamarádi a spolužáci, pohádkové bytosti  - jejich podoby, proměny, nálady, pocity, povahy, jejich život, o čem přemýšlejí a sní, čeho se bojí, jak se pohybují, čemu věří, koho milují, jejich zvyky, co jedí

 

 

 

Příklady námětů : Jak se líčí maminka, Domácí hostina, Tváře strašidel a skřítků, Výlet v autě, Můj velký strach, Ruce sochaře, bubeníka, lékaře Já Černochem, Barvy mého strachu,  Miminko v bříšku, Naše paní učitelka se směje, Záznamy dechu, pohybu

 

 

Já a svět přírody  - zvuky a vůně přírody, rostliny a zvířata u nás doma, mraky, živly, déšť, vítr, bouřka, kaluže, brouci, listy a plody stromů, kořeny, kůra, rybník, řeka, akvárium, srsti, kůže, kameny, lastury, písek, jehličí, mechy, hnízda,  Slunce, Země a hvězdy

 

Příklady námětů : Barvy tropického ovoce, Oči jaguára, Kudy tekla řeka, Jak se mraky pohádaly, Proměny a cesty sněhových vloček, Co snědl slon, Pelíšky a skrýše, Veselé a smutné krajiny, Barvy Jupitera, Sbírky  větviček a kořínků, Jak voní les,  Největší hvězda na obloze,  Můj kamarád kocour, Sbírka barevných písků, co si povídají ryby

 

 

Já a lidské výtvory - obraz a socha, linie a barva, písmo a ilustrace, řemeslo a technika, různé „zlepšováky“, letadla, lodě, ponorky, fantastické vynálezy, hudební nástroje, hodiny a hodinky, cukřenka, kniha, mapy, ornamenty, hole, brýle, domy a mosty, teplo a světlo, zvuky, rytmy přístrojů a strojů, věže, bludiště

 

Příklady námětů : Zvuky a rytmy strojů, Kam až rostou mrakodrapy, Viděli jste domy z letadla ?, Hůl pro Krakonoše, Tatínkův pracovní stůl,  Brýle a dýmka babičky, Jak zvoní zvony, Schodiště v našem domě, Vnitřnosti strojků a součástek, Krabička na dárek pro Tebe, Paleta, Barvy, které jsem potkal

 

 

Výtvarná výchova – inspirační aktivity  1. období (1. - 3. roč.)

 

 

Pozorování, zkoumání a poznávání blízkých i vzdálených věcí, jevů a činností; tvarů a barev (např. hračky, zařízení školy, stromy; stmívání, růst, rozebírání).

 

Prožívání nových smyslových zážitků – zamýšlení se nad nimi, nad vztahem živého a neživého v přírodě a nad svým vztahem k okolí (např. světlo a tma, oživování věcí).

 

Pozorování projevů člověka, jeho gest, pohybů, řeči zamýšlení se nad jeho vlastnostmi, zkoumání  sebe sama – svých projevů, nálad, proměn podob.

 

Vyhledávání a pozorování barev, tvarů a linií kolem sebe, sledování jejich výrazu a působení v přírodě, v lidských výtvorech a umění a jejich pojmenování.

 

Zamýšlení se nad vztahem člověka přírody, vyhledávání a popisování příkladů souladu a nesouladu v přírodě.

 

Vybavování si a vyprávění svých příběhů a příhod, vyhledávání  místních pověstí, hledání inspirace a poučení v pohádkách, mýtech a bájích národů celého světa, odhalování podob a projevů  smyšlených bytostí.

 

Vymýšlení fantazijních a humorných příběhů, básniček, říkanek, hádanek.

 

Cílené pozorování lidských výtvorů v umění a technice, porovnávání přírodních a umělých tvarů, struktur (např. lidová architektura, lidová řemesla – batika, modrotisk a další), navazování bezprostředního autentického kontaktu s originály uměleckých děl.

 

Hledání a sbírání zajímavých a neobvyklých předmětů, vytváření zázemí pro vlastní výtvarnou tvorbu.

 

 

Výtvarná výchova – uplatňované typy a formy činností   1. období (1. - 3. roč.)

 

- záznamy autentických smyslových zážitků, emocí, myšlenek, událostí, pohybu v čase a prostoru (linií, barvou, tvarem, od 2. ročníku  

  doplňovat písemným projevem)

- vyhledávání výrazných a zajímavých linií, tvarů, barev, struktur a jejich zaznamenávání (kresba, malba, frotáž, otisk, muchláž,  

  prostorová konstrukce)

- hledání zajímavých detailů, jejich dotváření kresbou, malbou, skládáním, množením

 

- hra a experimenty s tvary, barvami, liniemi, znaky, písmem - záznam jejich proměn např. s využitím jednoduchého  grafického editoru

- experimentování s různými běžnými i neobvyklými nástroji a materiály (ruka,  tužka, štětec, dřívko, niť, kůra, papír, zemina, písek,  

  plasty, látky, kovy, kůže)

 

- vytváření jednoduchých náčrtů, plánků, modelů podle skutečnosti  a podle fantazijních představ (jejich slovní a později písemný

  komentář)

- individuální, skupinové a kolektivní práce, třídní miniprojekty, aktivity mimo učebnu – výtvarné akce v budově školy a v exteriéru

velkoformátová výtvarná tvorba, individuální volba formátu dětmi - kresby a malby na balící papír, asfalt, prostorové objekty   

 z přírodnin

- otisk v ploše, materiálu, frotáž, jednoduché grafické techniky (papírořez, tisk z koláže) xerokopie, koláž, dekoláž, muchláž, asambláž,  kombinace technik

výtvarně dramatické  a komunikační hry, pohybová relaxace, sebevyjádření pohybem vlastního těla, cvičení pro orientaci v prostoru  (živé sochy, masky, divadlo, loutkové divadlo)

- společné návštěvy výstav, využití dostupných filmů, besedy, společná práce s učebnicemi výtvarné výchovy, publikacemi

- experimenty s  reprodukcemi výtvarných děl podle zájmu žáků či zvoleného tématu - hledání detailu, základních geometrických tvarů,

  skládání

 

 

 

Výtvarná výchova – oborové cílové kompetence žáka 2. období (4. - 5. roč.)

