B. Francouzský jazyk

 

Od 1.9.2013 je doplněn ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace druhý cizí jazyk to jako předmět: Francouzský jazyk 7. – 9. ročník)

 

 

Název vyučovacího předmětu: Francouzský jazyk (druhý cizí jazyk)

 

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

Konkrétním cílem výuky Francouzský jazyk je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa a pro práci s počítačem a internetem. Je kladen důraz na rozvoj komunikačních jazykových dovedností a jejich praktickou využitelnost doma i v zahraničí, také má za cíl rozšířit možnosti žáků v používání informačních a komunikačních technologií, jejichž pracovním jazykem je nejčastěji jazyk anglický. Žáci jsou vedeni k samostatnému učení a sebehodnocením, plánováním a sledováním pokroku v cizím jazyce se stávají spoluodpovědnými za výsledky vlastního učení.

 

 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Na 2. stupni se jedná především o probuzení zájmu o učení se cizímu jazyku (druhý cizí jazyk) a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Věnuje se pozornost všem řečovým dovednostem a využívají se aktivizující metody.

Cizojazyčné vzdělávání na 1. stupni vede k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a lze jej shrnout následovně:

Žák se dovede zúčastnit velmi jednoduché interakce, klást a zodpovídat velmi jednoduché dotazy o něm samém, o tom, kde žije a co má, o lidech, které zná; dovede zformulovat velmi jednoduché výpovědi/tvrzení  o bezprostředních skutečnostech a na podobné výpovědi/tvrzení reagovat. Ve vzdělávací oblasti žák rozumí a vhodně odpovídá na jazyk používaný učitelem v rámci výuky (např. pozdravy, pokyny, opravování nedostatků, povzbuzování apod.). Umí pojmenovat nebo popsat předměty a vybavení související s výukou, klást dotazy související s bezprostředními potřebami (např. požádat o pero, knihu, odskočit si...) a porozumět odpovědím, které jsou formulovány pomalu a zřetelně, případně i zopakovány. Dovede číst zprávy a nápisy a opsat věty související s výukou a vykonat pokyny související se školními aktivity.

 

Na konci 2. stupně žák:

·         Účastní se jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů a používá při tom jednoduchá slovní spojení a otázky o osobních a blízkých tématech a činnostech. 

·         Sdělí ústně základní informace o sobě, dalších osobách pomocí slovních spojení a jednoduchých vět.

·         Popíše ústně sebe, další osoby, zvířata, předměty a činnosti pomocí slovních spojení a jednoduchých vět.

·         Rozumí známým slovům, základním frázím, smyslu jednoduchých vět a krátkých textů týkajících se témat z jeho života pokud jsou vyslovovány pomalu a zřetelně.

·         Rozumí písemné podobě známých slov, základních frází, smyslu jednoduchých vět a textů týkajících se témat z jeho  života zvláště mají-li vizuální podporu.

·         Píše jednoduchá slovních spojení a věty týkající se jeho života.

 

 

Zařazení doporučeného rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika třídy a individuální potřeby žáků.

 

Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Jedná se o následující průřezová témata:

 

Časové vymezení vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Anglický jazyk se realizuje v 7. až 9. ročníku v této hodinové dotaci:

 

 

2. stupeň

Ročník

6.

7.

8.

9.

Počet hodin

2

2

2

 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu

Výuka anglického jazyka probíhá v kmenové třídě, v jazykové učebně nebo počítačové učebně. Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut, přičemž pro výuku cizího jazyka se v jednotlivých ročnících využívají dělené hodiny. Ve vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty, frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž formulování se mohou podíleti žáci. Žákům jsou nabízeny i rozšiřující aktivity, např. soutěže, exkurze, divadelní představení.

 

Výchovné a vzdělávací strategie

Rozvoj klíčových kompetencí v cizojazyčné výuce je přirozeným procesem. Žáci rozvíjejí nejen komunikativní kompetenci, která je podstatná při učení se cizímu jazyku, nýbrž také používají vhodné strategie učení. Jsou vedeni k praktickému propojení jazykových dovedností s pracovním a společenským životem. Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí učitelé využívají rozmanité postupy, metody a formy práce vycházející z principů výuky anglického jazyka.

