Informatika – charakteristika předmětu

 

A. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

 

A. 1 Hlavní cíle předmětu v pojetí ŠVP  3in

 

-  poznání úlohy informací

-  porozumění základním pojmům a procesům v oboru informatiky: vznik, uložení, přenos, zpracování, vyhledávání, praktické

   využití informace

- efektivní využívání moderních  informačních a komunikačních technologií při práci a zábavě především v oblasti práce s běžnými  

  programy pro komunikaci, tvorbu a zpracování textu a obrazu, tabulkovými kalkulátory a editory webových stránek –  znalost  

  základních funkcí těchto programů

-  osvojení si morálních, etických a potažmo zákonných norem při práci s informacemi (autorství,duševní vlastnictví, myšlenková a    

   obsahová původnost, plagiátorství, zásady při zpracování informací získaných z různých zdrojů)

- efektivní využití výpočetní techniky při procesu vlastního vzdělávání v dalších oborech – úzké propojení s dalšími vyučovacími

  předměty

-  zaujetí odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu nebo jiných mediích

 

 

A. 2 Vzdělávací obsahy předmětu (témata, tématické celky z jiných oborů, případně průřezová témata)

 

Do předmětu Výtvarná výchova jsou zařazeny tématické okruhy těchto průřezových témat:

             

A. Osobnostní a sociální výchova

                 Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

B. Výchova demokratického občana

                 Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

C. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

                         (3) Jsme Evropané  PROJEKT  9. roč. (např. Toulky Evropou apod.)

                            Téma zařazeno v 9. roč .návaznosti na látku předmětu Práce s více  zdroji informací

 

D. Multikulturní výchova

              Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

E. Environmentální výchova

             Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

F. Mediální výchova

(7)  Práce v realizačním týmu PROJEKT 5. roč.

Téma je zařazeno v  5. ročníku .v návaznosti na učivo předmětu (Zpracování a využití informací)

 

 

 

 

A. 3 Preferované formy realizace předmětu

 

             Charakter výuky informatiky je činnostní. Výuku orientujeme tak, aby žák dovednosti a znalosti získával výhradně na základě individuální  práce s  počítačem, periferiemi a používaným softwarem. Žák provádí takové činnosti, které vedou k získání základních znalostí a dovedností práce s ICT technologiemi výhradně uživatelského charakteru, ale tak, aby je mohl dále rozvíjet na středním stupni vzdělání (tzn. zvládnutí základních aplikačních programů a teoretické minimum).

             Cílem naší práce je vybavit žáka takovými kompetencemi, aby byl schopen ICT technologie v budoucnosti cílevědomě využívat k organizaci a řízení svého života. Formy práce se zde odvíjejí především od technologického vybavení učebny. Ve všech fázích výuky (výklad, procvičování, ověřování znalostí a dovedností, prezentace výstupů) používáme velkoplošnou projekci s možností prezentace libovolných dat přímo ze serveru.  Žáci mohou kdykoliv při práci využít internet, mohou pokračovat v započaté práci doma – možnost odeslání souborů mailem, odnesení na flash paměti atd.).

 

 

A. 4 Časová dotace předmětu v jednotlivých ročnících

 

Předmět informatika v 1. – 3. ročníku (1. období) nemá vlastní samostatný předmět, žáci potřebné kompetence získávají v rámci ostatních vyučovacích předmětů. Ve 4. – 5. ročníku (2. období) a ve 6. – 9. roč.)   je vzdělávací oblast realizována prostřednictvím předmětu Informatika a to v týdenním časovém rozsahu:

                               4 ročník – 1 hodina týdně (využíváme tzv. disponibilní hodiny)

                               5. – 9. ročník – 1 hodina týdně (s možností spojení 1x 2 hodiny za čtrnáct dní)

 

A. 5 Místo realizace předmětu

 

Předmět realizujeme především v multimediální pracovně vybavené jedním pracovním místem pro každého žáka, velkoplošnou  projekcí, pevným připojením internet a velkokapacitním úložištěm dat s možností jejich ochrany.

 

 

A. 6 Organizace výuky předmětu (dělení žáků na skupiny, spojování žáků z různých ročníků atd.) - zdůvodnění

 

Žáci se nedělí na skupiny, žáci absolvují výuku předmětu po třídách.

