Tělesná výchova – charakteristika předmětu

 

A.Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

 

A. 1  Hlavní cíle předmětu v pojetí ŠVP  3in

 

-  rozvoj pohybových schopností a dovedností žáků, posílení tělesné kondice (zvyšovat obratnost, vytrvalost, rychlost, pohyblivost)

-  získat návyky správného držení těla

- zvyšovat pohybový rozsah a obratnost žáků

-  získávat pocit nutnosti pravidelného cvičení jako součásti správného životního stylu

-  vysoká bezpečnost při všech aktivitách v Tv 

-  efektivní duševní i fyzická příprava na sportovní výkony

-  zvládnutí správného rozcvičení

-  učit žáky cítit, vnímat hudbu a umět ji vyjadřovat pohybem,

-  upevňovat charakterové vlastnosti žáků, rozvíjet sociální vztahy

 

A. 2 Vzdělávací obsahy předmětu (témata, tématické celky z jiných oborů, případně průřezová témata)

 

Do předmětu Výtvarná výchova jsou zařazeny tématické okruhy těchto průřezových témat:

            

A. Osobnostní a sociální výchova

                       (3) Seberegulace a sebeorganizace (1. ročník)

                       Tématický celek zařazen v předmětu Tělesná výchova - v návaznosti na témata: sebeobsluha, respektování pravidel                     

                        bezpečnosti a pravidel při hrách

 

B. Výchova demokratického občana

         Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

C. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

         Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

D. Multikulturní výchova

         Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

E. Environmentální výchova

         Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

F. Mediální výchova

         Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 3 Preferované formy realizace předmětu

 

Základní aktivity a jejich rozdělení v jednotlivých obdobích:

 

V 1. období

1. roč.

Pořadová cvičení, Rytmická gymnastika a tanec, Drobné hry, Lehká atletika, Sportovní gymnastika, Sportovní hry, Turistika

2. -  3- roč.

Pořadová cvičení a chůze, Rytmická gymnastika a tanec, Průpravná cvičení, Drobné hry, Cvičení rovnováhy, Lehká atletika, Sportovní gymnastika, Sportovní hry, Výchova ke zdraví

 

2. období

4. – 5. roč.

Pořadová cvičení , Rytmická cvičení a tanec, Průpravná cvičení, Atletika, Gymnastika, Pohybové hry, Sportovní hry, Plavání, Bruslení, Lyžování, Turistika

 

3 .období

6. – 9. roč.

atletika – skoky, hody, běhy a jejich kombinace, pohybové hry se zaměřením na rychlost, vytrvalost, výbušnost, sportovní

hry – košíková, kopaná, florbal, odbíjená, softball, plavání, skoky do vody, hry ve vod, lyžování, základy sjezdového

lyžování, bruslení

 

 

Další  aktivity zařazované pravidelně do hodin Tv:

 

Poučení o aspektech ovlivňující zdraví v souvislosti s pohybovou činností

 

V rámci Tělesné výchovy probíhá kontinuálně seznamování žáků s těmito hlavními aspekty ovlivňujícími zdraví, žáci jsou motivováni k dodržování základních pravidel v souvislosti s pohybovou činností a sportem a to na základě současných poznatků.

 

           Témata poučení:

 

                                                    - vhodné a nevhodné prostředí pro TV

                                                    - příprava organismu před pohybovou činností

                                                    - pohybu pro zdraví

                                                    - bezpečný pohyb a chování ve známém i neznámém prostředí pro TV,

                                                    - dodržování pokynů týkajících se jejich bezpečnosti a ochrany zdraví

                                                    - hygiena při TV, vhodný sportovní oděv a obuv

                                                    - pořádek a čistota při pobytu v tělocvičně, na hřišti, v přírodě

                                                    - otužování studenou vodou, vzduchem

                                                    - důležitost správné a vyvážené životosprávy

                                                    - správná reakce při úrazu

 

Vyrovnávací cviky

Jsou to průpravná gymnastická cvičení, která jsou zaměřena na uvolnění a protažení jednotlivých svalových skupin. V tomto období posilovací cviky zařazujeme jen jednoduché a krátce. Pozornost věnujeme cvičením koordinačním, cvičení na zvětšování pohybového rozsahu kloubů, také na podporu návyku správného držení těla.

 

Kondiční cvičení

Cvičení se zaměřením na rychlost, pohyblivost, obratnost, vytrvalost, to jsou: běh, skoky, házení, cvičení rovnováhy, lezení, šplhání, překonávání překážek, gymnastická cvičení s náčiním i bez náčiní (např. s míči, se švihadly, na lavičkách, žebřinách apod.)

 

Rytmická cvičení a tanec

Rytmická cvičení jsou velmi vhodnou součástí vyučování v 1. – 3. r., zařazujeme je nejen do vyučovacích hodin Tv, ale též do hodin dalších předmětů.

 

 

 

Relaxační cvičení

Jsou to cvičení zaměřená na svalové a psychické uvolnění. Pomocí zklidnění dechu, pozorování projevů vlastního těla a uvolňovacích cviků dochází k rychlému uvolnění, zklidnění žáka. Techniky relaxace si žáci osvojují postupně jako prostředek zvládání stresu a zátěžových psychických či fyzických situací obecně.

 

 

A. 4 Časová dotace předmětu v jednotlivých ročnících

 

Předmět Tělesná výchova je vyučován ve všech ročnících a to 2 hodiny týdně.