 

 

Žáci

 

- vědomě volí nástroje a techniky pro konkrétní výtvarné vyjádření, zacházejí s výtvarnými nástroji a prostředky pro kresbu, malbu, grafiku, plastickou a prostorovou tvorbu v široké funkční škále; seznamují se s možnostmi instalace, akční tvorby, výrazovými možnostmi těla, možnostmi výtvarných zásahů do přírody  - využívají přírodní a umělé materiály,  osvojili si schopnost používat současné technické zobrazovací prostředky podle podmínek školy -  video, grafika PC, fotografie; výrazové prostředky jsou schopni volit podle námětu, tématu a záměru

 

 - tvoří jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů – mnohoúhelníky, spirály, elipsy atd.;  řazení, rytmus, prolínání, množení, vyvažování; přímka, křivka, linie, tvar atd.

 

- uvědomují si možnosti kompozičních přístupů a principů (horizontála, vertikála, kolmost, střed, symetrie,

asymetrie, dominanta atd.), využívají je při experimentálním řazení, seskupování, zmenšování, zvětšování, zmnožování, vrstvení  tvarů a linií v ploše i prostoru

 

 - vyjadřují charakteristické rysy stavby přírodních tvarů v prostoru i ploše; člení je, rozkládají, syntetizují

 

- hodnotí a využívají výrazové možnosti barev a jejich kombinací (odstín - sytost, tón, harmonie, kontrast, jemné rozdíly), ve volné tvorbě i praktickém užití (např. oděv, interiér)

 

- ověřují si vliv svých činností na okolí - vystavují své práce,  realizují výtvarné projekty, připravují výtvarnou výzdobu školní slavnosti a  podílejí se na zlepšení prostředí školy

 

- při práci s uměleckým dílem hledají a pojmenovávají základní obrazotvorné prvky a kompoziční přístupy, porovnávají rozdíly výtvarných vyjádření (abstraktní, popisné, alegorické, symbolické atd.); postupně se učí chápat výtvarnou formu jako systém znaků a významů

 

- poznávají prostředí školy a její nejbližší okolí – sledují detaily stavby a zařízení (jejich funkce, barvy, tvary), hledají příjemná zákoutí, vymýšlejí nová řešení, porovnávají a hodnotí vzhled  jednotlivých tříd

 

- osvojují si schopnost výtvarné výpovědi – jejího hodnocení, zdůvodnění a obhájení, vedení dialogu, vyjadřování se  k tvorbě vlastní i ostatních  - tolerance  k rozdílným způsobům výtvarného vyjádření

 

- zasazují předměty do neobvyklých souvislostí, vytvářejí nové a neobvyklé, poznávají současné trendy výtvarného  umění, zaměřené na spojení s vědou a technikou.  

 

Výtvarná výchova – učivo (tématické okruhy, témata) 2. období (4. - 5. roč.)

 

 

Ve světě lidí a bytostí

Já a moje rodina, já a mí blízcí - prarodiče, sourozenci, kamarádi a  spolužáci, učitelé, domácí zvířata, hrdinové příběhů, bájí, mýtů , pohádek

Život a podoby rozličných společenství  - náš dům, město, škola; dávné, budoucí a vymyšlené civilizace

Jak vypadáme - jak se vidíme - měníme,  jak nás vidí - mění  média, jak spolupracujeme, bojujeme, komunikujeme, radujeme se, slavíme; co máme společného, čím se lišíme

Já a ty uvnitř - co cítíme a vnímáme, co víme a nevíme, přání, obavy a touhy 

 

Příklady námětů: Než se „bráška“ narodil, Pradědeček u fotografa, Jak se kočkují  koťata, Jak se lidé hladí , Stonání, Hostiny bohů a lidí

 

 

Ve světě přírody

Organismy a jejich proměny -  tvar, barva, růst rostlin, stavba  a množení buněk, organismy na Zemi a mimo ni, ve vodě, ve vzduchu, v půdě, organismy jako hrdinové příběhů - personifikace - bacilové, virové

Přírodní děje -  jejich vznik a průběh -  bouře, mlha, vichřice, mraky, víry, vlnobití, sopky;  změny skupenství látek, proměny a projevy energie v přírodě  

Rozmanitost přírody - hmyzí společenství, přírodní labyrinty a bludiště; houby, lišejníky, drahokamy; půda a život v ní; kalendáře přírody – probouzení, spánek, biorytmy, mimikry; Země a vesmír  -  atlasy, mapy, hvězdná obloha

 

Příklady námětů:  Paní příroda tvoří sochy, Zmrzlá kapka, Mravenec na nákupu, Velká medvědice, Květy lotosu, Stopy bouře, Smutný chameleon, Herbář pro rybáře

