Praktické činnosti – charakteristika předmětu

 

A. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

 

A. 1 Hlavní cíle předmětu v pojetí ŠVP  3in

 

-  rozvíjet jemnou motoriku žáků a jejich manuelní zručnost

-  poznávat a rozlišovat různé materiály pro plošnou a prostorovou tvorbu a volit postupně jejich správné použití

-  vytvářet základní pracovní dovednosti a návyky při práci s materiály

-  uvažovat o různých možnostech opracovávání materiálů a všímat si jejich vlastností

-  umět rozlišovat jednoduché pracovní nástroje, poznat k čemu slouží a naučit se s nimi bezpečně zacházet a volit pro  

   určitou pracovní činnost vhodný pracovní nástroj

-  postupně vytvářet pozitivní vztah žáků k práci

-  zpřesňovat představy dětí o věcech a jevech okolního světa

-  učit žáky organizovat si  přípravu na práci

-  vést žáky k individuální zodpovědnosti za svou práci

-  utvářet vědomí o individuálních možnostech každého člověka při řešení ekologických problémů

-  osvojení si zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce

-  rozvoj fantazie, představivosti, tvořivosti

-  rozvoj sebedůvěry, chápaní práce a pracovní činnosti jako  příležitosti k seberealizaci

-  rozvoj podnikatelského myšlení

-  rozvoj poznání, že technika jako součást lidské kultury je vždy spojena s pracovní činností člověka

-  orientovat se v různých oborech lidské činnosti

-  příprava žáků pro volbu vlastního profesního zaměření a na celoživotní vzdělávání

 

 

A. 2 Vzdělávací obsahy předmětu (témata, tématické celky z jiných oborů, případně průřezová témata)

 

Do předmětu Pracovní činnosti jsou zařazeny tématické okruhy těchto průřezových témat:

            

A. Osobnostní a sociální výchova

                         Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

B. Výchova demokratického občana

         Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

C. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

                       Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

D. Multikulturní výchova

          2. Lidské vztahy (7. roč.) PROJEKT

                       Téma  realizováno v návaznosti na látku předmětu Etika, stolování, zvyky.

.

E. Environmentální výchova

         Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

F. Mediální výchova

         Tématické okruhy nejsou zařazeny.

 

 

A.  3 Preferované formy realizace předmětu

 

Preferujeme vyváženost v uplatnění různorodých forem výuky:

 

-  technicko řemeslné činnosti s různorodými materiály (např. střihání, trhání, mačkání, perforace, modelování v papíru,     

   modelování modelovacími hmotami a v keramické hlíně, využití odpadových materiálů, pet lahví, kelímků, obalů, 

   kartonů, drátků, odřezků kůže)

-  sběr zpracování přírodních materiálů

-  společná práce s odbornými publikacemi, katalogy a časopisy  

-  využití dostupných multimediálních programů, internetu, aplikačních programů, grafických editorů, exkurze, návštěvy  

   muzeí, výstav

-  vaření  ve školní kuchyňce

-  účast odborníků z praxe jako asistentů výuky (besedy a přednášky na různá témata)

 

 

A. 4 Časová dotace předmětu v jednotlivých ročnících

 

Předmět Pracovní činnosti je vyučován ve všech ročnících v časové dotaci:

                1. - 4. ročník  -  1 hodina týdně

                5. ročník  - 2 hodiny týdně (využíváme 1 tzv. disponibilní hodinu)

                6. – 8. ročník – 1 hodina týdně

                9. ročník – 2 hodiny týdně

 

 

A. 5 Místo realizace předmětu

 

Předmět realizujeme v kmenových třídách, ve výtvarném ateliéru, keramické dílně, počítačové pracovně, ve školní žákovské kuchyňce popř. mimo budovu školy (muzea, výstavy, Stromovka atd.)

 

 

A. 6 Organizace výuky předmětu (dělení žáků na skupiny, spojování žáků z různých ročníků atd.) - zdůvodnění

 

Žáci 1. - 9. ročníku  se nedělí na skupiny, žáci absolvují výuku předmětu po třídách.