 

A. 5 Místo realizace předmětu

 

Tělocvična, školní hřiště, atletické hřiště, popř. účelové dětské hřiště, plavecký bazén

 

 

 

A. 6 Organizace výuky předmětu (dělení žáků na skupiny, spojování žáků z různých ročníků atd.) - zdůvodnění

 

Žáci se dělí na skupiny podle pohlaví a podle aktuálního počtu žáků v ročníku s tím, že

 

 

B. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Tělesná výchova

 

B. 1 Preferované výchovné a vzdělávací strategie (postupy, metody, formy práce), které vedou k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků a které vycházejí ze společně sdílených a uplatňovaných postupů v rámci školy

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k učení jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- absolvovat činnosti podporující pohybové učení

- hodnotit vlastní výsledky, výkony

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k řešení problémů jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- uplatnění tvořivých přístupů, sebevyjádření pohybem

- dostatek času pro postupné získávání pohybových dovedností a návyků

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence komunikativní jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

 - cvičit  ve vstřícné atmosféře, podporující rozvoj osobnosti a podněcující zájem

 - učit se reflektovat svou činnost i činnost ostatních

 - utvářet si vlastní pohled na různé pohybové aktivity, umožnit setkání s různorodými sporty a typy pohybových činností

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence sociální a personální jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- cvičit v přirozeném prostředí, pocitem bezpečí a bez strachu z neúspěchu

- zažívat přímé, nezprostředkované zážitky

- prostřednictvím relaxace obnovovat tvořivé síly, upevňovat pozitivní vztah ke světu, k ostatním lidem i k sobě samotnému

- dosažení úspěchu při hrách, soutěžích

- obohacování osobnosti o nové dojmy, prožitky

- sebehodnocení výkonů

- cvičit v atmosféře tolerance, spolupráce a fair play

- svébytně a svobodně se vyjádřit prostřednictvím pohybu

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence občanské jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- 

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence pracovní jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- kooperovat s ostatními žáky, cvičit  ve skupině

 

 

 

 

 

 

Tělesná výchova – oborové cílové kompetence žáka 1. období (1. - 3. roč.)

 

    

Žáci

 

1. ročník

-          si osvojili základní postoje

-          rytmizují jednoduché pohyby podle hudby

-          zvládají požadované základní atletické prvky (hod míčkem, běh, skok) – v tomto období jde o zvládnutí techniky prvku

-          umějí  atletické prvky…..

-          osvojil si základy míč. her (úchop….

-          zvládají základní požadované akrobatické prvky (kotoul vpřed, stoj na lopatkách, kolébka na zádech) a základní prvky na nářadí (chůze na lavičce) a splh s přírazem na tyči

-          zvládají základní prvky míčových her (přihrávka obouruč, vrchní přihrávka, vrchní chytání)

 

2. – 3. ročník

 

-          si osvojili základní gymnastické postoje (pozor, pohov, základní povely – nástup, pozor, pohov, vpravo v bok, vlevo v bok, vyrovnat, rozchod)

-          si osvojili pohyb v dvoudobém taktu, dvoudobý takt v písni přísunný krok, cval stranou, poskočný krok

-          si osvojili koordinaci pohybů ve trojdobém a čtyřdobém taktu, cvičení v kleku, v sedu snožmo, zkřižmo i skrčmo,

-          zvládají průpravné prvky a prvky pro posílení rovnováhy – koordinace pohybů ve trojdobém a čtyřdobém taktu

-          zvládají cvičení v kleku, v sedu snožmo, zkřižmo i skrčmo, cvičení v lehu na zádech, stoj na jedné noze (druhá      

       v pohybu),poskoky na jedné noze, chůze po lavičce s plněním drobných úkolů, chůze po kladince lavičky

-          zvládají základní atletické prvky v členění:

Skoky skok z místa s doskokem na měkkou podložku, přeskok lavičky s dopadem na měkkou podložku, skok daleký s rozběhem

Hody míčkem a drobnými předměty v přírodě - házení do naznačených terčů o straně 1 metr na vzdálenost 4 metry

      -     zvládají vybrané prvky sportovní gymnastiky

-          převaly a kolébky na zádech

-          leh na zádech, vztyk bez pomoci rukou, opakovaně

-          sed zkřižmo, vztyk bez pomoci rukou, opakovaně

-          válení stranou i do mírného svahu

-          kotoul napřed ze stoje spojného, ze stoje rozkročného

-          kotoul, obrat, druhý kotoul; dva kotouly za sebou

-          kotoul napřed z chůze

-          stoj s oporou o lopatky a záloktí

-          cvičení rovnováhy (ve stoji na jedné noze)

-    zvládají základní cviky na nářadí (chůze vpřed i vzad s obraty, přeběhy lavičky

-          cvičení v sedu rozkročmo na lavičce

-          sed rozkročmo – přitahování těla k lavičce (nohy napjaté)

-         vzpor dřepmo u lavičky (držíme se rukama), vzpor stojmo, střídání

-          lezení po lavičce ve vzporu dřepmo s uchopením lavičky ze stran

-         chůze po kladince lavičky s plněním drobných úkolů

-          šplh na tyči s přírazem do přiměřené výšky podle individuálních předpokladu žáků

      -      zvládají cvičení v lehu na zádech, chytání míčů a míčků do obou rukou po vlastním nadhozu i odrazu od země i od zdi

-          zvládají základní požadované akrobatické prvky (kotoul vpřed, stoj na lopatkách, kolébka na zádech) a základní prvky na nářadí (chůze na lavičce) a splh s přírazem na tyči

-          zvládají základní prvky míčových her (přihlávka obouruč, vrchní přihrávka, vrchní chytání)

-      zvládají základní přípravné cviky pro míčové hry

-          přihrávky obouruč na místě (ve dvojicích, ve skupinách)

