Český jazyk – charakteristika předmětu

 

A. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

 

A.      1 Hlavní cíle předmětu v pojetí ŠVP  3in a  oblasti předmětu český jazyk

 

1. období

-          porozumění spisovné řeči mluvené, čtené i psané

-          rozvoj srozumitelného vyjadřování zejména mluvenou řečí

-          seznámení s příklady literárních děl vhodných pro daný věk včetně ilustrací

      -      rozvoj schopnosti citlivého vnímání krásy a bohatosti mateřského jazyka

-          rozvoj pozitivního vztahu k literatuře a posílení zájmu o četbu

-          uplatnění získaných vyjadřovacích schopnosti v dalších vyučovacích předmětech, ale i v běžném životě

 

2. období

-          osvojení základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě

-          rozvoj čtenářských dovedností,  porozumění různým druhům textů věcné i odborné povahy

-          rozvoj kultivovaného písemného i ústní projevu

-          osvojení souvislého, plynulého a srozumitelného vyjadřování

-          osvojení pravidel pro vytváření psaných textů podle komunikačního záměru a jejich využívání v praxi

-          vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků

-          estetické zážitky při setkání s literárními díly

-          využití různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet atd.) pro rozšiřování znalostí a dovedností

       

 3. období

-          pochopení jazyka jako svébytného jevu, ve kterém se odráží historický a kulturní vývoj národa, jako sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytný nástroje celoživotního vzdělávání

-          rozvoj pozitivního vztahu k mateřskému jazyku, pochopení jeho významu pro věcné vyjádření, k získávání a předávání informací, ale i jako prostředku pro individuální prožívání uměleckého díla, sdílení těchto zážitků  i vyjádření vlastních prožitků

-          úcta k umění a literatuře jako ke zdroji poznání a pochopení určité epochy, jako ke zdroji rozvoje emocionálního a estetického vnímání

-          zvládnutí

-          běžných pravidel komunikace v různých situacích

-          efektivní práce s různými zdroji informací, jejich objektivní hodnocení a další zpracování

 

 

 

Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány v těchto oblastech: komunikační a slohovou výchovou, čtením a literární výchovou psaním jazykovou výchovou

 

 

A. 2 Vzdělávací obsahy předmětu (témata, tématické celky z jiných oborů, případně průřezová témata)

 

 

Do předmětu Český jazyk jsou zařazeny tématické okruhy těchto průřezových témat:

            

 

 

A. Osobnostní a sociální výchova

(8) Komunikace (1. roč. - v návaznosti na témata Chování ve třídě, Vztahy mezi dětmi, vytváření pravidel, rozhovor, vyprávění, naslouchání)

(5) Rozvoj kreativity  -  (4. roč - Tvořivý deník - projekt)

 

B. Výchova demokratického občana

              Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

C. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

              Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

D. Multikulturní výchova

              Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

E. Environmentální výchova

              Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

F. Mediální výchova

 

Ve 2. období:

(1)  Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Osnova projevu, Dopis )

V 5. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Spisovný jazyk)

 

(2)  Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

V 5. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Reprodukce přečteného textu, vyjádření názorů a pocitů)

 
(5)  Fungování a vliv médií ve společnosti

Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Záznamy názorů, pocitů, postřehů)

V 5. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Porozumění literárním pojmům)

 
(6)  Tvorba mediálního sdělení

Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu ( Krátká zpráva, referát, článek do tisku, školní internetové stránky)

 

V e 3. období:

(1)  Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

V  6. roč. téma  realizováno v návaznosti na látku předmětu Reprodukce textu.

 

(2)  Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

V  6. roč.téma  realizováno v návaznosti na látku předmětu Vypravování..

 

(3) Stavba mediálních sdělení

V  7. roč téma  realizováno v návaznosti na látku předmětu Líčení – subjektivní popis.

 

(4) Vnímání autora mediálních sdělení

V  7. roč. téma  realizováno v návaznosti na látku předmětu Nejstarší starověká literatura – báje.

 
(5) Fungování a vliv médií ve společnosti

V  8. roč. téma  realizováno v návaznosti na látku předmětu - Výklad – historické události  z různých oblastí lidského života.

 
(6) Tvorba mediálního sdělení

V  8. roč. – píspěvky do internetu, rozhlasu PROJEKT

Téma  realizováno v návaznosti na látku předmětu - Líčení historické události, přírodních jevů, Úvaha.

 

7. Práce v realizačním týmu

V  9. roč. - píspěvky do internetu, rozhlasu PROJEKT

Téma  realizováno v návaznosti na látku předmětu Humor v literatuře.

 

 

 

A. 3 Preferované formy realizace předmětu

 

1. období

-          slovní zásoba je rozšiřována zejména využitím učiva prvouky, četbou a vlastních zážitků, v tomto období je kladen důraz    

                    zejména na ústní vyjadřování žáků

-          vyprávění (o obrázku, vlastních zážitcích, přečteném textu, podle obrázkové osnovy)

-          rozhovory žáků k určitému tématu

-          formulace otázek a odpovědí k danému tématu

-          možnosti svobodného výběru způsobu vyjádření myšlenek

-          tvorba tzv. „první knihy“ např. o květinách, o ptácích aj. v co nejjednodušší podobě, volně doplněné ilustracemi apod.

-          práce s dětskými knihami, leporelem, seriálovými knihami, encyklopediemi atd.

 

2. období

-          spojení výcviku čtení s rozvojem vyjadřování, se vzděláváním v různých oborech i s výchovou žáků, čtení se využívá   

       v prvouce při poznávání přírody i života lidí a světa

-      při četbě literárních ukázek a čtení prvních knížek cílené poukazy na inspirativní životní příběhy, činy, charaktery a 

       lidské vztahy

-     pečlivá volba příjemných, délkou i obsahem přiměřených textů mladšímu školnímu věku

 

3. období

 

-          cílené zařazování cvičení pro mluvený projev, úkolů pro vyjádření dialogu, prvků dramatické výchovy

-          kontinuální práce s Pravidly českého pravopisu a dalšími jazykovými příručkami, např. Slovník synonym a Slovník lidových rčení, Etymologiký slovník apod.

-          doplňování tématických celků pravidelnými pravopisnými cvičeními, jazykovými rozbory a diktáty s důrazem na tzv. cyklické opakování učiva (pravidelný systematický návrat k probranému učivu v pravidelných intervalech s cílem upevnění, hlubšího pochopení a dlouhodobého zapamatování) 

-          využití výukových počítačových programů především ve fázi procvičování učiva

-          využití internetu jako zdroje informací, ale i zdroje inspiračního a prostředku komunikačního (četba studentských    

slohových prací, rozvoj komunikačních kompetencí apod. .

 

 

A. 4 Časová dotace předmětu v jednotlivých ročnících

 

Předmět Český jazyk a komunikační výchova je vyučován ve všech ročnících a to v týdenní časové dotaci :

1. ročník -  9 hodin

2. ročník  - 9 hodin

3. ročník  -  8 hodin (využíváme 1 tzv. disponibilní hodinu)

4. ročník  -  7 hodin

5. ročník  - 7 hodin (využíváme 1 tzv. disponibilní hodinu)

6. – 9. ročník 4 hodiny týdně

 

 

A. 5 Místo realizace předmětu

 

Předmět realizujeme v kmenových třídách, počítačové pracovně, popř. mimo budovu školy (muzea, výstavy, Stromovka atd.) – divadla v regionu, aula.

 

 

A. 6 Organizace výuky předmětu (dělení žáků na skupiny, spojování žáků z různých ročníků atd.) - zdůvodnění

 

Žáci se nedělí na skupiny, žáci absolvují výuku předmětu po třídách.  V 1. ročníku podle aktuální situace ( počet žáků, jejich nadání a vyspělost) je třída rozdělena na 2 skupiny  v 1 hodině týdně, která je věnována individuálnímu procvičování, opakování a upevňování učiva.

 

 

B. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Český jazyk

 

 

B. 1 Preferované výchovné a vzdělávací strategie (postupy, metody, formy práce), které vedou k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků a které vycházejí ze společně sdílených a uplatňovaných postupů v rámci školy

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k učení jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

 

- zapojit a využívat vlastní zkušenost a invenci v procesu vlastní literární tvorby

- hodnotit proces a výsledek své práce, analyzovat ho a prezentovat

- rozvíjet své čtenářské dovednosti a schopnost porozumět textu

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k řešení problémů jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- hledat osobitá, originální, nová řešení

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence komunikativní jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- ptát se, naslouchat

- pracovat ve vstřícné a tvořivé atmosféře, podporující osobitá vyjádření

- učit se reflektovat svou činnost i činnost ostatních jazykovými prostředky

- utvářet si vlastní pohled a názor na svět

- rozvíjet a kultivovat svůj písemný i ústní projev

- osvojovat si souvislé, plynulé a srozumitelné vyjadřování

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence sociální a personální jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- pracovat v přirozeném prostředí, pocitem bezpečí a bez strachu z neúspěchu

- zažívat inspirativní zážitky při setkání s literaturou, poznávat prostřednictvím literatury různé postoje, názory lidí

- dosažení úspěchu při procesu tvorby

- obohacování osobnosti o nové dojmy, prožitky, poznatky a hodnoty v oblasti literatury

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence občanské jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- projevovat postoje, názory na různorodá literární díla (práce s různorodými žánry)

- ztvárňovat a prezentovat své i vize a představy různorodými postupy

- aktivně se podílet na společenském dění regionu

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence pracovní jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- kooperovat s ostatními žáky, pracovat ve skupině

- spolupodílet se na řešení složitých problémů

- vést diskusi, vyjádřit názor při reflexi aktivit ve třídě                                                             

- plánovat samostatně svou práci, svébytně a svobodně se vyjádřit jazykovými prostředky

 

 

 

Český jazyk – oborové cílové kompetence žáka 1. období (1. - 3. roč.)

 

Žáci  

 

- čtou porozuměním přiměřeně náročné texty a umějí je reprodukovat

 

- uvědomují si potřebu výrazného zřetelného čtení a správné výslovnosti

 

- rozlišují texty psané v próze a ve verších

 

- učí se z jednoduchých textů vybrat informaci, kterou považuje za důležitou

 

- přednášejí zpaměti báseň

 

- rozlišují věty v mluveném a psaném projevu, velké písmeno na začátku věty, druhy vět, znaménka za větami

 

- rozlišovat slovní druhy v jasných případech

 

- seznamují se s pádovými otázkami

 

- umí stručně popsat jednoduchý děj nebo předmět

 

- osvojují si pravopis:

 

               - slov s tvrdými a měkkými slabikami

               - slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

               - slov se souhláskami uprostřed a na konci (znělé, neznělé)

               - obvyklých vlastních jmen

               - předložkových výrazů

               - i, í / y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov (pravopis vyjmenovaných slov a nejběžnějších slov příbuzných)

 

 

 

Český jazyk – učivo 1. období (1. - 3. roč.)