 

 

Ve světě umění, vědy a techniky

Nástroje, stroje, materiály, předměty, výtvory /jejich vztahy a proměny v čase; podoba, funkce a užití; hudební nástroje, technické vynálezy, dopravní prostředky, telekomunikace –  vize budoucích podob

Člověk a umění - výtvarné vyjádření pocitů z poslechu hudební skladby,  inspirace epickým příběhem, estetické a výtvarné dimenze geometrických konstrukcí; rytmus, vzor, členění v architektuře

Člověk v krajině - jeho zásahy,  dopravní síť, aglomerace, regulace řek, sídliště, památky, zahrady, barevná a tvarová parafráze obrazu

Člověk doma -  zátiší pro radost, sbírky předmětů, strojky v kuchyni

 

Příklady námětů : Mraky pana Šímy, Atomový budík, Co prozrazují okna, Byt-stroj  

 

 

Výtvarná výchova – inspirační aktivity  2. období (4. - 5. roč.)

 

 

ČLOVĚK - žáci cíleně pozorují vzhled, chování a projevy lidí v nejrůznějších situacích a  prostředích – uvědomují si jejich výtvarná hlediska a kvality proměn, slovně charakterizují a hodnotí  pohyby, doteky, gesta, oděv, hlasové projevy, projevy citových reakcí – inspiraci hledají v nejbližším okolí, ve výtvarném umění a v médiích.

 

ŽIVÉ A NEŽIVÉ V PŘÍRODĚ - v reálném prostředí (domov, třída, botanická zahrada, les atd.) žáci hledají podněty pro svou výtvarnou tvorbu. Pozornost soustřeďují na estetickou dimenzi projevů života organizmů - bujení, růst, vrstvení, překrývání, prolínání, rozpad,  členění, pohyb, vzájemné vztahy, povrch (lesk a mat), strukturu a barvu. Soustředí se přitom na časovou posloupnost proměn a na jejich jemné světelné, tvarové, barevné a lineární nuance. Vytvářejí si vize o pokračování neuzavřených přírodních dějů, porovnávají jejich možné variace a varianty.

 

UMĚNÍ – na příkladech konkrétních výtvarných děl současnosti i minulosti vyhledávají a srovnávají různé způsoby uměleckého vyjádření. Hledají styčné body výtvarného umění s dalšími druhy a projevy umění - kniha, písmo,  literatura, divadlo, film, architektura, hudba. Hledají různé kvality skutečnosti, výtvarného díla. Konkrétní projevy volného umění, užité tvorby a architektury se učí

 

 

vyhledávat a hodnotit v  prostředí a okolí školy (design  - nábytek, osvětlovací tělesa, nářadí atd., architektura - stavební prvky budovy, detaily technických konstrukcí, materiál, funkce atd.).

 

OD INSPIRACE K ZÁZNAMU - žáci zaznamenávají a dokumentují své činnosti,  tvoří záznamy pozorování, vytvářejí sbírky, přehledy, sborníky. Třídí a systematizují obrazový materiál podle své osobnostní inklinace. Využívají dostupná média a technické prostředky (kopírku, magnetofon, televizi, rozhlas, videokameru, videorekordér, fotoaparát,  skener, internet, mikroskop, dalekohled atd.), učí se pracovat s učebnicemi výtvarné výchovy, encyklopediemi, slovníky, monografiemi, životopisnými filmovými dokumenty, katalogy, časopisy, WWW, navštěvují sbírky, výstavy, galerie a muzea, sochy ve svém okolí.

 

 

Výtvarná výchova – uplatňované typy a formy činností  2. období (4. - 5. roč.)

 

 

- záznamy autentických smyslových zážitků, emocí, myšlenek, událostí, pohybu v čase a prostoru (linií, barvou, tvarem)

 

- vyhledávání výrazných a zajímavých linií, tvarů, barev, struktur a jejich zaznamenávání (kresba, malba, frotáž, otisk, muchláž, prostorová konstrukce)

 

- hledání zajímavých detailů, jejich dotváření kresbou, malbou, skládáním, množením

 

- hra a experimenty s tvary, barvami, liniemi, znaky, písmem - záznam jejich proměn např. s využitím jednoduchého  grafického editoru

 

- experimentování s různými běžnými i neobvyklými nástroji a materiály (ruka,  tužka, štětec, dřívko, niť, kůra, papír, zemina, písek, plasty, látky, kovy, kůže)

 

- vytváření jednoduchých náčrtů, plánků, modelů podle skutečnosti  a podle fantazijních představ (jejich slovní a později písemný komentář)

 

- individuální, skupinové a kolektivní práce, třídní miniprojekty, aktivity mimo učebnu – výtvarné akce v budově školy a v exteriéru

 

velkoformátová výtvarná tvorba, individuální volba formátu dětmi - kresby a malby na balící papír, asfalt, prostorové objekty z přírodnin

 

- otisk v ploše, materiálu, frotáž, jednoduché grafické techniky (papírořez, tisk z koláže) xerokopie, koláž, dekoláž, muchláž, asambláž,  kombinace technik

 

výtvarně dramatické  a komunikační hry, pohybová relaxace, sebevyjádření pohybem vlastního těla, cvičení pro orientaci v prostoru  (živé sochy, masky, divadlo, loutkové divadlo)

 

- společné návštěvy výstav, využití dostupných filmů, besedy, společná práce s učebnicemi výtvarné výchovy, publikacemi

 

- experimenty s  reprodukcemi výtvarných děl podle zájmu žáků či zvoleného tématu - hledání detailu, základních geometrických tvarů, skládání

 

 

 

Výtvarná výchova – oborové cílové kompetence žáka 3. období (6. - 9. roč.)