-          vrchní přihrávka jednoruč na místě i chůzi

-          chytání obouruč na místě

-          běh nebo chůze s házením míče o zem

-          míčové hry a pravidla, některé vybrané míčové hry podle podmínek školy a možnosti zapojit žáky do mimoškolní aktivity

 

Obecně kompetence

-          zvládají osvojené pohybové dovednosti dle svých pohybových předpokladů a schopností

-          dokáží hodnotit kvalitu pohybové činnosti a reagujjí na pokyny k odstranění vlastních chyb

-          projevují samostatnost, odvahu a vůli ke zlepšení svého výkonu

-          soutěží a jedná v duchu fair play

-          dokáží spolupracovat při jednotlivých týmových činnostech

-          dodržují pravidla bezpečného chování a jednání ve známém i neznámém prostředí

-          pokouší se o organizaci jednoduché pohybové hry

 

 

Tělesná výchova – učivo (tématické okruhy, témata) 1. období (1. - 3. roč.)

 

1. ročník

Pořadová cvičení

-          základní postoje – pozor, pohov, povely –  v řad nastoupit, rozchod

-          nástup na značky, do řady, do družstev, společný pozdrav

Rytmická gymnastika a tanec

-          rytmizace jednoduchých pohybů podle říkadel a písní

-          rytmizace jednoduchých a známých pohybů podle hudebního doprovodu – též volné pohybové vyjádření hudby.

-          motivovaná a rytmizovaná chůze a běh v základním tempu

-          pokus o přísunný krok, poskočný krok, cval stranou

-          nácvik správného držení těla (v lehu na zádech), při rytmických cvičeních a tanci

Drobné hry

-          hry spojené s během – honičky (např. všichni domů, na rybáře, zajímaná,  

-          podběhy pod dlouhým kroužícím švihadlem aj.)

-          hry spojené s házením míče (např. míčová válka, přihrávaná v kruhu, vybíjená v kruhu aj.)

-          hry spojené s vítězstvím někoho (např. boj o místo, boj o míč, přetahy, přetlaky, kohoutí zápas aj.)

-          hry pro uklidnění (např. Kuba řekl, na sochy, přibližovaná aj.)

-          hry na hřišti, na sněhu, na ledu

Lehká atletika

-          běh střídaný s chůzí, překonávání přírodních i umělých překážek

-          rychlý běh na 25m

-          vytrvalostní běh nejdéle 30s

-          skok daleký z místa odrazem snožmo a skok daleký z rozběhu

-          hod míčkem horním obloukem na dálku

Sportovní gymnastika

Akrobatická cvičení

-          převaly stranou v lehu – vzpažit (válení sudů)

-          kolébka na zádech – ze sedu skrčmo, uchopením za bérce z dřepu spojného

-          leh vznesmo – zezadu skrčmo kolébkou vzad

-          stoj na lopatkách – z lehu vznesmo

-          kotoul vpřed – z dřepu spojného – předpažit, i opakovaně

 

Cvičení na nářadí

a)  cvičení na lavičce

-          chůze vpřed, vzad i s obraty (také na kladince lavičky)

-          přeběhy lavičky

 

b)  šplh na tyči

-          šplh s přírazem na tyči

 

Sportovní hry

Příprava

-          přihrávka obouruč ve dvojicích (na místě)

-          vrchní přihrávka jednoruč na místě

-          vrchní chytání obouruč na místě

 

Turistika

-          chůze k cíli vzdálenému asi 1.5 km

-          smyslové hry zaměřené na pozorování okolí a hledání předmětů

-          chování v přírodě

-          překonávání přírodních překážek

-          orientace v terénu

 

2. ročník – 3. ročník

Pořadová cvičení a chůze

-          základní postoje – pozor, pohov

-          základní povely – nástup, pozor, pohov, vpravo v bok, vlevo v bok, vyrovnat, rozchod

-          nástup na značky, do řady, do družstev, společný pozdrav

-          chůze do rytmu (na počítání), chůze s písní do pochodu v zástupu i ve dvojicích

 

Rytmická gymnastika a tanec

-          rytmizace jednoduchých pohybů podle písní

-          pohyb v dvoudobém taktu, dvoudobý takt v písni

-          střídání chůze a běhu - nepravidelné, pravidelné

-          přísunný krok, cval stranou, poskočný krok

-          využití naučených kroků v lidovém tanci

Průpravná cvičení

-          rozcvičky k procvičení koordinace pohybů ve trojdobém a čtyřdobém taktu

-          cvičení ve stoji spojném i stoji rozkročném

-          cvičení v kleku, v sedu snožmo, zkřižmo i skrčmo

-          cvičení v lehu na zádech

-          chytání míčů a míčků do obou rukou po vlastním nadhozu i odrazu od země i od zdi

Drobné hry

-          hry spojené s během

-          hry spojené s házením

-          hry pro uklidnění

-          hry na hřišti (pravidla her s míčem – podrobněji internetové stránky – hry v TV 1. - 3. r.)

Cvičení rovnováhy

-          stoj na jedné noze (druhá v pohybu)

-          poskoky na jedné noze

-          chůze po lavičce s plněním drobných úkolů (nesu míč, přeskakuji překážku, přidávám potlesky nad hlavou, před a za tělem apod.)

-          chůze po kladince lavičky

Lehká atletika

Běhy

-          běh střídavý s chůzí

-          běh přes drobné překážky, např. v přírodě (přes kameny, větvičky apod.)