 

1. ročník

 

Předslabikářové období

 

- rozvíjení řeči s využitím žákovských zkušeností

- přípravná zraková a sluchová cvičení

- poslech čtených a vyprávěných pohádek  

- dramatizace jednoduchých pohádek, zvlášť

- memorování říkanek a básniček zpaměti, využití znalostí žáků z předškolního věku

- krátká vypravování žáků podle jejich zážitků a pozorování

- náprava vadné výslovnosti nápodobou

- sluchová analýza a syntéza slabik ze slov

- poznávání prvních souhlásek a samohlásek na začátku nebo na konci slova

- poznávání a čtení malých a velkých písmen

- začátky psaní v tomto období úzce souvisí s výukou čtení

- uvolňovací cviky

- základní návyky při psaní

- příprava k psaní písmen – psaní jednotlivých prvků písmen a číslic (čáry, oblouky,  zátrhy, ovály, kličky, vlnovky)

 

Slabikářové období

 

- rozvíjení vyjadřování žáků

- lidové pohádky, rozpočitada, říkanky, hádanky

- předčítání příběhů jako cvičení schopnosti naslouchat

- výuka čtení – požadavek jasného zřetelného čtení s porozuměním uplatňujeme od čtení prvních slov

- čtení otevřených slabik a slov složených z písmen poznaných v předslabikářovém období

- činnosti s písmeny skládací abecedy

- čtení slabik, slov a krátkých vět

- čtení psacího písma

- čtení krátkých celků

- psaní slabik a krátkých slov s jednoduchými spoji

- opis , přepis a  diktát písmen, slabik, slov a krátkých vět

 

 

 

2. ročník

 

Dokončení prvopočátečního čtení

              

- postupný přechod od vázaného slabikování k správnému plynulému čtení slov, jednoduchých vět a krátkých textů             

- důraz na porozumění čtenému, odpovědi na otázky

- dodržování pomlky po tečce, přirozená intonace

- správné čtení předložek se slovem

 

 

Rozvoj čtenářských schopností

 

- správné a plynulé čtení krátkých i delších vět

- objasňování významu slov

- vyprávění obsahu přečteného textu

- vyjadřování obsahu textu obrázky a jejich řazení, jak jdou za sebou

- přednes krátkých básní s jasným obsahem, které se žáci učí nazpaměť

- vyprávění podle obrázků

- vyprávění o osobním pozorování a příhodách ze života

- spojení čtení se psaním a prvoukou, rozvoj komunikačních dovedností

- vytváření svých vlastních zápisů z pozorování přírody, zakládání pracovních listů, čtení přístupných dětských knih, vyprávění jejich obsahu, ilustrace ke knížce,

 

Psaní

 

- procvičování tvarů písmen

- psaní slabik, slov a jednoduchých vět

- první krátké písemné vyjadřování žákovských pozorování a zkušeností

- spojování výrazů podle významu, zápis a samokontrola

- dovednosti psát využíváme u jednoduchých zápisů v různých vyučovacích předmětech

 

Jazyková výchova a základní pravopisné jevy

 

- seznámení s abecedou

- vyjádření myšlenky

- odpověď celou větou na otázky, druhy vět

- pravopis věty (velké začáteční písmeno, interpunkční znaménka na konci věty)

- slovo, slabika, hláska, písmeno, slovní význam

- samohlásky, souhlásky, dvojhlásky

- výslovnost a psaní krátkých a dlouhých samohlásek

- psaní a výslovnost slabik tvrdých

- psaní a výslovnost měkkých slabik

- psaní souhlásek uprostřed a na konci slov (znělé a neznělé)

- psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

- příprava na poznávání podstatných jmen a dějových sloves

- práce se souvislým textem – vyhledávání podstatných  jmen a sloves

- čtení a psaní předložek

- vlastní jména osob

 

 

 

 

 

3. ročník

 

Rozvoj čtenářských dovedností

 

- správné, plynulé a uvědomělé čtení krátkých ukázek z knih, básní, bajek, pohádek

- výrazné čtení (po přípravě s učitelem) krátkých vypravování a básní

- tiché čtení  krátkých textů s porozuměním a se samostatným způsobem zpracování otázek a úkolů

- sestavování obrázkových osnov krátkého vypravování nebo přečteného článku

- vymýšlet názvy pro části povídek

- reprodukce vypravování a naučných textů nebo jejich částí

- vyprávění pohádek i vymýšlení pohádek žáky

- vyjadřovat obsah ilustrací k přečtenému textu

- výrazný přednes krátkých básní

- čtení dětských knih přiměřených věku – rozhovor o přečtené knize, tzv. autorské křeslo, zapsat a zapamatovat si jméno autora, název knihy, vyjádřit obrázkem nebo několika větami to, co žáka z knihy zaujalo

- pokračování v zápisech listů např. o přírodě - moje první kniha (uplatnění mezipředmětových vztahů)

 

Psaní

 

- důraz na dodržování správných tvarů písmen, rovnoměrných vzdáleností mezi písmeny ve slovech i mezer mezi slovy na řádku i zachovávání stejného sklonu písma

- Pozvolné zrychlování psaní při dodržení úhlednosti písma

 

 

Jazyková výchova

 

Opakování učiva z předešlého ročníku

 

- věta, slovo, slabika, písmeno

- činnosti s abecedou

- pravopis věty (velké písmeno na začátku, interpunkční znaménko na konci)

- výslovnost a psaní krátkých a dlouhých samohlásek a slabik

- psaní slov s tvrdými a měkkými slabikami

- psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě samostatně, ve slovech i slovních spojeních

- psaní souhlásek uprostřed a na konci slov (znělé a neznělé)

 

Nové učivo a učivo rozšířené ve 3. roč.

 

- význam slov

- obojetné slabiky

- pravopis i, í / y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slova – vyjmenovaná slova

- procvičování pravopisu základních vyjmenovaných slov a jasně z toho vyplývajících slov příbuzných, užívaných v životě – -  

- porozumění významu slov a slovních spojení

- pravopis vlastních jmen

- seznámení se slovními druhy       

- výslovnost a psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uprostřed slov

- poznávání podstatných jmen, jako pojmenování osob, zvířat a věcí

- rod a číslo podstatných jmen

- pádové otázky

- poznávání sloves – osoba, číslo, čas

- seznámení s časováním sloves

- psaní i, í ve slovesech (kreslí, kreslil, prosí, prosil, zlobí, zlobil …)

 

Poznámka:

 

Pravopis vyjmenovaných slov prolíná výukou 3. ročníku až do konce roku. Toto učivo je třeba procvičovat v krátkých cyklech.

Jednotlivé okruhy učiva se neprobírají jako izolované celky, ale navzájem se prolínají, uplatňujeme metodu tzv. předučování částí učiva už v 1. a 2. ročníku.

 

Český jazyk – oborové cílové kompetence žáka 2. období (4. - 5. roč.)

 

Žáci:  

V oblasti komunikační a slohové výchovy

 

- čtou s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

- rozlišují podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenají

- reprodukují obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatují si z něj podstatná faktavedou správně dialog, telefonický  

  rozhovor, umí zanechat správný vzkaz

- rozlišují spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívají podle komunikační situacepíší správně po stránce

  obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

- sestaví osnovu vyprávění za pomoci učitele a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením  

  časové posloupnosti

 

 

 

 

V oblasti literární výchovy

 

- vyjadřují své dojmy z četby a zaznamenávají je

- volně reprodukují text podle svých schopností

- při jednoduchém rozboru literárních textů používají základní literární pojmy

 

V oblasti jazykové výchovy

 

- porovnávají významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

- rozlišují ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

- určují slovní druhy plnovýznamových slov a využívají je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

- rozlišují slova spisovná a jejich nespisovné tvary

- vyhledávají základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označí základ věty

- odliší větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

- užívají vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňují

- píší správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

- zvládnou základní příklady morfologického pravopisu (koncovky podstatných a přídavných jmen)

- zvládnou základní příklady syntaktického pravopisu (shoda přísudku s holým podmětem)

 

 

Český jazyk – učivo 2. období (4. - 5. roč.)

 

 

4. ročník

 

Český jazyk

               

- porovnání významu slov, spisovná podoba slov a porovnání s užívanými nespisovnými slovy

- stavba slova (kořen , předpona, přípona, koncovka)

- používání ii/y po obojetných souhláskách

- slovní druhy

- skloňování podstatných jmen, časování sloves, shoda přísudku s podmětem

- osnova projevu, člení text na odstavce

- druhy popisů

- komunikace po telefonu, zásady, nejčastější chyby

- dopis s vhodným oslovením a správnou adresou

- vypravování s použitím plnovýznamových sloves a vhodných spojek

 

Čtení a literární výchova              

 

- plynulé a správné čtení, porozumění textu

- vyjadřování poznatků z četby, z poslechu pořadu, z divadelního či televizního představení

- vyhledávání informací v učebnicích, dětských encyklopediích, v internetu

- porozumění literárním pojmům (přirovnání, zosobnění, bajka, dramatizace, próza, poezie, encyklopedie)

 

 

5. ročník

 

Český jazyk

 

- skloňování podstatných jmn obecných a vlastních

- správné užívání frekventovaných přejatých slov

- základni pravidla psaní předpon s-, z-, vz-

- druhy přídavných jmen – tvrdá, měkká, přivlastňovací, koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých

- běžně užívané druhy zájmen a číslovek

- mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, čas, způsob)

- různé slovní druhy vhodné jako spojovací výrazy ve větě jednoduché a v souvětí

- psaní přímé řeči

- shoda přísudku s několikanásobným i nevyjádřeným podmětem

- členění textu do odstavců dle osnovy

- orientace v encyklopedických a jazykových příručkách

- interpunkce ve složitějších souvětích

- vhodně oslovení a využití slovní zásoby v různých situacích

- spisovný jazyk, nářečí a obecná čeština

 

 

Čtení a literární výchova

                 

- souvislá reprodukce přečteného textu, vyjádření názorů a pocitů

- vyhledávání informací ve slovnících a dalších zdrojích

- orientace v nabídce dětské literatury

- orientace v knihovně (hledání knih podle žánrů, využití internetu)

- záznam myšlenek, názorů, pocitů, postřehů

 

Psaní ve  4. - 5. ročníku

                     

- správné zacházení s grafickými a psacími materiály a pomůckami a dodržování základních hygienických a pracovních    

  návyků

- psaní podle normy, psaní v přirozené velikosti a s přirozeným sklonem písma

- uplatnění osobitého rukopisu při dodržování úhlednosti, čitelnosti a plynulosti písemného projevu

- psaní přiměřenou rychlostí

 

 

Český jazyk – oborové cílové kompetence žáka 3. období (6. – 9. roč.)

 

Žáci  

v oblasti komunikační a slohové výchovy

 

- odlišují ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřují je pomocí otázek nebo porovnáním s dostupnými   

   informačními zdroji

- rozlišují subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru

 

- rozpoznají manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímají k ní kritický postoj

- dorozumívají  se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou  komunikační situaci

- orientují se v různých slohových útvarech a přiměřeně využívají vhodnou slovní zásobu, odlišují spisovný a nespisovný jazyk

   v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních i nonverbálních prostředků řeči

- zapojují se do diskuse, řídí ji a využívají zásady komunikace a pravidel dialogu

- pracují s odborným textem, vyhledávají odborné  termíny, vytvářejí stručné poznámky, výpisky nebo výtah, formulují hlavní myšlenky    

  v textu, samostatně si připravují a dovedou přednést referát

- dokáží uspořádat  informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvářejí texty s dodržováním pravidel mezivětného navazování

- orientují se v encyklopedických a jazykových příručkách a využívají poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému   

  písemnému projevu, k tvořivé práci s textem i k vlastnímu tvořivému psaní

 

v oblasti azykové výchovy

 

- spisovně vyslovují česká a běžně užívaná cizí slova

- rozlišují a příklady v textu dokládají nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznávají  

  přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech

- samostatně pracují s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

- správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používají ve vhodné komunikační situaci

- využívají znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace

- rozlišují významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí

- v písemném projevu zvládají pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí

- rozlišují spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a dokáží zdůvodnit jejich užití

 

v oblasti literární výchovy

 

- reprodukují přečtený text , orientují se ve struktuře literárního díla, vlastními slovy interpretují smysl díla

- formulují ústně i písemně dojmy ze své četby , návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo

- tvoří vlastní literární text na základě osvojených znalostí a získaných zkušeností

- rozlišují literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor dokládají argumenty

- rozlišují základní literární druhy a žánry, porovnávají je, uvádějí jejich představitele

- uvádí základní literární směry a jejich charakteristické a významné představitele v české a světové literatuře

 

 

Český jazyk – učivo  3. období (6. - 9. roč.)