 

Kompetence k učení

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení

Učitel:

-          představením různých způsobů učení se slovní zásobě a procvičováním jazykových dovedností vede žáky k výběru vhodných metod a jejich uplatňování v praxi;

-          představením různých způsobů učení se slovní zásobě a procvičování si jazykových dovedností vede žáky ke zkoušení, vyhodnocování a používání vyhovujících způsobů;

-          motivuje žáky k hledání vysvětlení (práce se slovníkem) či k vyžádání si vysvětlení (dotazování se v anglickém jazyce) v případě, že nerozumí jazykovým prostředkům či textům, se kterými se setkávají;

-          vede žáky k jednoduchému popisu práce na určitém jazykovém úkolu a zaznamenání toho, co je bavilo, co se jim dařilo, co se jim nedařilo nebo v čem udělali chybu;

  -    vede žáky k využívání informačních technologií k získávání informací a řešení úkolů.

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů

Učitel:

 

-          navozuje takové jazykové problémy/situace v nichž se žáci na základě zkušeností učí hledat řešení;

-          vede žáky k posouzení, zda mohou jednoduchý/známý jazykový problém nebo situaci vyřešit s tím, co ví;

-          napomáhá žákům s výběrem vhodného jazykového řešení z navržených možností;

-          vede žáky k tomu, aby rozpoznali a uvědomili si chybu v řešení a opravili ji;

  -     navozováním problémových situací z reálného života podporuje rozvoj slovní zásoby žáků a učí je vhodně reagovat (metoda hraní rolí, simulace).

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní

Učitel:

-          doporučuje žákům postupy pro vyhledání slov a slovních spojení v textu nebo promluvě, která jsou vzhledem k zadanému úkolu klíčová;

-          vede žáky k používání správných jazykových prostředků, které souvisejí s daným tématem;

-          navozuje takové komunikační situace, v nichž žáci rozlišují, zda mluví se svým vrstevníkem (dítětem) nebo s dospělým, se známým nebo neznámým člověkem a přizpůsobují tomu svou mluvu;

-          podporuje žáky v dostatečně hlasitém a zřetelném projevu v anglickém jazyce;

-          klade žákům takové otázky, na které jednoduše odpovídají;

-          klade žákům takové otázky, na které tvoří jednoduché odpovědi;

-          učí žáky popisovat, co se jim líbí a nelíbí na jazykové produkci svých spolužáků.

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální

Učitel:

-          organizuje práci ve výuce tak, aby žáci před prací ve dvojici nebo ve skupině probrali vlastními slovy s ostatními zadaný úkol;

-          vede žáky k rozdělení si rolí v práci ve dvojici nebo ve skupině,

-          učí žáky k společnému podílu na vytváření kritérií dobře odvedené práce;

-          vede žáky k dodržování termínů splnění úkolu;

-          vytváří takové situace, v nichž se žáci spolupodílí na vytvoření anglických pravidel spolupráce; domluvená pravidla dodržují, a popřípadě upozorní na jejich porušení;

-          vede žáky k tomu, aby při potížích se svou částí práce hledali pomoc nejprve u spolužáků, či ve slovnících a v jiných zdrojích, nakonec u učitele;

-          povzbuzuje žáky, aby v případě potřeby nabízeli svou pomoc – ochotně vyhověli při žádosti o pomoc;

-          vede žáky k tomu, aby neodmítali ani nekritizovali nápady, jak řešit jazykové úlohy, dokud nejsou tyto nápady prozkoumány; neposmívali se, reagovali na informaci a nikoli na osobu.

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanská

Učitel:

 

-          napomáhá žákům vytvářet a formulovat pravidla pro práci v jazykové učebně, žáci pravidla dodržují nebo přijímají důsledky vyplývající z jejich nedodržení;

-          povzbuzuje žáky, aby se chovali tak, aby důsledky jejich chování neomezovaly spolužáky a učitele; 

-          podporuje žáky, aby k jazykové hře i spolupráci přijímali ostatní a neodmítali nikoho.