 

B. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Výtvarná výchova

 

 

 

B. 1 Preferované výchovné a vzdělávací strategie (postupy, metody, formy práce), které vedou k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků a které vycházejí ze společně sdílených a uplatňovaných postupů v rámci školy

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k učení jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- zapojit a využívat vlastní zkušenost a invenci při práci s materiálem

- hodnotit proces a výsledek své práce, analyzovat ho a prezentovat

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence k řešení problémů jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- uplatnění tvořivých přístupů a to bez ohledu na prvotní představou učitele o technickém řešení problému

- laborování, experimentaci, hru s materiály, nástroji, postupy

- hledat osobitá, originální, nová řešení

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence komunikativní jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

 - ptát se, naslouchat

 - pracovat ve vstřícné a tvořivé atmosféře, podporující osobitá řešení

 - učit se reflektovat svou činnost i činnost ostatních

- utvářet si vlastní pohled a názor na svět řemesel a techniky, na jeho rozličné projevy

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence sociální a personální jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- pracovat v přirozeném prostředí, pocitem bezpečí a bez strachu z neúspěchu

 

- prostřednictvím relaxace obnovovat tvořivé síly, upevňovat pozitivní vztah ke světu, k ostatním lidem i k sobě samotnému

- dosažení úspěchu při procesu tvorby

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence občanské jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- projevovat postoje, názory na různorodá řešení

- ztvárňovat a prezentovat své i vize a představy různorodými postupy

 

Pro vytváření a rozvíjení klíčové kompetence pracovní jsou využívány strategie, které mají žákům umožnit:

- kooperovat s ostatními žáky, pracovat ve skupině

- spolupodílet se na řešení složitých problémů,

- navrhovat nová řešení, koncipovat postupy

- vést diskusi, vyjádřit názor

- plánovat samostatně svou práci

- zacházet správně bezpečně s nástroji a nářadím

- poznat různorodé materiály a způsob jejich použití

 

 

 

Praktické činnosti – oborové cílové kompetence žáka 1. období (1. - 3. roč.)

 

Žáci

 

-  rozlišují běžně užívané druhy papíru, dovedou papír přeložit, vyrobit skládáním jednoduchý výrobek, odtrhnout naznačenou část,  

   přestřihnout, vystřihnout nakreslený tvar, čistě slepit (použít vhodné lepidlo), nalepit vystřižené tvary

 

-  dovedou z drobného materiálu vyrobit jednoduchý praktický výrobek, k práci volí vhodné nástroje a bezpečně s nimi zachází

 

-  rozlišují běžné pracovní nástroje (nůžky, nůž, jehla, kleště, šroubovák, kladívko) a bezpečně s nimi zachází

 

-  dovedou pracovat s některou ze stavebnic a vytvořit několik výrobků podle předlohy i podle své představy

 

-  při práci s modelovací hmotou dokáží vytvořit několik výrobků a dovedou o nich hovořit, získali základní hygienické návyky při práci  

   s těmito materiály

 

-  dokáží navléknou nit, zkusí přišít knoflík, dovede sešít dva kusy látky k sobě

 

-  udržuje pořádek na pracovním místě, stará se o stav svých pomůkek

 

 

 

Praktické činnosti – učivo (tématické okruhy, témata) 1. období (1. - 3. roč.)

 

1. ročník

 

Práce s papírem

-  základní vlastnosti papíru a lepidla

-  držení nůžek, z čeho nůžky jsou a jaké jsou pro děti bezpečné

-  různé techniky: překládání, rýhování, utržení pruhu papíru, vytrhávání, skládání, vystřihování, nalepování, mačkání, škrobový papír

   (varhánky, obálka na pomůcky, šipka, čepice, kelímek, loďka atd)

-  vystřihovánky z časopisu, vystřihování tvarů pro činnosti   v Ma (přípravná početní cvičení)

-  pomůcky pro výuku M, Čj, prvouky – kartičky, kapsáře, geometrické tvary

-  stříhání a slepování – ozdoby, květy, kombinované techniky ve spojení s Vv

-  nalepování vystřižených tvarů – vytváření obrázků k vyprávěnému nebo čtenému příběhu