 

Stručný přehled učiva 3. období

 

Komunikační a slohová výchova

 

- čtení -  p r a k t i c k é  (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků v textu),  v ě c n é ( studijní, čtení jako zdroj informací,   

   vyhledávací), kritické ( analytické, hodnotící),  p r o ž i t k o v é

- naslouchání -  p r a k t i c k é (výchova k empatii, podnět k jednání), v ě c n é (soustředěné, aktivní), k r i t i c k é ( objektivní

  a subjektivní sdělení, komunikační záměr mluvčího, manipulativní působení projevu, zvukové prostředky souvislého projevu

  a prostředky mimojazykové), z á ž i t k o v é

- projev – zásady dorozumívání ( komunikační normy, základní mluvené žánry podle komunikační situace), zásady kultivovaného   

  mluveného projevu (technika mluveného projevu), komunikační žánry, připravený i nepřipravený projev na základě poznámek, referát,   
  diskuse

- písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech a žánrech; vyjádření postoje

  ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní

 

 

Jazyková výchova

 

- zvuková stránka jazyka – zásady spisovné výslovnosti, přízvuk slovní i větný, intonace, členění souvislé řeči (pauzy a frázování)

- slovní zásoba a tvoření slov – slovní zásoba (slova a pojmenování), slohové rozvrstvení slovní zásoby, význam slova, homonyma,  

 

  synonyma, antonyma, obohacování slovní zásoby, tvoření slov

- tvarosloví – slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov

- skladba – výpověď a stavba věty, pořádek slov ve větě, rozvíjející větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč, stavba textu

- pravopis – lexikální, morfologický, syntaktický

- obecné poučení o jazyce – čeština, skupiny jazyků, rozvrstvení národního jazyka, jazyk         a komunikace

 

Literární výchova

 

- tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, reprodukce, hlavní myšlenka, interpretace literárního textu,   

  dramatizace, vytváření vlastních textů, výtvarný doprovod

- způsoby interpretace literárních a jiných děl

- základy literární teorie a historie -  struktura, jazyk literárního díla, literatura umělecká, věcná

- literární druhy a žánry – hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry, představitelé

 

 

6. ročník

 

 

Komunikační a slohová výchova

 

- reprodukce textu

- vypravování (sestavení osnovy pomocí obrázků, z textu, k textu, vlastní prožitky, či poznávané, typické prostředky jazykové i  

  stylistické, dramatizace, vyjádření pohybem)

- popis – předmětu, osoby, děje, pracovního postupu (využití názoru, zkušenosti, připravené osnovy, obohacování a rozvíjení slovní       

  zásoby, využití učiva v jiných předmětech)

- zpráva, oznámení  (úsporné sdělení, rozlišení obou slohových postupů, praktické využití)

- objednávka, tiskopisy (využití v praktickém životě)

- výpisky (vyhledat důležité od nepodstatného, využít při učení)

- výtah z odborného textu (poznávání a obohacování odborné terminologie)

- blahopřání

- dopis – osobní, úřední (rozlišení subjektivního sdělení od úředního prostřednictvím stylistických a jazykových vyjádření, formy)

 

Jazyková výchova

 

- útvary národního jazyka, jazykověda, práce s jazykovými příručkami – SSČ, Pravidly

- zvuková stránka – hláskosloví, spisovná výslovnost – spodoba znělosti, slovní přízvuk, zvuková stránka věty

- stavba slova a pravopis – opakování – kořen, přípona, předpona, základové slovo, slovotvorný základ, slova příbuzná

- střídání hlásek při odvozování, skupiny hlásek při odvozování, zdvojené souhlásky, skupiny bě - bje, mě - mně, ..., předpony s-, z-,  

  vz-,   

  předložky s, z, i,í / y,ý po obojetných souhláskách

- tvarosloví – druhy slov -  opakování podstatných jmen, druhy - jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, látková, procvičování  

  podstatných jmen, určování mluvnických kategorií, procvičování tvarů a pravopisu podstatných jmen podle vzorů, skloňování  

  vlastních jmen osobních a místních – opakování přídavných jmen – rozlišování druhů adjektiv, – nově zařazování ke vzorům,   

  skloňování, určování mluvnických kategorií, jmenný tvar, stupňování přídavných jmen, zájmena – druhy, skloňování zájmen osobních - já, on, ona, ono, přivlastňovacích – můj, tvůj, svůj, určování druhů číslovek, jejich užívání a skloňování, slovesa, slovesný způsob –   

  přítomné tvary skladba – větná stavba, věta jednoduchá, základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem,   

  s několikanásobným podmětem, vedlejší skladební dvojice, rozvíjející větné členy – předmět, příslovečné určení (času, místa,    

  způsobu), přívlastek (shodný), souvětí

 

 

Literární výchova

 

- historická literatura – příběhy s náměty z nejstarších dějin (mýtus, báje, pověst, reprodukce, osnova vypravování, popis hlavní  

  postavy)

- z české literatury 19. stol. – lidová slovesnost, povídka

- báje a pověsti starověku, biblické příběhy

- česká poezie (rým, sloka, přirovnání, zosobnění, srovnání lyrika x epika)

 

- příběhy odvahy a dobrodružství českých i světových autorů

- svět lidí a svět zvířat –  povídka, román

- nonsensová literatura, humor v literatuře

 

 

7. ročník

 

 

Komunikační a slohová výchova

 

- vypravování – opakování. – osnova z textu, vlastní vypravování, regionální náměty

- popis uměleckého díla, využití epitetonu, přirovnání, bohatosti slovní zásoby, práce se slovníky

- líčení – subjektivní popis

- popis pracovního postupu, dodržování zásad postupnosti, přehlednosti, využívání termínů

- charakteristika vnější a vnitřní, využití jazykového učiva i literárního

-  výpisky (opakování), výtah – základní rozdíly

 

 

Jazyková výchova

 

Tvarosloví

 

- opakovaní a procvičování podstatných jmen, mluvnické kategorie, jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, látková, skloňování oči,

   uši, ruce, nohy – duálové koncovky

- opakování přídavných jmen – procvičování druhů adjektiv – zařazování ke vzorům, skloňování, určování mluvnických kategorií

- opakování – druhy zájmen, skloňování zájmen osobních

- číslovky, skloňování základních číslovek, využívání v ústním i písemném projevu

- slovesné tvary podle zakončení v 3. os. č. j. č. přít.,  osobní koncovky, využívání Pravidel

- slovesný rod, příčestí trpné, zvratná podoba slovesa

- příslovce, příslovečné spřežky, pravopis

- stupňování příslovcí

- předložky, pravopis s, z (opakování, prohlubování vědomostí)

- spojky souřadící, podřadící

- částice

- citoslovce

 

 

Pravopis

 

- psaní velkých písmen

- procvičování pravopisu i,í/ y, ý

 

 

Nauka o významu slov

 

- slovo a sousloví

- rčení, jednoznačná a mnohoznačná slova

- synonyma, homonyma, antonyma, slova citově zabarvená

- odborné názvy

 

Nauka o tvoření slov

 

- slovní zásoba, způsoby obohacování

- tvoření slov odvozováním, skládáním a zkracováním

 

 

 

 

Skladba

 

- věty dvojčlenné a jednočlenné

- věty podle postoje mluvčího

- otázky doplňovací a zjišťovací

- přísudek – druhy

- podmět

- předmět

- příslovečné určení

- přívlastek

- doplněk

- druhy vedlejších vět 

 

 

Literární výchova

 

- nejstarší starověká literatura – báje

- nejstarší česká literatura – legendy, kroniky, lidová slovesnost

- básníci 19. stol. (Čelakovský, Neruda), metafora, personifikace, balada, romance

- dobrodružná literatura – román 

- starší světová literatura – drama (monolog, dialog, komedie, tragedie), poezie

- novější česká literatura

 

 

 

8. ročník

 

 

Komunikační a slohová výchova

 

- charakteristika literárních a historických postav, práce s literárními slovníky

- líčení historické události, přírodních jevů

- výtah – uspořádání informací s ohledem na jejich účel

- výklad – historické události,  z různých oblastí lidského života

- úvaha

- portréty známých osobností

 

Jazyková výchova

 

obecné výklady o českém jazyce

 

- útvary českého jazyka a jazyková kultura

- čeština jako jeden ze slovanských jazyků

- opakování pravopisných poznatků

 

nauka o slovní zásobě

 

- slovní zásoba  a tvoření slov

- slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis

 

tvarosloví

 

- opakování a procvičování učiva minulých ročníků

- některé nepravidelnosti ve skloňování podstatných jmen

- skloňování obecných jmen přejatých

- skloňování cizích vlastních jmen

- skloňování zájmena týž, tentýž

 

- slovesný vid, slovesa dokonavá a nedokonavá

- tvoření slovesných tvarů z kmene přítomného a minulého

- přehled slovesných  vzorů a výcvik užívání spisovných tvarů

- využití různých slovesných tvarů

- pravopis koncovek jmen a sloves

 

skladba

 

- větná stavba, členitost

-zápor

- základní větné členy

- rozvíjející větné členy

- několikanásobné větné členy

- významový poměr

- větné členy v přístavkovém  vztahu

- znázornění stavby věty jednoduché

- souvětí podřadné

- tvoření vět

- souvětí souřadné

 

 

Literární výchova

 

- Bible, Olbracht – Biblické příběhy , Čtení Z biblí kralických ( literární žánry )

- Plautus – Lišák Pseudolus, Komedie o hrnci ( divadelní umění, komedie )

- Zpěvy staré Číny  ( lyrika )

- rytířský epos

- starší česká lyrika  ( milostná)

- představitelé  světového romantizmu (Hugo, Puškin)

- K.H.Mácha – Máj, povídky

- Erben – balady

- Borovský – epigramy, básně, satira

- národní obrození, představitelé, dílo

- fantastická literatura, sci-fi

- poetizmus – Seifert, Nezval, kaligramy

- humor v literatuře

 

 

9. ročník

 

 

Komunikační a slohová výchova

 

Docvičení, prohloubení  znalostí a dovedností, jejich praktické uplatňování

 

- jazyková kultura

- slohové postupy a útvary užívané v různých komunikačních situacích

- vypravování - vlastní umělecké zpracování příběhu

- popis – předmětu, děje (člověk a okolní svět), pracovního postupu

- charakteristika – vnější, vnitřní, přímá a nepřímá

- životopis – strukturovaný, uplatnění v budoucím životě

- tiskopisy

- výklad  a výtah

- úvaha – aktuální témata

- nácvik diskuse

- proslov – samostatné vystoupení , sebevědomé chování

- publicistický styl – fejeton

 

Jazyková výchova

 

Úvodní opakování, opakování pravopisu a všech druhů jazykových rozbor.