-          štafetové běhy

-          rychlý běh do 25 metrů, ve třetím r. do  metrů

Skoky

-          skok z místa s doskokem na měkkou podložku

-          výskoky na překážku (rozběh, seskok)

-          skok přes motouz ve výši kolem 50 cm

-          přeskok pruhu širokého 50 - 100 cm

-          přeskok lavičky s dopadem na měkkou podložku

-          skok daleký s rozběhem

 

 

Hody míčkem a drobnými předměty v přírodě

-          házení kaštanů, šišek (vrchní oblouk – pravá i levá paže)

-          házení různými předměty na cíl

-          házení míčkem a kutálení míčů

-          přehazování míčů a drobných předmětů

-          házení do naznačených terčů o straně 1 metr na vzdálenost 4 metry

-          hod míčkem na dálku

 

Sportovní gymnastika ve 2. – 3. ročníku

Akrobatická cvičení

-          přidat změny postojů a poloh, upevnit dovednost správného kotoulu napřed

-          převaly a kolébky na zádech

-          leh na zádech, vztyk bez pomoci rukou, opakovaně

-          sed zkřižmo, vztyk bez pomoci rukou, opakovaně

-          válení stranou i do mírného svahu

-          kotoul napřed ze stoje spojného, ze stoje rozkročného

-          kotoul, obrat, druhý kotoul; dva kotouly za sebou

-          kotoul napřed z chůze

-          stoj s oporou o lopatky a záloktí

-          cvičení rovnováhy ( ve stoji na jedné noze)

 

Cvičení na nářadí

a) cvičení na lavičkách

-          chůze vpřed i vzad s obraty, přeběhy lavičky

-          cvičení v sedu rozkročmo na lavičce

-          sed rozkročmo – přitahování těla k lavičce (nohy napjaté)

-         vzpor dřepmo u lavičky (držíme se rukama),vzpor stojmo, střídání

-          lezení po lavičce ve vzporu dřepmo s uchopením lavičky ze stran

-         chůze po kladince lavičky s plněním drobných úkolů

 

b) šplh na tyči

-          šplh s přírazem do přiměřené výšky podle individuálních předpokladu žáků

 

Sportovní hry

Přípravné cviky

-          přihrávky obouruč na místě (ve dvojicích, ve skupinách)

-          vrchní přihrávka jednoruč na místě i chůzi

-          chytání obouruč na místě

-          běh nebo chůze s házením míče o zem

-          míčové hry a pravidla, některé vybrané míčové hry podle podmínek školy a možnosti zapojit žáky do mimoškolní aktivity

 

Výchova ke zdraví v 1. – 3. ročníku

Do celého prvního období výuky tělesné výchovy je zařazována  Výchova ke zdraví v těchto oblastech

 

-          osobní čistota těla, prádla, oděvu, cvičebního úboru

-          dodržování čistotu a  pořádek v prostředí tělocvičny

-          otužování vzduchem a vodou (ranní mytí studenou vodou)

-          životospráva – seznamování s hlavními zásadami vzhledem k věku žáků

-          vliv pohybu na zdravý vývoj - poučení

-          předcházení  - dodržování pokynů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví.

-          bezpečnost při mimoškolních pohybových aktivitách – opakované poučení

-         zásady 1. pomoci  v případě úrazu – opakované poučení

 

Organizační a technické poznámky:

 

Zařazování kurzu plavání

1.třída

-          10 lekcí v malém bazénu

-          seznámení s pohybem ve vodě, hygienickými a bezpečnostními pravidly

-          hry ve vodě, splývání, potápění hlavy, dýchání ve vodě

2. a  3. třída

-          10 lekcí ve velkém bazénu

-          splývání, správné dýchání, plavání s plaveckými pomůckami (pásy, desky, kroužky)

-          po zvládnutí plavání bez pomůcek

-          plavecký styl prsa a znak

Tělovýchovné chvilky

 

Do vyučovacích hodin ostatních předmětů je vhodné vkládat tělovýchovné chvilky. Zařazují se, když se u žáků začne projevovat únava. Jejich programem jsou koordinační, vyrovnávací i kondiční cviky, které žák zná z výuky Tv v daném ročníku.

Cvičební prostory – tělocvičny třeba udržovat v čistotě a jejich vybavení kontrolovat vždy před užitím. Teplota vzduchu v tělocvičně by měla být přiměřená, neměla by být nižší než 16. st C.

Na vyučovací hodiny Tv se žáci převlékají do cvičebních úborů. Z pedagogických důvodů používá cvičební úbor i učitel.

Pro zvýšení odolnosti organismu se doporučuje, aby výuka Tv probíhala často na hřišti nebo v terénu. Chceme prospět zdraví žáků, a proto realizujeme mimoškolní tělovýchovné aktivity žáků ve spolupráci s rodiči, sportovními oddíly aj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělesná výchova – oborové cílové kompetence žáka 2. období (4. - 5. roč.)

 

    

Žáci

 

-         se aktivně podílejí na činnosti ovlivňující jeho zdraví

-         podílejí se na realizaci vlastního pohybového režimu

-         samostatně si zlepšují úroveň své zdatnosti

-         zvládají si osvojovat pohybové dovednosti vzhledem ke svým individuálním předpokladům

-         dodržují pravidla hygieny a bezpečnostní pravidla chování při pohybových aktivitách ve známém i neznámém prostředí

-     se snaží o adekvátní a duchapřítomnou reakci při úrazu spolužáka

-         při pohybových činnostech jednají v duchu fair play

-         dokáží zhodnotit pohybový výkon svůj i svých spolužáků

-         reagují na pokyny k provedení pohybové činnosti

-         užívají základní osvojené tělocvičné názvosloví a dokáží cvičit podle jednoduchého nákresu nebo jednoduchého popisu cvičení

-         dokáží změřit, zaznamenat, porovnat výkon s předcházejícími výsledky

-         orientují se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i mimo školu

 

 

 

Tělesná výchova – učivo 2. období (4. - 5. roč.)