-  společné práce k některému projektu, např. pohádce

 

Modelování

-  seznámení se s vlastnostmi plastelíny, moduritu, popř. keramické hlíny (pomůcky: podložka, nůž)

-  zacházení s uvedenými modelovacími materiály, jak s nimi pracovat, co k tomu potřebujeme

-  technika práce: válení v dlaních, v prstech, na podložce, roztlačování v dlaních a na podložce, přidávání a ubírání hmoty, vytahování,   

   modelování (předměty jednoduchých tvarů, o kterých se učíme v M, Čj a prvouce, figurky zvířat a lidí, dárky)

 

Práce s drobným materiálem

Praktické činnosti jsou v 1. ročníku spojovány s ostatními vyučovacími předměty. Ztvárňují podle potřeby učivo ostatních předmětů, pomáhají k pochopení probíraných pojmů.  V pracovních činnostech si mohou děti připravit celou řadu dobrých pomůcek pro činnostní výuku ostatních předmětů.

Výrobu drobných předmětů pro výuku v jiných předmětech a jejich údržbu nebo obnovu lze běžně zařazovat do praktických cvičení. Použijí-li žáci na pomůcky různé krabice, zásuvky nebo košíčky, mohou si je při praktických cvičeních uspořádat, doplnit to, co jim chybí. Žák je veden k pečlivé údržbě svých pomůcek. To, že je má zase v pořádku, mu pak při jejich použití velmi pomůže. Chápe pak význam uspořádání si věcí  a udržuje v pořádku i nářadí potřebné pro praktické činnosti.

Dle uvážení učitele je možné do pracovních činností zařadit výrobu různých drobných předmětů a dárků např. z přírodního materiálu jako jsou  žaludy, kaštany šišky, šípky, jeřabiny, kousky slámy, žaludy, kaštany, listy, kořen, dalším materiálem mohou být: špejle, dřívka od nanuků, krabičky, korkové zátky.

-          techniky práce: propichování, navlékání, spojování, svazování

-          příklady výrobků: korále, figurky, zvířata, ozdoby

 

Pracovní činnosti se stavebnicemi

Stavby podle předlohy z kostek, stavby podle fantazie žáků (práce individuální i skupinová), sestavování obrázků podle předlohy – obracení kostek, sestavování modelů věcí – montáže podle předloh, vystavování prací, později demontáže.

 

Péče o květiny

Do vyučovacího předmětu praktické činnosti 1. ročníku je péče o květiny zařazena v návaznosti na učivo Prvouky. Žáci mohou pěstovat a sledovat zasazená semena (např. hrách, fazole). Učí se květiny rosit, přiměřeně zalévat, letnit, kypřit půdu atd.

 

 

2. a 3. ročník

 

Práce s papírem a kartonem

-  vlastnosti papíru, kartonu, lepidla (tloušťka, barva, tvrdost, savost)

-  pojmenovávání, rozeznání druhů papíru: balicí, novinový, kancelářský, kreslicí

-  zpracování pomocí: nůžek, nože, lepidla, kolíčků

-  technika práce: překládání, ořezávání, přestřižení, vytrhávání, skládání, slepování, nalepování papíru na karton, odměřování

-  příklady výrobků (vytrhávané ubrousky a ozdoba různých věcí, např. květináče, jednoduché pomůcky do   

-  vyučování, např. metr z papírových proužků, geometrické tvary aj., podložky z propletených proužků, záložky

   do knih aj., výrobky vzniklé skládáním papíru, loďky, parník, čepice aj., ozdoby na vánoční stromeček, např. 