 

Zvuková stránka jazyka

 

- hláskosloví

- spisovná výslovnost, spodoba

- zvuková stránka věty

- psaní a výslovnost slov přejatých                                                                              

 

Tvoření slov

 

- stavba slova a tvoření slov

- pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov

- psaní i/y po obojetných souhláskách

- skupiny souhlásek

- skupiny bě, pě vje

 

Význam slova

 

- slova jednoznačná a mnohoznačná

- synonyma, antonyma, homonyma

- odborné názvy

 

Tvarosloví

 

- slovní druhy

- jména, jejich druhy a tvary

- skloňování  obecných jmen přejatých

- skloňování cizích vlastních jmen

- slovesa a jejich tvary

- přechodníky (orientačně)              

- pravopis koncovek jmen a sloves (ve spojení s dalšími pravopisnými jevy)

- psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech

 

Skladba

 

- stavba větná (věta jednoduchá, větné členy holé, rozvité, souřadně spojené, vztah přístavkový, věta dvojčlenná, věta jednočlenná,

  větný ekvivalent

- samostatný větný člen, osamostatněný větný člen, elipsa

- souvětí podřadné s více než jednou větou vedlejší

-  čárka v souvětí podřadném

- souvětí souřadné s více než dvěma větami

- vsuvka

 

 Jazykověda

 

obecně o českém jazyce

slovanské jazyky

 

Literární výchova

 

- Literatura 1. poloviny 20. století -  např.   Hašek, Hrabal, Čapek, Osvobozené divadlo – Voskovec, Werich, Frynta – moderní  

   pohádka, povídka, román, drama, situační komika, slovní humor

- Fejetony – např. Křesťan, Smetanová

- Meziválečná poezie – např. Halas, Nezval, Wolker (práce s literárním textem, obrazná pojmenování)

 

- Ohlas 2. světové války v literatuře (Aškenázy, Hemingway, Drda, Pavel, Škvorecký

- Moderní literatura – např. Skácel, Viewegh, Fulghum, Prévert, Kainar, experimentální poezie

- Literatura faktu – např. London, Orwell, samizdatová literatura – Salivarová, Vvaculík, Havel, Kantůrková – přehled

  o základních dílech českých a světových autorů

 

 

 

 

Anglický jazyk – charakteristika předmětu

 

A. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

 

A.1 Hlavní cíle předmětu v pojetí ŠVP  3in

 

 Ve 3. ročníku:

 

- motivovat žáky k zájmu o anglický jazyk, učit se vnímat a napodobovat melodii a rytmus anglického jazyka

- poznávat a prakticky používat základní pravidla výslovnosti

- činnostní formou naučit žáky základní slovní zásobu z jim blízkých oblastí (činnosti s obrázky nebo předměty)

- činnostní formou výuky naučit žáky jednoduchá základní pravidla gramatiky a základní zdvořilostní fráze

- s pomocí obrázků nebo předmětů vytvářet a obměňovat první krátké rozhovory

- rozumět jednoduchým pokynům v anglickém jazyce a reagovat na ně

- vést žáky k získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené jednoduché texty v anglickém jazyce

- získávat první poznatky o zemích, kde se mluví anglicky

- postupně začít chápat význam znalosti angličtiny pro život

- aktivní účastí žáka na výuce anglického jazyka ho vést ke schopnosti jednoduše komunikovat s využitím prvních poznaných slov a frází

 

Ve 4. a 5. ročníku:

 

- upevnit vědomosti získané ve 3. ročníku, což jsou základy anglického jazyka.

- rozvinout tyto vědomosti a využít je pro požadavky Společného evropského referenčního rámce, jazyková úroveň A1.

- činnostní výukou naučit žáky potřebnou slovní zásobu i mluvnické dovednosti pro dosažení jazykové úrovně A1 dle evropského  

   standardu.

- nacvičovat porozumění jednoduchým otázkám v anglickém jazyce a reakci na ně.

- vést žáka ke schopnosti představit se ústně i písemně v anglickém jazyce a jednoduše vysvětlit kdo je, kde žije, co má rád, v jaké žije 

   rodině.

- aktivní účastí v nácviku mluvení, porozumění, čtení a psaní vytvořit u žáků sebevědomí, že se dokáží uplatnit i v cizině.

- základní schopnost domluvit se v anglickém jazyce dle požadavků společných pro všechny země Evropské Unie na jazykové úrovni  

  A1 a návazně vyhledat informace v jednoduchém textu,, napsat jednoduchý dopis nebo pozdrav, vyplnit formulář v angličtině.

- připravenost žáka pro pokračování ve výuce anglického jazyka pro úroveň A2 a případně pro studium dalšího cizího jazyka.

 

V  6. až  9. ročníku:

 

- upevnit vědomosti získané ve výuce Aj ve  3. – 5. ročníku, což jsou základy anglického jazyka

- rozvinout tyto základy a využít je pro požadavky Společného evropského referenčního rámce, závěrem 2. stupně by měli  

  všichni žáci dosáhnout jazykovou úroveň A2.

 

- činnostní výukou naučit žáky potřebnou slovní zásobu, stejně tak jako mluvnické dovednosti pro dosažení této jazykové 

  úrovně

- motivovat žáky k zájmu o anglický jazyk poslechem audio CD, na kterém mluví děti stejného věku, stejně jako poslechem 

  hudby připravené speciálně pro každý ročník….

- Nacvičovat porozumění otázkám, kratším rozhovorům a popisu v anglickém jazyce a reakce na ně.

- vést žáka ke schopnostem popsaným v závěru tohoto pojednání pod názvem Praktické schopnosti.

- motivovat žáka sebehodnocením – využít modelové materiály z učebnic a pracovních sešitů.

- aktivní účastí v nácviku mluvení, porozumění, čtení a psaní vytvořit žákům sebevědomí, že dokáží angličtinu používat a  

  budou pokračovat v jejím učení při přípravě na své povolání.

 

A. 2 Vzdělávací obsahy předmětu (témata, tématické celky z jiných oborů, případně průřezová témata)

 

Do předmětu Výtvarná výchova jsou zařazeny tématické okruhy těchto průřezových témat:

            

A. Osobnostní a sociální výchova

              Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

B. Výchova demokratického občana

              Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

 

C. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

              Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

 

D. Multikulturní výchova

(4)  Multikulturalita

Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Prostředí, ve kterém jsme, Lidi kolem nás)

V 5. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Názvy hlavních evropských zemí, Pojmy v cestování)

 

E. Environmentální výchova

              Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

F. Mediální výchova

              Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

 

A. 3 Preferované formy realizace předmětu

1. - 3. roč.

               Výuka gramatiky probíhá současně s vytvářením jednoduchých vět, kde se potřebné výrazy a spoje procvičují. Žáci se naučí větám rozumět, číst je a opakovat. Protože jim rozumějí a znají některá slovíčka, mohou je obměňovat. Ptají se jeden druhého, odpovídají na spolužákovy otázky.

 

4. - 5. roč.

 

- preferujeme čtení jednoduchých textů s porozuměním. Žáky vedeme k tomu, aby postupně dokázali o textu hovořit, tvořit jednoduché otázky podle textu, odpovídat si navzájem, jednoduše text reprodukovat. Pokud je to možné, věty z textu obměňovat, využívat osvojenou slovní zásobu.

- do každé vyučovací hodiny zařazujeme činnosti s připravenými pomůckami. Pomocí didaktických her procvičujeme se žáky nejen slovní zásobu, ale i mluvnici, která začíná být od 4. třídy pro většinu žáků náročná ( tvorba otázky a záporu v angličtině, složené časy sloves, zájmena ).

- v oblasti psaní se soustředíme na dovednosti požadované evropským standardem: napsat jednoduchý pozdrav, přání k svátkům, vyplnit jednoduchý formulář, napsat o sobě krátký dopis.

 

 

 

 

6. - 9. roč.

 

- učíme komunikačním dovednostem na základním stupni Společného evropského referenčního rámce pro úroveň A2. Pro tuto úroveň 

   se zaměřujeme především na nácvik rozhovoru, od 8. ročníku také více na porozumění

- vyučujeme prostřednictvím individuálně kolektivních činností ve třídě. Žáky vedeme k porozumění otázkám a čtení jednoduchých  

   textů

- pomocí  obrázků z učebnice, z metodiky a z webových stránek vyučujeme nejen slovní zásobu, ale především mluvnici, která je již od 

  4. třídy pro většinu dětí náročná: tvorba otázky a záporu v angličtině, složené časy sloves, zájmena – toto učivo je společným

  jmenovatelem mluvnické látky po zbytek základní školy

- v  oblasti psaní se soustředíme na dovednosti požadované evropským standardem: napsat jednoduchý pozdrav, přání k svátkům, 

  vyplnit jednoduchý formulář, napsat o sobě a své rodině krátký dopis, napsat velmi stručný popis nějaké události.

 

 

 

 

A. 4 Časová dotace předmětu v jednotlivých ročnících

Výuka Aj v začíná ve 3. ročníku. V 3. - 5. roč.  je týdenní časová dotace 3 vyučovací hodiny.

V 6. - 9. roč. je týdenní časová dotace  3 vyučovací hodiny. V  7. – 9. roč. posilujeme dle aktuální situace (počet žáků v ročníku, rozdílné nadání žáků) od 1 vyučovací hodinu týdně. Obdobně nabízíme v 7.- 9. roč. vyučovací předmět Anglická konverzace jako povinně volitelný předmět v týdenním rozsahu 2 hod.

 

A. 5 Místo realizace předmětu

 

Předmět realizujeme v kmenových třídách, v počítačové pracovně a v učebně cizích jazyků.

 

A. 6 Organizace výuky předmětu (dělení žáků na skupiny, spojování žáků z různých ročníků atd.) - zdůvodnění

 

Ve 3. ročníku jsou žáci zařazováni do skupin podle dosažené úrovně a po absolvování orientačního testu, popř. po konzultaci s lektorem jazykové agentury, která žáka připravovala v 1. a 2. ročníku. K zařazení do skupin dochází nejpozději do konce září příslušného šk. roku.

Žáci se dělí na skupiny podle dosažených znalostí jazyka, skupiny jsou prostupné a žáci mohou být po dohodě vyučujícího, rodičů a ředitele školy zařazeni do jiné skupiny vždy po ukončení 1. či 2. pololetí. V souběžných skupinách je vyučována stejná učební látka, obdobné tématické celky, ve skupině A je látka prohlubována a procvičována dle schopností žáků do větších podrobností než ve skupině B, kde se žáci zpravidla soustředí na pevné osvojení základní gramatické látky a na probrání garantovaných tématických celků, ale také na periodické opakování a procvičování starší látky. O přeřazení do souběžné skupiny mohou požádat ředitele školy i rodiče žáka.

 

B. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Anglický jazyk

 

B. 1 Preferované výchovné a vzdělávací strategie (postupy, metody, formy práce), které vedou k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků a které vycházejí ze společně sdílených a uplatňovaných postupů v rámci školy

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k učení jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

-  prakticky využít osvojenou látku při komunikaci v anglickém jazyce v různých situacích (dopisování, scénky ve třídě, chat  s žáky      

  z jiných škol atd.)

-  prezentovat zvládnuté texty, krátké písemné projevy, písničky atd.

-  využívat osvojených dovedností v oblasti výslovnost a pravopisu z Čj, spojovat a využívat poznatky z Čj

- aktivní práci s cizojazyčnými materiály, časopisy, která vede k postupnému získávání  pasivní slovní zásoby

-  kritické zhodnocení výsledků svého učení , tvorbu žákovského portfolia, práci s Evropským jazykovým portfoliem

-  zveřejňovat své práce

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k řešení problémů jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

 

-  řešit problémy formou nejrůznějších her a využít své zkušenosti k pohotovějším a správnějším řešením

-  řešit různorodé úkoly při nácviku poslechu a čtení s porozuměním

-  pracovat s různorodými typy zadání v různých pracovních materiálech

-  řešit konkrétní komunikační problémy s použitím slovníku, obrázků, zapojení gest, mimiky atd.

 

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence komunikativní jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

-  kontinuální setkávání s promluvami v cizím jazyce (nahrávky hlasů mužů a žen různého věku, setkání s rodilými

   mluvčími)

-  reagovat různými způsoby na promluvy – volit při tom vyjádření celou větou, ale i jednoslovné

-  využívat různorodé materiály, www, časopisy, knihy

-  obměňovat modelové dialogy, aktuální texty, písničky a využívat je v praktickém životě

-  simulovat nejběžnější životní situace a dialogy, vymýšlet aktivity, tvořit otázky

-  pracovat s materiály, ve kterých se seznámí s aktuálním děním v cizích zemích (mapy, symbolika, fotografie, propagační

   turistické materiály)

-  využívat internet jako zdroj informací

-  učit se reflektovat svou činnost i činnost ostatních

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence sociální a personální jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

-  pracovat v přirozeném prostředí, pocitem bezpečí a bez strachu z neúspěchu

-  postupně se učit  pracovat ve dvojici, ve skupině, kooperovat s ostatními, pracovat ve skupině s kýmkoliv ve třídě

-  prostřednictvím relaxace obnovovat tvořivé síly, upevňovat pozitivní vztah ke světu, k ostatním lidem i k sobě samotnému

-  podílet se na rozhodování, např. při skupinové práci rozhodování kdo bude sbírat informace, kdo bude psát, kdo bude

   kreslit, prezentovat apod.