 

 

B. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Informatika

 

PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI, OKAMŽITÁ APLIKACE, TVOŘIVÉ PŘÍSTUPY, SAMOSTATNOST, ZODPOVĚDNOST A PRUŽNOST  ŽÁKA, PROPOJENÍ VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ

 

-  vést žáky ke střízlivému využití ICT v oblastech, kde je využití skutečně smysluplné a efektivní

-  klást bariéry bezbřehé a bezúčelné „hře na počítači“, která vede k řadě negativních jevů

-  hledat tvořivé přístupy a využití ICT, uplatnění dovedností a znalostí z oblasti Informatiky bezprostředně v dalších  

   oborech a předmětech, přímé propojování Informatiky s dalšími vzdělávacími oblastmi formou projektů, prezentací,

   digitální dokumentací postupů atd.

-  umožnit žákovi zvolit vlastní náplň vyučovací hodiny v návaznosti na jeho aktuální potřeby (tvoba referátu, hledání

   informací, zpracování textu, procvičování látky předmětu) a využít tak bezprostředně znalosti ICT, vlastní volba programu   

   hodiny je cestou k sebepoznání, k zodpovědnosti za sebe sama

-  učení se principům aplikačních programů, ne znalosti jejich manuálů, tak, aby byl žák schopen pružně reagovat na  

   změněné prostředí, podmínky

 

 

B. 1 Preferované výchovné a vzdělávací strategie (postupy, metody, formy práce), které vedou k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků a které vycházejí ze společně sdílených a uplatňovaných postupů v rámci školy

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k učení jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

 

-  vytvářet si svébytný vztah k informačním technologiím

-  třídit a rozlišovat podstatné od nepodstatného, navrhovat různé způsoby řešení, vyvozovat konečné závěry, o vzniklých problémech     

   hovořit

-  při vyhodnocování informace porovnávat a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší

   věrohodnosti vyhledávaných informací

-  využívat systematicky aplikační programy ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce

-  vysvětlovat ostatním získané informace, klást si navzájem otázky, odpovídat na ně a přemýšlet o praktickém využití

-  postupně poznávat možnosti využití informací v různých oblastech lidské činnosti

-  tvořivě využívat softwarové a hardwarové prostředky při prezentaci výsledků své práce

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k řešení problémů jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

 

-  otázky ke každému problému, který vznikne, problém důkladně rozebrat, navrhnout a vyzkoušet různé možnosti řešení

-  vysvětlovat získané informace, klást si navzájem otázky, odpovídat na ně a přemýšlet o praktickém využití

-  hledat pomoc v různých učebnicích a uživatelských příručkách a manuálech, ve spolupráci se spolužáky, s učitelem ale i doma v rodině

-  kritické usuzování a srozumitelnou a věcnou argumentaci

-  řešit problémové situace, aby žáci dokázali poznané metody řešení uplatnit i v jiných oblastech celoživotního vzdělávání

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence komunikativní jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

 

-  vyjadřovat svoje názory třeba zpočátku na základě intuice a tyto posléze zpřesňovat

-  při práci s hardwarem a softwarovým vybavením popisovat prováděné činnosti, dotazovat se na vzniklé nejasnosti, komunikovat se   

   spolužáky, sledovat jejich závěry

-  porovnávat výsledky své práce s výsledky práce spolužáků, argumentovat, obhajovat výsledky své práce, poučit se od druhých,   

   naslouchat upřesnění učitele

-  poznávat správný jazyk informatiky, užívat správné termíny

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence sociální a personální jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

 

-  možnost diskutovat při řešení úkolů,  vyslovit své názory a obhájit svůj způsob řešení

-  sledovat a hodnotit  práci druhých, popř. poskytnutí rady a pomoci druhým, zvláště spolužákům, kteří nemají počítače doma a nemají    

   dostatečné znalosti a dovednosti

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence občanské jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

 

-  zaujímat přístupy a postoje k obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích

-  rozvíjením důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při ovládnutí informačních technologií

-  zapojovat do práce vlastní invenci a nápady

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence pracovní jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

 

-  používání různých  programů a  práci  na různých počítačích tak, aby se snadno adaptoval na změněné nebo nové pracovní  

   podmínky

-  poznávat a uplatňovat odpovědné přístupy  v oblasti  ochrany životního prostředí (likvidace obalů, papíru, tonerových kazet ...)

-  na základě získané ICT gramotnosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy  na budoucnost učinit podložené rozhodnutí o dalším

   vzdělávání a profesní orientaci

 

 

Informatika – oborové cílové kompetence žáka 1 a 2. období (1. - 5. roč.)