   řetězy, košíčky, srdíčka,, věci k obchodování nakreslené, vystřižené, nalepené na karton, obkreslené podle   

   šablony

 

Práce s modelovací hmotou

-  materiál: modelovací hlína, plastelína, modurit, těsto

-  pomůcky: podložka, špachtle, nůž

-  techniky práce: hnětení, válení, ubírání, spojování, vaření, sušení

-  poznané vlastnosti: tvárnost, tvrdost

-  příklady výrobků: věci, o kterých se učíme v prvouce (ovoce, zelenina, ptáci, zvířata), v matematice (geometrická tělesa, geometrické    

   tvary), ve čtení (zobrazování dějů z četby nebo z vyprávění)

-  bezpečné zacházení s ostrými předměty

 

Práce s drobným materiálem

-  materiál: provázky, sláma, přírodniny (semínka, listy, šišky, plody, větvičky aj.), špejle, drátky, korek, krabičky, papír, karton

-  nástroje a další materiál: nůžky, nůž, tupá jehla, bavlnka, lepidlo, zavírací špendlíky

-  techniky práce: propichování, spojování, ohýbání, stříhání, nalepování, slepování, lisování, skládání do tvarů

-  seznamování se s nástroji a pomůckami, s účelem jejich použití

-  příklady výrobků: ozdoby, zobrazování nějakého pracovního prostředí (skupinová práce), zdobení různých předmětů, lakování, práce  

    s drátkem a lepidlem

-  zásady pro bezpečnost při činnostech s ostrými předměty

 

Práce montážní a demontážní

-  různé druhy stavebnic – seznámení se s návodem pro práci s nimi a předlohami pro stavby a konstrukce, možnosti užití stavebnice mohou předvést žáci, kteří si určitou stavebnici do školy donesli

-  vytváření plošných a prostorových kompozic ze stavebnicových prvků a volného materiálu podle předloh i podle fantazie žáků

-  stavebnice se spojovacími prvky a díly – konstrukční činnosti

-  sestavování jednoduchých pohyblivých modelů podle předlohy i podle představy žáků – montáž  a demontáž, urovnávání dílů  

   stavebnice k dalšímu použití

-  osvojování si správných pracovních dovedností a návyků při organizaci, rozmýšlení si své vlastní činnosti, zachovávání bezpečnosti

 

Práce s textilem

-  materiál: textilie bavlněné, lněné, vlněné, hedvábné, z umělých vláken – jejich rozlišování, nitě, bavlnky, šňůrky, stužky, poutka, knoflíky

-  nástroje: nůžky, jehly, špendlíky

-  činnosti: navlečení přiměřeně dlouhé nitě, uzlík, šití stehem předním a zadním, prošívání, stříhání, sešívání předním a zadním stehem

-  výrobky: sešití kousku látek k sobě – jednoduchý výrobek, oprava oděvu – přišití knoflíku nebo poutka aj.

-          dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

 

Lidové zvyky, tradice a řemesla

-  lidové zvyky a tradice, lidová řemesla: poznávání na základě přímých ukázek nebo videa, návštěvy regionálních muzeí apod.

-  techniky zpracování: ukázky drhání, batikování, modrotisk, výroba vizovického pečiva, ozdoba kraslic, práce se slámou, vyřezávání

   apod.

-  materiál, nástroje a pomůcky volíme podle charakteru vytvářeného výrobku a zvolené techniky zpracování

-  příklady výrobků: jednoduchá ozdoba, šperk, svícen, vánoční ozdoba, kraslice, vizovické pečivo, ubrousek zdobený batikou apod.

 

Práce na školní zahradě, pěstitelské práce v učebně

-  na podzim a v zimě – ošetřování pokojových rostlin.

-  na jaře v učebně: pěstování cibulí v květináči (předpěstování v papírových květináčích nebo v kelímcích),  přesazování do květináče

-  ozorování klíčení semen fazole nebo hrachu, nakličování, přesazování, jak začne růst rostlina. Semena řeřichy (klíčení na vlhké vatě),

   klíčení obilí a jeho růst (zeleň na velikonoční svátky).

-  na jaře na zahradě: dělání řádků podle šňůry, setí zeleniny, dělání důlků pro sazenice, sázení květin na záhon

-  Péče o rostliny - kypření půdy, pletí, zalévání.

-  první jednoduché společné záznamy o postupu práce a o časovém pozorování růstu a vývoje rostliny.

 

 

 

Praktické činnosti – oborové cílové kompetence žáka 2. období (4. - 5. roč.)