 

Žáci

- vědomě volí výtvarné prostředky, přírodní a umělé materiály, přístupy pro vlastní výtvarné vyjádření - kombinují je a experimentují s nimi, Experimentuj s papírem, papírovou hmotou, ručním  papírem, benzínovým papíry, vlnitou lepenkou, novinami.

 

- prakticky ověřují a postupně využívají kompoziční principy (např. dominanta, subdominanta, vertikála, horizontála, diagonála, zlatý řez, kontrast, harmonie) v experimentálních činnostech a vlastní tvorbě.

 

 

 

- seznamují se s různými typy zobrazení a učí se je vnímat v historických souvislostech  -  rovnoběžné  promítání, pohledy, perspektiva (např. hieratická kompozice, renesanční perspektiva,  perspektiva ve fotografii, vícepohledové zobrazení,  průřezy prostorem, Escherovy imaginární prostory).

 

- učí se zacházet s dostupnými zobrazovacími prostředky - video, foto, PC, skener atd. podle možností školy

 

- osvojují si různé možnosti vystižení  přírodních tvarů - jejich stavby, barev, povrchů, struktur vhodnými výtvarnými technikami (např., otisky, frotáže, roláže, montáže,  různé transformace - stylizace, deformace  tvarů, transpozice)

 

- pozorují, porovnávají a zařazují do historických souvislostí základní stavební prvky architektury (např. římsa, okno, portál, sloup, sgrafita, mozaika)

 

- zkoumají charakter a psychický účin barev, jejich symbolické významy. Prohlubují si znalosti základních  pojmů nauky o barvách (tón, jas, lomená barva, pestré a nepestré barvy, míchání barev,  barevný kontrast a harmonie,  přírodní a syntetická barviva). Zabývají se barvou v umění,  hodnotí, přirovnávají (např. fauvismus - kubismus, Seurat, Monet, pravěké jeskyní malby, způsoby míchání barev na PC atd.)

 

- cíleně zkoumají vztahy vlastního těla a prostoru (fáze pohybu, tanec,  sport, pantomima, gesta), estetiku pohybu, tělo a pohyb v umění (např. Segal, Giacometti, Jakobsen, Moore, Arp, Zoubek, Pollock, kaligrafie, body art, PC animace)

 

- orientují se v oblastech moderního výtvarného umění, seznamují se s hlavními  trendy (např. instalace, performance, videoart, multimedia,  akční umění)

 

- jsou schopni  hodnotit, obhájit, zdůvodnit vlastní výtvarnou výpověď, vést o ni dialog,  vyjadřovat se k tvorbě druhých a  tolerovat ji

 

- podílejí se na kultivaci školního prostředí, v týmu spoluvytvářejí koncepci výtvarného řešení jednotlivých prostor školy a jejího okolí (instalace  objektů, květin,  atd.)

 

- své dovednosti a vědomosti uplatňují při návrzích designu jednoduchých předmětů (karoserie auta, barevné řešení bytu,  nástroje, užité předměty atd.).

 

Výtvarná výchova – učivo (tématické okruhy, témata) 3. období (6. - 9. roč.)

 

 

Lidé v prostoru a času

Lidské bytosti,  bytosti z mýtů minulých i budoucích - vznik, role, proměny, zánik, způsoby jednání, příbuznosti, odlišnosti, vlastnosti, vnímání, cítění, myšlení, paměť, představy, sny

Komunikace - dotek, pohyb, gesto, výraz, řeč, písmo; telefon, internet; znaky, symboly; zvuk, tón a rytmus - jejich výtvarné aspekty; komunikace v umění

Lidské skupiny a společenství - dvojice, parta; generace; rodičovství; obec, region - vztahy, situace, události, rituály

 

Příklady námětů : Kam doletí Ikaros, Kudy bloudí Euridika, Dotknul jsem se něhy, Leonardův  e-mail Andymu, WWW pro mimozemšťany, Tati, tobě přeskočilo !, Vzpomínky mého pravnuka,  Logo pro naši  partu

 

 

Země – planeta života

Země dnes, včera a pozítří  - vznik; sopky, potopy, světadíly; usazování, eroze, krystalizace, vrásnění; proměny krajiny; Země - planeta lidí

Organismy - vznik, metamorfózy, vztahy, zánik; atom, buňka, molekula; tajemství mikrosvěta; tvary, barvy, detaily; společenství, informace, komunikace

Vesmír  -   Země ve vesmíru; Slunce, planety, galaxie, černé díry, supernovy, pulsary a kvasary; hmota, energie, rychlost a světlo; umělá tělesa, komunikace

 

Příklady námětů: Růst kamene, Kost a kostra dinosaura, Deník létající ryby,  Vyprávění filodendronu, Mravenčí telegramy, Virus z asteroidu X, Co jí galaxie

 

 

 

Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění

Svět předmětů  - materiál,  tvar, konstrukce a funkce; výtvor a výrobek; oděv, nábytek, bytové doplňky, suvenýry, reklama, móda, vkus, styl a sloh

Technika, stroje,  energie - proměny, konstrukce, pohony, pohyby; fungování a schopnosti strojů; proměny energie; věda, technika a příroda - bionika