 

4. a 5. ročník

 

Pořadová cvičení

 

-          nástupy

-          hlášení

-          základní povely a postoje

-          společný pozdrav

Rytmická cvičení a tanec

 

-          rytmizovaný pohyb, nápodoba

-          tvořivé vyjádření rytmu a melodie pohybem

-          jednoduché tance

-          vytvoření kreativní choreografie s prvky originality na rytmický doprovod

Průpravná cvičení

 

-          rozcvičky

-          příprava organismu pro různé pohybové činnosti

-          správné držení těla

-          rozvoj koordinace pohybů a zvyšování jejich úrovně

-          v návaznosti na správně provedené průpravné cvičení, dokáže dítě zvládnout daný cvik

Atletika

 

-          běžecká abeceda

-          základní pojmy

-          běh střídavý s chůzí

-          nízký start, polovysoký start

-          běh 50 metrů, rychlý běh

-          skok daleký s rozběhem

-          rozměření skoku

-          skok do výška – skrčný z krátkého rozběhu

-          hod kriketovým míčkem z rozběhu

-          vytrvalostí běh, přespolní běh

-          štafetový běh

Gymnastika

 

-          akrobacie

-          kotoul vpřed, vzad

-          průprava pro zvládnutí stoje na rukou

-          akrobatická kombinace

-          přeskoky

-          průpravná cvičení pro nácvik odrazu z můstku

-          přeskok dílů bedny (postupné zvyšování dílů)

-          přeskok přes kozu

-          cvičení s náčiním

-          cvičení na nářadí (hrazda, kladinka, kruhy, lavičky, tyč)

 

Pohybové hry

 

-          netradiční pohybové hry s netradičními pomůckami

-          upevnění pravidel hry

-          průprava her

-          míčové hry

-          soutěživé hry

-          variace, obměny her

-          hry pro uklidnění

Sportovní hry

 

-          základní spolupráce při hře

-          organizace utkání, pravidla, výsledky, losování

-          průpravné sportovní hry

-          přihrávky, chytání, střelba, práce s a bez  míče

Plavání

 

-          4.ročník (1. pololetí)

-          základní hygiena při plaveckém výcviku

-          zásady bezpečnosti ve známém i neznámém prostředí

-          správné dýchání

-          splývání

-          skoky d vody

-          plavecké styly – prsa, znak, kraul

-          plavání na výdrž

Bruslení

 

-          zásady hygieny a bezpečnosti při pohybu na ledě

-          nebezpečí při bruslení na zamrzlé přírodní vodní ploše

-          vhodné oblečení a ochrana při pohybu na ledě

-          stup na led, zastavení, chůze po ledě a mimo led

-          jízda vpřed, slalom

Turistika

-          pohyb a cvičení v přírodě

-          orientace v přírodě

-          ochrana přírody

-          lékárnička a ošetření

-          orientace na mapě

-          základní dovednosti při táboření

 

Další  aktivity zařazované pravidelně do hodin Tv

 

Poučení o aspektech ovlivňující zdraví v souvislosti s pohybovou činností,  Vyrovnávací cviky,  Kondiční cvičení,  Rytmická cvičení a tanec, Relaxační cvičení (charakteristika těchto aktivit je obsažena v charakteristice předmětu)

 

 

Tělesná výchova – oborové cílové kompetence žáka 3. období (6. - 9. roč.)

 

 

Žáci

 

-          se podílejí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňují kondičně zaměřené činnosti; projevují přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti

-          zařazují do pohybového režimu korektivní cviční, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením

-          zvládají v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytvářejí varianty osvojených pohybových her

-          uplatňují pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu

-          jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví

-          zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy

-          změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky

-          orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích  ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

 

 

Tělesná výchova – učivo (tématické okruhy, témata) 3. období (6. - 9. roč.)

 

Charakteristické činnosti, uplatňované strategie

 

-          činnosti podporující pohybové učení

-          respektování pokynů vyučujícího

-          znalost tělovýchovných pojmů, povelů, signálů

-          organizace prostoru a činnosti, výběr sportovní výzbroje a výstroje

-          pravidla osvojovaných her, závodů, soutěží

-          posuzování, měření a hodnocení pohybových činností

-          činnosti ovlivňující zdraví:

-          znalost významu pohybových aktivit pro zdraví

-          kázeň a fair play přístup k ostatním účastníkům sportovní činnosti

-          poctivé sebepoznání a sebehodnocení

-          vytyčení reálných cílů, nepřeceňování se

-          bezpečnost a hygiena pohybových činností, prostředí, vlastní osoby

-          činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

-          vhodné prostorové a materiální vybavení

-          dostatek času pro postupné získávání pohybových dovedností a návyků

-          gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení na nářadí a s náčiním, rytmická cvičení

-          úpolová cvičení, základy úpolových sportů

 

atletika – skoky, hody, běhy a jejich kombinace

                pohybové hry se zaměřením na rychlost, vytrvalost, výbušnost

                sportovní hry – košíková, kopaná, florbal, odbíjená, softball

                plavání, skoky do vody, hry ve vodě (jako doplňující aktivita vrámci LVVZ)

                lyžování –základy sjezdového lyžování

 

 

6.ročník

 

            Organizační zajištění Tv

 

-          zjištění aktuální úrovně pohybových dovedností a znalostí žáků přicházejících z 5. roč.