-  hodnotit svou práci a svůj podíl na celkovém úspěchu

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence občanské jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

-  projevovat postoje, názory na různorodé situace a události

-  ztvárňovat a prezentovat své i vize a představy různorodými postupy

-  podílet se na přípravě některých aktivit, podílet se na formulování vnitřních zásad kolektivu

-  poznávat tradice, kulturu, historii anglicky mluvících zemí, vytvářet si k nim pozitivní vztah

-  zapojit se do mezinárodních aktivit, akcí, projektů, byť zpočátku jen symbolicky (účast v soutěžích, Dni země, Světové  

   dny ochrany zvířat apod.)

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence pracovní jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

-  kooperovat s ostatními žáky, pracovat ve skupině

-  spolupodílet se na řešení složitých problémů

-  vést diskusi, vyjádřit názor

-  plánovat samostatně svou práci

-  efektivně využívat širokou škálu jazykových materiálů (hledání ve slovníku s fonetickým přepisem, vyhledání informace

   v jednoduchých časopiseckých textech, hledání měst na mapě apod.)

 

 

 

Anglický jazyk – oborové cílové kompetence žáka 1. období ( 3. roč.)

 

Žáci

 

si osvojili receptivní, produktivní a interaktivní dovednosti:

 

- vyslovují a čtou foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby

- rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reagují

- rozlišují grafickou a mluvenou podobu slova

- chápou obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro  porozumění

- používají abecední slovník učebnice

 

si osvojili tyto praktické dovednosti:

 

- pozdraví při setkání a loučení

- požádají o něco a poděkují, umí specifikovat určitý počet

- jednoduše objednají nejběžnější jídlo a pití v restauraci

 

 

- naváží konverzaci s novým kamarádem – cizincem, představí se a zeptá se na jméno, zeptá se na věk a řekne svůj, řekne, co má a co nemá rád

- čtou s porozuměním jednoduchý text

- rozumí jednoduchému pokynu a dovede ho splnit

- získají jazykovou zběhlost pro schopnost obměny jednoduché informace

- osvojili si slovní zásobu v rozsahu cca 70 slov, z nichž 20% tvoří základní kameny anglické gramatiky 

- zpaměti reprodukují několik básniček, říkanek a písniček v angličtině

 

získali základ pro další studium anglického jazyka:

a) oblast slovní zásoby: barvy, čísla, běžné hračky a zvířata, osoby, příbuzenské vztahy, jídlo, pojmy: ten, nějaký, malý, velký, starý, ano, ne, Mr., Ms.

b) oblast mluvnice: člen určitý a neurčitý, jednotné a množné číslo podstatných jmen, užívání sloves v přítomném čase prostém, slovesa

     mít, mít rád, být, užívání sloves v přítomném čase průběhovém (kladné věty), zájmena osobní - podměty a jejich použití ve větě,  

     některá zájmena přivlastňovací, předložkové vazby s „on, in, under“.

 

 

Anglický – učivo (tématické okruhy, témata) 1. období ( 3. roč.)

 

-  odlišné hlásky - jejich fonetický přepis pro čtení výslovnosti v učebnici (ve slovníku), například ve slovech: black, white, a dog, the dog, three

-  odlišný pravopis – náhled do problematiky, která bude uceleně vyučována v dalších ročnících, ve 3. ročníku pouze:

- němé e: have

- odlišné psaní hlásek: grey, fish, a chicken

- dvojí čtení: zavřená (otevřená) slabika: a cat / a cake atd.

- ustálený pravopis: green, leaf, yellow, a kitten, a teddy

- slova souzvučná (homonyma): two / too ...

-  člen jako součást podstatného jména:

- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

- nácvik použití členu na skutečnosti prožívané žákem spolu s učitelem ve třídě

-  podstatná jména - množné číslo pravidelných podst. jmen: the toys, the cats

-  osobní zájmena:

- kvůli obtížnosti vyučujeme pořadí:                     1. osoba: I, we

                                                                                   2. osoba: you

                                                                                   3. osoba: it, they, he (Mr. Black), she (Ms Black);

-  některá zájmena přivlastňovací: my, your 

-  spojení přídavného + podstatného jména: a little dog, a big house

-  spojení zájmena přivlastňovacího + podstatného jména: my teddy, my doll

-  spojení číslovky základní + podstatného jména: one cat, two cats

-  základní slovesa – přítomný čas prostý

- časování základních probíraných sloves: I work, you work...

- časování nepravidelného slovesa „to be“ (kladné i záporné věty, tvoření otázky: I am, You are not. Is he?

- časování nepravidelného slovesa „to have“ – kladné věty

- ustálená spojení s modálním slovesem „can“ – kladné věty a otázky: I can write (umím). Can I have... ? (mohu)

- ustálené slovní spojení se  slovesem „like“: I like cats.

-  základní slovesa – přítomný čas průběhový (jen kladné věty)

-  základní předložky: in, on, under

-  věty oznamovací – větné vzory: I have a cat. This is a cat. It is on the table. There is a book. I work. I work at a shop.  I like my job. I am working now..I can write. (umím) Can I have a cake? (mohu)...

-  věty rozkazovací – pokyny: Give me a pen! Help me! Write! Draw! Open your book! Shut your book! Sit down! Stand up! Come in!...

 

-  věty tázací – obrácený slovosled: She is. – Is she?

 

V 1. pololetí poskytneme dětem nezbytný úvod do jazyka:

-  seznamujeme je s anglickými hláskami na základě názvů barev, hraček a čísel

-  nacvičujeme správnou výslovnost a čtení celých vět na krátkých příbězích

-  učíme děti mluvit ve vzorových větách, jejichž smysl je dán dramatizací, činností s předměty nebo s obrázky

-  naučíme děti rozumět jednoduchým větám a pokynům ve třídě

-  radost z uměleckého prožitku s použitím anglického jazyka poskytneme nácvikem velmi jednoduchých básniček a říkadel (žáci je mohou obměňovat s využitím osvojené slovní zásoby)

Ve 2. pololetí se výuka zaměří na „technické“ vědomosti nutné pro správné použití základů jazyka:

-  postupně nacvičujeme čtení fonetického přepisu angličtiny

-  postupně probíráme a opakujeme tvary jednotného a množného čísla podstatných jmen, zájmena osobní – podměty, shodu podmětu

    s přísudkem, závazný slovosled anglické věty

 

Anglický jazyk – oborové cílové kompetence žáka 2. období ( 4. - 5. roč.)

 

 

Žáci

 

si osvojili receptivní řečové dovednost v angličtině

 

- porozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům

- porozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své  

  práci

- čtou nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu

- vyhledají v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku

- používají dvojjazyčný slovník

 

 

si osvojili produktivní řečové dovednost v angličtině

 

- sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje do  

  formulářů

- reprodukují ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace

- obměňují krátké texty se zachováním smyslu textu

 

si osvojili interaktivní řečové dovednost v angličtině:

 

- aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem

- poskytnou požadovanou informaci

 

 

si osvojili  praktické dovednosti:

 

Pro rozhovor v angličtině:

1/1          Pozdravit dospělého i kamaráda v různou denní dobu a rozloučit se.

1/2          Zeptat se, jak se někomu daří, a na tuto otázku odpovědět.

1/3          Požádat o něco a poděkovat za to.

1/4          Představit sebe, členy své rodiny a svého kamaráda nebo kamarádku.

1/5          Zeptat se, jak se nový kamarád jmenuje a kde bydlí. Na podobné otázky odpovědět.

1/6          Domluvit se v obchodě s tím, že si pomáháme ukazováním.

1/7          Jednoduše si povídat o své rodině a o tom, co máme rádi.

1/8          Připravit si s kamarádem krátký rozhovor nebo scénku.

1/9          Používat čísla a říct, kolik je hodin.

 

1/10       Požádat o zboží v obchodě.

1/11        Ptát se na to, kde lidé žijí, koho znají a co mají.

1/12       Mluvit jednoduchými větami o svém domově, rodině, kamarádech.

 

Při poslechu angličtiny:

2/1          Rozumět jednoduchým pokynům při vyučování.

2/2          Rozumět číslům.

2/3          Rozumět nahrávkám na CD k učebnici, na kterém mluví děti stejného věku.

2/4          Rozumět názvům nejdůležitějších věcí kolem nás.

2/5          Rozumět jednoduchým otázkám.

2/6          Rozumět jednoduchým větám o sobě a své rodině.

 

Čtení:

3/1          Číst nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty.

3/2          V jednoduchém vyprávění poznat známá slova a věty.

3/3          Pochopit, o čem je jednoduchý příběh s obrázky.

3/4          Pochopit, o čem jsou krátké články.

3/5         Najít základní informace, například kde a v kolik hodin.

3/6          Rozumět krátkým zprávám na pohlednicích, SMS.

 

Psaní:

4/1          Vyplnit ve formuláři jméno, bydliště a věk.

4/2          Napsat jednoduché blahopřání k narozeninám, k Vánocům, pozdrav.

4/3          Napsat jednoduchými větami, kde bydlím a kdo jsem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický – učivo (tématické okruhy, témata) 2. období ( 4 a 5. roč.)

 

 

4. ročník: 3 hodiny týdně (99 hodin ročně)

 

Opakování základních dovedností ze 3. ročníku: princip kombinace – barvy, člen, podstatná jména a jejich množné číslo, číslovky 1 – 20 a rozlišení jednotného a množného čísla pomocí číslovek, tvar slovesa ve vazbě There is … There are …

 

Seznámení s principem sebehodnocení pro požadavky Společného evropského referenčního rámce, seznámení s obsahem jeho programu výuky pro 4. třídu.

 

Mluvnice:

 

Nácvik mluvení a psaní se zkrácenými a spisovnými tvary slovesa být v idiomech typu: What’s your name?

 

Soustavný nácvik nahrazování podmětu zájmeny:  he, she, it, they.

Spojení těchto zájmen podmětů se zájmeny his, her, its, their v idiomech typu: I have a brother, his name is Bill.

 

Procvičení zájmen 1. a 2. osoby:  I – my, we – our, you – your.

 

Podměty a tvary slovesa v čase prostém: koncovka –s. 

I live with my mom. Dad lives in a village. We have a flat, he has a house.

 

Číslovky 0 – 100 a jejich použití pro vyjádření stáří, adresy, telefonního čísla.

Otázka u slovesa být: Are you at school?

Zápor slovesa být:  I am not at home.

 

Přivlastňování:  This is Ann’s desk.

 

Otázka Do you …? Does Michael …?  Does he … ?