Byt, stavba, město - doupě, skrýš a obydlí; zařízení; proměny vkusu; jeskyně, dům, chrám, palác, škola; architektura - duchovní prostor pro člověka;  vizuální komunikace a orientace ve městě; město -prostor pro lidi a pro umění

Svět umění – pokoj, obraz, rám; postava, socha, soška, zahrada; grafika, známka, ex libris, mince, erb, domovní znamení a logo, reklama a umění

 

Příklady námětů: Židle - socha, Co nejvíc sluší mému tělu - co mojí duši, Stroje pana Grosse, Hmyzí a člověčí labyrinty, Auta poháněná vzduchem, Doupata ve třídě, Létající dům, Barevné křižovatky, Sgrafita a grafitti, Obraz pro můj pokoj, Rámy pro pana Rembrandta, Moje ex libris, Jakou sochu pro náš park

 

Výtvarná výchova – inspirační aktivity  3. období (6. - 9. roč.)

 

Lidé v  kulturách a historických epochách - žáci hledají souvislosti, odlišnosti, zajímavosti, zvyky, způsoby uměl. vyjádření, používané materiály, technologie a postupy umělecké tvorby v kulturách rozličných národů celého světa. Porovnávají např. vybrané projevy kultury tzv. přírodních národů s projevy průmyslových civilizací (oblečení, léčitelství, magie, náboženství, symboly, obřady, svátky)

Lidé příštího věku - žáci se zamýšlejí nad směřováním současné civilizace, nad výtvarnými, vědeckými a etickými aspekty techniky (vize ekologické dopravní sítě,  meziplanetární komunikace, obydlí, měst, zábav a sportů budoucnosti), sledují vývoj současného designu, porovnávají realitu současnosti  s fantastickými vizemi v literatuře a umění (nestvůry, umělá inteligence, genetika, nadpřirozené fenomény, telepatie, magie) a odhadují jejich význam v budoucnosti.

Lidé a média - v nejbližším okolí poznávají, vyhledávají a všímají si spojení hudby a výtvarného umění v multimediální tvorbě – např. videoklipy a reklama; hodnotí knihy, časopisy, noviny jako spojení slova s výtvarným projevem; zkoumají využití prostředků pro záznam a přenos informací a pro komunikaci; prostřednictvím dostupných médií cíleně vyhledávají informace o výtvarném umění ve světě – galerie na WWW, kulturní informace, encyklopedie a elektronické konference na internetu; diskutují o kybernetické, mediální a elektronické kultuře.

Lidé a znaky - vyhledávají obrazově znakové systémy ve veřejném prostředí (doprava, komunikace, instituce) a v technických médiích, učí se je analyzovat a interpretovat. Zkoumají zákonitosti tvorby znaků a jejich vztahy k významům v lidské komunikaci a výtvarném umění.

Proměny tématu - cíleně se zaměřují na proměny konkrétních námětů, témat a konceptů ve výtvarném umění (veduty, zátiší, krajina, portrét, figurální kompozice, rodina, smrt, apokalypsa, drogy, muž a žena, erotika a pornografie atd.) – hledají, srovnávají, posuzují historické souvislosti, paralely s vlastními životními zkušenostmi, situacemi, shromažďují výtvarný materiál. Společně zkoumají a hodnotí význam formy, obsahu a působení uměleckých děl.

Proměny mého města, vesnice - svou pozornost zaměřují na proměny svého města – jeho architekturu,  navštěvují zajímavá místa, shromažďují informace o zvláštních architektonických útvarech, slavnostech, výstavách, tamních umělcích (portály, mosty, nádraží, ateliéry, grafitti, vztahy mezi lidmi...) – skicují v exteriéru, fotografují, hodnotí.

Život a dílo pana XY, aneb s kým bych se ztotožnil - na základě četby, návštěvy filmu atd. zaměří pozornost na život a dílo konkrétního umělce (malíře, sochaře, architekta) – zajímají se o jeho život, způsob uměl. vyjádření, periody jeho díla – shromažďují informace o jeho době, městě kde žil. Pro ostatní připraví sborník, výběr reprodukcí, reportáž, stručný životopis, kopie, ztvárnění jiného tématu stejnými výtvarnými vyjadřovacími prostředky a naopak.

 

Výtvarná výchova – uplatňované typy a formy činností  3. období (6. - 9. roč.)

 

 

- záznamy autentických smyslových zážitků, emocí, snových představ, prchavých okamžiků, jemných projevů energie,   myšlenek (hledání jejich podobností a odlišností)

 

- vyhledávání, pojmenovávání linií, barev, struktur, světla, kontrastu, kompozice ve vlastní výtvarné  tvorbě

 

- vyhledávání, pojmenovávání a uvědomování si závislosti  tvaru na funkci

 

- využívání rozmanitých materiálů přírodních i umělých

 

 

- hledání vhodných forem pro vyjádření obsahu v ploše a prostoru - kresba, malba, grafika, prostorová  tvorba, instalace, PC grafika,    

  multimédia

 

- haptická , komunikační  a  prostorově orientační cvičení,  zobrazení znázorněných situací,  využití vlastního těla, skupinová tvorba –

  tvorba záznamů a dokumentace akcí

 

- spojení výtvarné tvorby s hudbou a pohybem a dramatem, tvorba jednoduchých dramatických a multimediálních představení,  řešení

  divadelního prostoru s použitím světelných efektů a prostorového členění

 

- vyhledávání a využívání reprodukcí, fotografií, časopisů, tiskovin (struktury, postavy, písmo, výtvarné znaky atd.)