 

Žáci

 

-  vytvářejí přiměřenými pracovními operacemi a postupy (na základě své fantazie a představivosti) výrobky z daného 

   materiálu

 

-  využívají při tvořivých činnostech prvky lidových tradic

 

-  volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní

 

-  umí udržovat pořádek na pracovním místě

 

-  pracují samostatně podle slovního návodu, předlohy,náčrtu

 

-  provádějí  prakticky třídění odpadového materiálu, uvažují i o jeho využití k praktické tvorbě

 

-  dovedou připravit jednoduchý  pokrm

 

-  provádějí samostatně pěstitelské pokusy a pozorování

 

-  dodržují zásady hygieny,bezpečnosti práce, poskytnou první pomoc při úrazu

 

-  při práci se stavebnicemi provádějí montáž a demontáž modelu

 

-  svou činnost umí naplánovat a organizovat

 

 

Praktické činnosti – učivo (tématické okruhy, témata)  2. období (4. - 5. roč.)

 

 

4. ročník - 5.ročník

 

Práce s papírem a kartonem

 

-  rozlišování a pojmenování druhů papíru

-  druhy kartonu (plný karton, třívrstvý, běžná vlnitá lepenka)

-  tvarovatelnost kartonu, lepenky a obsah lepidla v kartonu

-  pomůcky: nůžky, nože, řezáky, lepidlo, sponky, kolíčky, děrovačka, raznice, sešívačka

-  technika práce: lepení, stříhání, řezání, vytrhávání, odměřování, namáčení, sušení, tvarování,

-  dělitelnost a vrstvení u kartonu, trhání

-  příklady výrobků (zpracování odpadového materiálů při výrobě ručního papíru, geometrické tvary a jejich sestavování v obrazce,  

   výrobky z proužků, proplétání tvarů, ozdoby na vánoční stromek, propojení kartonu a papíru, vystřihování tvarů a obrázků z ubrousků   

   a  zdobení předmětů, záložky a podložky, využití symetrie, obkreslování podle šablon, vystřihovánky, skládání papíru zvířátka, květiny,

   výrobky z krabic, krabiček a vlnité lepenky

 

Práce s modelovací hmotou (keramickou hlínou, moduritem)

 

-  materiál: plastelína, modelovací hlína, modurit, těsto, vosk

-  pomůcky: podložka, špachtle, modelovací očko, drát, nůž, nůžky

-  techniky práce: válení, hnětení, stlačování, vaření, ohýbání, přidávání, ubírání, sušení

-  poznávání materiálů, vlastností: tvárnost, tvrdost, soudržnost

-  vhodný způsob použití nástrojů a pomůcek

-  uplatňování požadavků bezpečnosti a hygieny práce

-  příklady výrobků (propojování s ostatními předměty – postavy, domy, předměty, zvířata, ozdobné předměty na zavěšení – hvězdičky,

    srdíčka, domečky, předměty denního užívání –zásobník na tužky)

 

Práce s drobným materiálem

 

-  určování vlastností materiálu: povrch, tvrdost, tvar, barva

-  vytváření návyku organizace a plánování práce

-  materiál: přírodniny, dřívka, špejle,drátky, hadříky, krabičky, kousky kartonu,

-  sláma, listy, korek, šišky, větvičky, semena, plody

-  pomůcky: nůžky, lepidlo, provázek, nitě, tupá jehla, nůž

-  techniky práce: navlékání, propichování, stříhání, ohýbání, spojování, svazování

-  příklady výrobků (ozdoby na zavěšení, pohyblivé závěsné modely, náramky a korále)

 

Konstrukční činnosti

 

-  využití návodů a předloh pro konstrukci

-  sestavování modelů podle své fantazie nebo podle předlohy

-  montáž a demontáž modelů

-  poznávání vlastností stavebnicových prvků a dílů, porovnávání a funkční využití

-  vytváření prostorových i plošných modelů

-  materiál:různé druhy stavebnic, karton, špejle, dřívka, spojovací prvky

-  pomůcky: nůžky, šroubovák, maticový klíč,nůž

upevňování návyků organizace a plánování práce

 

Práce s textilem

 

-   rozlišování textilií, druhy látek (bavlněné, lněné, hedvábné)