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní

Učitel:

-          organizuje vyučovací hodinu tak, aby žáci reflektovali, zda měli dost nebo málo času na zpracování jazykového úkolu a jak čas využili;

-          vytváří komplexní jazykové aktivity tak, aby žáci mohli vybírat z nabídky vhodné materiály a pomůcky, které nejlépe odpovídají jazykovému úkolu;

-          motivuje žáky k sledování termínu splnění jazykového úkolu;

-          vede žáky k tomu, aby rozpoznali kvalitní práci a dobře splněný jazykový úkol (podle zadání a předem stanovených kritérií); a pomocí (spolužáků nebo učitele) hodnotili podle předem stanovených kritérií práci ostatních i vlastní práci;

-          vytváří takové situace, v nichž se žáci učí na základě hodnocení celé práce pojmenovat příčiny úspěchu i neúspěchu jazykové produkce a uvědomit si, co by mohli příště udělat lépe, a čeho se naopak držet;

-           prostřednictvím úkolů zaměřených na rozšiřování a upevňování slovní zásoby zařazuje úkoly na rozvoj jemné motoriky žáků.

 


7. ročník

 

 

Poslech s porozuměním

 

 

Dílčí výstupy:

-          porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele souvisejícími s činnostmi ve třídě a/nebo s osvojovanými tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou výslovností

-         rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům

-         porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu

-         zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech) v krátkém jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu

-          porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého poslechového textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu

 

Mluvení

 

Dílčí výstupy:

-          použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech

-          se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, vlastní, má rád/nerad za použití jednoduchých slovních spojení

-          sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a spolužácích (např. jméno, věk, kde bydlí, vlastní) za použití jednoduchých slovních spojení

-          popíše skutečnosti, se kterými se běžně  setkává (např. předměty, zvířata), za použit jednoduchých slovních spojení

 

čtení s porozuměním

 

Dílčí výstupy:

-          najde konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech) v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům

-          rozpozná známá slova a slovní spojení a jednoduché věty (např. předměty, osoby, zvířata) v krátkém textu vztahujícím se k osvojovaným tématům

-          porozumí významu slov, slovních spojení, které se vztahují k  osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální oporu

 

Psaní

 

Dílčí výstupy:

-          napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí, uvede svůj věk, kde bydlí, vlastní, má rád/nerad

-          doplní informace číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova, slovní spojení), které se týkají osvojovaných témat

 

 

Učivo 7. ročníku:

 

Zvuková a grafická podoba jazyka:

-          fonetické znaky, základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

-          výslovnost samohlásek- ostré i, zavřené e, otevřené e, němé e,-

-          francouzská abeceda                                                                     

 

Slovní zásoba / tematické okruhy:

-          základní pozdravy

-          otázky jak se máš /ca va/bien/, jak se jmenuješ

-          základní popis domu /la maison/, odkud pocházím

-          názvy některých zemí /je viens de.../             

-          rodina: členové rodiny

-          obraty: mám hlad /j°ai faim/, mám rád x nemám rád /j°aime x je n°aime pas/        

 

Mluvnice:

-          představení se, pozdravy, rodina, domov, něco hledáš, co rád jíš, jídlo, volný čas, mezi  lidmi, kde je…, kudy…, nákupy, roční období - měsíce, hodiny

-          časování slovesa mluvit a přijít /parler, venir/

-          časování slovesa býti a míti /etre, avoir/

-          časování slovesa hledat  chercher/

-          předložky na, pod, za, před /sous, sur, derrier, devant/

-          časování slovesa dělat /fair/

 

 

8. ročník

 

Poslech s porozuměním

 

 

Dílčí výstupy:

-          porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele souvisejícími s činnostmi ve třídě a/nebo s osvojovanými tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou výslovností

-         rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům

-         porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu

-         zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech) v krátkém jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu

-          porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého poslechového textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu

 

Mluvení

 

Dílčí výstupy:

-          použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech

-          se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, vlastní, má rád/nerad za použití jednoduchých slovních spojení

-          sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a spolužácích (např. jméno, věk, kde bydlí, vlastní) za použití jednoduchých slovních spojení