Zápor  I don’t ….   Michael doesn’t …  He doesn’t … 

 

Podstatná jména látková, nepočitatelná, pro jídlo a nápoje: cheese, ice cream, tea

 

Přítomný čas průběhový: I am reading

 

Slovní zásoba:

 

Rodina (sister, brother, mother, father a synonyma, parents, a family)

 

Lidi kolem nás ( a friend, a teacher, child / children, boys, girls, classmates, baby )

 

Zvířátka -mazlíčci ( a pet, a cat, a dog, a mouse, a horse, a hamster atd. dle zájmu ve třídě)

 

Prostředí ve kterém jsme ( the Czech Republic, Prague, a city, a town, a village, the country,

A house, a flat, a block of flats, a garden, a park, a street, a farm,  an island, forest, a swimming pool, school, home, a classroom )

 

Nejběžnějších věcí kolem nás ( a car, a tree, a door, a window, a desk,, a chair, a plane, a computer, a flower, a doll, a teddy, a toy, a book, a bag)

 

Nejběžnějších přídavná jmen ( colours, big – large, small – little, hungry, thirsty, cold )

 

Nejběžnějšího jídla ( eat, a snack, a sandwich, a candy bar, an egg, cookies, cheese, ham, salami, meat, fish, chicken, ice cream, chocolate, an apple, a pear, a strawberry, a cake,  mushrooms, drink, a bottle, tea, water, milk, ice, coke – dle zájmu žáků! )

 

 

Základní časové pojmy (seasons: spring, summer, autumn, winter, the sun, snow, Christmas, Monday, Tuesday …… today, the break

 

Slovesa označujících činnosti probírané v tomto ročníku: be, have, like, live, eat, drink, play, swim, go to school, read, sit, stand, sing, dance

 

Jednoduché pokyny:  put, go, come, open, close a s nimi spjaté předložky

 

Základní orientace v prostoru:  left, right, middle  a s nimi spojené předložky

 

Jednoduché obraty pro přání a dopisy:  Merry Christmas and a happy new year. Happy birthday. Dear … !  Greetings!

 

Pozdravy a poděkování.

 

Otázky rozvíjející základy ze 3. ročníku:  What …? What colour …? Where ….?

 

 5. ročník: 3 hodiny týdně (99 hodin ročně)

 

Opakování základních dovedností ze 3. a 4.r. v tématech:  On my desk, In my bag, In my classroom.

 

Seznámení s požadavky Společného evropského referenčního rámce pro kompletní dosažení jazykové úrovně A1 a jeho program výuky pro 5. třídu.

 

Mluvnice -  upevnění dovedností  ze 4. třídy:

 

Podstatná jména, jednotné a množné číslo ( i nepravidelná )

 

Použití členu, číslovek a zájmen ve spojení s podstatnými jmény

 

Zájmena-podměty a zájmena přivlastňovací.

 

Slovesa v přítomném čase prostém: otázky, odpovědi včetně záporu.

 

Přítomný čas průběhový – další slovesa pro činnosti spojené s každodenním životem.

Procvičení otázek a odpovědí, včetně záporu.

 

Mluvnice  - nová látka v 5. ročníku:

 

Sloveso have v idiomech:  have got, have lunch

 

Základní modální slovesa:  Can you …?  I must …

 

Předložky pro určení místa a času.

 

Slovní zásoba:

 

Další pojmy pro určení času, použití čísel k vyjádření hodin (ten o’clock, half past one, twenty to one ).

 

Denní program ( go to school, go home, have lunch, do homework, watch TV, go to bed )

 

Školní rozvrh ( anglické názvy školních předmětů spojených s označením dnů a částí dne )

 

Názvy hlavních evropských zemí ( England, Great Britain, France, Germany, Sweden, Italy, Spain )

 

Názvy oblečení ( a shoe, jeans, a sweater – dle zájmu žáků )

 

Názvy pokrmů ( food, potatoes, lettuce – dle zájmu žáků )

 

Obraty spojené s nákupy ( How many?  How much? What is the price? – dle zájmu žáků )

 

Popis vzhledu ( hair, eyes, tall, size, long, short, pretty, nice, young, the same )

 

Orientace v prostoru a pojmy spojené s cestováním ( a hotel, the seaside, the beach, an airport, a bus, a taxi, a stop, a station, a ticket – dle zájmu žáků )

 

Pobyt na škole v přírodě, na výletě ( my room – nábytek a vybavení, zoo - dle zájmu žáků )

 

 

Anglický jazyk – oborové cílové kompetence žáka 2. období ( 4. - 5. roč.)

 

 

Žáci

 

si osvojili receptivní řečové dovednost v angličtině

 

- porozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům

- porozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své  

  práci

- čtou nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu

- vyhledají v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku

- používají dvojjazyčný slovník

 

 

si osvojili produktivní řečové dovednost v angličtině

 

- sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje do  

  formulářů

- reprodukují ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace

- obměňují krátké texty se zachováním smyslu textu

 

si osvojili interaktivní řečové dovednost v angličtině:

 

- aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem

- poskytnou požadovanou informaci

 

 

si osvojili  praktické dovednosti:

 

Pro rozhovor v angličtině:

1/1          Pozdravit dospělého i kamaráda v různou denní dobu a rozloučit se.

1/2          Zeptat se, jak se někomu daří, a na tuto otázku odpovědět.

1/3          Požádat o něco a poděkovat za to.

1/4          Představit sebe, členy své rodiny a svého kamaráda nebo kamarádku.

1/5          Zeptat se, jak se nový kamarád jmenuje a kde bydlí. Na podobné otázky odpovědět.

1/6          Domluvit se v obchodě s tím, že si pomáháme ukazováním.

1/7          Jednoduše si povídat o své rodině a o tom, co máme rádi.

1/8          Připravit si s kamarádem krátký rozhovor nebo scénku.

1/9          Používat čísla a říct, kolik je hodin.

1/10       Požádat o zboží v obchodě.

1/11        Ptát se na to, kde lidé žijí, koho znají a co mají.

1/12       Mluvit jednoduchými větami o svém domově, rodině, kamarádech.

 

Při poslechu angličtiny:

2/1          Rozumět jednoduchým pokynům při vyučování.

2/2          Rozumět číslům.

 

2/3          Rozumět nahrávkám na CD k učebnici, na kterém mluví děti stejného věku.

2/4          Rozumět názvům nejdůležitějších věcí kolem nás.

2/5          Rozumět jednoduchým otázkám.

2/6          Rozumět jednoduchým větám o sobě a své rodině.

 

Čtení:

3/1          Číst nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty.

3/2          V jednoduchém vyprávění poznat známá slova a věty.

3/3          Pochopit, o čem je jednoduchý příběh s obrázky.

3/4          Pochopit, o čem jsou krátké články.

3/5         Najít základní informace, například kde a v kolik hodin.

3/6          Rozumět krátkým zprávám na pohlednicích, SMS.

 

Psaní:

4/1          Vyplnit ve formuláři jméno, bydliště a věk.

4/2          Napsat jednoduché blahopřání k narozeninám, k Vánocům, pozdrav.

4/3          Napsat jednoduchými větami, kde bydlím a kdo jsem.

 

 

 

Anglický – učivo (tématické okruhy, témata) 2. období ( 4 a 5. roč.)

 

4. ročník: 3 hodiny týdně (99 hodin ročně)

 

Opakování základních dovedností ze 3. ročníku: princip kombinace – barvy, člen, podstatná jména a jejich množné číslo, číslovky 1 – 20 a rozlišení jednotného a množného čísla pomocí číslovek, tvar slovesa ve vazbě There is … There are …

 

Seznámení s principem sebehodnocení pro požadavky Společného evropského referenčního rámce, seznámení s obsahem jeho programu výuky pro 4. třídu.

 

Mluvnice:

 

Nácvik mluvení a psaní se zkrácenými a spisovnými tvary slovesa být v idiomech typu: What’s your name?

 

Soustavný nácvik nahrazování podmětu zájmeny:  he, she, it, they.

Spojení těchto zájmen podmětů se zájmeny his, her, its, their v idiomech typu: I have a brother, his name is Bill.

 

Procvičení zájmen 1. a 2. osoby:  I – my, we – our, you – your.

 

Podměty a tvary slovesa v čase prostém: koncovka –s. 

I live with my mom. Dad lives in a village. We have a flat, he has a house.

 

Číslovky 0 – 100 a jejich použití pro vyjádření stáří, adresy, telefonního čísla.

Otázka u slovesa být: Are you at school?

Zápor slovesa být:  I am not at home.

 

Přivlastňování:  This is Ann’s desk.

 

Otázka Do you …? Does Michael …?  Does he … ?

Zápor  I don’t ….   Michael doesn’t …  He doesn’t … 

 

Podstatná jména látková, nepočitatelná, pro jídlo a nápoje: cheese, ice cream, tea

 

Přítomný čas průběhový: I am reading

 

Slovní zásoba:

 

 

Rodina (sister, brother, mother, father a synonyma, parents, a family)

 

Lidi kolem nás ( a friend, a teacher, child / children, boys, girls, classmates, baby )

 

Zvířátka -mazlíčci ( a pet, a cat, a dog, a mouse, a horse, a hamster atd. dle zájmu ve třídě)

 

Prostředí ve kterém jsme ( the Czech Republic, Prague, a city, a town, a village, the country,

A house, a flat, a block of flats, a garden, a park, a street, a farm,  an island, forest, a swimming pool, school, home, a classroom )

 

Nejběžnějších věcí kolem nás ( a car, a tree, a door, a window, a desk,, a chair, a plane, a computer, a flower, a doll, a teddy, a toy, a book, a bag)

 

Nejběžnějších přídavná jmen ( colours, big – large, small – little, hungry, thirsty, cold )

 

Nejběžnějšího jídla ( eat, a snack, a sandwich, a candy bar, an egg, cookies, cheese, ham, salami, meat, fish, chicken, ice cream, chocolate, an apple, a pear, a strawberry, a cake,  mushrooms, drink, a bottle, tea, water, milk, ice, coke – dle zájmu žáků! )

 

Základní časové pojmy (seasons: spring, summer, autumn, winter, the sun, snow, Christmas, Monday, Tuesday …… today, the break

 

Slovesa označujících činnosti probírané v tomto ročníku: be, have, like, live, eat, drink, play, swim, go to school, read, sit, stand, sing, dance

 

Jednoduché pokyny:  put, go, come, open, close a s nimi spjaté předložky

 

Základní orientace v prostoru:  left, right, middle  a s nimi spojené předložky

 

Jednoduché obraty pro přání a dopisy:  Merry Christmas and a happy new year. Happy birthday. Dear … !  Greetings!

 

Pozdravy a poděkování.

 

Otázky rozvíjející základy ze 3. ročníku:  What …? What colour …? Where ….?

 

 5. ročník: 3 hodiny týdně (99 hodin ročně)

 

Opakování základních dovedností ze 3. a 4.r. v tématech:  On my desk, In my bag, In my classroom.

 

Seznámení s požadavky Společného evropského referenčního rámce pro kompletní dosažení jazykové úrovně A1 a jeho program výuky pro 5. třídu.

 

Mluvnice -  upevnění dovedností  ze 4. třídy:

 

Podstatná jména, jednotné a množné číslo ( i nepravidelná )

 

Použití členu, číslovek a zájmen ve spojení s podstatnými jmény

 

Zájmena-podměty a zájmena přivlastňovací.

 

Slovesa v přítomném čase prostém: otázky, odpovědi včetně záporu.

 

Přítomný čas průběhový – další slovesa pro činnosti spojené s každodenním životem.

Procvičení otázek a odpovědí, včetně záporu.

 

Mluvnice  - nová látka v 5. ročníku:

 

Sloveso have v idiomech:  have got, have lunch

 

 

Základní modální slovesa:  Can you …?  I must …

 

Předložky pro určení místa a času.

 

Slovní zásoba:

 

Další pojmy pro určení času, použití čísel k vyjádření hodin (ten o’clock, half past one, twenty to one ).

 

Denní program ( go to school, go home, have lunch, do homework, watch TV, go to bed )

 

Školní rozvrh ( anglické názvy školních předmětů spojených s označením dnů a částí dne )

 

Názvy hlavních evropských zemí ( England, Great Britain, France, Germany, Sweden, Italy, Spain )

 

Názvy oblečení ( a shoe, jeans, a sweater – dle zájmu žáků )

 

Názvy pokrmů ( food, potatoes, lettuce – dle zájmu žáků )

 

Obraty spojené s nákupy ( How many?  How much? What is the price? – dle zájmu žáků )

 

Popis vzhledu ( hair, eyes, tall, size, long, short, pretty, nice, young, the same )

 

Orientace v prostoru a pojmy spojené s cestováním ( a hotel, the seaside, the beach, an airport, a bus, a taxi, a stop, a station, a ticket – dle zájmu žáků )

 

Pobyt na škole v přírodě, na výletě ( my room – nábytek a vybavení, zoo - dle zájmu žáků )

 

 

 

Anglický jazyk – oborové cílové kompetence žáka 3. období ( 6. – 9. roč.)