 

Žáci v 1. období (1.  – 3. roč.)

v oblasti Základy práce s počítačem:

 

-  získávají správné návyky při práci s výpočetní technikou

-  učí se ovládat základní funkce počítače

-  orientuje se na české klávesnici

-  ovládá nabídku školního výukového softwaru

-  respektuje pravidla práce na PC a v počítačové pracovně

 

v oblasti Vyhledávání informací a komunikace:

 

-  učí se při vyhledávání na internetu používat vhodné cesty, poznávají internet jako zdroj různorodých informací

-  zkouší komunikovat pomocí běžných komunikačních zařízení

-  objevují programy a hry, které rozvíjejí jejich tvořivost, orientaci, zručnost, rychlost atd.

 

 

Žáci v 2. období (4.  -  5. roč.)

v oblasti Základy práce s počítačem

 

-  využívají základní funkce počítače a jeho běžné periferie

-  respektují pravidla bezpečné práce na PC, postupují poučeně v případě jejich závady

-  chrání data před poškozením, ztrátou, zneužitím

 

 

v oblasti Zpracování a využití informací

 

-  pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru

 

v oblasti Vyhledávání informací a komunikace

 

-  při vyhledávání na internetu používají jednoduché a vhodné cesty

-  vyhledávají informace na portálech, v knihovnách, encyklopediích

-  komunikují pomocí internetu

 

 

Informatika – učivo (tématické okruhy, témata) 1. a 2.  období (1. - 5. roč.)

 

1. – 3. ročník

 

Základy práce s počítačem

 

-  ovládání myši – správné držení, klik, dvojklik, tah

-  použití významných kláves – Delete, Bks, Enter, mezerník

-  nácvik základní orientace na klávesnici

-  přihlášení do školní počítačové sítě, správné vypnutí počítače

-  orientace v nabídce Start

-  využití výukového softwaru

-  využití grafických programů k vlastní výtvarné tvorbě – seznámení se základními nástroji stětec, tužka, síla tahu, nastavení barvy

-  hygienické zásady při práci s počítačem

-  seznámení se zdravotními riziky spojenými s využíváním výpočetní techniky

Vyhledávání informací a komunikace

 

-  základní orientace v prostředí internetu

-  vyhledávání pomocí klíčového slova ve fulltextu

-  komunikace pomocí běžných komunikačních zařízení

 

 

 

4. –  5. ročník

 

4.  ročník

Základy práce s počítačem

 

- základní pojmy – informace, informační zdroje, informační instituce, základní sestava, hardware, software

- uživatelské prostředí WIN

popis prostředí

okna

složka

průzkumník / tento počítač

Zpracování a využití informací

 

Úvod do grafických editorů

 

-  bitmapový grafický editor Malování

-  popis prostředí

-  jednoduché kreslící nástroje

-  geometrické útvary

-  psaní textu

-  úpravy obrázků

-  výřezy a operace s nimi

-  přenos obrázku do textového editoru

-  práce se souborem

 

Textový editor

 

-  úvod do textových editorů

-  popis prostředí

-  česká klávesnice

-  základy editace textu

-  operace s bloky

-  formát odstavce – odstavec, zarovnání

-  práce se souborem

 

Jednoduché aplikační programy a hry

 

Seznámení s jednoduchými aplikačními programy zaměřenými na rozvoj mentálních, tvořivých, motorických, prostorově orientačních a dalších dovedností -  např. stavba mostu, kadeřník, prostorová figurka atd.

 

 

5. ročník

Základy práce s počítačem

 

Základní znalosti o hardwaru a softwaru

 

-  informace, jednotka informace

-  systémové a uživatelské programy

-  základní sestava počítače

-  základní jednotka -  základní deska, procesor, sběrnice, paměti

-  vstupní a výstupní zařízení – klávesnice, myš, monitor, tiskárny

-  viry a antiviry

-  řešení základních problémových situací

-  zásady práce na počítači a prevence zdravotních rizik

 

Pozn. Jednotlivá témata zařazovat v souvislosti s praktickými dovednostmi.

Např. paměť počítače v souvislosti s ukládáním souborů, tiskárny před prvním tiskem dokumentu.