-          popíše skutečnosti, se kterými se běžně  setkává (např. předměty, zvířata), za použit jednoduchých slovních spojení

 

čtení s porozuměním

 

Dílčí výstupy:

-          najde konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech) v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům

-          rozpozná známá slova a slovní spojení a jednoduché věty (např. předměty, osoby, zvířata) v krátkém textu vztahujícím se k osvojovaným tématům

-          porozumí významu slov, slovních spojení, které se vztahují k  osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální oporu

 

Psaní

Dílčí výstupy:

-          napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí, uvede svůj věk, kde bydlí, vlastní, má rád/nerad

-          doplní informace číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova, slovní spojení), které se týkají osvojovaných témat

 

 

Učivo 8. ročníku:

 

Zvuková a grafická podoba jazyka:

-          skupiny samohlásek:

-          ai  /otevřené e/

-          au /zavřené o/

-          eau  /zavřené o/

-          au  /otevřené e/

-          oeu  /zavřené e/                                

 

Slovní zásoba / tematické okruhy:

-          na ulici - názvy ulic /dans la rue/

-          číslovky 0-20

-          otázky typu Kam jdeš? /ou allez vous/

-          vyplnění jednoduchého formuláře / jméno, bydliště, stav a číslovky/
Okruhy:

-          popis mon appartement /můj byt /,  

-          popis mon travail  /moje práce/

-          je suis... /představení se/

 

Mluvnice:

-          sloveso etre /býti / v záporu  -je ne suis pas

-          typy otázek /inverzí, intonací.../

-          sloveso mluvit /parler/ v přít.čase

-          členy určité a neurřité /le, la, l´, un, une/

-          sloveso míti /avoir/ v přít. čase a v záporu

-          slovesa moci a znáti /pouvoir a connaitre/ v přítomném čase  

 


           
9. ročník

 

 

Poslech s porozuměním

 

 

Dílčí výstupy:

-          porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele souvisejícími s činnostmi ve třídě a/nebo s osvojovanými tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou výslovností

-         rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům

-         porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu

-         zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech) v krátkém jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu

-          porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého poslechového textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu

 

Mluvení

 

Dílčí výstupy:

-          použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech

-          se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, vlastní, má rád/nerad za použití jednoduchých slovních spojení

-          sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a spolužácích (např. jméno, věk, kde bydlí, vlastní) za použití jednoduchých slovních spojení

-          popíše skutečnosti, se kterými se běžně  setkává (např. předměty, zvířata), za použit jednoduchých slovních spojení

 

čtení s porozuměním

 

Dílčí výstupy:

-          najde konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech) v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům

-          rozpozná známá slova a slovní spojení a jednoduché věty (např. předměty, osoby, zvířata) v krátkém textu vztahujícím se k osvojovaným tématům

-          porozumí významu slov, slovních spojení, které se vztahují k  osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální oporu

 

Psaní

 

Dílčí výstupy:

-          napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí, uvede svůj věk, kde bydlí, vlastní, má rád/nerad

-          doplní informace číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova, slovní spojení), které se týkají osvojovaných témat

 

 

 

Učivo 9. ročníku

 

Zvuková stránkaa grafická podob jazyka:

-          nosové samohlásky - am, em, an, en, un...

-          základní  "accentgrave, circonflexe, apostrophe, cedille, trait d´union a další

 

 

Slovní zásoba / tematické okruhy:

-          hodiny – otázka Kolik je hodin? /quelle heure est-il/

-          v hotelu /a lˇhotel/

-          krátké dialogy - pokoj, lůžko, číslo, malý, velký

-          návštěva Paříže /visiter Paris/

-          otázky typu kdy, kde, kam           

-          pozvánka do rodného města, popis, vyjmenování historických objektů a historie měst v heslech                  
                                                                          

 

Mluvnice:

-          vyjádření budoucnosti

-          sloveso znát /savoir v přít. čase/

-          slovesa typu čekat  /attendre/

-          vyjádření minulosti /passé composé/

-          slovesa ésperer /doufat/ a acheter /kupovat/ v přít. čase