 

 

Žáci

 

- se dobře domluví v anglickém jazyce dle požadavků společných pro všechny země Evropské Unie na jazykové úrovni A2, (viz Praktické dovednosti)

 

- jsou připraveni pro pokračování ve výuce anglického jazyka pro úroveň B1 na střední škole.

 

si osvojili  praktické dovednosti:

 

pro rozhovor v angličtině

1/1          Umět lidi zdvořile oslovit.

1/2          Umět někoho někam pozvat a reagovat na pozvání.

1/3          Umět se omluvit a přijmout omluvu.

1/4          Umět se s kamarády domluvit na tom, co budeme dělat, kam půjdeme a kdy a kde se sejdeme.

1/5          Umět si objednat jídlo nebo pití.

1/6          Umět  říct, co chci a zeptat se na cenu, například v obchodě.

1/7          Dokázat se zeptat na základní informace o veřejné dopravě a koupit si jízdenky.

1/8          S pomocí mapy se umět zeptat na cestu nebo poradit  někomu jinému..

1/9          Umět se zeptat na to, co lidé dělají v práci nebo ve škole a co ve volném čase. Umět na takové otázky odpovídat.

1/10       Umět jednoduše vyjádřit, jak se cítím.

1/11        Dokázat se účastnit krátké konverzace o tom, co mě zajímá.

1/12        Dokázat vyjádřit souhlas a nesouhlas s jinými lidmi.

1/13        Umět se ptát na záliby a umět na otázky o nich odpovídat.

1/14        Umět se ptát na to, co lidé dělají a umět na takové otázky odpovídat.

 

pro samostatný projev

1A/1        Umět popsat sebe, svou rodinu a další lidi.

1A/2        Umět jednoduše popsat místa a předměty.

1A/3        Dokázat  mluvit o své škole a o své práci ve škole.

1A/4        Umět vyjádřit, co mám a nemám rád(a).

1A/5        Umět popsat, co pravidelně dělám.

1A/6        Umět popsat, co jsem dělal(a) v minulosti.

1A/7        Umět popsat jaké mám plány.

při poslechu angličtiny               

2/1          Rozumět základním informacím o lidech, jejich rodině, bydlišti, práci a koníčcích.

2/2          Když lidé hovoří pomalu a zřetelně, dokázat poznat, o čem mluví.

2/3          V krátkých nahrávkách o běžných věcech rozumět důležitým informacím.

2/4          Dokázat porozumět jednoduchému popisu cesty.

v oblasti čtení  

3/1          Rozumět krátkým jednoduchým textům.

3/2          Rozumět krátkým jednoduchým osobním dopisům.

3/3          Rozumět běžným nápisům (na ulicích, na nádraží apod.)

3/4          Dokázat najít informace v jídelních lístcích, na letácích.

3/5          Rozumět jednoduchém návodu, například jak použít mobil.

v oblasti psaní 

4/1          Umět napsat o své rodině, škole a koníčcích. 

4/2          Umět napsat stručný osobní dopis – pozvání, poděkování, omluvu.

4/3          Umět napsat stručný popis nějaké události.

4/4          Umět spojovat věty výrazy jako „a“, „ale“, „protože“.

 

 

 

Anglický jazyk – učivo (tématické okruhy, témata) 3. období ( 6. až 9. roč.)

 

6. ročník

 

Úvodem je opakování mluvnice ze 3. -  5. ročníku na tématech new friends, school :

- zájmena - podměty, nahrazování podmětu zájmenem,

- číslovky 1 – 100,

- rozlišení jednotného a množného čísla podstatných jmen (koncovka -s),

- sloveso být: časování, věty tázací a zápor, zkrácené tvary,

- sloveso mít, vazba I´ve got,

- koncovka –s u sloves ve 3. osobě jednotného čísla,

- přivlastňování, apostrof a koncovka s: Michael´s dad.

 

Opakování požadavků sebehodnocení – Společný evropský referenční rámec, jak dokonalé jsou znalosti dětí na jazykové úrovni A1?

V 6. třídě začínáme přípravu pro jazykovou úroveň označovanou jako A2. Seznámení s obsahem výuky pro 6. třídu z této perspektivy.

 

Mluvnice

 

- opakování z  5. ročníku : přítomný čas prostý , modální slovesa  can , must , množné číslo podstatných jmen

- přítomný čas průběhový

- ukazovací zájmena

- neurčitá zájmena

- minulý čas prostý

- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

- řadové číslovky, měsíce v roce, určování data

 

- určování času

Slovní zásoba

 

Opakování základní slovní zásoby ze 3. – 5. ročníku na tématech new friends, school.

Dále se učíme –

Další běžné idiomy používající slovesa být a mít:

- I am late (sorry, busy, sure, bored, sick, angry, hot, cold)

- I have a rest

 

Zdraví:

Autonehoda – přivolání první pomoci

We had an accident. Please call  a doctor, an ambulance. My mom is bleeding.

We need help. Take us to the hospital.

Části těla a jednoduchý popis zdravotních problémů, jednání s lékařem.

a head, a neck, a shoulder atd.    hurt, a pain, a wheelchair, a cast , braces

a doctor, a nurse, a dentist, a vet

 

Volný čas:

- film, televize, internet, četba watch TV, comics, sci–fi, horror stories, adventure, soap opera, commercials, read magazines, fairy  

  tales: Showhite, atd. podle zájmu dětí

- sporty - football, basketball, gymnastics, aerobics, skiing, swimming atd. podle zájmu dětí

- zájmové činnosti - boy/girlscout club, singing lessons, free time

- prázdninové cesty - go to the mountains, go to the seaside,

- názvy zemí podle zájmu dětí: Croatia, the Canary Islands.

- u nás: Bohemia, Moravia, Silesia, Vallachia

 

 

Opakujeme a rozšiřujeme slovní zásobu ze 3. – 5. ročníku na témata:

 

- rodina   grandmother, grandfather, granny, granpa, an uncle, an aunt, a cousin, a step sister, a baby, young

       - škola  a playground, a locker, a school report, předměty: history, geography atd.

       - oblečení  glasses, a uniform, We wear in winter: boots, gloves, socks atd. In spring: a raincoat, tennis shoes, rubber boots atd.

       - cestování dopravními prostředky  drive, fly, go by plane, go for a walk, bike

       - počasí v ročních obdobích, kalendář - weather, cold, warm, freezing, sunny, a rainbow, quite warm, the sun is shining

         St Valentine, Carneval. Cold weather starts. School ends.

       - jídlo a pití – jeho množství a balení, další názvy pokrmů dle zájmu dětí. a lot of cherries, a few kohlrabis, a little currant

         a bottle of coke, a glass of water, a cup of tea, a box of chocolates, a bag of peanuts a cake full of pineapple

       - Přátelé, karneval, oslava narozenin, Vánoc a Velikonoc - be ill, a gift, people, a carneval, a mask, everybody from our class,

          Would you like something to drink? Christmas is coming: tradiční folklór podle zájmu dětí

       - zvířátka a péče o ně - Inside – outside, a cage, smell, run away, hide behind the furniture, see, hear, why

       - dům, domov – názvy místností, nejběžnějších domácích prací, nábytek floor, elevator, a balcony, a fruit tree, the kitchen, the living   

          room, the bedroom, the bathroom, wash the dishes, clean up the room, feed the dog, go shopping atd. podle zájmu dětí,  a sofa, a    

          bed, a sink, a swimming pool atd. podle zájmu dětí

       -  předložky a příslovce: - Behind, in front of, next to, among, around

 

 

7. ročník

 

Pro učivo 7. ročníku předpokládáme, že můžeme stavět na těchto znalostech ze 3. – 6. ročníku:

- číslovky, použití pro hodiny, kalendář, nákupy.

- sloveso být: přítomný a minulý čas, věta oznamovací kladná i záporná, věta tázací

- přítomný čas prostý – časování sloves, vyjádření záporu.

- věta tázací Do you …?

 

- podstatná jména: členy, jednotné a množné číslo (i nepravidelná).

 

Seznamujeme žáky s obsahem výuky pro 7. třídu z  perspektivy Společného evropského referenčního rámce. V 7. třídě pokračujeme v přípravě pro jazykovou úroveň označovanou jako A2, v 7. třídě začínáme vyučovat mluvnici pro splnění požadavků:

- umět popsat, co jsem dělal(a) v minulosti.

- umět popsat jaké mám plány.

Mluvnice

-          stupňování přídavných jmen

-          srovnávání – as.. as , .than

-          vyjadřování blízké budoucnosti – to be gong to

-          gerundium po slovesch  like, start, finish….

-          modální sloveso have to, should

-          příslovce

-          členy – určitý, neurčitý, význam a funkce

-          číslovky nad 100

-           

Slovní zásoba

 

Témata slovní zásoby, která byla probírána ve 3. – 6. ročníku se objeví v 7. ročníku znovu. Rozvíjejí se tak, že se žákům předkládají modelové rozhovory a situace. Záleží na zájmu jednotlivých žáků o témata, aby chtěli rozvíjet podrobnější názvosloví pro okruhy:

- Škola

- Rodina a lidé kolem nás

- Hudba

- Oblečení

- Bydlení

- Jídlo a pití, restaurace

- Cestování – vyptávání na cestu, nákup jízdenek, nehoda, problémy

 

V 7. ročníku se opakují známá slovesa, ale vyučují se hlavně slovesa nová. Pro jazykovou úroveň A2 začínáme pracovat na jazykových dovednostech pro tyto požadavky Společného evropského referenčního rámce, slovesa s nimi spjatá, která začneme používat v textech 7. ročníku, jsou vytištěna za nimi tučným písmem:

 

Pro rozhovor v angličtině

1/1          Umět lidi zdvořile oslovit.  Remember, speak

1/2          Umět někoho někam pozvat a reagovat na pozvání.  Come, visit

1/3          Umět se omluvit a přijmout omluvu. Excuse, promise, forget

1/4          Umět se s kamarády domluvit na tom, co budeme dělat,

kam půjdeme a kdy a kde se sejdeme.  Start, end, meet, call, rain

1/5          Umět si objednat jídlo nebo pití. Want, try, thank, bring, drink

1/6          Umět  říct, co chci a zeptat se na cenu, například v obchodě. Have, get, buy, sell

1/7          Dokázat se zeptat na základní informace o veřejné dopravě

                a koupit si jízdenky. Have you got …? Can I have two …

Read, walk, run, look, pay attention

1/8          S pomocí mapy se umět zeptat na cestu nebo poradit

                někomu jinému..Show, see, help, follow, tell

1/9          Umět se zeptat na to, co lidé dělají v práci nebo ve škole

                a co ve volném čase. Umět na takové otázky odpovídat. Play, swim, sing,

1/10    Umět jednoduše vyjádřit, jak se cítím. Hope, cry, tease, worry

1/11        Dokázat se účastnit krátké konverzace o tom, co mě zajímá. Ask,

1/12        Dokázat vyjádřit souhlas a nesouhlas s jinými lidmi. Copy, laugh, smoke, joke

1/13        Umět se ptát na záliby a umět na otázky o nich odpovídat. Know, collect

1/14        Umět se zeptat, co lidé dělají a umět na takové otázky odpovídat. Understand, work

 

Pro samostatný projev

1A/1        Umět popsat sebe, svou rodinu a další lidi. Spell,

1A/2        Umět jednoduše popsat místa a předměty. Put, take

1A/3        Dokázat  mluvit o své škole a o své práci ve škole. Do, teach, learn, study

1A/4        Umět vyjádřit, co mám a nemám rád(a). Like,

1A/5        Umět popsat, co pravidelně dělám. Get up, watch, go, listen to, sleep, eat, cook, make, bake, paint, wear, hike

1A/6        Umět popsat, co jsem dělal(a) v minulosti. Move

1A/7        Umět popsat jaké mám plány. I will be, look forward to, stay

 

Upozornění:

v 7. ročníku nacvičujeme jenom ty společenské situace, pro které jsou žáci připraveni, nácvik pokračuje v 8. ročníku a úplný nácvik pro úroveň A2 je až v 9. ročníku. Slovesa, která se objeví v textech pro 7. ročník se tedy budou v následujících ročnících opakovat.