Vyhledávání informací a komunikace

 

Sítě

 

-  princip přenosu informace

-  princip práce v síti

-  hardware

-  důvěryhodnost, ochrana osobních dat

 

Webový prohlížeč

 

-  popis prostředí

-  portály, adresy

-  vyhledávání – fulltextové, katalogy

-  získání informace, zpracování, uložení

-  chat, konference

 

Elektronická pošta

 

-  adresa

-  registrace, vytvoření schránky

-  nová zpráva, odpověď odesílateli

-  adresář

-  příloha

-  viry, ochrana osobních dat

 

Další zdroje informací

 

-  encyklopedie, knihovny , mapy

Zpracování a využití informací

 

Textový editor Word

 

-  formát odstavce – tabulátory, odsazení

-  vložení obrázku do textu, formát obrázku

-  vložení symbolu do textu

 

Jednoduché aplikační programy, multimediální programy a hry

 

Seznámení s jednoduchými aplikačními programy zaměřenými na rozvoj mentálních, tvořivých, motorických, prostorově orientačních a dalších dovedností a na rozšíření znalostí z různých oborů - např. stavba mostu, kadeřník, prostorová figurka, mapy Googole. atd.

 

 

 

 

 

 

Informatika – oborové cílové kompetence žáka 3. období (6. - 9. roč.)

 

Žáci:

-  ovládají práci s textovými a grafickými editory a využívají vhodných aplikací

-  uplatňují základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem

-  pracují s informacemi v souladu se zákonem o duševním vlastnictví

-  využívají běžný výukový a kancelářský software

-  používají informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocují jednoduché vztahy mezi údaji

-  zpracovávají  a prezentují na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální

 

 

- chápou proces společenského toku informací:  vznik - přenos - transformace - zpracování - distribuce

-  využívají základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

-  znají a respektují pravidla bezpečné práce s HW i SW a postupují poučeně i v případě jejich závad

-  znají a používají způsoby ochrany dat před poškozením, ztrátou a zneužitím

-  při vyhledávání informací na internetu používají jednoduché a vhodné cesty, osvojili si zásady efektivní práce s internetem

-  vyhledávají informace na portálech, v knihovnách a databázích

-  komunikují pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

-  ověřují věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzují jejich závažnost a vzájemnou návaznost

-  používají vybrané jednoúčelové aplikační programy vhodné pro efektivní řešení v různých životních situacích (organizace vlastního   

   času, řízení skupinového projektu,  zpracování digitální fotografie, záznamy pozorování a pokusů, výpočet úroku, daně atd.)

 

 

 

Informatika – učivo (tématické okruhy, témata) 3. období (6. - 9. roč.)

 

6. – 7. ročník

 

 

Windowspokračování                                        

-  systém otevírání oken v daném programu     

-  položky v nabídce Start

-  hlavní nabídka                                               

-  ikony snadného spuštění                            

-  ukrytí spodní lišty

-  ovládací panely

-  kontrola disku, defragmentace

-  komprimování souborů

-  instalování a odinstalování programů

 

 

Vektorová grafika – úvodní část

-  základní objekty, vkládání objektů

-  výběr a editace objektů

-  označení, změna velikosti, přesun, rotace a zkosení objektu, nástroj Tvarování objektů

-  tvary: obdélník, čtverec, kružnice, elipsa, mnohoúhelníky, hvězdy,úsečky, křivky

-  zrcadlení objektů podle os

-  změna měřítka pracovní plochy

-  duplikační režim

-  ukládání / export / import souborů

-  text: umělecký text, barva textu, editace textu

-  vkládání rastrových obrázků do vektorové grafiky, barevná výplň – typy, strouktury

 

Základní principy vektorové grafiky vyučujeme na škole aktuálně dostupném grafickém editoru tak, aby si žáci osvojili základní dovednosti a pojmy a dovedli je využít při práci s dalšími obdobnými programy.

 

 

Textový edior  – pokračování

 

-  režimy psaní textu – klávesa Insert

-  grafické nástroje textového editoru (např .WordArt - barva, tvar, stíny, trojrozměrný efekt písma, volné kreslení a rýsování

   a trojrozměrné modelování)

-  formátování textu (odrážky a číslování)

- tvorba a imitování tabulek

-  vkládání speciálních znaků

-  formát odstavce

-  tabulátory -  princip, posun, zarovnání, možnosti nastavení

-  pojmy : sloupec, oddíl, konec stránky a konec oddílu

-  čísla stránek

-  záhlaví, zápatí

-  automatické opravy, práce se slovníkem

-  styly – použití

 

 

Digitální média – Skener, videokamera, webkamera, fotoaparát

 