 

- programové využívání učebnic výtvarné  výchovy, encyklopedií, autobiografií - tvorba výpisků, přehledů, referátů, letáků

 

 

 

 

Hudební výchova – charakteristika předmětu

 

A.      Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

 

A.          1  Hlavní cíle předmětu v pojetí ŠVP 3in

 

-  přispívat k výchově sebevědomé i sebekritické osobnosti, k výchově tolerance, sounáležitosti, k přijímání i    

   rozvíjení lidské duchovní kultury

-  rozvíjet představivost a kreativitu

-  propojovat smyslové, citové a myšlenkové složky psychiky žáka se schopností hlubokého prožívání

-  naučit žáky čistě a výrazně zpívat lidové a umělé písně v hlasovém rozsahu přiměřeném věku

-  nacvičit správné dýchání a tvoření tónů

-  rozvíjet hudební sluch a paměť

-  probouzet u žáků zájem o vlastní pěvecké a hudební aktivity

-  pronikat do podstaty hudby a hudebního umění

-  získávat základní poznatky o vývoji hudby a hudebních stylů 

-  pomocí hudebních nástrojů vyjádřit své pocity, hudební a nehudební představy

-  pochopit roli posluchače a respektovat hudební projev druhých

-  vytvořit zásobu naučených písní

-  zařazovat vokální, instrumentální, poslechové a hudebně pohybové aktivity

 

 

A.         2  Vzdělávací obsahy předmětu /témata, tématické celky z jiných oborů, případně průřezová témata/

 

Do předmětu Hudební výchova jsou zařazeny tématické okruhy těchto průřezových témat:

 

A. Osobnostní a sociální výchova

    1. Tématický okruh Rozvoj poznávání - obsažen v učivu Hv
    2. Tématický okruh Sebepoznání a sebepojetí - obsažen v učivu Hv
    3. Tématický okruh Seberegulace a sebeorganizace- -obsažen v učivu Hv
    4. Tématický okruh  Psychohygiena  - obsažen v učivu Hv
    5. Tématický okruh  Kreativita - obsažen v učivu Hv

 

B. Výchova demokratického občana

               Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

C . Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

(2)  Objevujeme Evropu a svět - PROJEKT 3. a 4. roč.

V 1. -3. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (poznáváme významné hudební skladatele)

            

D. Multikulturní výchova

(1) Kulturní diference PROJEKT ve 4. roč.

Ve 4. roč. téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Národní písně, lidové písně – z čeho vycházejí)

 

E. Enviromentální výchova

Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

F. Mediální výchova

Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

 

 

A. 3  Preferované formy realizace předmětu

 

- preferujeme vyváženost v uplatnění různorodých forem výuk y- hudební činnosti ve třídě / zpěv, poslech hudby,    

  experimentace s Orffovými hudebními nástroji, hudební pohybové hry, relaxace, společná práce s publikacemi

  o hudebním umění, návštěvy divadla, koncertů

 

A.4 Časová dotace předmětu v jednotlivých ročnících

 

Předmět hudební výchova je vyučován ve všech ročnících a to 1 hodina týdně v 1.-5. ročníku , v 6 ročníku 2 hodiny týdně a v 7. – 9. roč. 1 hodina týdně.

 

A. 5 Místo realizace předmětu

 

Předmět realizujeme v kmenových třídách, v aule, v učebně Hv,, v družině, popř. mimo budovu školy /koncertní sály, kulturní zařízení atd./

 

 A.6 Organizace výuky předmětu /dělení žáků na skupiny, spojování žáků z různých ročníků atd./ - zdůvodnění

 

Žáci se nedělí na skupiny, absolvují výuku po třídách. Při realizaci hudebně naučných projektů, školních koncertů atd. jsou žáci rozdělováni do skupin podle aktuální potřeby.

 

 

B.         Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Hudební výchova

 

B.1 Preferované výchovné a vzdělávací strategie /postupy, metody, formy práce/, které vedou k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků a které vycházejí ze společně sdílených a uplatňovaných postupů v rámci školy

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k učení jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

-  zapojit a využívat vlastní zkušenost a invenci

-  hodnotit proces a výsledek své práce, analyzovat ho a prezentovat zpěv a poslech hudby

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k řešení problémů jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

-  uplatnění tvořivých přístupů a to bez ohledu na prvotní představu učitele

-  zvolení si takového rozsahu a polohy písní, které odpovídají poloze dětského /popř. dospívajícího/ h    

   hlasu

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence komunikativní jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

-  ptát se, naslouchat

-  pracovat ve vstřícné a tvořivé atmosféře, podporující respekt k odlišnostem

-  učit  poslouchat sebe a naslouchat ostatním

-  utvářet svůj vlastní pohled a názor na svět umění, na rozličné hudební směry a žánry

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence sociální a personální jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

-  pracovat v přirozeném prostředí, s pocitem bezpečí a bez strachu z neúspěchu

-  zažívat přímé, nezprostředkované i zprostředkované zážitky pře seznamování se světem umění

-  prostřednictvím relaxace obnovovat tvořivé síly, upevňovat pozitivní vztah ke světu, k ostatním lidem i   

   k sobě samému

- dosažení úspěchu při zpívání

-  obohacování osobnosti o nové dojmy, prožitky, písně,poznatky a hodnoty v oblasti umění a kultury

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence občanské jsou využívány strategie, které mají žákům imožnit:

-  projevovat postoje, názory na různorodé umělecké projevy

-  prezentovat své ztvárnění a představy

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence pracovní jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

-  naslouchat ostatním a kooperovat s nimi

-  spolupodílet se na zpěvu písní

-  navrhovat řešení

-  vyjádřit názor

-  zacházet správně a bezpečně se svým hlasem, různými hudebními nástroji

-  poznat různé směry a žánry v hudebním umění

 

 

Hudební výchova – oborové cílové kompetence žáka 1. období (1. - 3. roč.)