 

Kromě sloves vyučujeme také:

 

Sir! Madam! Miss!

Mr Young! Mrs Young! Miss Young!

Také popis osob: That young man. That young lady.

 

in front of – in the back of, at – by,  for two weeks, over the bridge, get on – get off,

in the center of

 

go straight, go around, go back, go forward.

Od 4. ročníku se opakují pojmy: left, right, on the left, on the right

Nová slova jsou: a bridge, a square

 

usually, again, always, often, until

a ticket, a place

be glad, strong, smart, wet, dirty, interesting, easy, difficult, cheap, expensive, free

a hobby, dle zájmu žáků, například: a stamp, an album, gardening, water the plants, canoeing

nothing, everything, something, anything

 

yesterday – today – tomorrow

 

 

 

 

 

8. ročník

 

Výuka v 8. a následujícím 9. ročníku vychází z konkrétních situací, které se dají předpokládat na základě požadavků Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na pro úroveň A2, má ji dosáhnout každý absolvent ZŠ.

 

Nejedná se ale jenom o výuku jazykovou, naši žáci by měli také vědět, jak se v určité situaci chováme a co říkáme. V úvodu k lekcím na dané téma učitel musí věnovat náležitou pozornost i nácviku společenského chování. Ideální je využít fotografie, které ve třídě situaci přiblíží. V 8. ročníku jsou to:

 

- Hledání cesty a kamaráda prostřednictvím mobilního telefonu.

- Orientace ve městě.

- Cestování veřejnou dopravou, jízdenky.

 

- Pozvání na návštěvu.

- Nákup, jídlo.

- Můj život v průběhu roku – co jsem dělal(a). co budu dělat.

- Návštěva v rodině, společná večeře nebo oběd.

- Školní docházka, práce ve škole v cizině.

- Psaní jednoduchých dopisů a pojednání o sobě, o svých zájmech.

- Jednoduchý popis zaměstnání členů rodiny.

- Cestování – kontakt s lékařem, nemocnicí.

- Cestování – internet, přírodní katastrofy.

- Cestování – hledání v jízdních řádech, informační kancelář, vybavení na cesty.

 

V průběhu celého ročníku nacvičujeme porozumění, mnohem více než v nižších ročnících.

Je to nejobtížnější dovednost pro ovládnutí cizího jazyka, musí se jí věnovat hodně času.

Využíváme co nejvíce zvukovou nahrávku k učebnici, aby bylo možné splnit požadavky pro jazykovou úroveň A2:

- Když lidé hovoří pomalu a zřetelně dokážu poznat, o čem mluví.

- V krátkých nahrávkách o běžných věcech rozumím důležitým informacím.

- Dokážu porozumět jednoduchému popisu cesty.

 

Pro porozumění nahrávce žáky nejdříve připravujeme takto:

- probereme slovní zásobu,

- formulujeme věty pro rozhovor na dané téma,

- věty mnohokrát použijeme v nácviku vlastního rozhovoru,

- poslechneme si nahrávku a řekneme si její obsah,

- připravíme si odpovědi na otázky, které v některých nahrávkách zazní,

- reagujeme na otázky na nahrávce.

 

Mluvnice

-          budoucí čas prostý

-          rozdíly mezi budoucími časy

-          předpřítomný čas- funkce , význam , rozdíly od češtiny

-          minulý čas průběhový

-          rozdíly mezi minulými časy

-          modální slovesa v různých časech- opisy

 

Slovní zásoba

 

Slovní zásoba, která byla probírána ve 3. – 7. ročníku se objeví znovu. Používá se tak, že se žákům předkládají výrazně dospělejší modelové situace  a rozhovory k nim. Záleží na zájmu jednotlivých žáků o témata, aby chtěli rozvíjet podrobnější názvosloví, předkládáme jim –

 

- cestování: vyptávání na cestu, nákup jízdenek, nehoda, problémy:

  a mobil phone, a cell phone, a telephone, write an SMS

  directions – konkrétní pojmy nacvičujeme od 4. třídy

  get change, buy a pass, leave before, a station

 

- cěžná frázová slovesa: go out, watch out, come back

 

- názvy evropských zemí a velkých měst. Idiom: Have you been to …?

  national, a program, an exchange student.

  an insurance, a passport, how long will it take? Wait. Let me see.

  temperature, fever, an emergency, X–ray, the bone is broken, I have broken my leg.

  I´ve hit myself on the head. I´ve twisted my ankle. I´ve burnt myself. I´ve cut myself.

  I am looking for a pharmacy. Are you allergic? Have you been here before?

  wash clothes, wash myself

  A disaster – podle zájmu dětí: a flood, a fire, a snowstorm

 

  Travel, abroad, a road, a ferry, pack, arrive, a gate, departures, arrivals

  Attention!

  You need on holiday: sunglasses, sunscreen, a repellent, soap, a toothpaste, atd. Luggage: a sleeping bag, a mat, a suitcase,   

  a backpack

 

- prostředí kolem nás:

  a department store, a supermarket, a bank,  a building, an escalator, an elevator (lift)

  at the corner, a one way street, a tunnel, an underpass, an overpass, the lights, a pharmacy

 

- škola:

  ring, pick up, study a question, a PC.

  Rozlišujeme různé použití sloves: speak, talk, tell, say. Věty: Speak slowly, please.

  Don´t talk!  Tell me about your family!  Can you say it again. Say something.

 

- rodina a lidé kolem nás:

  a guest, come for dinner, this is my favourite …, be curious about

  Please, help yourself!

 

- názvy nejběžnějších povolání: a secretary, an engineer, a waiter, a pub keeper, a cook, a technician, a truck driver, a worker,   

   an office worker, a shop assistant, an accountant, a cashier, a miner, an electrician, a car mechanic, a manager, a doctor, an  

   actor, an actress

 

- základní fráze pro psaní dopisů nacvičujeme od 5. třídy.  Nyní: sincerely yours, Thank you for your help.

 

- sslovení: What can I do for you?

 

        - volný čas , hudba:

  famous, classical music – podle zájmu dětí lze jít do detailu už v 7. třídě,

  a camera, take pictures

  downhill skiing, cross–country skiing, gardening (weeding)

  last year, this year, next year, a month ago, this month, next month, a week ago 

 

-  St Wenceslas, St Silvester  – svátky v roce se postupně učíme od 3. třídy,

 

-  nature, a zoo – podle zájmu žáků možno jít do velkého detailu.

 

- oblečení:

  možno jít do velkého detailu podle zájmu už v 7. třídě.

 

- bydlení:

  Tell me about the weekend house.

  electricity, a towel, a refrigirator   Možno jít do velkého detailu podle zájmu.

 

- jídlo a pití, restaurace

  food, soda, soda water, mineral water, hot chocolate, wine, beer, for dessert, honey.

  Jak vypadají klasická česká jídla na jídelním lístku v angličtině.

  Podle zájmu lze jít do detailu už v 7. třídě

 

Zaměřujeme se na velmi běžné idiomy, které je dobré znát pro komunikaci v situacích navozených požadavky pro jazykovou úroveň A2:

 

 

 

 

 

9. ročník

 

V  9. ročníku vycházíme z velmi konkrétních situací, které se dají předpokládat na základě požadavků Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na pro úroveň A2, tu má dosáhnout každý absolvent ZŠ. Upevňujeme tedy znalosti ze 3. – 8. ročníku a používáme je pro svět patnáctiletých.

 

Nejedná se jen o jazykovou výuku, žáci  musí také vědět, jak se v určité situaci zachovat a co říkat. V úvodu k lekcím na dané téma musí proto učitel věnovat situacím pozornost a probrat vhodné chování a věty, které se používají. Fotografie ve třídě situaci přiblíží.

 

V 9. ročníku probíráme tyto situace:

 

- seznámení s novým kamarádem, kamarádkou.

- mluvíme o lidech kolem nás (na ulici, ve škole, ve třídě).

- vyptáváme se nových přátel na bydliště, záliby.

- umíme sjednat  schůzku a program schůzky s novými přáteli.

- mluvíme o koníčcích, o mobilech, DVD apod.

- téma: moje rodina a domov, trochu o jejich problémech.

- jsme na dovolené v cizině, pobyt v hotelu nebo v kempu. Domluvíme se v půjčovně.

- cestujeme autem.

- orientujeme se podle mapy nebo plánu v angličtině.

- nakupujeme si občerstvení a suvenýry.

- jsme na venkově, co o něm dokážeme říct.

- školní výměna: přechod hranice, bydlení v rodině, někdo se ztratil, potřebujeme lékaře.

- jaké máme plány po skončení základní školy.

Mluvnice

 

- předpřítomný čas – never , ever, already, since, for

- konativní a stavová slovesa

- tázací dovětky a krátké odpovědi

- podmiňovací způsob

- podmínkové věty

- trpný rod

Slovní zásoba

 

Slovní zásoba, která byla probírána ve 3. – 8. ročníku se objeví znovu. Používá se tak, že se žákům předkládají výrazně dospělejší modelové situace  a rozhovory k nim. Záleží na zájmu jednotlivých žáků o témata, aby chtěli rozvíjet podrobnější slovní zásobu.

 

Předkládáme jim tato témata:

 

Lidé kolem nás:

People we meet in the street: an old man, an old lady, a homeless man atd.

a foreigner, a neighbor, have a date

Zdvořilé oslovení: Can I help you? How can I help you? Excuse me.

 

Záliby a znalosti:

What kind of music do you like?

Věty se slovesem know: Do you know …? 

I am a vegetarien. A relative

 

Nákupní středisko:

Názvy zboží podle zájmu žáků: furniture, home entertainment, clothing, footwear, fabrics, bed linen, cosmetics, jewelry, stationery, drug store, seasonal decorations

Refreshments, souvenirs

 

 

Technologie:

Téma budeme těžko vyučovat bez zájmu žáků. Můžeme nabídnout slovní zásobu k mobilnímu telefonu, digitálnímu fotoaparátu, k řízení automobilu nebo motocyklu.

 

Pocity:

I am so depressed. I wish I had many friends.

This is great, wonderful / awful, terrible, horrible. I am so happy. Not bad.

to learn such nonsense

přání: Enjoy it! Cheers! Bless you!

citoslovce: Yummy! Hooray! Ouch!

pochvaly: Good boy! Goos girl!

 

Práce ve škole a doma, volný čas, hodnocení a průběh v minulém školním roce.

 

Cestování:

a reservation, an ID card

How are you going to pay? By cash? By card? No problem.

I will come back in half an hour.

A price list. What is the price?

The hotel has DVD. Can we use it? Can we send a fax to your number?

a microwave, a freezer atd.

We can go to a restaurant like McDonald´s. I must find a laundromat.

Keep going! Follow the tram tracks, the trolley.

Terminologie pro čtení mapy: a highway, a road, a railway – podle zájmu žáků.

Fill out a form – what does it mean?

 

Jídlo a pití:

Procvičujeme kombinace, které se hodí při popisu jídel nebo objednávání, například lentil soup, potatoe soup, coffee and milk, ham and cheese omelette

Idiomy: For breakfast we´ve got …  Sorry, we haven´t got …. How about some… ?

 

Plány po skončení základní školy

A vocational school for …, a technical school for …, a business school

A secondary school, an apprenticeship for …