Žáci jsou  seznámeni se základními funkcemi vybraných digitálních médií (podle aktuálních možností a vybavení školy) tak, aby je mohli využívat jako tvůrčí nástroje pro tvorbu projektů, referátů, prezentací atd.  Zároveň získávají povědomí o základních principech digitálního zobrazení a osvojují  si základní pojmy nutné pro práci s těmito médii (princip záznamu digitálního obrazu, základní ovládací prvky a nastavení přístroje pro digitální záznam obrazu,  rozlišení, barevný režim a barevná hloubka, vlastnosti grafických  formátů)

 

 

 

 

Multimediální prezentace

-  programy pro tvorbu prezentací, druhy prezentací

-  základní okno programu

-  šablony

-  rozložení snímků

-  přidání dalších snímků

-  prohlídka prezentace

-  nové textové pole

-  úprava textu – velikost písma, barva písma, zarovnání textu

-  mazání textových polí a celých snímků

-  vložení grafických objektů – obrázek, klipart, WordArt, automatické tvary

-  efekty objektů – zvuk, časování, přechod mezi snímky

-  vlastní pozadí

-  hypertextové odkazy

 

 

Internet a počítačové sítě – pokračování

-  uživatelský účet, heslo

-  Internet – vyhledávače (Seznam, Centrum, Google, Jyxo, Altavista)

-  vyhledávání na internetu

-  oblíbené stránky

-  organizace v oblíbených položkách

-  uložení stránky

- otisk obrazovky

 

Programy pro příjem a zpracování e- mailových zpráv – pokračování

-  emailová adresa

-  základní funkce programu: kontakty, kalendář, správa složek

 

 

Ochrana na internetu

          anonymita při chatování

          spamy

          nakupování a placení po internetu

 

 

8. –  9. ročník

 

Vektorová grafika – seznámení s programem - pokračování

 

-  klávesové zkratky nástrojů

-  kruhová výseč

-  symetrické tvarování vrcholů hvězdy

-  rozbití objektu na křivky

-  tvarování textového rámce

-  zakřivení textu podle křivky

-  průhlednost, výplně, bitmapový typ výplně, plastická výplň, fraktál

-  spojování, průnik objektů

-  plastická výplň, stíny, vytvoření přechodu

-  tabulka v Zoner Callistu

-  tvorba dokumentu v Zoner Callistu

 

Tabulkové procesory – seznámení s programem

-  základní okno

-  buňka – typ buňky, velikost buňky, označení více buněk

-  základní úpravy textu -  font, zarovnání, barva písma, výplň buněk

-  práce s tabulkou -  přesun, označování, vkládání a odstraňování řádků a sloupců

-  základní funkce

-  graf - tvorba grafu, prostorové natáčení grafů, velikost a formát textů, barvy a textury

-  kopírování

-  číselné řady

-  formát buňky -  číslo, zarovnání, ohraničení

-  řazení dat

-  tisk -  náhled, nastavení záhlaví a zápatí

 

Databáze – seznámení s programem

- principy databázových programů

-  tvorba jednoduché databáze

 

Internet – závěrečná část

-  připojení k internetu - možnosti

-  internetové protokoly – software

-  vyhledávání na internetu – internetový obchod

-  elektronická banka

-  emailová schránka Seznamu či Tiscali

-  česko-anglický slovník online

 

Tvorba webových stránek - seznámení s programem

-  jazyk HTML

-  tři moduly programu FrontPage

-  tvorba stránky – barva pozadí, stejné pozadí více stran

-  barva písma, barva hypertextových odkazů

-  úprava textu – zarovnání odstavců, nástroje pro úpravu textu

-  obrázek – vkládání, velikost, zarovnání obrázku

-  ukládání

-  prohlížení dokumentu prohlížečem

-  hypertextové odkazy

-  změna formátu – rozměr, miniatury

-  zobrazovaná velikost obrázku, okraje, průhledné pozadí obrázku

-  vkládání videa

-  odkaz pro zaslání emailové zprávy

-  umístění stránky na server

 

Zvuk – seznámení s programem pro záznam, reprodukci a zpracování  zvuku

-  přehrávání

-  zvukové formáty

-  grabování

-  internetová rádia

-  skiny

-  vypalování zvukových souborů

 

Hardware           

-  kde se počítače používají

-  co je uvnitř počítače

-  skříň -  obsah skříně -  základní deska, procesor, harddisk, paměť RAM, přídavné karty, zdroj, mechaniky

-  periferie -  tiskárny, monitory, ...

-  druhy počítačů

-  zásady práce s počítačem