 

 

Žáci

 

-  poznávají různé zvuky a tóny

 

-  seznamují se písněmi lidovými a umělými

 

-  rozpoznávají melodizované říkanky

 

-  používají dechová a hlasová cvičení pro správné dýchání a hlasovou hygienu,dbají při zpěvu na správné držení    

   těla a výslovnost

 

-  rozlišují základní vlastnosti tónu / vysoký - nízký, dlouhý - krátký, silný -  slabý, barvu tónu/

 

-  poznávají dynamické odstíny při zpěvu i poslechu

 

-  rozlišují hudební nástroje podle vzhledu i tónu

 

-  používají rytmické hudební nástroje pro doprovody písní

 

-  mají prostor pro pohybové vyjádření některých písní

 

-  poznávají základy z hudební nauky

 

-  tvůrčím způsobem experimentují s hlasem a rytmickými nástroji

 

-  ověřují si vliv svých činností na okolí

 

 

 

 

 

Hudební výchova – učivo (tématické okruhy, témata) 1. období (1. - 3. roč.)

 

 

Hudební nauka

- tón a zvuk

- základní vlastnosti tónu

- čtení notového zápisu -  notový klíč, jména not, zápis délky tónu, takt dvouhobý a čtyřdobý, dynamická

  znaménka

- rozlišení vybraných hudebních nástrojů

 

Dějiny hudby / skladby k poslechu

-  lidové písně v provedení dětských sborů

-  poslech písní, které zpívají skupiny dětí ze třídy

-  přístupné a dětem obsahově blízké umělé písně

-  dětské taneční hry

-  jednoduché instrumentální skladby

-  lidová hudba přírodních národů

 

Aktivní činnosti -  nácvik zpěvu písně , rytmizace, instrumentace – okruh doporučených písní

 

1.ročník

 

Pod naším okýnkem                   

Bude zima, bude mráz

Halí, belí                                      

Šel zahradník do zahrady

To je zlaté posvícení                    

Když jsem já ty koně pásal

Pec nám spadla                          

Já mám koně

Prší, prší                                      

Když jsem já sloužil

Čížečku, čížečku                        

Žežuličko, kde jsi byla

Holka modrooká                          

Já jsem z Kutné Hory

Štědrej večer nastal                     

Máminy oči

Pásli ovce valaši                          

Šla Nanynka do zelí

Jak jsi krásné neviňátko              

Když jsem jel do Prahy

 

 

.2.ročník

 

Černé oči

Zimní

Kdybys měla má panenko

Kalamajka

Kytka masožravá a cvrček

Marjánko

Dělání                      

Ach synku, synku

Nesem vám noviny        

Na tý louce zelený

Štěstí, zdraví, pokoj svatý

Krávy, krávy

Já malý přicházím koledovat

Když jde malý bobr spát

Byla cesta

Mach a Šebestová

 

 

3.ročník

Beskyde, Beskyde

Veselé vánoční hody

Pekla vdolky         

Tancuj, tancuj

Vyletěla holubička

Narozeninová

Už ty pilky dořezaly             

Není nutno

Čí je, čí je, čí je děvče

Jarní slunce

Rychle bratři, rychle vstávejme 

Ztratila Lucinka bačkorku

Narodil se Kristus Pán

 

Hudební výchova – oborové cílové kompetence žáka 2. období (4. - 5. roč.)

 

 

Žáci:

 

- si osvojují správné pěvecké návyky

 

- podle individuálních dispozic zpívají čistě v jednohlase (popřípadě dvojhlase) a rytmicky správně melodie   

  známých písní

 

- využívají jednoduchých hudebních nástrojů k doprovodu, sborové či sólové hře

 

- odliší a hlavní a vedlejší melodie ve vybrané skladbě

 

-pohybem reagují na znějící hudbu

 

- rozliší nejznámější hudební nástroje

 

 

 

Hudební výchova – učivo (tématické okruhy, témata) 2. období (4. - 5. roč.)

 

 

4.ročník

 

Hudební nauka

 

-  opakování taktů 2/4, 3/4, 4/4

-  taktování ve 2/4, 3/4 taktu

-  noty c1 – a1

-  nota s tečkou, předznamenání

-  nota h1, c2, d2

-  píseň lidová – umělá,legato, repetice

-  polka, valčík, pohybové hry

-  rondo

-  posuvky, předvětí, závětí

-  celý tón, půltón

-  stupnice durová, mollová

-  hudební nástroje dřevěné – pikola, hoboj, fagot saxofon

-  sbor – dětský, mužský, ženský, smíšený, kánon

-  malá písňová forma(a,ab)

-  taktování, rytmický zápis říkadla

-  stupňování (gradace)uvnitř skladby

 

Dějiny  hudby / skladby k poslechu

 

-  B. Smetana -  Úvodní sbor z opery Prodaná nevěsta, Luisina polka,, Vltava

-  L. Janáček – Pilky z Lašských tanců

-  J. J. Ryba – Česká mše vánoční

-  J. Straus – valčík dle vlastního výběru

-  W. A. Mozart – malá noční hudba

-  vybrané hudební nástroje

-  vybrané hudební ukázky evropských národů

- návštěva minimálně jednoho představení (balet, operu, koncert)

 

 

Aktivní činnosti -  nácvik zpěvu písně , rytmizace, instrumentace – okruh doporučených písní

 

Písně vhodné pro 4. ročník čerpáme z nakladatelství Nová škola.