-  poznávání a rozlišování rubu a líce tkaniny

-  materiály: textilie různého druhu, nitě, háčky, knoflíky, šňůrky, mašle, stužky, bavlnky, vata

-  pomůcky: nůžky, špendlíky, jehly, náprstek, krejčovský metr, textilní křída

-  techniky práce odměřování, navlékání, šití, sešívání, přišívání, lemování,látání

-  příklady výrobků (vánoční nebo velikonoční dekorace, zvířecí jehelníček,, jednoduché šité výrobky, vyšívané dečky, záložky)

 

Příprava pokrmů

 

-  orientace v základním vybavení kuchyně

-  dodržování pravidel správného stolování a správného společenského chování

-  rozvíjení fantazie při přípravě jednoduchých pokrmů

-  udržování čistoty pracovních ploch a pořádku

- základy při poskytování první pomoci

-  dodržování bezpečnosti práce

-  příklady výrobků (ovocné a zeleninové saláty, jednohubky, obložené chlebíčky, jednoduché těsto, plněné toasty)

 

Lidové zvyky

 

-  návštěva regionálního muzea, výstav, filmů, ukázky videa, exkurze

-  materiál: přírodniny, textilie, karton, papír, netradiční materiály (kelímky, polystyren)

-  techniky práce: žehlení, (ozdoby ze slámy), batikování, tkaní, drhání, vyřezávání z kartonu, barvení  (vajíčka), hnětení a válení   

   (těsto)

Pěstitelské práce

 

-  celoroční ošetřování pokojových rostlin (zalévání, kypření, hnojení, přesazování)

-  rychlení a předpěstovávání květin

-  jednoduchá úprava a vazba květin (využití i sušených květin)

-  pozorování a pokusy

-  klíčení semen,jejich růst v papírových květináčích

-  exkurze do zahradnictví, květinářství

-  řízkové a listové rozmnožování rostlin

-  materiál a pomůcky:květináče, nůžky, váza, nůž, konvička

-  vytvoření záznamu o postupech činnosti

-  vytvoření jednoduchých herbářů rostlin, listů, semen

 

 

 

 

 

 

 

Praktické činnosti – oborové cílové kompetence žáka 3. období (6. - 9. roč.)

 

Žáci

 

-  umí provádět jednoduché práce s technickými materiály

 

-  řeší jednoduché technické úkoly a poradí si s výběrem vhodného nářadí a nástrojů

 

-  organizují a plánují svoji pracovní činnost

 

-  dodržují obecné zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci, umí poskytnout první pomoc při úrazu

 

-  volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin, pěstuje a využívá květiny

 

-  používají vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu

 

-  zná základní kuchyňský inventář, obsluhuje základní spotřebiče

 

- připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy

 

-  dodržují základní principy stolování, zásady hygieny a bezpečnosti práce

 

-  umí poskytnou první pomoc při úrazech v kuchyni

 

-  ovládají jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti, správnou údržbu a užívání domácích spotřebičů včetně    

   orientace v návodech k obsluze

 

-  umí dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla v domácnosti

 

-  orientují se v náhledu na svou osobnost

 

-  využívají profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělání a povolání

 

-  posuzují své možnosti při rozhodování o volbě povolání

 

-  orientjí se v pracovních činnostech vybraných profesí

 

-  sestavují podle návodu, předlohy, náčrtu daný model

 

-  pracují i podle vlastního návrhu a postupu

 

-  provádějí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení

 

 

Praktické činnosti – učivo (tématické okruhy, témata) 3. období (6. - 9. roč.)