-          zjištění aktuálního zdravotního stavu žáků, registrovat zdravotní omezení

-     zajištění spolupráce s rodiči a ošetřujícími lékaři

-     poučení o chování a bezpečnosti při Tv, plaveckém výcviku, při sportovních soutěžích, o správné životosprávě a 

      chování sportovce

-     organizace účasti na sportovních soutěžích školních a mezi školami

 

Určení rozsahu pohybových aktivit podle úrovně žáků a realizace jednotlivých aktivit:

-     hry                                                                                  28 hodin

-          atletika                                                                         25

-          gymnastika                                                                 10

-          plavání                                                                         5   

                -     plavání                                                                           2

 

 

                Témata interovaného předmětu výchova ke zdraví:

 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

-            bezpečnost při sportovních aktivitách

 

Hodnota a podpora zdraví

-            zodpovědnost za své zdraví při různých činnostech, sportovních i jiných

-            program podpory zdraví

 

7.ročník

 

                Organizační zajištění Tv

-          poučení o chování a bezpečnosti při Tv, plaveckém výcviku, při sportovních soutěžích,

-          poučení o správné životosprávě a chování sportovce        1

-          příprava a organizace lyžařského výcviku – týdenní kurz

-          poučení žáků o chování a bezpečnosti při lyžařském kurzu, správné výzbroji a výstroji,

-          organizace účasti na sportovních soutěžích školních a mezi školami

 

Určení rozsahu pohybových aktivit podle úrovně žáků a realizace jednotlivých aktivit:

procvičit a upevnit dovednosti a znalosti z 6. třídy a na vyšší úrovni procvičovat

-     hry                                                                                  28 hodin

-          atletika                                                                         25

-          gymnastika                                                                 10

-          plavání                                                                         5   

                -    bruslení                                                                          2

 

 

 

 

 

 

 

8.ročník

 

                Organizační zajištění Tv

-          poučit o chování a bezpečnosti při Tv, plaveckém výcviku, při sportovních soutěžích, o správné životosprávě a    

      chování sportovce

-          organizace účasti na sportovních soutěžích školních a mezi školami

                                   

 

Určení rozsahu pohybových aktivit podle úrovně žáků a realizace jednotlivých aktivit:

procvičit a upevnit dovednosti a znalosti ze 7. třídy a na vyšší úrovni procvičovat

-     hry                                                                                  26 hodin

-          atletika                                                                         25

-          gymnastika                                                                 10

-          plavání                                                                         5   

                -    bruslení                                                                          2

                -    kondičně relaxační cvičení                                        2

 

 

Témata interovaného předmětu výchova ke zdraví:

 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

-  stres a jeho vztah ke zdraví (Př)

-  relaxační a regenerační techniky k překonávání únavy (Tv)

 

 

9.ročník

 

-          poučit o chování a bezpečnosti při Tv, plaveckém výcviku, při sportovních soutěžích, o správné životosprávě a    

      chování sportovce

-          organizace účasti na sportovních soutěžích školních a mezi školami

 

Určení rozsahu pohybových aktivit podle úrovně žáků a realizace jednotlivých aktivit:

-          procvičit a upevnit dovednosti a znalosti ze 8. třídy

-          na vyšší úrovni s požadavkem vyšší výkonnosti procvičovat

-     hry                                                                                  24 hodin

-          atletika                                                                         25

-          gymnastika                                                                 10

-          plavání                                                                         5   

                -    bruslení                                                                          2

-    kondičně realxační cvičení                                        2

-    kondiční kulturistika cvičení                                       2

 

 

Témata integrovaného předmětu výchova ke zdraví:

 

        Návrh besed pro žáky 9. ročníku realizovaných v rámci Ov, Př a volitelných předmětů:

-  sebehodnocení – dodržování zásad zdravého životního stylu (např. pohyb, sport; kde, jak dlouho, jakým způsobem a s kým a jak trávím čas)

-  stravování – co jím (jím všechno, vybírám si), stolování – jak doma jíme

 

         Zapojení rodičů žáků:

-  besedy (lékaři, zdravotní sestry, sportovci, psychologové, požárníci, pracovníci ekologické a drogově-preventivní neziskové    

                    organizace, …)

-  uspořádání sportovních akcí – výlet, sportovní utkání, posilovna, bazén,…

-  uspořádání kulturních akcí – táborák, koncert, diskotéka

-  dramatická výchova (náměty)

 

 

Výchova ke zdraví (intergrovaný předmět) - charakteristika předmětu

 

A. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

 

A. 1 Hlavní cíle předmětu v pojetí ŠVP  3in

 

-  rozvíjet kompetence žáka tak, aby se naučil vážit si svého zdraví

-  vést žáka k ochraně svého zdraví a vytvářet jeho schopnost chovat se odpovědně k svému zdraví i ke zdraví druhých

-  výchovu zaměřovat k tomu, aby si žák uvědomoval, co je třeba dodržovat v oblasti zdravého životního stylu, aby postupně sám  

    dokázal realizovat zdravý způsob života

-  vést žáka k tomu, aby si uvědomoval zodpovědnost dospělého – rodiče za chod rodiny, její zabezpečení, výchovu dětí a jejich

   zdraví, poukazovat na příklady pěkného chování v rodině

-  vybavit žáka předpoklady k tomu, aby jeho vstup do dospělosti byl provázen odpovědným přístupem ke zdraví a k založení vlastní

    rodiny

-  seznamovat s pravidly chování ve společnosti, podporovat odpovědné chování a rozhodování, vytvářet dobré vztahy v kolektivu

-  žáka připravovat tak, aby se uměl bezpečně orientovat v konfliktních situacích souvisejících se zdravím, mezilidskými vztahy a   

   osobním bezpečím

 

 

A. 2 Vzdělávací obsahy předmětu (témata, tématické celky z jiných oborů, případně průřezová témata)

 

Konkrétní témata a aktivity předmětu Výchova ke zdraví jsou integrována do předmětu Přírodopis (6.,7.,8. ročník). Hodinová dotace tohoto předmětu je vždy posílena o 1 vyučovací hodinu týdně.