Počet a výběr písní záleží na učiteli. Vhodné je též zařazovat písně regionální.

 

 

5. ročník

 

Hudební nauka

 

-  noty c1 – d2, mollová tónina

-  nota h, e2, a

-  opakování – hodnoty not, rondo, práce s notovým záznamem

-  Česká hymna – vznik

-  nota šestnáctinová – procvičení

-  taktování ve 4/4 taktu, pohybové hry

-  symfonický orchestr, dirigent, sbormistr

-  lidový tanec, lidová hudba, lidová kapela, zlidovělé písně

-  hudba homofonní a polyfonní

-  jazz, swing, charleston, rock and roll

-  rytmický zápis básničky

-  tvoření jednoduché vlastní hudební skladby

 

Dějiny  hudby / skladby k poslechu

 

-  Česká státní hymna

-  L. Janáček – Říkadla

-  vánoční písně -  vybrané ukázky

-  W. A. Mozart – Symfonie C dur (Menuet)

-  J. S. Bach – Umění fugy

-  jazzová hudba -  vybrané ukázky

-  rock and roll -  vybrané ukázky

- lidová hudba přírodních národů (rytmus, obřad, rituál)

 

Aktivní činnosti -  nácvik zpěvu písně , rytmizace, instrumentace – okruh doporučených písní

 

Písně vhodné pro 5. ročník čerpáme z nakladatelství Nová škola. Počet a výběr písní záleží na učiteli.

 

Hudební výchova – oborové cílové kompetence žáka 3. období (6. - 9. roč.)

 

 

Žáci:

 

-  mají při zpěvu správné pěvecké návyky a dodržují pravidla hlasové hygieny

 

-  mají určitou zásobu písní různých hudebních žánrů

 

-  orientují se v oblasti hudebních pojmů, značek

 

-  orientují se v dějinách hudebního umění, mají základní  přehled o hudebních stylech minulosti i současnosti

 

-  rozpoznají některé z tanců různých stylových období

 

-  respektují pěvecký, instrumentální i hudebně pohybový projev ostatních

 

-  umí pomocí instrumentálních, vokálních a pohybových činností vyjádřit své pocity a prožitky

 

-  umí vytvořit k písni jednoduchý doprovod na hudební nástroj

 

-  vyhledávají souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

 

 

Hudební výchova – učivo (tématické okruhy, témata) 3. období (6. - 9. roč.)

 

6.ročník

 

Hudební nauka

-  notová osnova, předznamenání

-  melodie, rytmus, tempo, dynamika, intervaly

-  hlasová hygiena

-  rozdělení hudebních nástrojů

 

 

Dějiny hudby / skladby k poslechu

-  původ hudby, pravěk, starověk

-  písňová tvorba, opera, opereta, balet, muzikál, hudební revue

- návštěva hudebního představení, besedy

 

Aktivní činnosti -  nácvik zpěvu písně , rytmizace, instrumentace – okruh doporučených písní

-  dramatizace  písní, spojení pohybu s hudbou, tanečky

-  výběr písní podle složení třídy a výběru učitele s využitím dostupných zpěvníků a učebnic hudební výchovy

 

 

7. ročník

Hudební nauka

-  notová osnova, stupnice, tempo, dynamika

-  hlasová hygiena

 

Dějiny hudby / skladby k poslechu

- gotika, renesance, baroko, rokoko

-  fuga, koncert, sonáta, symfonie, kantáta, muzikál podle výběru učitele

-  návštěva hudebního představení, besedy

 

Aktivní činnosti -  nácvik zpěvu písně , rytmizace, instrumentace – okruh doporučených písní

-  výběr písní podle složení třídy a výběru učitele s využitím dostupných zpěvníků a učebnic hudební výchovy

-  dramatizace písní, spojení pohybu s hudbou, hudebně pohybové hry

                                                

 

8. ročník

Hudební nauka

-  stupnice, tónina

-  vícehlasé skladby, opera, kantáta, oratorium, suita, koncert – hlavní znak

-  moderní hudební nástroje

-  lidová píseň - témata a příběhy v lidové písni

 

Dějiny hudby / skladby k poslechu

-  klasicismus, romantismus, vážná hudba 20. století

-  poslechové skladby k výuce dějin hudby - referáty žáků, návštěva hudebního představení, besedy

 

Aktivní činnosti -  nácvik zpěvu písně , rytmizace, instrumentace – okruh doporučených písní

- hudebně pohybové činnosti – dramatizace písní, spojení pohybu s hudbou, taneční kroky

 

 

9. ročník

Hudební nauka

- stupnice, tónika, harmonie, kytarové značky

- rytmus, takt, tempo

- populární hudba, trampská píseň

 

Dějiny hudby / skladby k poslechu

-  vývoj populární hudby 20. století až po současnou hudební scénu

-  referáty žáků, návštěva hudebního představení, besedy

 

Aktivní činnosti -  nácvik zpěvu písně , rytmizace, instrumentace, pohyb – okruh doporučených písní

-  dramatizace písní, spojení pohybu s hudbou, taneční styly