F. Finanční gramotnost – doplňky učiva v 1. – 9. roč.

 

Charakteristika tématu:

Výuka finanční gramotnosti napomáhá žákům v orientaci v problematice vlastnictví a peněz. V modelových situacích a na příkladech má žák prokazovat porozumění hospodaření domácnosti včetně praktických dovedností spojených s rozpočtem domácnosti. Nezbytné je propojovat finanční gramotnost s matematikou.  Vhodné je také přirozeně využívat informační a komunikační technologie a podněcovat kooperaci žáků. Ve výuce doporučujeme řešit úlohy z běžného života žáků.

Jsou využívány specifické metody a formy výuky, např. žákovské objevování, metody situační (řešení problémů z běžného života), metody inscenační (hraní rolí, modelové rodiny), didaktické hry, kooperativní výuku, projektovou výuku, řešení úloh a další.

 

Zařazení do vzdělávacích oblastí:

Finanční gramotnost je zařazena na 1. st. do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Ma), na II. st. do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace (Ma),  Člověk a společnost (Ov) a  do Oblasti informační a komunikační technologie (Informatika)

 

Doplnění učiva a dílčích oborových výstupů tématu Finanční gramotnost do jednotlivých vyučovacích předmětů (oborů):

 

1.ročník

Matematika

učivo:

-          české mince a bankovky

-          základní způsoby plateb v ČR (hotovostní platby, platební karty)

-          ceny zboží při běžném nákupu (odhad ceny) - v návaznosti na zaokrouhlování

dílčí výstupy:

-          pozná české mince a bankovky (do hodnoty) 20 Kč

-          uvede jaký účel má platební karta

-          odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu

 

2.ročník

Matematika

učivo:

-          nákup (vracení peněz) – základní početní úkony

dílčí výstupy:

-          zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení

Prvouka

učivo:

-          banka jako správce peněz

dílčí výstupy:

-          vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je banka správce

 

4.ročník

Matematika

učivo:

-          vlastní finanční potřeby a možnosti

-          finanční příjmy domácnosti - formou slovních úloh

-          jednoduchý osobní rozpočet - formou slovních úloh

dílčí výstupy:

-          porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi

-          sestaví jednoduchý osobní rozpočet

-          objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší než výdaje

-          objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy menší než výdaje

 

5.ročník

Matematika

učivo:

-          osobní příjmy a výdaje (řešení situací) (v návaznosti na zákl. početní úkony)

-          rizika půjčování peněz

-          reklamace zboží a služeb

dílčí výstupy:

-          na příkladech objasní rizika půjčování peněz

-          uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti

-          na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboží

 

Poznámka: V 6., 7. a 8. ročníku je problematika finanční gramotnosti již zahrnuta ve stávajícím učivu včetně formulovaných dílčích výstupů. Proto je učivo doplněno na II. stupni pouze v 9. roč.:       

 

9. ročník

Matematika

učivo:

-          možnosti úspor, investic či spotřeby při nakládání s volnými finančními prostředky

-          finanční produkty, možnosti zhodnocení volných finančních prostředků

-          deficit příjmů a výdajů  - možnosti řešení

-          půjčky - možnosti, rizika

-          půjčky - finanční produkty pro půjčení chybějících finančních prostředků - porovnání skutečných produktů

dílčí výstupy:

-          na příkladech objasní možnosti úspor, investic či spotřeby při nakládání s volnými finančními prostředky

-          porovná nabídku finančních produktů pro zhodnocení volných finančních prostředků

-          hledá možnosti, jak řešit deficit na straně příjmů a výdajů

-          uvede možnosti půjčení chybějících finančních prostředků

-          porovná nabídku finančních produktů pro půjčení chybějících finančních prostředků

 

Výchova k občanství

učivo: učivo:

-          bankovní účet

-          platební karty

-          cena, tvorba ceny

-          inflace a jaký je její vliv na reálnou hodnotu peněz

-          pojištění - různé typy a možnosti

dílčí výstupy:

-          vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet
uvede příklady různých způsobů hotovostního placení
uvede příklady různých způsobů bezhotovostního placení
posoudí výhody a rizika hotovostního a bezhotovostního placení v konkrétní situaci
na příkladech objasní přednosti a rizika používání platebních karet
na příkladech objasní rozdíly mezi debetní a kreditní platební kartou

-          na příkladu vysvětlí, jak nabídka a poptávka ovlivňuje cenu

-          na příkladu vysvětlí způsoby, jak se stanovuje cena

-          na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH

-          vysvětlí, co je inflace a jaký je její vliv na reálnou hodnotu peněz

-          uvede možnosti různých typů pojištění

 

Informatika

učivo:

-          práva spotřebitele, reklamace výrobku nebo služby

dílčí výstupy:

-          popíše postup při reklamaci výrobku nebo služby

-          na příkladu objasní, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele