Fyzika – charakteristika předmětu

 

A. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

 

A. 1 Hlavní cíle předmětu v pojetí ŠVP  3in

 

- osvojování nových fyzikálních pojmů a poznatků v návaznosti na přírodovědná poznávání žáků, využívání matematiky

- osvojování fyzikálních poznatků, pokud je to možné, vždy aktivní činností žáků

- vyhodnocování a smysluplná interpretace výsledků experimentů

- přijímání poznatků z nového vyučovacího předmětu fyzika s porozuměním

- podněcování žáků k samostatnosti a tvořivosti při řešení konkrétních problémů

- vedení žáků k poznávání významu fyziky v životě kolem nich a k objevování a chápání zákonitostí přírody i k postupnému pochopení  

  přínosu fyziky pro rozvoj techniky a moderních technologií současnosti

- upozorňování na historii technických vynálezů a život vynálezců

- průběžné zařazování základních metod práce, kterých fyzika používá při poznávání fyzikálních jevů, tj. pozorování, měření,  

   sestavování pokusů, zpracovávání získaných údajů, vyvozování závěrů a hodnocení na základě komunikace mezi žáky i mezi žáky

  a učitelem

- vedení žáků k tomu, aby využívali osvojené poznatky a dovednosti k řešení fyzikálních problémů a úloh samostatně i ve skupinové   

   spolupráci

- dávání žákům co nejvíce příležitostí k rozvoji jejich logického uvažování, vést je k vyjadřování s jasně vymezenými pojmy

- kritické hodnocení a ověřování získaných a předkládaných informací z hlediska správnosti a přesnosti, upozorňování 

   na pozitivní i negativní důsledky civilizačního vývoje, na možnosti využití i zneužití techniky

-          vedení k osvojování a dodržování základních pravidel bezpečnosti při provádění fyzikálních pozorování,   

měření a experimentů

 

 

 

A. 2 Vzdělávací obsahy předmětu (témata, tématické celky z jiných oborů, případně průřezová témata)

 

Do předmětu Fyzika nejsou zařazeny tématické okruhy těchto průřezových témat, ale jsou využívány některé souvislosti, ty uvádíme v následujícím přehledu:

           

 

A. Osobnostní a sociální výchova

Spolupráce se spolužákem, zvládání vlastní chování, podřízení se tomu, kdo má větší znalosti a schopnosti a to především při pokusování a praktických experimentech vede k získání dovednosti pro řešení konfliktů, k umění kompromisu.

V oblasti postojů se učí žák utvářet postoj k sobě i druhým.  Učí se hodnotit pomoc a spolupráci, uvědomuje si různost názorů a přístup k řešení problémů různým způsobem.

 

B. Výchova demokratického občana

-

 

 

 

 

C. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Žáci jsou informováni o významných osobnostech evropské a světové vědy a o důležitých objevech, které měly globální dopad.  Např. Archimédes, Newton, Ohm, Pascal, Mendělejev, M. Sklodovská  a P. Curie, Volta, Ampér a další.

 

D. Multikulturní výchova

Výchova dotýkající se mezilidských vztahů je uplatňována při výuce fyziky stejně jako v ostatních předmětech především dobrou vnitřní atmosférou ve výuce, pochopením problému žáka učitelem a opačně vhodným chováním žáků k učiteli. V kvalitně probíhající hodině by měla být dobrá, klidná atmosféra a vzájemná důvěra. Učitel musí svým přístupem usměrnit chování žáků úspěšných vzhledem k žákům s problémy učení. 

 

E. Environmentální výchova

Vede žáky k pochopení vztahů člověka a přírody. Tyto vztahy je možno využít při výuce témat:  Gravitační síla, zákon gravitace, magnetické pole, magnet, difúze, zákon setrvačnosti, zákon vzájemného působení těles, zákon Archimédův, zákon  Pascalův, přeměny energií, zákon Ohmův,  zákony odrazu a lomu světla. Pochopení těchto vztahů vede k uvědomování si podmínek života a možnosti jejich ohrožování. Témata jako jsou přeměny energií, plování těles – ekologické katastrofy,  umožní žákům objektivně hodnotit ekologické problémy, pochopit důležitost využití obnovitelných zdrojů energie, možnosti a způsoby šetření s energií, principy hospodaření s těmito zdroji. .Žáci se učí komunikovat o problémech životního prostředí – skleníkový efekt, vyčerpané zdroje surovin – racionálně vyjadřují svá stanoviska.

 

F. Mediální výchova

Žáci jsou vedeni k tom, aby získávali nové informace o nových technických objevech a zdokonalování techniky  z  tisku, encyklopedií, internetu.

 

 

A. 3 Preferované formy realizace předmětu

 

Výuku fyziky orientujeme tak, aby si žák poznatky a dovednosti osvojoval na základě individuálních nebo skupinových pokusů a to s využíváním matematiky, přesných měření a experimentování. Žáka vedeme k pozorování předkládaných jevů, k hovoru o pozorovaném, k vyslovování vlastních závěrů. Napomáháme mu vytvářet si odborný slovník, který je potřebný k plnému pochopení dané látky. Vyjadřujeme fyzikální zákonitosti a vztahy mezi fyzikálními veličinami.

Fyzikální poznávání je především poznáváním teoreticko-experimentálním. Žák pozoruje určité jevy, které vyplývají z činností, které sám provádí. Volíme takové experimenty, které co nejjasněji potvrzují pravdivost fyzikálních poznatků a teorií. Dbáme přitom na rovnováhu mezi experimentálním a teoretickým poznáváním.

Pozorování pokusů na videu, sledování počítačových animací a použití tzv. „myšlenkového experimentu“ volíme jako doplňkový a rozšiřující způsob předávání vědomostí. Uvedené metody nemohou kvalitativně zastoupit žákovský experiment, při kterém žák získává osobní zkušenost s prováděním fyzikálních experimentů, učí se dovednostem požadovaným vzdělávacím obsahem oboru a zároveň je veden k zájmu o fyziku a techniku.

Žáka průběžně seznamujeme s využitelností poznatků v životě a umožňujeme mu využívat jeho vlastních zkušeností, čímž mu přibližujeme smysl učení se fyzice. Žáka vedeme k poznání, že rozvoj poznatků fyziky je jedním ze základních předpokladů rozvoje techniky, a souvisí proto i s rozvojem vědy a společnosti. Upozorňujeme na nutnost harmonického soužití člověka s okolní přírodou.

           

                Výuka fyziky probíhá v souvislosti s praktickými činnostmi. Žákovi proto v praktických činnostech co nejvíce umožňujeme:

- měřit fyzikální veličiny (je-li to možné, i s větší přesností než ve F)

- připravovat si vhodný materiál a pomůcky k experimentování

- znovu provádět vybrané pokusy a podporovat tak rozvoj jeho technické zručnosti a nápaditosti

- objevovat různá technická řešení daných problémů

               

                Činnostní pojetí výuky fyziky zapadá do celkového plánu vzdělávacího programu zvyšovat úroveň technické vzdělanosti mládeže. Naším záměrem je vést žáka k jasnému porozumění fyzikálním poznatkům a jevům a tím podporovat jeho zájem o fyziku a techniku. Žáka vedeme k chápání technického pokroku jako nástroje k uspokojování

potřeb lidstva. Zdůrazňujeme však potřebu udržování rovnováhy mezi člověkem a přírodou (udržitelného rozvoje) a nebezpečí, které pro lidstvo plyne z jejího porušování.

 

 

 

 

 

Charakter výuky fyziky v 6. a 7. ročníku je činnostní, což se projevuje důrazem na:

 

- žákovské pokusování, pozorování a hovory o pozorovaném

- využívání žákovských zkušeností

- na pomoc a podporu při řešení problémů

- na konkrétní dílčí úkoly odpovídající možnostem žáků, na komunikaci a vzájemnou spolupráci mezi žáky

- na vytváření systémů práce se žákovskými pomůckami, zdokonalování zručnosti žáků a seznamování žáků s   

  matematicko-fyzikálními tabulkami

- vytváření mezipředmětové vázanosti fyziky s praktickými činnostmi, matematikou, informatikou i výtvarnou výchovou

- na blízký kontakt mezi učitelem a žákem, naplněný vzájemným pochopením a důvěrou

- na utváření schopnosti žáka se hodnotit a kontrolovat

 

                  Ve výuce fyziky v 6. a 7. ročníku dbáme na variabilitu vyučovacích metod, a to jak při zvládání nového učiva, tak při jeho procvičování a prověřování znalostí žáků. Volíme často pokusování, ústní vyjadřování, praktické zkoušení. Zařazování testů a písemného zkoušení využíváme v daleko menší míře, než tomu bylo při práci v rámci předcházejícího vzdělávacího programu.

 

Výuka fyziky v 8. a 9. ročníku navazuje na učivo 6. a 7. ročníku. Zachovává si činnostní ráz a klade důraz na:

 

- motivaci žáka ke studiu fyziky a osvojování základních strategií učení

- zařazování experimentování do výuky

- rozvíjení praktických dovedností, podporu tvořivosti žáka a poskytování prostoru pro tvořivé řešení problémů

- využití matematických poznatků k řešení fyzikálních úloh s používáním matematicko-fyzikálních tabulek

- pokračování v důsledném rozvoji komunikace žáků, a to jak při pokusování, tak při procvičování učiva, řešení  

   fyzikálních úloh a zkoušení

- rozvoj schopnosti sebehodnocení žáka a reálný odhad vlastních možností

- spolupráci a vzájemné respektování druhých

- předávání praktických a základních teoretických znalostí ze vzdělávacího oboru fyzika

- pochopení a zvládnutí základního učiva každým žákem a uspokojení potřeb nadaných a talentovaných žáků s    

  využitím vnitřní diferenciace

- možnost samostatného studia a využívání žákovských poznatků a zkušeností

- zařazování zájmových individuálních nebo i skupinových projektů k učivu a využití osvojovaných poznatků v praxi

               

              Hodnocení žáka v tomto období vychází z jasně zadaných úkolů a z předem stanovených pravidel. Hodnocení zaměřujeme na odhalování toho, co žák zná, ne na chybu a neznalost. Opět by mělo převažovat ústní zkoušení nad písemným. Žák by měl mít vždy možnost uplatnit při zkoušení své širší znalosti z různých oborů fyziky.

 

 

A. 4 Časová dotace předmětu v jednotlivých ročnících

 

Předmět Fyzika je vyučován v 6. – 9. ročníku s týdenní časovou dotací 2 hodiny týdně

 

A. 5 Místo realizace předmětu

 

Předmět realizujeme v odborné učebně fyziky, počítačové pracovně, popř. mimo budovu školy (muzea, výstavy, Stromovka atd.)

 

 

A. 6 Organizace výuky předmětu (dělení žáků na skupiny, spojování žáků z různých ročníků atd.) - zdůvodnění

 

Žáci se nedělí na skupiny, žáci absolvují výuku předmětu po třídách.

 

 

 

B. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Výtvarná výchova

 

 

B. 1 Preferované výchovné a vzdělávací strategie (postupy, metody, formy práce), které vedou k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků a které vycházejí ze společně sdílených

a uplatňovaných postupů v rámci školy

 

Kompetence k učení

Pro postupné rozvíjení této kompetence u žáků je při výuce třeba:

 

-  individuálně nebo ve skupinách opakovaně pozorovat tělesa a přírodní jevy

-  hovořit o pozorovaném, třídit a rozlišovat, vyvozovat závěry nebo domněnky o podstatě pozorovaných jevů nebo o jejich průběhu

-  měřit fyzikální vlastnosti těles, zapisovat naměřené hodnoty do tabulek, uvažovat o správnosti a možnostech měření, porovnávat své -  výsledky se spolužáky, hodnotit své výsledky a závěry a dál je používat pro učení

-  nechat žáky vysvětlovat pozorované jevy vlastním způsobem, klást si navzájem otázky, hledat na ně odpovědi, hledat a řešit

   praktické problémy

-  umožnit žákům prakticky poznávat a porozumět hlavním fyzikálním veličinám, naučit je určovat jejich základní jednotky

-  využívat dřívějších vědomostí žáků a nechávat je, aby si uvědomovali, že mnohé poznatky, kterým se v oblasti Člověk a příroda učí,  

   znají již z nižších ročníků, ze života kolem sebe, z četby, z vlastních pozorování atp. , aby si každý žák uvědomoval, kterému učivu   

   rozumí, co si dovedl ověřit samostatně, a aby to, co chápe a umí, dovedl také předávat druhým

 

Kompetence k řešení problémů              

Pro postupné rozvíjení této kompetence u žáků je při výuce potřebné:

 

-  dbát na to, aby výuka byla u každé látky, která to umožňuje, praktická a aby žáci měli možnost individuálně  

   experimentovat

-  nechat žáky samostatně měřit hodnoty fyzikálních veličin, připravovat si různé materiály a jednoduché pomůcky   

   k přírodovědným pokusům

-  umožnit žákům promýšlet a plánovat způsob provedení pokusu nebo zkusit navrhovat  způsob řešení daného  

   problému, jindy zase dovést experimentovat podle zadaného návodu

-  využívat matematických prostředků k záznamům výsledků a průběhu pozorování

-  vyslovovat domněnky o pozorovaných jevech, ověřovat si správnost svých domněnek a závěrů s poznávanými zákonitostmi  

-  uvědomovat si, že vlastně znovuobjevujeme poznatky

-  osvědčené postupy aplikovat při obdobných situacích

-  dát žákům prostor pro vhodné pojmenování problému, na který při učení narazí

-  umožnit žákům vyhledávat informace vhodné k řešení problému

-  ověřovat správnost řešení problémů prakticky, osvědčené postupy aplikovat při řešení obdobných nebo nových situací

-  nechat žáky obhajovat své závěry a svá rozhodnutí

- ukazovat nebo připravovat situace tak, aby bylo možné uplatňovat poznané metody řešení přírodovědných problémů i v jiných   

   oblastech jejich vzdělávání

 

Kompetence komunikativní

Pro rozvíjení této klíčové kompetence jsou ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda ideální možnosti, neboť činnostní učení umožňuje neustálou komunikaci, a to jak mezi žáky navzájem, tak mezi žáky a učitelem. Žákům proto umožňujeme:

 

-  vyjadřovat svoje názory, třeba ve formě domněnek k probíraným přírodním jevům

-  popisovat situace při experimentování, dotazovat se na vzniklé nejasnosti, diskutovat se spolužáky, sledovat jejich závěry

-  porovnávat svoje výsledky pozorování se závěry spolužáků, argumentovat, obhajovat, poučit se od druhých, naslouchat upřesněním učitele

-  poznávat nové odborné názvy veličin, jejich jednotek a začít se o přírodovědných jevech postupně vyjadřovat odborně správně

-  rozumět různým typům záznamů v pracovních materiálech a učebnicích, vybrané způsoby záznamů používat při zpracovávání svých -  závěrů z experimentování

-  začít využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro komunikaci se spolužáky, rodinou a okolním světem

 

Kompetence pracovní

Tato kompetence se rozvíjí při pokusování zvláště v součinnosti s praktickými činnostmi, kdy žáci:

 

-  získávají zručnost při sestavování pokusů a získávají schopnost uvážit výběr vhodných pomůcek

-  plní povinnosti a dodržují vymezená pravidla, učí se reagovat bez obav ze změny nebo neúspěchu

 

- některé pomůcky připravují v praktických činnostech nebo sami doma

-  přemýšlejí nad svou prací, rozhodují se, využívají svých dosavadních znalostí a zkušeností

-  navrhují provedení dalších pokusů nebo měření

 

Kompetence sociální a personální

Individuální experimentování je v této vzdělávací oblasti často střídáno s experimentováním ve dvojicích nebo i ve větších skupinách, často podle materiálních podmínek školy. Některé pokusy vyžadují spolupráci několika žáků nebo skupin. Pro dobrý rozvoj této kompetence dáváme žákům možnost:

 

-  podílet se společně s učitelem na vytvoření pravidel pro práci ve skupině

-  při práci ve skupině převzít určitou roli, za kterou každý žák sám zodpovídá (jeden připraví materiál, druhý sestavuje   

   pokus, třetí vede záznam o měření nebo pozorování apod.)

-  přispívat k diskusi o prováděném úkolu nebo o pozorovaném jevu ve své skupině i v kolektivu třídy

- podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu, žáky přitom vedeme k ohleduplnosti a k uznávání druhých a  

  k poskytování rady nebo pomoci druhému při společné práci

-  čerpat poučení z toho, co je pro ně připraveno, co se jim vypráví, co mají připraveno v učebních materiálech, a všímat  

   si ve svém okolí toho, co s probíraným učivem souvisí nebo na co jsou ve škole upozorněni 

- vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, docházet ke správným závěrům, k úspěšnému provádění pokusů a    

  vyslovování názorů

 

Kompetence občanská

Rozvíjení této kompetence se uplatňuje zvláště:

-  když je žákům dávána možnost, aby se sami rozhodovali, aby si uvědomovali, které dovednosti již dobře ovládají, co  

   ještě potřebují učinit a zjistit

-  když žákům dodáváme důvěru, že pokud budou k pokusování přistupovat zodpovědně, své úkoly dobře zvládnou

-  když žáky necháváme uvážit a říct, na co je třeba pamatovat, aby byla při pokusování zachována bezpečnost

-  když podporujeme tvořivé nápady

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k učení jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- zapojit a využívat vlastní zkušenost a invenci v procesu tvorby

- hodnotit proces a výsledek své práce, analyzovat ho a prezentovat

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k řešení problémů jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- uplatnění tvořivých přístupů a to bez ohledu na prvotní představou učitele o řešení výtvarného problému

- laborování, experimentaci, hru s materiály, nástroji, postupy

- hledat osobitá, originální, nová řešení

 

 

 

Fyzika – oborové cílové kompetence žáka 3. období (6. - 9. roč.)

 

Žáci

 

v oblasti Látky a tělesa:

 

-  změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

-  uvedou konkrétní příklady jevů dokazujících částicové složení látek

-  předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty

-  využívají s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů

 

v oblasti Pohyb těles a Síly:

- rozhodnou, zda dané těleso je v klidu či pohybu vůči jinému tělesu, a využívají s porozuměním při řešení problémů a     

  úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles

- změří velikost  působící síly a určí její směr

- určí v konkrétní situaci síly působící na těleso a jejich výslednici

- využívají Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v  

   

   v jednoduchých situacích

- aplikují poznatky o rovnováze na páce a pevné kladce při řešení praktických problémů

 

v oblasti Mechanické vlastnosti tekutin:

 

- využívají poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů

- předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní

 

v oblasti Energie:

 

-  určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa

-  využívají s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem

-  využívají poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů

   a úloh

-  určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem

-  zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí

 

v oblasti Zvukové děje:

 

-  rozpoznají ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku

-  posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí

 

v oblasti Elektromagnetické a světelné děje:

 

-  sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

-  rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí

-  rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností

-  využívají Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů

-  využívají prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny    

   magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní

-  zapojí správně polovodičovou diodu

-  využívají zákona o přímočarém šíření světla a zákona o jeho odrazu při řešení problémů a úloh

-  rozhodnou ze znalosti rychlostí světla ve dvou prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a

   využívají této skutečnosti při analýze průchodu světla čočk

 

v oblasti Vesmír:

 

-  objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců kolem planet

-  odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností

 

 

 

Fyzika – učivo (tématické okruhy, témata) 3. období (6. - 9. roč.)

 

6. ročník – 2 hodiny týdně (66 hodin ročně)

 

 

Látky a tělesa

-  tělesa kolem nás a látky, ze kterých se skládají

-  tvar a objem pevných, kapalných a plynných těles

-  vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

-  molekulová stavba látek

 

Fyzikální veličiny  - jednotky a měření

-  délka, obsah, objem

-  hmotnost

-  čas

 

Silová působení mezi tělesy

-  druhy silových působení

-  účinky silových působení

 

Gravitační působení Země

-  směr svislý a vodorovný

-  síla a její účinky na těleso

-  zemská přitažlivost – gravitační síla

-  tíha tělesa – vztah mezi hmotností a tíhou těles

-  velikost síly a její měření, jednotka 1N

 

Částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných

-  stavba látek, pohyb molekul, atomy

-  rozeznávání skupenství látek při normální teplotě

 

Měření teploty těles

-  roztahování pevných látek při zahřívání

-  změna objemu kapalných a plynných látek při zahřívání

-  měření teploty látek, jednotka

 

Hustota

-  hustota látek

-  výpočet hustoty látky

-  výpočet hmotnosti tělesa

 

Elektrický obvod

-  sestavování jednoduchého elektrického obvodu

-  elektrický proud a elektrické napětí, jednotky, měření

-  vodiče elektrického proudu a izolanty

-  zahřívání elektrického vodiče při průchodu elektrického proudu

-  tepelné elektrické spotřebiče kolem nás

-  tepelné pojistky, význam

 

Magnetické vlastnosti látek

-  přírodní a umělé magnety, silové působení magnetů

-  magnetizace látek, magnetické pole

 

Elektromagnet

-  magnetické pole cívky při průchodu elektrického proudu

-  elektromagnet a jeho užití

 

 

7. ročník – 2 hodiny týdně (66 hodin ročně)

 

Opakování

-  základní fyzikální veličiny

-  síla a její měření

 

Tlaková síla

-  tlaková síla, jednotka

-  účinek síly na plochu, tlak, jednotka tlaku

-  výpočet tlaku, tlak v denním životě

 

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů

-  tlak přenášený kapalinou, Pascalův zákon

-  hydraulický lis a hydraulická zařízení

-  tlak způsobený tíhou kapaliny

-  souvislost mezi hydrostatickým tlakem a hloubkou a hustotou kapaliny

-  využívání poznatků o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách

-  vztlaková síla, Archimedův zákon

-  znázorňování sil působících na těleso, rozhodování o chování tělesa ponořeného do kapaliny

-  tlak vzduchu, měření atmosférického tlaku

-  souvislost atmosférického tlaku s některými procesy v atmosféře

-  tlak plynů v uzavřeném prostoru a jeho měření

-  přístroje založené na atmosférickém tlaku

-  Archimedův zákon pro plyny

 

Druhy energie

-  využívání různých energetických zdrojů

-  motory – stroje, ve kterých se přeměňuje nějaká energie, např. polohová energie vody, na energii pohybovou

-  zhodnocení výhod a nevýhod využívání energetických zdrojů, vliv na životní prostředí

 

Vodní motory

-  vodní kola, vodní turbíny

-  vodní díla, jejich význam

 

 

Elektromagnetická indukce

-  praktické ověření vzniku indukovaného napětí změnou magnetického pole v okolí cívky

-  vodní elektrárny

 

Účinky síly na těleso

-  účinky  síly na těleso, znázornění síly

-  klid a pohyb těles, relativnost klidu a pohybu

-  Newtonovy zákony

-  využití Newtonových zákonů pro objasnění a předvídání pohybu těles při působení stálé síly

-  tření, měření třecí síly, význam tření v praxi

-  skládání sil, které působí na těleso v jedné přímce

-  těžiště těles, rovnovážná poloha těles

 

Elektrostatika

-  model atomu - opakování

-  elektrování těles třením a dotykem

-  elektrické pole

-  chování zelektrovaných a nezelektrovaných těles

-  využití elektrických nábojů těles

-  ochrana před bleskem

 

8. ročník – 2 hodiny týdně (66 hodin ročně)   

 

Opakování

-  účinky síly na těleso

-  klid a pohyb těles – relativnost

 

Mechanický pohyb těles

-  určování, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu

-  rychlost rovnoměrného přímočarého pohybu, jednotky rychlosti

-  vztah mezi rychlostí, dráhou a časem

 

Mechanická práce a mechanická energie

 

-  mechanická práce – praktické určení velikosti mechanické práce, jednotka, výpočet

-  určování energie tělesa z práce vykonané silou (jednoduché případy)

- výkon, porozumění vztahu mezi výkonem, vykonanou prací a časem

-  jednoduché stroje – páka, kladka, nakloněná rovina

-  využití jednoduchých strojů

 

Druhy energie

-  opakování a úvod k dalšímu učivu - mechanická energie, druhy a její přeměny

-  využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivů na životní prostředí

-  různé druhy energie a jejich přeměny, motory

 

Zdroje tepla

-  tepelná výměna, zdroje tepla

-  sdílení tepla vedením a prouděním

-  proudění vzduchu v přírodě

-  sdílení tepla zářením

 

Tepelná energie

-  neuspořádaný pohyb molekul, předávání tepelné energie

-  výpočet množství tepla přijatého či odevzdaného tělesem

-  zákon zachování energie

 

Tepelné motory přeměna tepelné energie na mechanickou

-  parní stroj a jeho využití v minulosti

-  parní turbína a její využití v elektrárnách

-  spalovací motory, zážehový a vznětový

-  tryskové motory

 

Změny skupenství látek

-  tání a tuhnutí, skupenské teplo tání

-  změny objemu při tání a tuhnutí

-  vypařování a var kapalin

-  závislost teploty tlaku nad kapalinou

-  vlhkost vzduchu, vlhkoměry

-  srážení par v ovzduší, vodní srážky a jejich měření

 

Proudění vody a vzduchu učivo rozšiřující

-  rychlost a tlak proudící vody a vzduchu

-  odpor prostředí, obtékání těles

-  vztlaková síla na nosnou plochu letadla

-  rychlost letadel

 

Elektrický proud

-  měření velikosti elektrického proudu a napětí

-  zdroje elektrického napětí

-  bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji

-  Ohmův zákon, elektrický odpor

-  závislost velikosti elektrického odporu na vlastnostech vodiče, reostaty

-  spojování rezistorů v elektrických obvodech sériově a paralelně

 

Elektrická energie

-  elektrický příkon a elektrická práce

-  přeměna energie na tepelnou

-  užití přeměny elektrické energie na tepelnou

 

 

 

 

9. ročník – 2 hodiny týdně (66 hodin ročně)

 

Opakování

-  elektrický proud, napětí, odpor, Ohmův zákon

-  spojování rezistorů v elektrickém obvodu

-  elektrický příkon, elektrická práce

-  přeměna elektrické energie na tepelnou

-  bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji

-  magnety a elektromagnety

 

Magnetické pole a elektromagnetická indukce

-  působení magnetického pole na vodič pod napětím

-  elektrické měřící přístroje – elektromagnetické a s otáčivou cívkou

-  vznik indukovaného napětí změnou magnetického pole v okolí cívky

-  vznik indukovaného napětí změnou primárního elektrického proudu

-  rozlišení střídavého proudu od stejnosměrného – alternátor, dynamo

-  elektromotory

 

Výroba a přenos elektrické energie

-  výroba a přenos elektrické energie, transformátory, rozvodná síť

-  využití elektřiny v domácnosti – bezpečné chování při práci s elektrickými spotřebiči

 

Elektrický proud v kapalinách a plynech rozšiřující učivo

-  vedení elektrického proudu v kapalinách – elektrolýza a její užití

-  vedení elektrického proudu v plynech – elektrický oblouk

-  výboj ve zředěných plynech – zářivka, výbojka

 

Vedení elektrického proudu v polovodičích

-  změna odporu polovodičů při zahřátí a osvětlení

-  polovodičová dioda – její zapojení do obvodu, funkce

-  rozlišování vodičů, polovodičů a izolantů na základě jejich vlastností

 

Zvukové děje

-  zdroje zvuku – rozlišování ve svém okolí, ultrazvuk, infrazvuk

-  látkové prostředí – podmínka pro šíření zvuku

-  rychlost šíření zvuku v různých prostředích

-  pohlcování zvuku, životní prostředí a hluk

-  odraz zvuku na překážce, slyšitelnost zvuku

 

Elektromagnetické vlny - rozšiřující učivo

-  šíření zvuku přenosem na dálku - rádiové vlny

-  přehled elektromagnetických vln

-  využití ultrazvuku v technice

 

Světlo a jeho šíření

-  zdroje světla, přímočaré šíření světla

-  rychlost šíření světla ve vakuu a v různých prostředích

-  denní a umělé osvětlení, světlo a stín

-  měsíční fáze, zatmění Slunce a Měsíce

-  odraz světla v zrcadlech, zobrazení v rovinném, dutém a vypouklém zrcadle

-  zobrazení lomem, tenkou spojkou a rozptylkou, lupa

-  rozklad bílého světla hranolem

 

Optické přístroje - rozšiřující učivo

-  oko

-  fotografický přístroj

-  kamera a promítací přístroje

-  mikroskop a dalekohled

 

 

Země, Slunce, vesmír

-  sluneční energie a její využívání

-  sluneční soustava

-  odlišování hvězd od planet na základě jejich vlastností

-  pohyb planet kolem Slunce – využití poznatků o gravitačních silách

 

Jaderná energie

-  štěpná reakce, jaderný reaktor

-  jaderná elektrárna, využití jaderné energie

-  ochrana lidí před radioaktivním zářením

 


 

 

Chemie – charakteristika předmětu

 

A. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

 

A. 1 Hlavní cíle předmětu v pojetí ŠVP  3in

 

-  podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chem. látek, a jejich

   reakcí s využíváním jednotlivých chem. pokusů

-  vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chem. jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení

   odpovědných občanských postojů

-  získávání a upevňování dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při 

   úrazech s vybranými nebezpečnými látkami

-  rozlišování příčin chem. dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je , popř. ovlivˇ%novat, a to hlavně v souvislosti s řešením

   praktických úkolů

 

A. 2 Vzdělávací obsahy předmětu (témata, tématické celky z jiných oborů, případně průřezová témata)

 

Do předmětu Chemie jsou zařazeny tématické okruhy těchto průřezových témat:

            

A. Osobnostní a sociální výchova

              Tématické okruhy nejsou zařazeny.                

 

B. Výchova demokratického občana

                             Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

C. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

               Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

D. Multikulturní výchova

               Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

E. Environmentální výchova

                        (3) Lidské aktivity a problémy životního prostředí ( 8. roč.) PROJEKT

Téma  realizováno v návaznosti na látku předmětu Voda a vzduch, vlastnosti oxidů, Ozón.

 
(4) Vztah člověka k prostředí (9. roč.) PROJEKT  např. Odpady

Téma  realizováno v návaznosti na látku předmětu Plasty a syntetická vlákna, Polysacharidy.

 

F. Mediální výchova

              Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

 

 

 

A. 3 Preferované formy realizace předmětu

 

- preferujeme vyváženost v uplatnění různorodých forem výuky – výuka v odborné pracovně se soustavným využitím projekce pokusů, instruktáží, diokumentů na LCD obrazovku, skuúpinová práce, miniprojekty, využití internetu, exkurze

 

A. 4 Časová dotace předmětu v jednotlivých ročnících

Předmět chemie je vyučován v 8.- 9.ročníku v týdenní časové dotaci 2 hodiny týdně.

 

A. 5 Místo realizace předmětu

 

Předmět realizujeme v kmenových v odborné pracovně chemie, počítačové pracovně, popř. mimo budovu školy (muzea, výstavy, Stromovka atd.)

 

 

A. 6 Organizace výuky předmětu (dělení žáků na skupiny, spojování žáků z různých ročníků atd.) - zdůvodnění

 

Žáci se nedělí na skupiny, žáci absolvují výuku předmětu po třídách.

 

 

B. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Chemie

 

 

 

B. 1 Preferované výchovné a vzdělávací strategie (postupy, metody, formy práce), které vedou k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků a které vycházejí ze společně sdílených a uplatňovaných postupů v rámci školy

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k učení jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- zapojit a využívat vlastní zkušenost v oblasti chemických jevů, zákonitostí

- zdůvodňovat vyvozené poznatky

- hledat příčiny dějů , souvislosti a  vztahy mezi nimi

- hodnotit proces a výsledek své práce, analyzovat ho a prezentovat

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k řešení problémů jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- postupný přechod od smyslového poznávání k poznávání založeného na pojmech, prvcích teorií a modelech a umožnit tak postupné 

  rozumové chápání přírodních zákonitostí

- zobecňovat a aplikovat poznatky v různých oblastech života

- logické vyvozování  a předvídání závěrů z přírodních zákonů

- laborování, experimentaci

- objevovat a formulovat problém, hledat osobitá, originální, nová řešení

- pozorovat, zaznamenávat, komentovat

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence komunikativní jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

-  postupně získávat schopnost přesného vyjadřování  a logicky uspořádané argumentace

-  postupně získávat schopnost stručně, přehledně i objektivně sdělovat postup a výsledky svých pozorování a experimentů

-  ptát se, naslouchat

 - pracovat ve vstřícné a tvořivé atmosféře, podporující osobitá řešení i respekt k odlišným řešením

 - učit se reflektovat svou činnost i činnost ostatních

-  utvářet si vlastní pohled a názor na okolní svět

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence sociální a personální jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- pracovat v přirozeném prostředí, pocitem bezpečí a bez strachu z neúspěchu

- obohacování osobnosti o nové dojmy, prožitky, poznatky

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence občanské jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- projevovat postoje, názory

- zaujímat kritické postoje k negativním jevům, které souvisí s rozvojem chemického průmyslu a to na základě pravdivých a úplných 

  informací o vlivu chemických látek na životní prostředí

 

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence pracovní jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- kooperovat s ostatními žáky, pracovat ve skupině

- spolupodílet se na řešení složitých problémů

- navrhovat nová řešení, koncipovat postupy

- vést diskusi, vyjádřit názor

- plánovat samostatně svou práci a provádět pozorování a experimenty, získaná data zpracovávat a vyhodnocovat

- zacházet správně bezpečně s nástroji a pomůckami především při pokusování

 

 

Chemie – oborové cílové kompetence žáka 3. období (8. - 9. roč.)

 

Žáci

V oblasti Pozorování, pokus a bezpečnost práce

               

- dokáží určit společné a rozdílné vlastnosti látek

- dbají při práci s dostupnými a běžně používanými látkami pravidel bezpečnosti

- umí posoudit nebezpečnost látek, se kterými zatím pracovat nesmí

- znají zásady chování při havárii s únikem nebezpečných látek

v oblasti Směsi   

 

- rozliší směsi a chemické látky

- uvedou příklady oddělování složek směsí

- prakticky provedou filtraci, krystalizaci, destilaci

- rozliší různé druhy vody a zná příklady jejich výskytu, vzniku a použití

- znají složení vzduchu

- uvedou příklady znečišťování vody a vzduchu, navrhnou preventivní opatření zamezující znečištění

 

v oblasti Částicové složení látek a chemické prvky

 

- používají pojmy atom, molekula, chemický prvek, chemická sloučenina

- orientuje se v periodické soustavě prvků

- rozhodnouce  podle umístění prvku v periodické soustavě, zda je prvek kov, nekov, polokov

- rozpoznají vybrané kovy a nekovy

- uvedou způsoby jejich použití

- zhodnotí výhody slitin

 

v oblati Chemické reakce

 

- rozliší reaktanty a produkty chemické reakce, umí uvést příklady prakticky důležitých reakcí

- přečtou chemickou rovnici, zná zákon zachování hmotnosti, upraví jednoduché chemické rovnice

- umí uvést příklady praktického využití elektrolýzy

- aplikují poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemické reakce v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu

 

v oblasti Anorganické sloučeniny

 

- porovnají vlastnosti a použití vybraných oxidů a solí, posoudí vliv těchto látek na životní prostředí

- vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvedou jejich vliv na životní prostředí a opatření omezující jejich vznik

- objasní vznik ozónové díry a její dopad na životní prostředí, uvede možnosti ochrany

- uvedou příčiny vzniku skleníkového efektu a jeho souvislost globálním oteplováním

 

v oblasti Roztoky

 

- vypočítají složení roztoků, dokáží prakticky připravit roztok dané koncentrace

- vysvětlí vliv základních faktorů na rozpouštění pevných látek

- porovnají vlastnosti významných kyselin a hydroxidů

- dbají pravidel práce s roztoky kyselin a hydroxidů, ovládají zásady první pomoci při polití těmito látkami nebo při zasažení  

  očí

- orientují se na stupnici pH, změří pH roztoku univerzálním indikátorovým papírkem

- rozeznají reakci neutralizace, uvedou příklady využití neutralizace v praxi

 

v oblasti Organické sloučeniny

 

- rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvedou jejich přírodní zdroje, vlastnosti a použití

- zhodnotí užívání fosilních a vyráběných paliv jako zdrojů energie

- uvedou příklady produktů průmyslového zpracování ropy

- uvedou vybrané deriváty uhlovodíků, jejich vlastnosti a použití

- orientují se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy, zná podmínky pro průběh fotosyntézy

- uvedou příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a koncové produkty jejich biochemického zpracování

v oblasti Chemie a společnost

 

- zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi

- uvedou suroviny, které využívá chemický průmysl

- aplikují znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe

- znají zásady chování při havárii s únikem nebezpečných látek

 

 

Chemie – učivo (tématické okruhy, témata) 3. období (8. - 9. roč.)

 

 

Bezpečnost práce (téma bezpečnost práce prolíná řadu témat po celé dva roky výuky chemii)

 

- pravidla práce v chemické laboratoři – úvodní hodiny chemie, poučení před hodinou laboratorních prací

- zásady první pomoci při otravě oxidem uhelnatým – Oxidy

- zásady práce s plynnými palivy – Uhlovodíky

- zásady práce s rozpouštědly – Deriváty uhlovodíků

- práce s hořlavinami – Hoření, hašení

- zásady první pomoci při popálení – Hašení

- zásady první pomoci při poleptání kyselinou nebo hydroxidem – Roztoky

- zásady ředění kyselin – Roztoky 

- zásady chování při havárii s únikem nebezpečných látek – Halogeny, Otravné látky

- účinky metanolu a etanolu na lidský organismus – Deriváty uhlovodíků

 

 

8. ročník

Pozorování, pokus     

- vlastnosti látek – barva, skupenství, zápach, rozpustnost, hustota

- rozlišení látek podle jejich vlastností

- zásady bezpečné práce v chemické laboratoři i v běžném životě

- označení nebezpečných látek – piktogramy, R – věty a S – věty

 

Směsi

 

- směsi – různorodé, stejnorodé

 

- oddělování složek směsí – usazování, filtrace, destilace, oddělování v dělící nálevce, odstřeďování, krystalizace, sublimace

- voda – destilovaná, pitná, odpadní, výroba pitné vody, čištění odpadní vody

- vzduch – složení, čistota ovzduší, ozónová vrstva

 

Částicové složení látek a chemické prvky

 

- částicové složení látek – atom, atomové jádro, elektronový obal, protony, neutrony, elektrony, valenční elektrony, změny  

   v elektronovém obalu při chemických reakcích, molekuly, ionty

- prvky – názvy, značky nejznámějších prvků (40 prvků), vlastnosti a použití vybraných  prvků (kyslík, vodík, halogeny, síra, uhlík)

- kovy- vlastnosti a použití, slitiny

- periodická soustava prvků – periodický zákon, skupiny a periody, protonové číslo, vztah mezi umístěním prvku v periodické soustavě

  a stavbou atomu prvku

- chemická vazba, chemická sloučenina, vzorec

 

Chemické reakce

 

- chemické reakce – reaktanty a produkty, zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice

- slučování, rozklad

- faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí

Anorganické sloučeniny

 

- halogenidy – oxidační číslo, názvosloví, vlastnosti a použití chloridu sodného

- oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití oxidu uhelnatého, uhličitého, siřičitého, vápenatého, křemičitého, hlinitého, vznik kyselých  

  dešťů, skleníkový efekt

- soli – společné vlastnosti solí, vlastnosti a použití dusičnanů, uhličitanů a sulfidů, průmyslová hnojiva, stavební pojiva (malta/vápno,

  beton/cement, sádra), keramika, názvosloví pouze jako rozšiřující učivo

 

 

Roztoky                              

 

- roztoky – koncentrace roztoku, výpočty koncentrace, nasycený a nenasycený, koncentrovanější a zředěnější roztok, vliv teploty,  

   plošného obsahu a míchání na rychlost rozpouštění pevné složky v roztoku

- kyseliny – vzorce, vlastnosti a použití kyseliny chlorovodíkové, sírové, dusičné, fosforečné,          ředění kyselin, ošetření při zasažení  

  kůže nebo očí

- hydroxidy – názvosloví, vlastnosti a použití hydroxidu sodného, draselného, vápenatého a amonného, ošetření při zasažení kůže nebo          

  očí

- kyselost, zásaditost vodných roztoků, indikátory (fenolftalein, univerzální), stupnice pH, neutralizace

 

 

 

9. ročník

 

 

Chemické reakce

 

- redoxní děje – oxidace, redukce, úprava rovnic, průmyslové využití elektrolýzy

 

 

 

 

Organické sloučeniny

Uhlovodíky

 

- alkany – řada alkanů (prvních 8 členů), společné vlastnosti alkanů a jejich použití, vlastnosti a použití propan-butanu, strukturní,   

   racionální a molekulové vzorce, typ vazby a řetězce

- alkeny – typ vazby a řetězce, eten – vlastnosti a použití

- alkiny – typ vazby a řetězce, etin – vlastnosti a použití

- areny  – typ vazby a řetězce, benzen, naftalen – vlastnosti a použití

- ropa, uhlí, zemní plyn – zpracování, využití získaných produktů

- paliva – fosilní a průmyslově vyráběná paliva, jejich vliv na životní prostředí, výhřevnost

 

Deriváty uhlovodíků

 

- halogenderiváty – použití

- alkoholy – vlastnosti a použití metanolu, etanolu, glycerolu, fenolu, alkohol jako droga

- aldehydy – vlastnosti a použití metanalu

- ketony – vlastnosti a použití acetonu

- karboxylové kyseliny – vlastnosti a použití kyseliny mravenčí a octové

- přírodní látky     

- sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny – vlastnosti, zdroje, funkce v lidském organismu, produkty jejich biochemického zpracování

- fotosyntéza – reaktanty, produkty, podmínky

- biokatalyzátory – vitamíny, hormony, enzymy

 

Chemické prvky

 

- principy výroby a zpracování železa, vlastnosti a použití litiny a oceli

- vlastnosti a použití kovů – mědi, hliníku, zinku, cínu, olova, stříbra a zlata, železa

- slitiny

 

Chemie a společnost

 

- chemický průmysl – surovina, výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, recyklace surovin

- plasty a syntetická vlákna

- polymerace, společné vlastnosti plastů, problémy s odpady, PE, PVC, PS, PP

- společné vlastnosti syntetických vláken, PES, PAD

- hoření, hořlaviny, označení hořlavin podle nebezpečnosti, zásady bezpečnosti

- hašení, principy, hasící látky, zásady první pomoci při popáleninách

- chemie a člověk – detergenty, pesticidy a insekticidy, léčiva, návykové látky, otravné látky, pravidla chování při mimořádné události – 

   havárii s únikem nebezpečných látek

 

 

 

 

Přírodopis – charakteristika předmětu

 

A. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

 

A. 1 Hlavní cíle předmětu v pojetí ŠVP  3in

 

-  poznávání přírody jako systému

-  vedení žáků k pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy

-  uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě

-  rozvíjení dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat dílčí děje, jevy a objekty v přírodě

-  poznávání sebe sama, učení se šetrnému chování ke svému zdraví a zdraví ostatních

 

 

A. 2 Vzdělávací obsahy předmětu (témata, tématické celky z jiných oborů, případně průřezová témata)

 

Do předmětu Přírodopis jsou zařazeny některé tématické okruhy integrovaného předmětu Výchova ke zdraví, jejich přehled je uveden v rámci  předmětu Výchova ke zdraví a v přehledu učiva Přírodopisu pro 6. – 9. ročník.

 

 

Do předmětu Přírodopis jsou zařazeny tématické okruhy těchto průřezových témat:

            

A. Osobnostní a sociální výchova

                               (4) Psychohygiena (6. ročník)

Téma zařazeno do předmětu Výchova ke zdraví v návaznosti na témata Zdravý způsob života a péče o zdraví a do předmětu Přírodopis v návaznosti na témata Viry, bakterie, houby

                                                                                    

            (3) Seberegulace a sebeorganizace (7. ročník) (

              Téma zařazeno do předmětu Výchova ke zdraví v návaznosti na oblast témat Osobnostní a sociální rozvoj

 

B. Výchova demokratického občana

            Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

C. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

            Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

D. Multikulturní výchova

             (3) Etnický původ (9.ročník)

Téma  realizováno v návaznosti na látku předmětu Přírodopis Soustava kožní.

 

E. Environmentální výchova

(1) Ekosystémy (  7. roč.) PROJEKT

Téma  realizováno v návaznosti na látku předmětu Přírodopis Krytosemenné rostliny, Obojživelníci, Plazi, Ptáci, Potravní řetězce.

 

(2)     Základní podmínky života (  6. roč.) PROJEKT

Téma  realizováno v návaznosti na látku předmětu Přírodopis Vznik a vývoj života, Organické a anorganické látky, Bakterie.

 

F. Mediální výchova

                                                      

Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

 

A. 3 Preferované formy realizace předmětu

 

- preferujeme vyváženost v uplatnění různorodých forem výuky: výuka v odborné pracovně, skupinová práce, pokusování,   

experimentace, demonstrační pokusy, práce s přírodninami, s modely, s živým materiálem, miniiprojekty zaměřené na zpřesnění představ o jevech a procesech  v přírodě a to s propojením s výtvarnými činnostmi,  besedy, společná práce s  encyklopediemi, výklad látky a procvičování v kombinaci s využitím dostupných přírodovědných filmů, internetu, exkurze, návštěvy muzeí, výstav, ekologické programy, projektová práce v přírodě

 

A. 4 Časová dotace předmětu v jednotlivých ročnících

 

Předmět Přírodopis  je vyučován v 6.  – 9. ročníku v týdenní časové dotaci:


6. – 8. ročník – 3 hodiny týdně

                9. ročník – 1 hodina týdně

 

 

A. 5 Místo realizace předmětu

Předmět realizujeme v odborné pracovně přírodopisu a chemie, v počítačové pracovně, popř. mimo budovu školy (muzea, výstavy, Stromovka atd.)

 

 

A. 6 Organizace výuky předmětu (dělení žáků na skupiny, spojování žáků z různých ročníků atd.) - zdůvodnění

 

Žáci se nedělí na skupiny, žáci absolvují výuku předmětu po třídách.

 

 

B. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Přírodopis

 

B. 1 Preferované výchovné a vzdělávací strategie (postupy, metody, formy práce), které vedou k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků a které vycházejí ze společně sdílených a uplatňovaných postupů v rámci školy

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k učení jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- zapojit a využívat vlastní zkušenost

- hodnotit proces a výsledek své práce, analyzovat ho a prezentovat

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k řešení problémů jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- uplatnění tvořivých přístupů při pokusování

- laborování, experimentaci

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence komunikativní jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

 - ptát se, naslouchat

 - pracovat ve vstřícné a tvořivé atmosféře, podporující osobitá řešení

 - učit se reflektovat svou činnost i činnost ostatních

-  utvářet si vlastní pohled a názor na zákonitosti a ochranu přírody

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence sociální a personální jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- pracovat v přirozeném prostředí, pocitem bezpečí a bez strachu z neúspěchu

- zažívat přímé, nezprostředkované i zprostředkované zážitky při seznamování se světem přírody

- upevňovat pozitivní vztah ke světu, k ostatním lidem i k sobě samotnému

- obohacování osobnosti o nové prožitky, poznatky v oblasti poznávání přírody

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence občanské jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- projevovat postoje, názory na různorodé jevy související s ochranou živ. prostředí

- ztvárňovat a prezentovat své i vize a představy různorodými postupy

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence pracovní jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- kooperovat s ostatními žáky, pracovat ve skupině

- spolupodílet se na řešení složitých problémů

 

-  navrhovat nová řešení, koncipovat postupy v procesu ochrany přírody

- vést diskusi, vyjádřit názor při reflexi

- plánovat samostatně svou práci

- zacházet správně bezpečně v nástroji při pokusování a experimentaci

 

 

 

 

 

Přírodopis – oborové cílové kompetence žáka 3. období (6. - 9. roč.)

 

 

Žáci:

 

v oblasti obecné biologie, biologie hub, biologie rostlin

 

-          popíší základní rozdíly mezi buňkou rostlinnou, živočišnou a bakteriální, objasní funkci základních organel

-          rozpoznají a objasní funkci základních orgánů a orgánových soustav rostlin, uvedou na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka

-          rozpoznají naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovnají je podle charakteristických znaků

-          vysvětlí způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech

-          dokáží objasnit pojem symbióza na soužití řasy s houbou ve stélce lišejníků

-          na základě pozorování odvodí uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům

-          dokáží porovnat rostlinné orgány podle jejich vnější stavby, orientují se ve vnitřní struktuře kořene, stonku, plodu a semene

-          rozlišují základní systematické skupiny rostlin a ovládají základní vyhledávání v atlase rostlin, seznámí se s prací s klíčem k určování rostlin

 

v oblasti biologie živočichů

 

-          porovnají základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů, rozliší základní rozdíly mezi bezobratlými a strunatci

-          rozlišují a porovnávají jednotlivé skupiny živočichů, určují vybrané živočichy, zařazují je do hlavních taxonomických skupin (kmen, třída)

-          na základě pozorování dokáží odvodit základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí

-          znají význam živočichů v přírodě a pro člověka

-          dokáží určit charakteristické znaky savců a porovnat je se znaky, kterými se odlišuje člověk

-          rozlišují základní řády savců, určují vybrané druhy

-          orientují se v otázkách domestikace

 

v oblasti biologie člověka

 

-          určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy

-          orientují se v základních stupních fylogeneze člověka

-          objasní vznik a vývin jedince od početí až po stáří

-          rozlišují příčiny, případně příznaky běžných nemocí, uplatňují zásady jejich prevence a léčby

-          orientují se v aplikaci předlékařské první pomoci při poranění a jiném poškození těla

 

 

 

v oblasti neživé přírody

 

-          dokáží popsat jednotlivé sféry Země

-          rozpoznají podle charakteristických vlastností vybrané horniny a nerosty, využívají základní určovací pomůcky

-          rozlišují důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin a vody

 

-          rozlišují hlavní půdní typy, porovnají význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy

-          rozlišují jednotlivá geologická období

-          uvedou příklady výskytu organismu v určitém prostředí a vztahy mezi nimi

-          rozlišují a uvedou příklady systémů organismů – populace, společenstva, ekosystémy

-          vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam

-          uvedou příklady kladných a záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému

-          aplikují praktické metody poznávání přírody

 

 

 

Přírodopis – dílčí ročníkové oborové kompetence   3. období (6. - 9. roč.)

 

 

6. ročník

 

Země a život

 

Žáci       

- porozumí procesu vzniku života na Zemi

- uvědomí si nezbytnost ochrany ovzduší a ozonosféry

- vysvětlí vývoj organických látek z anorganických l.

- dokáží odlišit org. a anorg. látky na základě jejich vlastností

- seznámí se s pravidly bezpečnosti v chemické laboratoři

- zvládnou manipulaci s lihovým kahanem a laboratorním sklem

 

Jednobuněčné organismy

 

Žáci       

- popíší rozdíly mezi viry a bakteriemi

- znají význam antibiotik, očkování, prevence

- rozlišují jednobuněčné rostliny a živočichy

- rozumí pojmům konzument, producent, reducent

 

Biologie hub

 

Žáci

- uvedou na příkladech význam plísní

- rozpoznají naše nejznámější houby s plodnicemi

 

Mnohobuněčné organismy

 

Žáci       

- popíší vnější a vnitřní stavbu základních skupin bezobratlých živočichů

- rozlišují a porovnávají jednotlivé skupiny bezobratlých živočichů

- zařazují vybrané zástupce do skupin

- znají význam živočichů v přírodě a pro člověka

 

 

 

 

 

7. ročník

 

Biologie vyšších živočichů

 

Žáci       

- popíší rozdíly mezi bezobratlými a obratlovci

- porovnávají vnější a vnitřní stavbu těla ryb, obojživelníků, plazů a ptáků

- vysvětlí funkce jednotlivých orgánových soustav

 

- zařazují hlavní zástupce obratlovců do taxonomických skupin (kmen, třída)

- na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí

- znají význam živočichů v přírodě a pro člověka

 

Biologie vyšších rostlin

 

Žáci     

- popíší rozdíly mezi nižšími a vyššími rostlinami

- vysvětlí vývojové změny ve vnější a vnitřní stavbě a funkcích vyšších rostlin

- odvodí uspořádání rostlinného těla od buňky až k celému organismu

- rozlišují základní systematické skupiny rostlin

- ovládají vyhledávání v atlase rostlin

 

 

8. ročník

 

Savci

 

Žáci

- popíší vývoj a charakteristické rysy (odlišné znaky savců a plazů, přizpůsobivost)

- ovládají zařazení savců do systému živočichů (přehled hlavních řádů)

- popíší vnější a vnitřní stavba těla savců (popis a funkce orgánových soustav, porovnání s člověkem)

 

Biologie člověka

 

Žáci

- ovládají anatomii a fyziologii (stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy – opěrná,      

  pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací a rozmnožovací, nervová)

- popíší fylogenezi a ontogenezi člověka ( rozmnožování člověka, vývin jedince)

- stručně charakterizují nemoci, úrazy, popíší prevenci (příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při  léčení běžných -    

  nemocí, závažná poranění a život ohrožující stavy)

- orientují se v problematice životního stylu (pozitivní a negativní dopad na zdraví člověka)

 

9. ročník

 

Neživá příroda

 

Žáci       

- vysvětlí vznik vesmíru, sluneční soustavy, Země a Měsíce

- znají základní údaje o kosmonautice

- dokáží popsat stavbu Země se zaměřením na zemskou kůru a litosféru

- rozpoznají podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a hornin a popíší jejich využití v praxi

- rozlišují důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů

- charakterizují jednotlivá geologická období

             

 

 

 

 

Změny životních společenstev, rušivý vliv člověka

 

 

Žáci:

- uvedou příklady výskytu organismu v určitém prostředí a vztahy mezi nimi

- vysvětlí podstatu potravních řetězců a zhodnotí jejich význam

- uvedou příklady kladných a záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému

 

 

Přírodopis – učivo (tématické okruhy, témata) 3. období (6. - 9. roč.)

 

 

6.ročník

 

Země a život

-          vznik Země a vývoj života na Zemi (koacerváty, látky anorganické a organické,

vytváření atmosféry a hydrosféry, fotosyntéza)

-          vznik prvních organismů

 

Jednobuněčné organismy

-          viry a bakterie (hlavní znaky, výskyt, význam, onemocnění, očkování, předchá-

zení infekci

-          jednobuněčné rostliny (sinice, řasy, vliv na životní prostředí)

-          jednobuněční živočichové (prvoci, stavba těla, výskyt, význam pro vznik života)

 

Biologie hub

-          nižší houby (kvasinky a plísně, pozitivní a negativní vliv na člověka)

-          vyšší houby (stavba těla, rozmnožování, zásady sběru, konzumace, 1. pomoc při otravě houbami)

-          lišejníky (stavba, výskyt, význam)

 

Mnohobuněčné organismy

-          nižší mnohobuněčné rostliny (charakteristika, výskyt, využití)

-          bezobratlí živočichové (žahavci, ploštěnci, kroužkovci, měkkýši, členovci)

stavba, výskyt, význam, ochrana před parazity

 

Témata integrovaného předmětu Výchova ke zdraví zařazená do učiva Přírodopisu

 

 

Zdravý způsob života a péče o zdraví

-           tělesná a duševní hygiena

-           zásady osobní, intimní a duševní hygieny

-           stravování a pitný režim

-           pohybové aktivity, otužování

-           význam pohybu pro zdraví

-           režim dne

 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

-           dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

-           bezpečné prostředí ve škole (Př)

-           bezpečnost v dopravě, návraty domů, ulice, výtah

-           znalost pravidel silničního provozu – návaznost na 1. stupeň

-           důležitá telefonní čísla

 

Hodnota a podpora zdraví

-           zodpovědnost za své zdraví při různých činnostech, sportovních i jiných

-            

-           program podpory zdraví

 

 

 

7. ročník

 

Biologie vyšších živočichů

-          základní znaky strunatců (rozdíly mezi bezobratlými živočichy a strunatci)

-          stavba těla, složení a funkce orgánových soustav ryb, obojživelníků, plazů a ptáků

-          významní zástupci těchto skupin (výskyt v přírodě, význam, ochrana živočichů)

 

Biologie vyšších rostlin

-          rozdíly mezi stavbou těla nižších a vyšších rostlin

-          anatomie a morfologie rostlin (stavba a funkce kořene, stonku, listu, květu, semene a plodu)

-          fyziologie rostlin (základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu a rozmnožování)

-          systém rostlin (poznávání a zařazování daných zástupců běžných druhů mechorostů, kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných rostlin, jejich vývoj a využití hospodářsky významných zástupců)

 

 

Témata integrovaného předmětu Výchova ke zdraví zařazená do učiva Přírodopisu

 

Změny v životě člověka

-           dětství, puberta, dospívání

-           tělesné a duševní změny

 

Zdravý způsob života a péče o zdraví

-        výživa a zdraví

§         základy zdravého stravování

§         poruchy příjmu potravy

§         stolování rodiny

 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

-           civilizační choroby

§         zdravotní rizika

§         preventivní a lékařská péče

 

-         auto-destruktivní závislosti

-         zdravotní a sociální zneužívání návykových látek

-         patologické hráčství

-         práce s počítačem

 

8. ročník

 

Savci

-          vývoj a charakteristické rysy (odlišné znaky savců a plazů, přizpůsobivost)

-          zařazení savců do systému živočichů (přehled hlavních řádů)

-          Vnější a vnitřní stavba těla savců (popis a funkce orgánových soustav, porovnání s člověkem)

 

Biologie člověka

              -   anatomie a fyziologie (stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla, orgány,       

                           orgánové soustavy – opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací a

                            rozmnožovací, nervová)

-          fylogeneze a ontogeneze člověka ( rozmnožování člověka, vývin jedince)

-          nemoci, úrazy, prevence (příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při  léčení běžných nemocí, závažná poranění a život ohrožující stavy)

-          životní styl (pozitivní a negativní dopad na zdraví člověka)

 

 

Témata integrovaného předměru Výchova ke zdraví zařazená do učiva Přírodopisu

 

Zdravý způsob života a péče o zdraví

-         ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy

§          bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS)

§          preventivní a lékařská péče, první pomoc

-         odpovědné chování v situacích úrazu – v domácnosti, ve škole, ve sportu aj.

§          domácí lékárnička

§          hygiena práce

 

-         volný čas s ohledem na zdraví a pohyb

-         stravování – základní druhy potravin (rozlišování potravin – co je z čeho vyrobené)

 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

-         stres a jeho vztah ke zdraví

-         ochrana člověka za mimořádných situací

 

Změny v životě člověka – dospívání, život mladistvých

-       tělesné, duševní a společenské změny

-       sexuální dospívání, předčasná sexuální zkušenost, těhotenství a rodičovství mladistvých

-       poruchy pohlavní identi

 

Hodnota a podpora zdraví

-         celostní pojetí člověka ve zdraví i nemoci

-         zdravá výživa a vliv stravování na zdraví

-         pitný režim

 

9. ročník

 

Neživá příroda

-          Země (vznik vesmíru a sluneční soustavy, Slunce, planety, Měsíc, kosmonautika, stavba Země)

-          vnitřní a vnější geologické děje (příčiny a důsledky, vznik pevnin, vznik minerálů a hornin)

-          nerosty a horniny (vznik, vlastnosti, třídění, praktický význam a využití zástupců, určování základních vzorků)

-          vývoj zemské kůry a organismů na Zemi (geologické změny, vznik života, geologické éry a typické organismy)

 

  

Změny životních společenstev, rušivý vliv člověka

-          organismy a prostředí (vzájemné vztahy mezi organismy a prostředím, přirozené

a umělé ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha v ekosystému)

ochrana přírody a životního prostředí

 

 

Témata integrovaného předmětu Výchova ke zdraví zařazená do učiva Přírodopisu

 

Návrh besed pro žáky 9. ročníku realizovaných v rámci Ov, Př a volitelných předmětů:

-        sebehodnocení – dodržování zásad zdravého životního stylu (např. pohyb, sport; kde, jak dlouho, jakým způsobem a s kým a jak trávím čas)

-        stravování – co jím (jím všechno, vybírám si), stolování – jak doma jíme

 

Zapojení rodičů žáků:

-         besedy (lékaři, zdravotní sestry, sportovci, psychologové, požárníci, pracovníci ekologické a drogově-preventivní neziskové organizace, …)

-         uspořádání sportovních akcí – výlet, sportovní utkání, posilovna, bazén,…

-         uspořádání kulturních akcí – táborák, koncert, diskotéka

-         dramatická výchova (náměty)

 

 

 

 

Zeměpis – charakteristika předmětu

 

A. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

 

A.      1 Hlavní cíle předmětu v pojetí ŠVP  3in

 

-                     -  porozumět přírodním jevům, procesům , jejich zákonitostem a souvislostem v krajinné sféře

-  poznávat důležité vztahy mezi přírodou a lidskou činností

-  poznat a pochopit globální problémy lidstva

-  rozvíjet orientaci v geografickém prostředí

-          

 

-                    A. 2 Vzdělávací obsahy předmětu (témata, tématické celky z jiných oborů, případně průřezová témata)

 

   Do předmětu Zeměpis jsou zařazeny tématické okruhy těchto průřezových témat:

            

A. Osobnostní a sociální výchova

             Tématické okruhy nejsou zařazeny.

B. Výchova demokratického občana

               Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

C. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

(1)  Evropa a svět nás zajímá (7. roč.)

Téma  realizováno v návaznosti na látku předmětu

 
(2) Objevujeme Evropu a svět (8. roč.)

Téma  realizováno v návaznosti na látku předmětu

 

D. Multikulturní výchova

            Tématické okruhy nejsou zařazeny.                                                                               

 

E. Environmentální výchova

             Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

F. Mediální výchova

            Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

 

 

 

 

 

A. 3 Preferované formy realizace předmětu

 

Individuální přístupy (samostatné zamyšlení nad problémem), práce ve dvojicích a skupinách, zeměpisná cvičení, pozorování v terénu, exkurze

 

A. 4 časová dotace předmětu v jednotlivých ročnících

6. ročník – 2 hodiny týdně

7. ročník – 2 hodiny týdně

8. ročník – 1 hodiny týdně

9. ročník – 2 hodiny týdně

 

A. 5 Místo realizace předmětu

 

Předmět realizujeme v kmenových třídách, počítačové pracovně, popř. mimo budovu školy (školní prostory, Stromovka , Letenská pláň, Technické a Zemědělské muzeum…atd.)

 

 

A. 6 Organizace výuky předmětu (dělení žáků na skupiny, spojování žáků z různých ročníků atd.) - zdůvodnění

 

Žáci se nedělí na skupiny,  absolvují výuku předmětu po třídách.

 

 

 

B. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Zeměpis

 

-  rozvíjení schopnosti orientace v geografickém prostředí, poznávání hlavních geografické jevů, 

   osvojování a používání základních  geografických pojmů prostřednictvím aktivní práce s mapami,   

   plány, náčrty, schématy

-  odhalování širších geografických souvislostí prostřednictvím aktivní práce s internetem, geograf. 

   časopisy a využití statistik, encyklopedií, atlasů atd.