Do integrovaného předmětu Výchova ke zdraví nejsou zařazeny tématické okruhy průřezových témat a ve výuce jsou využívány v široké souvislosti především s osobnostní a sociální výchovou.

 

 

A. 3 Preferované formy realizace předmětu

 

- preferujeme vyváženost v uplatnění různorodých forem výuky: naukovou - teoretickou sloužku předmětu redukujeme na minimum, preferujeme hravé a aktraktivní a motivující formy výuky od pohybové relaxace po besedy a přednášky, situační hry, společnou práci s  publikacemi  a časopisy o zdravém životním stylu, využíváme dostupných filmů, internetu, exkurze, návštěvy  výstav

 

A. 4 Časová dotace předmětu v jednotlivých ročnících

 

Viz bod. A. 2 – Integrovaný předmět

 

A. 5 Místo realizace předmětu

 

Předmět realizujeme v kmenových třídách, v počítačové pracovně, popř. mimo budovu školy (muzea, výstavy, Stromovka atd.)

 

 

A. 6 Organizace výuky předmětu (dělení žáků na skupiny, spojování žáků z různých ročníků atd.) - zdůvodnění

 

Žáci se nedělí na skupiny, žáci absolvují výuku předmětu po třídách.

 

 

 

B. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Výchova ke zdraví

 

B. 1 Preferované výchovné a vzdělávací strategie (postupy, metody, formy práce), které vedou k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků a které vycházejí ze společně sdílených a uplatňovaných postupů v rámci školy

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k učení jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- zapojit a využívat vlastní zkušenost

- hodnotit proces a výsledek své práce, analyzovat ho a prezentovat

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k řešení problémů jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- uplatnění vlastních přístupů při péči o své zdraví

- hledat osobitá, originální, nová řešení a přístupy především v oblasti zdravého životního stylu

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence komunikativní jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

 - ptát se, naslouchat

 - pracovat ve vstřícné a tvořivé atmosféře

 - učit se reflektovat své zkušenosti

- utvářet si vlastní pohled a názor

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence sociální a personální jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- pracovat v přirozeném prostředí, pocitem bezpečí a bez strachu z neúspěchu

- zažívat přímé, nezprostředkované i zprostředkované zážitky

- prostřednictvím aktivní relaxace obnovovat tvořivé síly, upevňovat pozitivní vztah ke světu, k ostatním lidem i k sobě 

  samotnému

- obohacování osobnosti o nové dojmy, prožitky, poznatky

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence občanské jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- projevovat postoje, názory na různé způsoby životního stylu, způsoby péče o zdraví, systémy zdokonalování fyzické 

  kondice atd.

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence pracovní jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- kooperovat s ostatními žáky, pracovat ve skupině

- spolupodílet se na řešení problémů,

- navrhovat nová řešení, koncipovat postupy (zdokonalení postavy, zdravý jídelníček, fyzická zdatnost – tvorba vlastních fit 

  programů

- vést diskusi, vyjádřit názor

- plánovat samostatně svou práci

- zacházet správně s pomůckami pro poskytnutí 1. pomoci

 

 

 

Výchova ke zdraví (integrovaný předmět) – oborové cílové kompetence žáka

3. období (6. - 9. roč.)

 

Žáci:

v oblasti PARTNERSTVÍ, RODIČOVSTVÍ, ZÁKLADY SEXUÁLNÍ VÝCHOVY

-  vysvětlí role matky a otce v rodině

-  prokáží základní znalosti v problematice lidské reprodukce a v potřebách dítěte po narození

-  chovají se ve vztahu k opačnému pohlaví kultivovaně

-  rozhodují se odpovědně ve vztahu k opačnému pohlaví

 

v oblasti PÉČE O ZDRAVÍ, ZDRAVÁ VÝŽIVA

-  rozlišují mezi běžnými, infekčními a civilizačními chorobami a v souvislosti s nimi uplatňují osvojené 

   preventivní způsoby chování

-  uplatňují návyky osobní a intimní hygieny

-  samostatně využívají osvojené kompenzační a relaxační techniky k překonávání únavy a stresu

-  rozlišují manipulativní nátlak reklamy a účelové jednání jednotlivých skupin

-  vysvětlí přímé souvislosti mezi složením stravy, způsoby stravování a civilizačními chorobami

-  rozlišují specifické potřeby výživy člověka podle věku, zdravotního stavu, fyzické a duševní činnosti

-  uvedou zdravotní rizika spojená s poruchami příjmu potravy a odpovědně se rozhoduje ve prospěch 

   zdravých stravovacích návyků

 

v oblasti NÁVYKOVÉ LÁTKY

-  uvedou zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek, provozováním

   hazardních her a posoudí souvislosti mezi jejich zneužíváním a životní perspektivou mladého člověka

-  projevují zdravé sebevědomí a preferují ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy

-  uplatňují osvojené modely chování při kontaktu s návykovými látkami

 

v oblasti OSOBNÍ BEZPEČÍ, OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

-  uplatňují způsoby bezpečného chování  v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými   

  lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v dalších situacích ohrožujících zdraví, v  případě potřeby vyhledají

  odbornou pomoc

-  uplatňují osvojené modely chování v situacích šikanování, týrání a sexuálního zneužívání,  zaujímají   

    odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí

-  chovají se odpovědně při mimořádných událostech a prokáží praktickou znalost první pomoci při likvidaci  

    následků hromadného zasažení obyvatel

 

 

Výchova ke zdraví (integrovaný předmět) – učivo (tématické okruhy, témata)

3. období (6. - 9. roč.)