 

6. ročník

Práce s technickými materiály

-  vlastnosti materiálu,užití v praxi (dřevo, kov, plasty, tzv. odpadový materiál různé povahy )

-  pracovní pomůcky, nářadí, nástroje pro ruční opracování

-  jednoduché  pracovní operace a postupy (spojování materiálu)

-  organizace práce a důležité technologické postupy

-  technické náčrty a výkresy, technické informace a návody

-  práce se dřevem – rýsování, řezání, pilování, broušení, spojování hřebíky

-  práce s plasty – řezání, pilování, broušení

-  práce s drátem – oddělování, opracování, tvarování

-  práce s papírem – složitější prostorové modely geometrických těles

-  příklady výrobků: fantastické zvíře, postava, šperk, ozdoba, prostorový projekt plastického členění domu, urbanistický návrh města,

   hřiště, prostorové řešení interiéru, geometrický reliéf, prostorový model krajiny, maska – v návaznosti na Výtvarnou výchovu

 

 

7. ročník

Pěstitelské práce

-  základní podmínky pro pěstování rostlin

-  půda, půdotvorní činitelé, vznik, zpracování, význam, úrodnost půdy

-  osivo, sadba

-  pěstování rostlin v místnosti, pěstování pokojových rostlin, péče o květiny v budově školy

-  zelenina – podmínky a zásady pěstování

-  úprava květin, květina v exteriéru a interiéru, jednoduchá vazba a úprava květin

-  bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Příprava pokrmů

-  kuchyně – základní vybavení, kuchyňský inventář, obsluha spotřebičů, udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena provozu

-  potraviny – výběr, nákup, skladování, zásady správné životosprávy, sestavení jídelníčku

-  příprava pokrmů – základní postupy při přípravě pokrmů, úprava pokrmů za tepla  a za studena (např. salát ovocný, zeleninový,  

   polévka, moučník, palačinky, lívance, pokrmy z brambor, rychlé občerstvení – chlebíčky, toasty, obložené mísy

-  úprava stolu a stolování – zásady společenského stolování, společenské desatero, prostírání, zdobné prvky a květiny na stole

 

 

 

8. ročník

 

Provoz  a údržba domácnosti

-  ekonomika domácnosti – rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory, šetření  energií

-  úklid a bezpečnost v domácnosti – postupy, prostředky, ochrana životního prostředí, odpad, recyklace odpadu, vhodné zařízení

    a vybavení bytu, první pomoc při úrazu

-  praní a žehlení prádla, drobné opravy oděvů, ukládání šatstva, péče o šatstvo

-  elektrotechnika v domácnosti – spotřebiče v domácnosti, elektrická instalace, nebezpečí úrazu elektrický proudem

-  estetické řešení interiéru (tvorba prostorového modelu uspořádání obytné místnosti – barvy, uspořádání nábytku, strukrury)

 

 

Svět práce

-  volba profesní orientace, sebepoznávání – charakteristické znaky osobnosti – zájmy, záliby, osobní vlastnosti a schopnosti, zdravotní a tělesný stav

-  vzdělání podmínka důstojného a úspěšného života – druhy středních škol

-  znaky a požadavky povolání

-  práce s profesními informacemi – návštěva IPS – Úřad práce, využívání poradenských služeb

-  dotazníky k volbě povolání

-  interaktivní techniky zaměřené k volbě povolání

 

9. ročník

 

Design a konstruování

-  prostorová práce podle návodu, předlohy, náčrtu – např. origami, stojánek na tužky, polička na miniatury, dekorační předměty,  

   karoserie vozu, architektura, návrh složité křižovatky

-  práce s konstrukčními  stavebnicemi a různorodými materiály  – prostorová schémata, modely, struktury, v návaznosti na Výtvarnou      

   výchovu vytváření prostorových modelů a pomůcek pro výuku Přírodopisu, Matematiky, Chemie atd. s využitím přírodnin a polotovarů

 

Svět práce

-  možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních oborů

-  co vše musím zvážit před konečnou volbou povolání

-  akční plán – volba povolání

-  festival vzdělávání

-  zaměstnání – pracovní příležitosti v obci, regionu, způsoby hledání zaměstnání, problémy nezaměstnanosti, informace, poradenské  

    služby

-  přijímací řízení, přihlášky na střední školy a střední odborná učiliště

-  alternativa – zvážení možné alternativy volby povolání při neúspěchu v přijímacím řízení

-  výstupy (např. osobní plán samostudia, porovnání vybraných parametrů středních škol a učilišť, zkoušky nanečisto, nalezení letní

    brigády, tvorba jednoduchého podnikatelského záměru, modelové situace z oblasti světa práce)

-  Zákoník práce – co obsahuje