Školní vzdělávací program 3in

 


 

Obsah 1. části:

    A. Identifikační údaje školy    

    B. Charakteristika školy

    C. Charakteristika Školního vzdělávacího programu 3in

Obsah 2. části:  Oblast Jazyk a komunikace (Český jazyk, Anglický jazyk)

Obsah 3. části:  Oblast Informační a komunikační technologie (Informatika)

Obsah 4. části:  Oblast Matematika a její aplikace (Matematika)

Obsah 5. části:  Oblast Člověk a jeho svět (Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda)

Obsah 6. části:  Oblast Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství

Obsah 7. části:  Oblast Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)

Obsah 8. části:  Oblast Člověk a zdraví (Tělesná výchova, Výchova ke zdraví)

Obsah 9. části:  Oblast Člověk a svět práce (Praktické činnosti)

Obsah 10. části:  Oblast Umění a kultura (Výtvarná výchova, Hudební výchova)