-  vytváření aktivních postojů žáků při tvorbě a ochraně životního prostředí prostřednictvím přímého

   s tyku s krajinou sférou (orientace v terénu, geografická cvičení)

-  rozvíjení zájmu o poznávání České republiky , cizích zemí a regionů prostřednictvím společného 

   cestování (využití ozdrav. a poznávacích výjezdů a tématických výletů) a prostřednictvím tvorby      

   žákovských projektů s využitím cestovatelských zkušeností a zážitků žáků (např. se zaměřením na

   srovnávání sociálních a hospodářských jevů České republiky v evropském i světovém měřítku).

 

B. 1 Preferované výchovné a vzdělávací strategie (postupy, metody, formy práce), které vedou k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků a které vycházejí ze společně sdílených a uplatňovaných postupů v rámci školy

 

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k učení jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

-  pracovat individuálně nebo ve skupinách

-  používat pomůcky,  tiskoviny, geografická a statistická  média, masmédia, aby dokázali postupným získáváním geografických znalostí tyto informace,vyhledávat,třídit,srovnávat ,sestavovat, analyzovat, používat  a vyhodnocovat

-  prezentovat aktuální události a jejich rozbor ve výuce

-  vysvětlovat objevené závislosti a pravidla, klást si navzájem otázky, odpovídat, přemýšlet  o praktickém řešení

-  sebehodnocení, (uvědomit si, které učivo ovládá)

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k řešení problémů jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

-  o každém předloženém problému hovořit, hledat podobnosti a rozdílnosti v regionech

-  formulovat podstatu problému, popřípadě identifikovat chybějící informace nebo vyloučit nadbytečné a  teprve poté navrhnout  

   způsoby a možnosti řešení

-  samostatnou práci s informacemi a  posouzení práce druhých

 

-  seznamovat se aktuálním děním, příčinami a důsledky těchto událostí

-  vyslovovat domněnky o pozorovaných jevech, objektech a procesech, ověřovat si správnost svých  

   domněnek a závěrů(chápat význam kontroly dosažených výsledků)

-  vyslovovat vlastní domněnky  a názory na jevy a procesy v lidské společnosti a v   

   přírodním prostředí

-  prostřednictvím nastolených problémový situací uplatnit vědomosti a znalosti i v jiných 

   geografických oblastech a prostředích (postupné získávání schopnosti aplikovat a zobecňovat)

-  kriticky posuzovat sociální jevy a procesy

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence komunikativní jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

-  hovořit o pozorovaném jevu nebo o vlastním způsobu řešení daného úkolu

-  pracovat v atmosféře tolerance, bez obav vyjadřovat a hájit své názory

 

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence sociální a personální jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

 

-  podílet se na stanovení pravidel pro práci ve skupinách

-  požádat kdykoliv  o pomoc

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence občanské jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

-  pomáhat si mezi sebou, hodnotit nápady, produkty, výstupy druhých

-  využívat svá práva  a pracovat v klimatu jasně stanovených pravidel

 

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence pracovní jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

-  přistupovat kriticky k výsledkům práce a samostatně si stanovovat kritéria hodnocení vlastní práce

-  ověřovat si své teoretické znalosti při orientaci, pohybu v reálném geograf. prostředí

-  využití atlasů,tematických map a plány různých měřítek při řešení reálných problémů v praxi

-  využívat potřebný čas k systematizaci, úklidu, uspořádání svého pracovního místa, ale i dat,    

   získaných údajů, informací, výstřižků, plánků

-  postupný rozvoj manuální zručnosti -  přesnost, cit pro detail a orientace v prostředí (tvořit situační   

   náčrtky, plánky a geografické značky)

 

 

Zeměpis – oborové cílové kompetence 3. období (6. – 9. ročník)

 

Žáci

 

V okruhu Planeta Země, přírodní obraz Země

 

-  používají s porozuměním zeměpisnou a topografickou terminologii

-  utřiďují a hodnotí zeměpisné informace a zdroje dat z tabulek, grafů a časopisů

-  rozlišují a hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře

-  vytvářejí si osobní postoje k okolnímu světu hodnocením míst, jevů a procesů

-  umí objasnit postavení Země ve vesmíru a základní vlastnosti ostatních těles sluneční soustavy

-  zhodnotí důsledky pohybů Země na život všech organismů i člověka

-  rozlišují jednotlivé složky přírodní sféry, jejich vzájemné souvislosti, pojmenovávají základní typy zemského povrchu

-  porovnávají vliv vnitřních i vnějších vlivů v přírodní sféře a jejich dopad na člověka i přírodu

 

v okruhu Zeměpis světadílů a oceánů

 

-  umí ukázat na mapách probírané světadíly a oceány, porovnávají a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,  

   politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti vybraných oblastí nebo států

-  hodnotí případné změny přírodní, hospodářské či politické a jejich důsledky

 

-  umí ukázat na mapách  všechny světadíly, oceány a makroregiony podle různých kritérií

-  porovnávají a  úměrně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, společenské i politické a hospodářské poměry v jednotlivých světadílech

   a regionech

-  zvažují změny, které v různých částech světa nastaly, nastávají nebo mohou nastat  a vyvozuje příčiny

 

 

v okruhu Česká republika

 

-  zhodnotí přírodní, hospodářské a kulturní poměry  a zdroje na území ČR i v jednotlivých regionech

-  lokalizují na mapách jednotlivé kraje ČR

-  umí vyhledat hlavní oblasti těžby nerostných surovin a hospodářských aktivit

-  uvádějí  příklady a působnosti ČR ve světových mezinárodních institucích, organizacích

        a seskupeních

-          vymezí a lokalizuje místní oblast – region

 

v okruhu Společenský a hospodářský zeměpis, životní prostředí

 

-  srovnávají  státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných i odlišných znaků

-  posoudí prostorou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby 

-  posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje základní znaky sídel

-  srovnávají předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit

-  lokalizují aktuální geopolitické změny a politické zájmy ve světě

-  srovnávají různé krajiny jako součást pevninské krajinné sféry, rozlišuje znaky a funkce krajin

-  uvádějí konkrétní příklady přírodních a krajinných složek, prvků

-  uvádějí na vybraných příkladech důsledky přírodních i společenských vlivů na životní prostředí

 

 

 

Zeměpis – učivo (tématické okruhy, témata) 3. období (6. - 9. roč.)

 

 

6. ročník

 

Planeta Země

 

-          postavení Země ve vesmíru, tvar a pohyby planety Země

-          porovnání s ostatními tělesy sluneční soustavy

 

Glóbus a mapa

 

-          glóbus, měřítko glóbu

-          zeměpisná síť, důležité rovnoběžky a poledníky, zeměpisné souřadnice

-          určování zeměpisné polohy  v zeměpisné síti

-          měřítko a obsah plánů a map, jejich orientace vzhledem ke světovým stranám

-          praktické činnosti s plány, mapami a atlasy (i v terénu)

 

Přírodní obraz Země

 

-          krajinná sféra Země a její složky

-          tvary zemského povrchu

-          přírodní složky krajiny, jejich vzájemná souvislost a podmíněnost

 

 

Zeměpis světadílů a oceánů

 

-          světadíl Afrika, Austrálie a Antarktida

-          zeměpisná poloha, rozloha, členitost a přírodní poměry oceánů, světadílů a jejich oblastí

 

-          kulturní, společenské, hospodářské a politické zvláštnosti a podobnosti těchto světadílů

 

7. ročník

 

Zeměpis světadílů a oceánů

Amerika

Atlantský a Severní ledový oceán

Eurasie

Oblasti Asie

Oblasti Evropy

 

-          zeměpisná poloha, rozloha, členitost a přírodní poměry světadílů, oceánů i jejich oblastí

-          kulturní, společenské, hospodářské a politické zvláštnosti a podobnosti světových regionů

       a některých vybraných států

 

8. ročník

 

Česká republika

 

-          zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry

-          rozmístění obyvatelstva, sídelní poměry

-          rozmístění hospodářských aktivit, sektorová a odvětvová skladba hospodářství

-          transformační společenské, politické a hospodářské procesy a jejich územní dopady

-          hospodářské a politické postavení ČR v Evropě a ve světě, zapojení do mezinárodního

      obchodu

-          členství v organizacích a seskupeních (EU, NATO..)

-          regiony České republiky – územní  jednotky státní správy a samosprávy, krajské členění,

-          kraj místního regionu – Vysočina, základní data a charakteristika, místní obec

       

 

9.  ročník

 

Společenský a hospodářský  zeměpis

 

-          státy světa – srovnávací kriteria, velikost, počet obyvatel

-          politické, bezpečnostní a hospodářské organizace a seskupení

-          obyvatelstvo světa – rozmístění podle ras, národů, jazykových skupin a náboženství

-          společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa, sídelní systémy, urbanizace

-          soužití v multikulturní a společensky rozdílné společnosti

-          předpoklady a faktory rozmístění hospodářských aktivit, odvětvová struktura, centra          světového hospodářství, ukazatelé hospodářského rozvoje a životní úrovně

-          geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní ohniska

 

Životní prostředí

 

-          krajina – typy krajin, přírodní a společenské prostředí, vztah přírody a společnosti

-          složky životního prostředí, udržitelnost života a rozvoje společnosti

-          ochrana přírody, chráněná území

-          globální ekologické problémy a jejich východiska

-          vyhledávání, třídění a hodnocení zeměpisných poznatků a informací, využití Internetu,

-          cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, okolí školy