 

U každého tématu je uveden vyučovací předmět, do kterého je téma integrováno. V přehledu učiva předmětů Přírodopis, Občanská výchova a Tělesná výchova je učivo Výchovy ke zdraví uvedeno v každém ročníku.

 

 6. ročník

 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití

-           vztahy ve dvojici, vztahy chlapců a děvčat, kamarádství, přátelství, pomoc (Ov)

 

Zdravý způsob života a péče o zdraví

-           tělesná a duševní hygiena (Př)

-           zásady osobní, intimní a duševní hygieny (Př)

-           stravování a pitný režim (Př)

-           pohybové aktivity, otužování (Př)

-           význam pohybu pro zdraví (Př)

-           režim dne (Př)

 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

-           dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví (Př)

-           bezpečné prostředí ve škole (Př)

-           bezpečnost při sportovních aktivitách (Tv)

-           bezpečnost v dopravě, návraty domů, ulice, výtah (Př)

-           znalost pravidel silničního provozu – návaznost na 1. stupeň (Př)

-           důležitá telefonní čísla (Př)

 

Hodnota a podpora zdraví

-           zodpovědnost za své zdraví při různých činnostech, sportovních i jiných (Př, Tv)

-           program podpory zdraví (Př, Tv)

 

                               Osobnost a sociální rozvoj

-           vztah k sobě samému, vztah k druhým (Ov)

-           pomoc a ochrana slabšího kamaráda (Ov)

 

               

                               7. ročník

 

                               Změny v životě člověka

-           dětství, puberta, dospívání (Př)

-           tělesné a duševní změny (Př)

 

                               Zdravý způsob života a péče o zdraví

-        výživa a zdraví (Př)

§         základy zdravého stravování

§         poruchy příjmu potravy

§         stolování rodiny

 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

-           civilizační choroby (Př)

§         zdravotní rizika

§         preventivní a lékařská péče

 

-         auto-destruktivní závislosti (Př)

-         zdravotní a sociální zneužívání návykových látek

-         patologické hráčství

-         práce s počítačem

 

 

Hodnota a podpora zdraví

-        podpora zdraví, její formy (Př)

§         prevence

§         působení na změnu kvality prostředí

§         odpovědnost za své zdraví

 

Osobnostní a sociální rozvoj

-        organizace svých činností a  chování (Ov)

§         sebekontrola

§         sebeovládání

§         zvládání problémů

-             psychohygiena (Ov)

§         předcházení a zvládání stresu

§         hledání pomoci při problémech

§         respektování sebe i druhých, aktivní naslouchání

 

 

                               8. ročník

 

                               Zdravý způsob života a péče o zdraví

-         ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy (Př)

§          bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS)

§          preventivní a lékařská péče, první pomoc

-         odpovědné chování v situacích úrazu – v domácnosti, ve škole, ve sportu aj. (Př)

§          domácí lékárnička

§          hygiena práce

-         volný čas s ohledem na zdraví a pohyb (Př)

-         stravování – základní druhy potravin (rozlišování potravin – co je z čeho vyrobené) (Př)

 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

-         stres a jeho vztah ke zdraví (Př)

§          relaxační a regenerační techniky k překonávání únavy (Tv)

-         skryté formy násilí a zneužívání, kriminalita (Ov)

§          šikana a jiné projevy násilí (Ov)

§          formy sexuálního zneužívání dětí (Ov)

§          komunikace se službami odborné pomoci (Ov)

§          manipulativní reklama a informace (Ov)

-         ochrana člověka za mimořádných situací (Př)

 

Změny v životě člověka – dospívání, život mladistvých

-       tělesné, duševní a společenské změny (Př)

-       sexuální dospívání, předčasná sexuální zkušenost, těhotenství a rodičovství mladistvých (Př)

-       poruchy pohlavní identity (Př)

 

Hodnota a podpora zdraví

-         celostní pojetí člověka ve zdraví i nemoci (Př)

-         zdravá výživa a vliv stravování na zdraví (Př)

-         pitný režim (Př)

 

Osobnostní a sociální rozvoj

-         morální rozvoj (Ov)

§          dovednosti pro řešení problémů a mezilidských vztahů

-         mezilidské vztahy a komunikace (Ov)

§          respektování sebe i druhých

§          aktivní naslouchání, dialog

 

 

9. ročník

Návrh besed pro žáky 9. ročníku realizovaných v rámci Ov, Př a volitelných předmětů:

-        sebehodnocení – dodržování zásad zdravého životního stylu (např. pohyb, sport; kde, jak dlouho, jakým způsobem a s kým a jak trávím čas)

-        stravování – co jím (jím všechno, vybírám si), stolování – jak doma jíme

 

Zapojení rodičů žáků:

-         besedy (lékaři, zdravotní sestry, sportovci, psychologové, požárníci, pracovníci ekologické a drogově-preventivní neziskové organizace, …)

-         uspořádání sportovních akcí – výlet, sportovní utkání, posilovna, bazén,…

-         uspořádání kulturních akcí – táborák, koncert, diskotéka

-         dramatická výchova (náměty)